Všeobecné podmínky používání portálu Heureka.cz pro obchodníky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu Heureka.cz pro obchodníky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 078 22 774, DIČ CZ07822774, jako provozovatel portálu Heureka.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívajícími Portál k nabízení Zboží.

1.2 Tyto Obchodní podmínky jsou součástí Zvláštních podmínek užívání Portálu ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz, dostupné na /https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-nakupni-galerie-heureka-cz/ (dále jen „Podmínky“), které se na vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak. Na tyto Obchodní podmínky se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto Obchodních podmínkách označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

2. REGISTRACE OBCHODNÍKA

2.1 K užívání Portálu jsou oprávněni se registrovat Obchodníci, splňující následující podmínky:

2.1.1 provozují minimálně jeden E-shop;

2.1.2 E-shop není na Portálu dosud registrován;

2.1.3 E-shop má aktivní WWW stránky, na kterých Uživatelům nabízí Zboží ke koupi; na stránkách E-shopu je Obchodník uveden jako jeho provozovatel, včetně adresy, telefonního čísla, IČO nebo přesného názvu, podle kterého lze jednoznačně dohledat IČO provozovatele v Obchodním rejstříku, jakož i další náležitosti vyžadované právními předpisy;

2.1.4 Obchodník je schopen a ochoten dodávat pravidelně aktualizované informace o Zboží v požadovaném formátu pomocí pravidelně aktualizovaného exportního souboru XML v požadovaném formátu (dále jen „XML FEED“), který bude nepřetržitě k dispozici pro on-line automatizované zpracování Provozovatelem (viz. dále čl. 3. – Základní podmínky XML FEEDu).

2.1.5 V případě, že Obchodník provozuje více E-shopů, může na Portál registrovat i více E-shopů za předpokladu, že mají samostatné domény 2. či 3. řádu a nenabízejí ve větší míře stejné zboží a za stejných podmínek (cena produktu, doplňkové služby, akce, atd.); je-li nabídka Obchodníka rozdělena mezi hlavní E-shop a další specializované E-shopy, mohou být na Portál zaregistrovány pouze ty E-shopy, jejichž nabídky Zboží nejsou duplicitní; Provozovatel je oprávněn případné duplicitní E-shopy nebo E-shopy, které za takové považuje, vyřadit. Samostatná registrace E-shopu Obchodníkem, jehož Zboží je současně na Portálu nabízeno prostřednictvím registrovaného Obchodníka provozujícího online tržiště, nepředstavuje duplicitu ve smyslu tohoto ustanovení.

3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY XML FEEDU

3.1 Zboží obsažené v XML FEEDu musí být dostupné na stránkách E-shopu, jednotlivé Zboží musí být uvedeno pouze jednou na samostatných odkazech s unikátní URL adresou, která musí odpovídat URL adrese uváděné v rámci XML FEEDu, kde lze najít informace o ceně Zboží a k tomuto jednotlivému Zboží odeslat Objednávku. Jednotlivé Zboží v rámci XML FEEDu musí být samostatnou položkou, způsobilou být samostatným předmětem Objednávky, bez nutnosti objednání dalšího zboží či služeb, využití dalších akcí, uplatnění poukazů, doložení dokladů totožnosti či jiných dokladů, není-li prodej Zboží vázán na zákonná omezení a prokázání totožnosti apod., s výjimkou služby dopravy a zabalení zboží.

3.2 Informace o Zboží, exportované v rámci XML FEEDu, musí být pravdivé a aktuální a musí se týkat výhradně samotného Zboží, nikoliv propagace E-shopu.

3.3 Cena Zboží v XML FEEDu musí být uvedena v korunách českých a být pro Uživatele koncová, tzn. včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků, se správně uvedeným DPH. V případě, že se na Zboží uplatní zvláštní režim DPH nebo Obchodník není plátcem DPH, musí být tato skutečnost v rámci XML FEEDu uvedena. V konečné ceně Zboží nemusí být zahrnuto pouze poštovné, dopravné a balné, pokud je Obchodník Uživatelům účtuje. Obchodník je povinen udržovat cenu poštovného, dopravného a balného neustále aktuální. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn E-shop dočasně zablokovat do doby zjednání nápravy.

3.4 Zboží obsažené v rámci XML FEEDu musí být v souladu s právním řádem České republiky, zejména se nesmí jednat o:

3.4.1 zboží, s nímž není Obchodník oprávněn disponovat, nebo které vykazuje jakékoli jiné právní vady;

3.4.2 dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály;

3.4.3 zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv);

3.4.4 zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

3.5 XML FEED může obsahovat pouze Zboží, které je Obchodník schopen Uživateli dodat a u něhož zná alespoň přibližnou dobu dodání. Produkty, o kterých nemá informaci o naskladnění a termínu dodání Uživateli, se v XML FEEDu nesmí nacházet.

3.6 Informace o dostupnosti Zboží musí být uvedena pravdivě. Obchodník je povinen v příslušné sekci XML FEEDu uvádět veškeré informace, které mohou mít vliv na dodání Zboží Uživateli. Obchodník není oprávněn uvádět některé informace mající vliv na dodání Zboží pouze na stránkách E-shopu, bez jejich uvedení v rámci XML FEEDu.

3.7 Podrobné technické a obsahové podmínky XML FEEDu jsou obsaženy na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/ (dále jen "Specifikace XML") a jsou pro Obchodníky závazné. Nedodržování technických a obsahových podmínek XML FEEDu může mít za následek ukončení Smlouvy nebo blokaci E-shopu či Obchodníka. Tyto technické a obsahové podmínky XML FEEDu netvoří součást těchto Obchodních podmínek, a Provozovatel je oprávněn je měnit dle technických požadavků Portálu. O změně technických a obsahových podmínek XML FEEDu jsou Obchodníci informováni prostřednictvím uživatelského rozhraní.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA

4.1 Komunikace s Portálem

4.1.1 Na základě registrace na Portál ve smyslu čl. 2. těchto Obchodních podmínek a čl. 2.2. Podmínek je Obchodníkovi, splňujícímu výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do administračního rozhraní Portálu, v rámci něhož může spravovat své identifikační údaje v rámci uživatelského profilu a další nastavení.

4.1.2 Obchodník je oprávněn do svého uživatelského profilu vložit logo E-shopu v podobě, v jaké jej standardně používá vůči veřejnosti, a to ve formátu a rozlišení, stanoveném technickými podmínkami Provozovatele, přístupnými v rámci uživatelského rozhraní. Logo Obchodníka nesmí obsahovat jakékoli reklamní sdělení (např. slogan, odkaz na slevovou akci atd.), případně grafické označení shodné či podobné s označením užívaným Provozovatelem. Obchodník odpovídá za soulad uveřejnění loga na Portálu s právními předpisy.

4.2 Odpovědnost Obchodníka za obsah

4.2.1 Odpovědnost Obchodníka a Provozovatele za obsah, exportovaný prostřednictvím XML FEEDu na Portál se řídí čl. 6 Podmínek, čl. 5.1 těchto Obchodních podmínek a dále Pravidly odpovědnosti za obsah Obchodníka dostupnými na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/pravidla-odpovednosti-za-obsah-obchodnika

4.2.2 Obchodník bere na vědomí, že většina Uživatelů, užívající Portál k vyhledávání a zakoupení Zboží, je v postavení spotřebitele, a že se na právní vztah vyplývající z Kupní smlouvy se použijí předpisy o ochraně spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tím není dotčena odpovědnost Obchodníka dodržovat další právní předpisy týkající se specifického Zboží (například úprava zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, týkající se reklamy na doplňky stravy a léčivé přípravky, nebo zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, týkající se požadavků na označování volně prodejných léčiv).

4.2.3 Obchodníci, kteří jsou na základě dohody s Provozovatelem zapojeni do programu Heureka Marketplace, jsou povinni dodržovat ustanovení čl. 3. až 6. Podmínek týkající se Nabídek v režimu Heureka Marketplace, a zvláštní Obchodní podmínky pro Heureka Marketplace, dostupné na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-heureka-marketplace/ (dále jen „OP Heureka Marketplace“). Obchodníci berou na vědomí, že součást ujednání Kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím Heureka Marketplace s Uživateli, tvoří příslušná ustanovení Podmínek, přičemž se na vztah mezi Uživatelem a Obchodníkem neuplatní ta ustanovení samostatných prodejních podmínek Obchodníka, která jsou s Podmínkami a dalšími Zvláštními podmínkami užívání Portálu v rozporu. Ustanovení samostatných prodejných podmínek Obchodníka, které jsou pro Uživatele příznivější než ustanovení Podmínek a dalších Zvláštních podmínek užívání Portálu, se na vztah mezi Uživatelem a Obchodníkem uplatní vždy. Obchodníci zapojení do programu Heureka Marketplace dále berou na vědomí, že ve smyslu čl. 3.6.3. Podmínek zmocňují Provozovatele k tomu, aby jejich jménem poskytoval prostřednictvím Portálu informace ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku, jejichž poskytnutí zákon vyžaduje před učiněním závazné nabídky.

4.3 Recenze

4.3.1 Obchodník je povinen zdržet se hodnocení E-shopů, a to včetně těch konkurenčních, vlastních nebo spřízněných. Hodnocením jsou myšlena hvězdičková hodnocení a psané recenze či příspěvky do diskuze na Portálu a jakékoliv hodnocení v systému Ověřeno zákazníky. Obchodník je také povinen zdržet se kroků vedoucích k umělému ovlivňování celkového hodnocení E-shopů. Umělým ovlivňováním je myšleno např. nabádání Uživatelů k úpravě napsaných recenzí nebo nabádání Uživatelů k přidávání hodnocení, které jsou podmínkou pro účast v soutěžích nebo jiných akcích E-shopu. Obchodník je však oprávněn motivovat Uživatele k zaslání Recenzí, případně k vyplnění dotazníku v rámci programu Ověřeno zákazníky, výhradně však způsobem, který nečiní rozdíl mezi obsahem Recenze a tím, zda je Recenze pro Obchodníka pozitivní nebo negativní.

4.3.2 Obchodník má právo reagovat na slovní hodnocení pocházející ze systému Ověřeno zákazníky (dále jen „Reakce“) a tato Reakce bude zobrazena u hodnocení, ke kterému se vztahuje. Obchodník však není oprávněn Uživatele jakkoli postihovat za zaslání negativního hodnocení v rámci programu Ověřeno zákazníky, například nabízením nevýhodnějších cen ve srovnání s jinými zákazníky Obchodníka, odstoupením od uzavřené Kupní smlouvy, odmítnutím dalšího prodeje zboží nebo poskytování služeb nabízených Obchodníkem, apod. Obchodník je dále povinen zdržet se uvádění informací vzbuzujících dojem, že tyto informace uvádí Provozovatel nebo osoba jím pověřená. Současně je Obchodník povinen se zdržet uvádění osobních údajů Uživatele a třetích osob nad rámec osobních údajů, které sám Uživatel v hodnocení uvedl. Odpovědnost Provozovatele za obsah Reakce Obchodníka a podmínky omezení obsahu těchto Reakcí na základě oznámení ze strany třetí osoby stanoví Pravidla odpovědnosti za obsah Obchodníka dostupná na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/pravidla-odpovednosti-za-obsah-obchodnika/. Odpovědnost Provozovatele za obsah Reakce Obchodníka a podmínky omezení těchto Reakcí bez podnětu třetí osoby stanoví čl. 5.1 těchto Obchodních podmínek.

4.3.3 Obchodník není oprávněn zveřejňovat uživatelské recenze mimo portál Heureka.cz s výjimkou vlastních Internetových stránek. Použití recenzí za účelem propagace Obchodníka na stránkách jiných cenových srovnávačů nebo provozovatelů dalších služeb, potenciálně konkurenčních vůči Provozovateli nebo Portálu, může být považováno za nekalosoutěžní jednání.

4.4 Další práva a povinnosti Obchodníka

4.4.1 Obchodník není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání Nabídek na Portálu nebo jiných funkcí Portálu za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu stránek Portálu softwarové roboty nebo modifikovat XML FEED. Obchodník dále není oprávněn tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným Obchodníkům, Uživatelům nebo třetím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn blokovat Obchodníka i další Obchodníky, kteří daný prostředek k ovlivnění funkcí Portálu použijí.

4.4.2 Obchodník je povinen informovat Uživatele u jednotlivé položky se Zbožím o aktuální výši celkových nákladů na jeho dodání Uživateli včetně balného, manipulačních poplatků aj.

4.4.3 Obchodník registrovaný na Portále s E-shopem poskytujícím služby online tržiště je povinen poskytnout Uživatelům veškeré informace požadované právními předpisy, zejména je povinen Uživatelům poskytnout informaci, zda je třetí strana nabízející výrobek nebo službu prodávajícím nebo nikoliv a také je povinen sdělit Uživatelům údaje o totožnosti prodávajícího, kterými jsou název a IČO a dále adresu sídla prodávajícího, jeho telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty.

4.4.4 Obchodník má právo kdykoliv ukončit předávání informací prostřednictvím XML FEEDu bez předchozího informování Provozovatele. Ukončením odesílání XML FEEDu však není ukončen smluvní vztah mezi Obchodníkem a Uživatelem, ani jím nejsou dotčeny povinnosti Obchodníka z Kupních smluv, uzavřených s Uživateli prostřednictvím Portálu před ukončením odesílání XML FEEDu.

4.4.5 Obchodník je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 1 týdne od doručení výpovědi Provozovateli. Výpověď musí být Provozovateli zaslána prostřednictvím administračního rozhraní Portálu, e-mailem nebo písemně na adresu Provozovatele. Podáním výpovědi není dotčeno právo Obchodníka na ukončení odesílání XML FEEDu ve smyslu předchozího odstavce.

4.4.6 Obchodník je povinen prostřednictvím Portálu nabízet nové a nepoužité Zboží nebo druhotné licence k software. V případě nabízení použitého nebo rozbaleného Zboží nebo druhotné licence k software je Obchodník povinen tuto skutečnost řádně označit a zařadit je do příslušné kategorie pro použité Zboží, pokud Provozovatel takovou kategorii na Portálu nabízí. V případě porušení povinností podle tohoto odstavce je Provozovatel oprávněn Obchodníka zablokovat ve smyslu čl. 5.2. těchto Obchodních podmínek.

4.4.7 Obchodník je povinen udržovat své identifikační a kontaktní údaje, zadané v rámci uživatelského rozhraní na Portál, neustále aktuální. V případě porušení této povinnosti může docházet k matení nebo klamání Uživatelů, na základě čehož je Provozovatel oprávněn Obchodníka nebo jeho E-shop dočasně zablokovat.

4.4.8 Obchodník je povinen neprodleně informovat Provozovatele o jakékoli změně jeho údajů, jako změna názvu E-shopu, změna sídla nebo jiných fakturačních údajů apod. Předmětem registrace je poskytování Služby v souvislosti s konkrétními E-shopy Obchodníka, proto v případě zařazení nového E-shopu je povinen Obchodník tento E-shop samostatně registrovat. V případě, že registrovaný E-shop začne provozovat jiný Obchodník, jedná se o změnu smluvní strany, a nový provozovatel E-shopu je povinen se registrovat ke Službě jako nový subjekt, s výjimkou případů, kdy je přechod práv a povinností na nového provozovatele E-shopu automatický (zejména prodej závodu dle § 2175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo přeměna obchodní společnosti dle zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev). Obchodníci berou na vědomí, že v případě změny provozovatele E-shopu s novou registrací nového provozovatele jsou dosavadní údaje z administrace E-shopu zpřístupněny tomuto novému provozovateli tak, aby byla zajištěna kontinuita práv a povinností vyplývajících z registrace E-shopu na Portál. Provozovatel není povinen zpřístupnit registrační údaje novému provozovateli E-shopu v případě, že ze strany předchozího provozovatele nejsou uspokojeny veškeré peněžité závazky vůči Provozovateli, ledaže nový provozovatel na sebe převezme povinnost tyto závazky Provozovateli uhradit a Provozovatel s tímto bude souhlasit. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Obchodníkovi v důsledku nesplnění informační povinnosti nebo neuzavření Smlouvy dle tohoto článku.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1 Protiprávní obsah nebo neslučitelnost obsahu se smluvními podmínkami

5.1.1 Odpovědnost Obchodníka a Provozovatele za informace odeslané Obchodníkem na Portál včetně informací v Nabídkách, obsahu XML FEEDu a Reakcí (dále jen „Obsah“) a podmínky jejich omezení na základě oznámení třetích osob se řídí Pravidly odpovědnosti za obsah Obchodníka dostupnými na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/pravidla-odpovednosti-za-obsah-obchodnika/. Odpovědnost Obchodníka a Provozovatele za Obsah jednotlivých Obchodníků se řídí také čl. 6. Podmínek.

5.1.2 Odpovědnost Provozovatele za Obsah Obchodníka podle Pravidel odpovědnosti za obsah Obchodníka nemá žádný vliv na oprávnění Provozovatele omezit Obsah nebo Obchodníka bez podnětu třetí osoby, a tedy v případě, že Provozovatel samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního charakteru, nebo jeho neslučitelnosti se smluvními podmínkami Provozovatele, nebo je způsobilý poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele, dalších společností koncernu, jehož součást Provozovatel tvoří, nebo Portálu.

5.1.3 Omezením se rozumí omezení viditelnosti Obsahu nebo zablokování Obchodníka (dále jen „Omezení“).

5.1.4 Zablokováním Obchodníka se rozumí dočasné přerušení možnosti užívání Portálu, nebo úplné ukončení smlouvy o užívání Portálu (tzn. odstoupení od smlouvy o užívání Portálu ze strany Provozovatele) (dále jen „Zablokování“).

5.1.5 K Omezení spočívající v omezení viditelnosti Obsahu přistoupí Provozovatel v případě porušení povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami Obchodníkem, zejména:

   1. porušování pravidel pro XML FEED dle čl. 3;
   2. nabízení Zboží, nacházejícího se v rozporu s právními předpisy, nebo uveřejňování Nabídek s jakkoli jinak protiprávním obsahem;
   3. dodávání Zboží Uživatelům v rozporu s Kupní smlouvou (kvalita, množství, termín dodání), nebo nedodání Zboží Uživateli z důvodů na straně Obchodníka;
   4. provádění zásahů do XML FEEDu nebo částí Portálu za účelem ovlivnění výsledků vyhledávání Uživateli nebo využívání nedovolených prostředků ovlivňujících výsledky;
   5. neprovádění aktualizací identifikačních a kontaktních údajů;
   6. neuvádění aktuální celkové výše nákladů na dodání Zboží Uživateli dle čl. 4.4.2.;
   7. zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Uživatelům nebo porušování povinností při nakládání s osobními údaji;
   8. zasahování do obsahu recenzí nebo ovlivňování Uživatelů za účelem ovlivnění výsledku recenzí;

pokud jde zároveň o první případ porušení povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami.

5.1.6 K Omezení spočívající v Zablokování Obchodníka přistoupí Provozovatel v případě opakovaného (alespoň dvakrát) porušení povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami Obchodníkem, zejména povinností uvedených v předchozím odstavci.

5.1.7 V návaznosti na výsledek posouzení protiprávnosti Obsahu nebo jeho neslučitelnosti se smluvními podmínkami Provozovatele učiní Provozovatel rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“) spočívající v přijetí případných opatření spočívajících v Omezení.

5.1.8 Rozhodnutí spolu s odůvodněním bude Obchodníkovi, kterého se Omezení týká, zasláno na e-mail uvedený v uživatelském účtu Obchodníka.

5.1.9 Má-li v souvislosti se Zablokováním spočívajícím v dočasném přerušením možnosti užívání Portálu Obchodníkem dojít k úplnému ukončení jeho smlouvy o užívání Portálu, ukončení smlouvy nabude účinnosti 30 den po doručení Rozhodnutí Obchodníkovi. Tento postup nemá vliv na účinnost dočasného přerušení možnosti užívání Portálu. Lhůta dle tohoto čl. 5.1.9 se neuplatní v případě, kdy

   1. ukončení smlouvy je přímo vyžadováno pro splnění právní či regulatorní povinnosti Provozovatele, a to způsobem, který neumožňuje lhůtu dodržet;
   2. k ukončení smlouvy je dán naléhavý právní důvod vyplývající z právního předpisu, za který je považován zejména důvod, z jakého lze odstoupit od smlouvy bez předchozí výzvy k nápravě ve smyslu § 2002 občanského zákoníku;
   3. Obchodník prokazatelně opakovaně porušil Podmínky (včetně povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek a z dalších dokumentů tvořících součást Podmínek).

5.1.10 Stížnosti proti Rozhodnutí je Obchodník oprávněn řešit v rámci mimosoudního systému pro vyřizování stížností ve smyslu čl. 7 těchto Obchodních podmínek. Obchodník je oprávněn podat stížnost do 6 měsíců ode dne doručení Rozhodnutí. Podmínky podávání a vyřizování stížností se řídí čl. 7 těchto Obchodních podmínek v rozsahu, v kterém neodporují čl. 5.1.11 a čl. 5.1.12 těchto Obchodních podmínek. Provozovatel Rozhodnutí, proti němuž je Stížnost podána, zruší, pokud:

   1. Stížnost obsahuje dostatečné důvody k tomu, aby Provozovatel dospěl k závěru, že Rozhodnutí nepodnikat žádné kroky na základě oznámení je neodůvodněné, nebo
   2. informace, jichž se stížnost týká, nejsou protiprávní ani neslučitelné se smluvními podmínkami Provozovatele,
   3. stížnost obsahuje informace, z nichž vyplývá, že jednání stěžovatele neodůvodňuje přijaté opatření.

5.1.11 Provozovatel bez zbytečného odkladu sdělí Obchodníkovi, který stížnost podal, své odvodněné rozhodnutí o informacích, jichž se stížnost týká, a o možnostech mimosoudního řešení sporu dle čl. 5.1.13.

5.1.12 Pokud Obchodník nesouhlasí s Rozhodnutím, nebo není-li vyřízena stížnost, kterou podal v souladu s čl. 5.1.11, je oprávněn postoupit záležitost subjektu pro mimosoudní řešení sporů postupem dle tohoto čl. 5.1.12. Subjektem oprávněným řešit spory mezi Provozovatelem a Obchodníkem je každý subjekt certifikovaný k mimosoudnímu řešení sporů Českým telekomunikačním úřadem. Pokud právní předpisy nestanoví jinak, bude Provozovatel s certifikovaným subjektem pro řešení sporů spolupracovat. Rozhodnutí vydaná certifikovanými subjekty k mimosoudnímu řešení sporů nejsou pro Provozovatele závazná. Postup podání žádosti o mimosoudní řešení sporu není v tuto chvíli stanoven.

5.2 Další případy Zablokování Obchodníka

5.2.1 K dalšímu Omezení spočívající v Zablokování Obchodníka přistoupí Provozovatel v případě porušení povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami Obchodníkem, zejména:

   1. uplatňování podmínek v Kupních smlouvách, které jsou v rozporu s čl. 3. až 6. Podmínek;
   2. dodávání Zboží Uživatelům v rozporu s Kupní smlouvou (kvalita, množství, termín dodání), nebo nedodání Zboží Uživateli z důvodů na straně Obchodníka;
   3. neprovádění aktualizací identifikačních a kontaktních údajů;
   4. zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Uživatelům nebo porušování povinností při nakládání s osobními údaji;
   5. ovlivňování Uživatelů za účelem ovlivnění výsledku recenzí;
   6. uveřejňování recenzí na jiných webech v rozporu s čl. 4.3.3.;
   7. prodlení s úhradou jakýchkoli peněžitých závazků vůči Provozovateli delší než 10 dní.

5.2.2 Provozovatel oznámí Obchodníkovi skutečnost, že došlo k Zablokování, formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace, a sdělí mu důvody Zablokování. O dočasném přerušení užívání Portálu není Provozovatel povinen Obchodníka informovat jakkoli předem.

5.2.3 Má-li v souvislosti s dočasným přerušením možnosti užívání Portálu Obchodníkovi dojít k úplnému ukončení jeho smlouvy o užívání Portálu, informuje Provozovatel Obchodníka o ukončení smlouvy 30 dní předtím, než ukončení nabude účinnosti s uvedením důvodů ukončení. Tento postup nemá vliv na účinnost dočasného zablokování možnosti užívání Portálu. Lhůta dle tohoto článku se neuplatní v případech podle čl. 5.1.10 těchto Obchodních podmínek.

5.3 Námitky proti uvedeným důvodům dočasného přerušení možnosti užívání Portálu nebo ukončení smlouvy o užívání Portálu je Obchodník oprávněn řešit v rámci mimosoudního systému pro vyřizování stížností ve smyslu čl. 7 těchto Obchodních podmínek.

5.4 Další práva a povinnosti Provozovatele

5.4.1 Provozovatel neprovádí předchozí automatickou kontrolu zveřejňovaného Obsahu Obchodníka. Provozovatel je nicméně oprávněn podmínit zveřejnění údajů o Obchodníkovi, E-shopu nebo Zboží jejich předchozím schválením. V případě, že je informace o Obchodníkovi nebo E-shopu, nebo informace v rámci XML FEEDu uvedena zavádějícím způsobem, nesrozumitelně nebo je zařazena do nesprávné kategorie, je Provozovatel oprávněn informaci náležitým způsobem upravit.

5.4.2 Provozovatel neodpovídá za zobrazení Zboží v rámci Nabídek na Portálu v případě, že XML FEED Obchodníka nesplní podmínky XML FEEDu dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek a dle dokumentu Specifikace XML. Provozovatel dále negarantuje zobrazení všech položek z XML FEEDu, ani neodpovídá za správné zobrazení jednotlivých položek a za ztrátu nebo poškození dat, uložených na Portál. Provozovatel vyvine veškeré možné úsilí k urychlenému odstranění zjištěných chyb v zobrazovaných nabídkách nebo částečné či úplné nedostupnosti Portálu, jsou-li způsobeny důvody na jeho straně.

5.4.3 Provozovatel je oprávněn vést databázi Obchodníků, obsahující jejich identifikační a kontaktní údaje, a recenzí, udělených Uživateli Obchodníkovi, a tyto zobrazovat na Portálu i po ukončení exportu XML FEEDu Obchodníkem nebo po ukončení smluvního vztahu s Obchodníkem z jakéhokoli důvodu nebo po změně provozovatele E-shopu ve smyslu čl. 4.4.8., včetně možnosti přidání recenzí ze strany Uživatelů. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů dle zvláštních podmínek Ochrany soukromí na portálu Heureka.cz.

5.4.4 Fotografie a popisky zboží, obsažené v XML FEEDu, je Provozovatel oprávněn použít v rámci produktového katalogu k prezentaci produktů na stránkách Portálu, bez vazby na konkrétního Obchodníka, který tyto fotografie a popisky v rámci XML FEEDu zaslal. Provozovatel je dále oprávněn informace, odeslané Obchodníkem na Portál prostřednictvím XML FEEDu, poskytnout pro zobrazování na dalších partnerských webech mimo Portál, přičemž odměna za jednotlivá odchozí kliknutí na nabídky Zboží Obchodníka, provedená na partnerských internetových stránkách, se řídí ceníkem prokliků dle čl. 6.2. Provozovatel Obchodníkovi zobrazí statistiky odchozích kliknutí z partnerských webů v administračním rozhraní Portálu, kde jsou též dostupné podrobné statistiky odchozích kliknutí z Portálu.

5.4.5 Provozovatel je oprávněn za účelem ověřování cen, dostupnosti zboží a testování průchodnosti systému zasílat Obchodníkům zkušební objednávky jejich Zboží (dále jen „Zkušební objednávka“). Tyto zkušební objednávky nesmí obsahovat údaje, na základě nichž by se Obchodník mohl domnívat, že se jedná o skutečnou objednávku zaslanou Zákazníkem, a na základě ní odeslat zboží a vystavit k němu daňový doklad. Za tímto účelem musí zkušební objednávka obsahovat alespoň nesrozumitelné jméno a adresu. Zkušební objednávka může obsahovat reálnou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Obchodník bere na vědomí právo Provozovatele dle tohoto článku, a zavazuje se neuplatňovat nároky z porušení odpovědnosti za nedůvodné neuzavření smlouvy ve smyslu § 1729 občanského zákoníku. V případě, že Provozovatel poruší ustanovení tohoto článku a Zkušební objednávka obsahuje natolik srozumitelné údaje, že Obchodníkovi vznikne v důsledku odeslání zboží dle objednávky nebo zúčtování jeho ceny škoda, odpovídá za tuto škodu Provozovatel.

5.4.6 Veškeré informace odeslané Obchodníkem na Portál mohou být Provozovatelem zobrazeny na Portálu a partnerských internetových stránkách bez časového omezení a použity pro účely vytváření obecných analýz a statistik o on-line nakupování, a to i po ukončení smluvního vztahu s Obchodníkem. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

5.4.7 Provozovatel je oprávněn ukončit Smlouvu s Obchodníkem i bez udání důvodu, to na základě písemné výpovědi s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná plynout dnem doručení výpovědi Obchodníkovi.

6. FINANČNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU OBCHODNÍKY

6.1 Registrace Obchodníka a zveřejnění jeho uživatelského profilu je poskytována zdarma.

6.2 Provozovatel má nárok na odměnu za jednotlivá odchozí kliknutí na odkaz na stránky E-shopu zobrazené na Portálu. Cena za proklik je stanovena ceníkem, platným v době provedení prokliku, zveřejněným na https://heureka.group/cz-cs/pro-e-shopy/placeny-rezim-ppc/cenik-prokliku. Obchodník má právo výši odměny Provozovatele reklamovat, nejpozději však do 6 měsíců od zaúčtování příslušné částky Provozovatelem. Ceník podléhá změnám, o nichž Provozovatel informuje Obchodníky v rámci uživatelského rozhraní, přičemž rozhodující pro cenu prokliku je vždy ceník platný v době jeho provedení, bez ohledu na to, zda se Obchodník s informací o změně ceníku v rámci uživatelského rozhraní seznámil či nikoliv.

6.3 Obchodníci, zařazení do programu Heureka Marketplace, se zavazují Provozovateli platit provizi za jednotlivé Kupní smlouvy, uzavřené v režimu Heureka Marketplace, jejíž výše je odvozena z výše kupní ceny. Bližší pravidla úhrady provizí v programu Heureka Marketplace stanoví OP Marketplace.

6.4 Provozovatel je oprávněn zpoplatnit využití dalších nadstandardních funkcí Portálu, přičemž cena je vždy uvedena u příslušné funkce, v sekci Portálu určené pro její zprovoznění.

6.5 K úhradě jednotlivých zpoplatněných funkcí Portálu dle čl. 6.1. až 6.4. (dále také „Poplatky za užívání Portálu“) je Obchodník povinen odeslat dostatečný objem peněžních prostředků na zvláštní účet, vedený Provozovatelem za tímto účelem, přičemž Provozovatel je povinen evidovat celkovou výši peněžních prostředků každého Obchodníka na tomto účtu (dále jen „Kredit“). Provozovatel je oprávněn z hodnoty Kreditu odečítat hodnotu úhrad jednotlivých Poplatků za užívání Portálu, a to bezprostředně poté, co na úhradu jednotlivého poplatku Provozovateli vznikne nárok. Uhrazené Poplatky za užívání Portálu Provozovatel Obchodníkovi vyúčtuje vždy souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc, a zašle mu fakturu v elektronické podobě na kontaktní e-mail Obchodníka. V případě, že faktura nemůže být uhrazena z Kreditu z důvodu jeho nedostatečné výše, je Obchodník povinen uhradit fakturovanou částku do data splatnosti uvedeného na faktuře. V případě prodlení Obchodníka s úhradou Poplatků za užívání Portálu je Provozovatel oprávněn dočasně zablokovat Nabídky Obchodníka způsobem dle následujícího odstavce až do provedení plné úhrady dlužné částky.

6.6 V případě, že stav kreditu Obchodníka klesne na nulu, nemá tato skutečnost vliv na možnost Obchodníka odesílat XML FEED, Provozovatel však v takovém případě automaticky zruší propojení jeho Nabídek s katalogem Zboží na Portálu. Nabídky Obchodníka jsou po dobu nulového stavu Kreditu na Portálu dostupné pouze pomocí fulltextového vyhledávání, za předpokladu zadání přesného názvu Zboží Uživatelem ve tvaru, v jakém jej uvádí Obchodník. Po doplnění hodnoty Kreditu Provozovatel automaticky obnoví propojení Nabídek Obchodníka s katalogem Zboží na Portálu, přičemž Nabídky Obchodníka jsou na základě toho v katalogu Zboží dostupné z technických důvodů do několika dní.

6.7 V případě, že Obchodník přestane na Portál odesílat XML FEED, je oprávněn na Provozovateli požadovat vrácení nevyčerpaného Kreditu, nejpozději však do 3 měsíců od jeho posledního uhrazení na účet Provozovatele. Po uplynutí této lhůty je Obchodník povinen Kredit využít k úhradě Poplatků za užívání Portálu, to znamená k úhradě odměny Provozovatele za využití služeb Portálu Obchodníkem.

7. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ OBCHODNÍKA A ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1 Vyřizování stížností Provozovatelem

7.1.1 Obchodník je oprávněn se kdykoli obrátit na Provozovatele se svou stížností týkající se užívání Portálu. Za stížnost týkající se užívání Portálu se pro tento účel považuje zejména:

   1. stížnost týkající se technických parametrů a podmínek užívání Portálu, stížnost na nefunkčnost XML FEEDU;
   2. stížnost týkající se vyúčtování, plateb, výše provizí a cen účtovaných v rámci PPC programu;
   3. stížnost týkající se Obsahu a jeho Omezování ve smyslu čl. 5.1;
   4. stížnost na užívání a funkčnost jednotlivých produktů Portálu (Heureka Marketplace, Heureka Affiliate, PPC program, Ověřeno zákazníky apod.)

7.1.2 Stížnosti přijímá Provozovatel prostřednictvím oddělení Customer Success, a to telefonicky nebo formou e-mailu dostupných na stránce https://heureka.group/cz-cs/o-nas/kontakty/. Osoba, která stížnost podává, je povinna v rámci stížnosti uvést alespoň:

   1. údaje své a údaje identifikující daného Obchodníka,
   2. vztah své osoby k předmětnému Obchodníkovi,
   3. popis okolností a skutkového základu stížnosti včetně časových souvislostí,
   4. ormulaci požadavku na způsob vyřízení stížnosti.

7.1.3 Přijatou stížnost vyhodnocuje příslušný pracovník oddělení Customer Success. V případě, že o to Obchodník výslovně zažádá, zašle mu příslušný pracovník potvrzení o přijetí žádosti s vymezením jejího předmětu.

7.1.4 Nelze-li stížnost obchodníka (splňuje-li podmínky dle předchozích odstavců) vyřídit ihned, vyřídí Provozovatel přijatou stížnost zpravidla do 15 dní od jejího přijetí. Stížnost může být vyřízena následujícími způsoby:

   1. Provozovatel stížnosti Obchodníka plně vyhoví a splní požadavek Obchodníka formulovaný v rámci stížnosti,
   2. Provozovatel stížnost Obchodníka zamítne a uvede odpovídající důvody (zejména rozpor požadavku nebo jednání Obchodníka s Obchodními podmínkami nebo s právním předpisem),
   3. Provozovatel si vyžádá od Obchodníka doplňující informace, případně důkazy k prokázání tvrzení uváděných ve stížnosti.

7.1.5 Není-li telefonicky podaná stížnost vyřízena pracovníkem oddělení Customer Success ihned v rámci telefonátu, informuje Provozovatel Obchodníka o výsledku vyřízení stížnosti zásadně e-mailem zaslaným na adresu uvedenou v administračním rozhraní.

7.1.6 Příslušný pracovník oddělení Customer Success je oprávněn na základě vlastního uvážení, případně na základě požadavku Obchodníka, postoupit vyřízení stížnosti na vedoucího oddělení Customer Success. Rozhodnutí o postoupení na vedoucího oddělení Customer Success není Provozovatel povinen Obchodníkovi odůvodňovat.

7.1.7 Postup vyřizování stížností Obchodníků dle tohoto článku 7.1. není jakýmkoli sporným řízením ani mediací dle zák. č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů. Na postup vyřizování stížností se nahlíží jako na reklamaci plnění Poskytovatele ve smyslu § 1914 a násl. občanského zákoníku.

7.2 Řešení sporů před mediátorem

7.2.1 V případě, že mezi Obchodníkem a Provozovatelem vznikne v souvislosti s užíváním Portálu spor (obvykle na základě nevyhovění stížnosti ze strany Provozovatele ve smyslu předchozího článku 7.1.), mohou se Obchodník i Provozovatel obrátit na mediátora za účelem zprostředkování dosažení dohody mezi stranami a vyřešení vzniklého sporu. Mediátor, kontaktní údaje a pravidla mediace jsou uvedeny na internetových stránkách Portálu v části Nápověda.

7.2.2 Účelem mediace je nalezení dohody o řešení vzniklého sporu tak, aby žádná ze stran nebyla nucena spor řešit soudní nebo jinou spornou cestou. Obchodník bere na vědomí, že mediace dle tohoto článku 7.2. není mediací ve smyslu zák. č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů, a že uzavřená dohoda není vykonatelným právním titulem, není-li uzavřena ve formě notářského zápisu.

7.2.3 Provedení mediace je možné výhradně se souhlasem druhé strany sporu. O udělení souhlasu s mediací požádá druhou stranu sporu mediátor.

7.2.4 Za využití mediace přísluší mediátorovi úhrada nákladů mediace, které jsou tvořeny odměnou mediátora a náhradou hotových výdajů mediátora. Odměna mediátora je uvedena v ceníku dostupném na internetových stránkách Portálu v části Nápověda.

7.2.5 Na úhradě nákladů mediace jsou povinny podílet se obě strany sporu, přičemž výši podílu jednotlivých stran určí mediátor s přihlédnutím ke všem relevantním aspektům daného případu, zejména k míře opodstatněnosti nároků stran ve sporu, chování stran a vzájemném poměru velikosti a finanční síly stran. Nejvyšší podíl na nákladech mediace, který může strana mediace nést, je 85% z celkových nákladů, nejnižší podíl pak 15%.

7.2.6 Využitím mediátora dle tohoto článku není dotčeno právo stran samostatně zahájit ohledně téhož předmětu sporu soudní řízení nebo řízení před mediátorem ve smyslu zák. č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Práva a povinnosti, těmito Obchodními podmínkami neupravené, se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito Obchodními podmínkami v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách).

8.2 Pravidla provádění jednostranných změn těchto Obchodních podmínek ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek. Změna ceníku Provozovatelem ve smyslu čl. 6.2. těchto Obchodních podmínek není změnou těchto Obchodních podmínek a pravidla provádění jednostranných změn Obchodních podmínek se na tyto změny neuplatní.

8.3 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5. 3. 2024