VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU HEUREKA.SK PRE OBCHODNÍKOV

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU HEUREKA.SK PRE OBCHODNÍKOV

1. úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky používania portálu Heureka.sk pre obchodníkov (ďalej len „Obchodné podmienky“) vydáva spoločnosť Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi, užívajúcimi Portál na ponuku Tovaru.

1.2. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou Zvláštnych podmienok užívania Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok používania nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-nakupnej-galerie-heureka-sk/ (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto Obchodné podmienky nestanovia inak. Na tieto Obchodné podmienky sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

2. registrácia obchodníka

2.1. K užívaniu Portálu sú oprávnení registrovať sa Obchodníci spĺňajúci nasledujúce podmienky:

2.1.1. prevádzkujú minimálne jeden E-shop;

2.1.2. E-shop nie je na Portáli doposiaľ registrovaný;

2.1.3. E-shop má aktívne WWW stránky, na ktorých Užívateľom ponúka Tovar ku kúpe; na stránkach E-shopu je Obchodník uvedený ako jeho prevádzkovateľ, vrátane adresy, telefónneho čísla, IČO alebo presného názvu, podľa ktorého je možné jednoznačne dohľadať IČO prevádzkovateľa v obchodnom registri, ako aj ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi;

2.1.4. Obchodník je schopný a ochotný pravidelne dodávať aktualizované informácie o Tovare v požadovanom formáte pomocou pravidelne aktualizovaného exportného súboru XML (ďalej len „XML FEED“), ktorý bude nepretržite k dispozícii pre on-line automatizované spracovanie Prevádzkovateľom (bližšie viď čl. 3. – Základné podmienky XML FEEDu).

2.1.5. V prípade, že Obchodník prevádzkuje viac E-shopov, môže na Portál registrovať aj viac E-shopov, pokiaľ tieto majú samostatné domény 2. či 3. úrovne a neponúkajú vo väčšej miere rovnaký Tovar a za rovnakých podmienok (cena produktu, doplnkové služby, akcie, atď.); ak je ponuka Obchodníka rozdelená medzi hlavný E-shop a ďalšie špecializované E-shopy, na Portál môžu byť zaregistrované len tie E-shopy, ktorých ponuky nie sú duplicitné; Prevádzkovateľ je oprávnený prípadné duplicitné E-shopy alebo E-shopy, ktoré za také považuje, vyradiť. Samostatná registrácia E-shopu Obchodníkom, ktorého Tovar je súčasne na Portáli ponúkaný prostredníctvom registrovaného Obchodníka prevádzkujúceho online trhovisko, nepredstavuje duplicitu v zmysle tohto ustanovenia.

3. základné podmienky xml feedu

3.1. Tovar zahrnutý v XML FEEDe musí byť dostupný na stránkach E-shopu, jednotlivý Tovar musí byť uvedený len raz na samostatných odkazoch s unikátnou URL adresou, ktorá musí zodpovedať URL adrese uvádzanej v rámci XML FEEDu, na ktorej je možné nájsť informácie o cene Tovaru a k tomuto jednotlivému Tovaru odoslať Objednávku. Jednotlivý Tovar v rámci XML FEEDu musí byť samostatnou položkou, spôsobilou byť samostatným predmetom Objednávky, bez nutnosti objednania ďalšieho tovaru či služieb, využitia ďalších akcií, uplatnenia poukazov, doloženia dokladov totožnosti či iných dokladov, pokiaľ nie je predaj Tovaru viazaný na zákonné obmedzenia a preukázanie totožnosti, a pod., s výnimkou služby dopravy a zabalenia Tovaru.

3.2. Informácie o Tovare, exportované v rámci XML FEEDu, musia byť pravdivé a aktuálne a musia sa týkať výhradne samotného Tovaru, nie propagácie E-shopu.

3.3. Cena Tovaru v XML FEEDe musí byť uvedená v eurách a musí byť pre Užívateľa konečná, tzn. vrátane všetkých autorských, recyklačných a ďalších poplatkov so správne uvedenou DPH. V prípade, že sa na Tovar uplatní zvláštny režim DPH alebo Obchodník nie je platiteľom DPH, musí byť táto skutočnosť v rámci XML FEEDu uvedená. V konečnej cene Tovaru nemusia byť zahrnuté iba výdavky na dopravu, ak ich Obchodník Užívateľom účtuje. Obchodník je povinný udržovať cenu poštovného, dopravného a balného v XML FEEDe a v administrácii neustále aktuálnu. V prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovateľ oprávnený E-shop dočasne zablokovať až do zjednania nápravy.

3.4. Tovar zahrnutý v rámci XML FEEDu musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä nesmie ísť o:

3.4.1. Tovar, s ktorým nie je Obchodník oprávnený disponovať alebo ktorý vykazuje akékoľvek iné právne vady;

3.4.2. detskú pornografiu či inak poburujúci pornografický materiál;

3.4.3. Tovar, prostredníctvom ktorého dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva (porušovanie práv k ochranným známkam, označeniam pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel, tovar určený na obchádzanie účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv);

3.4.4. Tovar určený na propagáciu a šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice resp. hnutí smerujúcich na potlačenie práv a slobôd človeka v zmysle trestnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike.

3.5. XML FEED môže obsahovať len Tovar, ktorý je Obchodník schopný Užívateľovi dodať a u ktorého pozná aspoň približnú dobu dodania, ktorá sa zhoduje s dobou dodania, ktorú Obchodník uvádza v Ponuke. Produkty, o ktorých nemá informácie o naskladnení a termíne dodania Užívateľovi, sa v XML FEEDe nesmú nachádzať.

3.6. Informácie o dostupnosti Tovaru musia byť uvedené pravdivo. Obchodník je povinný v príslušnej sekcii XML FEEDu uvádzať všetky informácie, ktoré môžu mať vplyv na dodanie Tovaru Užívateľovi. Obchodník nie je oprávnený uvádzať niektoré informácie majúce vplyv na dodanie Tovaru len na stránkach E-shopu bez ich uvedenia v rámci XML FEEDu.

3.7. Podrobné technické a obsahové podmienky XML FEEDu sú uvedené na adrese http://sluzby.heureka.sk/napoveda/xml-feed/ (ďalej len "Špecifikácia XML"), a sú pre Obchodníkov záväzné. Nedodržiavanie technických a obsahových podmienok XML FEEDu môže mať za následok ukončenie Zmluvy alebo blokáciu E-shopu či Obchodníka. Tieto technické a obsahové podmienky XML FEEDu netvoria súčasť týchto Obchodných podmienok a Prevádzkovateľ je oprávnený meniť ich podľa technických požiadaviek Portálu. O zmene technických a obsahových podmienok XML FEEDu sú Obchodníci informovaní prostredníctvom užívateľského rozhrania.

4. práva a povinnosti obchodníka

4.1. Komunikácia s Portálom

4.1.1. Na základe registrácie na Portáli v zmysle čl. 2. týchto Obchodných podmienok a čl. 2.2. Podmienok je Obchodníkovi, spĺňajúcemu vyššie uvedené podmienky, poskytnutý prístup do administračného rozhrania Portálu, v rámci ktorého môže spravovať svoje identifikačné údaje v rámci užívateľského profilu a ďalšie nastavenia.

4.1.2. Obchodník je oprávnený používať vo svojom užívateľskom profile oficiálne logo E-shopu v podobe, v akej ho štandardne používa vo vzťahu k verejnosti, vo formáte a rozlíšení stanovenom technickými podmienkami Prevádzkovateľa prístupnými v rámci užívateľského rozhrania. Logo Obchodníka nesmie obsahovať akékoľvek reklamné informácie (napr. slogan, odkaz na zľavovú akciu, atď.), prípadne grafické označenie rovnaké alebo podobné s označením používaným Prevádzkovateľom. Obchodník zodpovedá za súlad uverejnenia loga na Portáli s právnymi predpismi.

4.2. Zodpovednosť Obchodníka za obsah

4.2.1. Zodpovednosť Obchodníka a Prevádzkovateľa za obsah exportovaný prostredníctvom XML FEEDu na Portál sa riadi čl. 6 Podmienok, čl. 5.1 týchto Obchodných podmienok a ďalej Pravidlami zodpovednosti za obsah Obchodníka dostupnými na (DOPLNIT).

4.2.2. Obchodník berie na vedomie, že väčšina Užívateľov používajúcich Portál na vyhľadávanie a zakúpenie Tovaru je v postavení spotrebiteľa a že sa na právny vzťah vyplývajúci z Kúpnej zmluvy použijú predpisy o ochrane spotrebiteľa, hlavne zákon č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Obchodníka dodržiavať ďalšie právne predpisy týkajúce sa špecifického Tovaru (napríklad úprava zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, týkajúca sa reklamy na doplnky stravy a liečivé prípravky).

4.2.3. Obchodníci, ktorí sú na základe dohody s Prevádzkovateľom zapojení do programu Heureka Marketplace, sú povinní dodržovať ustanovenia čl. 3. až 6. Podmienok týkajúcich sa Ponúk v režime Heureka Marketplace a Obchodných podmienok pre Heureka Marketplace, dostupných na https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-heureka-marketplace/ (ďalej len „OP Heureka Marketplace“) a taktiež splnomocniť Prevádzkovateľa, aby Prevádzkovateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom Heureka Marketplace oznámil Užívateľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodníci berú na vedomie, že súčasťou ustanovení Kúpnej zmluvy, uzavretej prostredníctvom Heureka Marketplace s Užívateľom, sú príslušné ustanovenia Podmienok, pričom sa na vzťah Užívateľa a Obchodníka neuplatnia tie ustanovenia samostatných predajných podmienok Obchodníka, ktoré sú v rozpore s Podmienkami a ďalšími Zvláštnymi podmienkami používania Portálu. Ustanovenia samostatných predajných podmienok Obchodníka, ktoré sú pre Užívateľov priaznivejšie než ustanovenia Podmienok, sa na vzťah medzi Užívateľom a Obchodníkom uplatnia vždy.

4.3. Recenzie

4.3.1. Obchodník je povinný zdržať sa hodnotenia E-shopov, a to vrátane tých konkurenčných, vlastných alebo spriaznených. Hodnotením je myslené hviezdičkové hodnotenie a písané recenzie či príspevky do diskusií na Portáli a akékoľvek hodnotenie v systéme Overené zákazníkmi. Obchodník je tiež povinný zdržať sa krokov vedúcich k umelému ovplyvňovaniu celkového hodnotenia E-shopov. Umelým ovplyvňovaním je myslené napr. nabádanie Užívateľov na úpravu napísaných recenzií alebo nabádanie Užívateľov na pridávanie hodnotenia, ktoré sú podmienkou pre účasť v súťažiach alebo iných akciách E-shopu. Obchodník je však oprávnený motivovať Užívateľov k zaslaniu Recenzií, prípadne k vyplneniu dotazníku v rámci programu Overené zákazníkmi, výhradne však spôsobom, ktorý nečiní rozdiel medzi obsahom Recenzie a tým, či je Recenzia pre Obchodníka pozitívna alebo negatívna.

4.3.2. Obchodník má právo reagovať na slovné hodnotenie pochádzajúce zo systému Overené zákazníkmi (ďalej len „Reakcia“) a táto Reakcia bude zobrazená pri hodnotení, ku ktorému sa vzťahuje. Obchodník však nie je oprávnený Užívateľa akokoľvek postihovať za zaslanie negatívneho hodnotenia v rámci programu Overené zákazníkmi, napríklad ponúkaním nevýhodnejších cien v porovnaní s inými zákazníkmi Obchodníka, odstúpením od uzavretej Kúpnej zmluvy, odmietnutím ďalšieho predaja Tovaru alebo poskytovania služieb ponúkaných Obchodníkom apod. Obchodník je ďalej povinný zdržať sa uvádzania informácií vzbudzujúcich dojem, že tieto informácie uvádza Prevádzkovateľ alebo osoba ním poverená. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za obsah Reakcie Obchodníka a podmienky obmedzenia obsahu týchto Reakcií na základe oznámenia zo strany tretej osoby stanovujú Pravidlá zodpovednosti za obsah Obchodníka dostupné na (DOPLNIŤ). Zodpovednosť Prevádzkovateľa za obsah Reakcie Obchodníka a podmienky obmedzenia týchto Reakcií bez podnetu tretej osoby stanovuje čl. 5.1 týchto Obchodných podmienok.

4.3.3. Obchodník nie je oprávnený zverejňovať užívateľské recenzie mimo portál Heureka.sk, s výnimkou vlastných internetových stránok. Použitie recenzií na účely propagácie Obchodníka na stránkach iných cenových porovnávačov alebo prevádzkovateľov ďalších služieb potenciálne konkurenčných voči Prevádzkovateľovi alebo Portálu môže byť považované za nekalosúťažné konanie.

4.4. Ďalšie práva a povinnosti Obchodníka

4.4.1. Obchodník nie je oprávnený používať akékoľvek prostriedky neposkytované samotným Prevádzkovateľom na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania Ponúk na Portáli alebo iných funkcií Portálu pre účely vlastného prospechu alebo prospechu tretej osoby, najmä inštalovať do zdrojového kódu stránok Portálu softwarové roboty alebo modifikovať XML FEED. Obchodník ďalej nie je oprávnený tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným Obchodníkom, Užívateľom alebo tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený blokovať Obchodníka a ďalších Obchodníkov, ktorí daný prostriedok na ovplyvnenie funkcií Portálu použijú.

4.4.2. Obchodník je povinný informovať Užívateľa u jednotlivej položky s Tovarom o aktuálnej výške celkových nákladov na jeho dodanie Užívateľovi vrátane balného, manipulačných poplatkov, atď.

4.4.3. Obchodník registrovaný na Portáli s E-shopom poskytujúcim služby online trhoviska je povinný poskytnúť Užívateľom všetky informácie požadované právnymi predpismi, najmä je povinný Užívateľom poskytnúť informáciu, či je tretia strana ponúkajúca výrobok alebo službu predávajúcim alebo nie, a je tiež povinný poskytnúť Užívateľom údaje o totožnosti predávajúceho, ktorými sú názov a IČO, a ďalej adresu sídla predávajúceho, jeho telefónne číslo a adresu na doručovanie elektronickej pošty.

4.4.4. Obchodník má právo kedykoľvek ukončiť odovzdávanie informácií prostredníctvom XML FEEDu bez predchádzajúceho informovania Prevádzkovateľa. Ukončením odosielania XML FEEDu však nie je ukončený zmluvný vzťah medzi Obchodníkom a Užívateľom, ani táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na realizáciu Kúpnych zmlúv uzavretých medzi Obchodníkom a Užívateľmi.

4.4.5. Obchodník je oprávnený kedykoľvek ukončiť Zmluvu bez uvedenia dôvodu výpoveďou s výpovednou lehotou v dĺžke 1 týždňa od doručenia výpovede Prevádzkovateľovi. Výpoveď musí byť Prevádzkovateľovi zaslaná prostredníctvom administračného rozhrania Portálu, e-mailom alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa. Podaním výpovede nie je dotknuté právo Obchodníka na ukončenie odosielania XML FEEDu v zmysle prechádzajúceho článku.

4.4.6. Obchodník je povinný prostredníctvom Portálu ponúkať nový a nepoužitý Tovar alebo druhotné licencie k softvéru. V prípade ponúkania použitého alebo rozbaleného Tovaru alebo druhotnej licencie k softvéru je Obchodník povinný túto skutočnosť riadne označiť a zaradiť ich do príslušnej kategórie pre použitý Tovar, ak Prevádzkovateľ takú kategóriu na Portáli ponúka. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku je Prevádzkovateľ oprávnený Obchodníka zablokovať v zmysle čl. 5.2. týchto Obchodných podmienok.

4.4.7. Obchodník je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje zadané v rámci užívateľského rozhrania na Portáli neustále aktuálne. V prípade porušenia tejto povinnosti môže dochádzať ku zmäteniu alebo klamaniu Užívateľov, na základe čoho je Prevádzkovateľ oprávnený Obchodníka alebo jeho E-shop dočasne zablokovať.

4.4.8. Obchodník je povinný bez omeškania informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene jeho údajov, ako je zmena názvu E-shopu, zmena sídla alebo iných fakturačných údajov apod. Predmetom registrácie je poskytovanie Služby v súvislosti s konkrétnymi E-shopmi Obchodníka, preto v prípade zaradenia nového E-shopu je Obchodník povinný tento E-shop samostatne registrovať. V prípade, že registrovaný E-shop začne prevádzkovať iný Obchodník, ide o zmenu zmluvnej strany a nový prevádzkovateľ E-shopu je povinný registrovať sa k Službe ako nový subjekt, s výnimkou prípadov, keď je prechod práv a povinností na nového prevádzkovateľa E-shopu automatický (hlavne prípad predaja podniku podľa § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z., obchodného zákonníka alebo premena obchodnej spoločnosti podľa § 69a obchodného zákonníka). Obchodníci berú na vedomie, že v prípade zmeny prevádzkovateľa E-shopu s novou registráciou nového prevádzkovateľa sú doterajšie údaje z administrácie E-shopu sprístupnené tomuto novému prevádzkovateľovi tak, aby bola zaistená kontinuita práv a povinností vyplývajúcich z registrácie E-shopu na Portál. Prevádzkovateľ nie je povinný sprístupniť registračné údaje novému prevádzkovateľovi E-shopu v prípade, že zo strany predchádzajúceho prevádzkovateľa nie sú uspokojené všetky peňažité záväzky voči Prevádzkovateľovi, jedine žeby nový prevádzkovateľ na seba prevzal povinnosť tieto záväzky Prevádzkovateľovi uhradiť a Prevádzkovateľ s týmto bude súhlasiť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Obchodníkovi v dôsledku nesplnenia informačnej povinnosti alebo neuzavretia Zmluvy podľa tohto článku.

5. práva a povinnosti prevádzkovateľa

5.1. Protiprávny obsah alebo nezlučiteľnosť obsahu so zmluvnými podmienkami

5.1.1. Zodpovednosť Obchodníka a Prevádzkovateľa za informácie odoslané Obchodníkom na Portál vrátane informácií v Ponukách, obsahu XML FEEDu a Reakcií (ďalej len „Obsah“) a podmienky ich obmedzenia na základe oznámenia tretích osôb sa riadia Pravidlami zodpovednosti za obsah Obchodníka dostupnými na (DOPLNIŤ). Zodpovednosť Obchodníka a Prevádzkovateľa za Obsah jednotlivých Obchodníkov sa tiež riadi čl. 6 Podmienok.

5.1.2. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za Obsah Obchodníka podľa Pravidiel zodpovednosti za obsah Obchodníka nemá žiaden vplyv na oprávnenie Prevádzkovateľa obmedziť Obsah alebo Obchodníka bez podnetu tretej osoby, a teda v prípade, že Prevádzkovateľ samostatne získa akékoľvek podozrenie o jeho protiprávnom charaktere alebo jeho nezlučiteľnosti so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa, alebo je spôsobilý poškodiť dobré meno a záujmy Prevádzkovateľa, ďalších spoločností koncernu, ktorého súčasť Prevádzkovateľ tvorí, alebo Portálu.

5.1.3. Obmedzením sa rozumie obmedzenie viditeľnosti Obsahu alebo zablokovanie Obchodníka (ďalej len „Obmedzenie“).

5.1.4. Zablokovaním Obchodníka sa rozumie dočasné prerušenie možnosti užívania Portálu alebo úplné ukončenie zmluvy o užívaní Portálu (tzn. odstúpenie od zmluvy o užívaní Portálu zo strany Prevádzkovateľa (ďalej len „Zablokovanie“).5.1.5. K Obmedzeniu spočívajúcemu v obmedzení viditeľnosti Obsahu pristúpi Prevádzkovateľ v prípade porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami Obchodníkom, hlavne:

a) porušovanie pravidiel pre XML FEED podľa čl. 3. týchto Obchodných podmienok;

b) ponúkanie Tovaru, nachádzajúceho sa v rozpore s právnymi predpismi, alebo uverejňovanie Ponúk s akýmkoľvek inak protiprávnym obsahom;

c) dodávanie Tovaru Užívateľom v rozpore s Kúpnou zmluvou (kvalita, množstvo, termín dodania) alebo nedodanie Tovaru Užívateľovi z dôvodu na strane Obchodníka;

d) vykonávanie zásahov do XML FEEDu alebo do časti Portálu pre účely ovplyvňovania výsledkov vyhľadávania Užívateľmi alebo využívanie nedovolených prostriedkov ovplyvňujúcich výsledky vyhľadávania;

e) nevykonanie aktualizácií identifikačných a kontaktných údajov;

f) neuvádzanie aktuálnej celkovej výšky nákladov na dodanie Tovaru Užívateľovi podľa čl. 4.4.2. týchto Obchodných podmienok;

g) zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení Užívateľom alebo porušovanie povinností pri nakladaní s osobnými údajmi;

h) zasahovanie do obsahu recenzií alebo ovplyvňovanie Užívateľov pre účely ovplyvnenia výsledkov recenzií;

ak ide zároveň o prvý prípad porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami.

5.1.6. K Obmedzeniu spočívajúcemu v Zablokovaní Obchodníka pristúpi Prevádzkovateľ v prípade opakovaného (aspoň dvakrát) porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami Obchodníkom, najmä povinností uvedených v predchádzajúcom odseku.

5.1.7. V nadväznosti na výsledok posúdenia protiprávnosti Obsahu alebo jeho nezlučiteľnosti so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa urobí Prevádzkovateľ rozhodnutie (ďalej len „Rozhodnutie“) spočívajúce v prijatí prípadných opatrení spočívajúcich v Obmedzení.

5.1.8. Rozhodnutie spolu s odôvodnením sa Obchodníkovi, ktorého sa Obmedzenie týka, pošle na e-mail uvedený v používateľskom účte Obchodníka.

5.1.9. Ak má v súvislosti so Zablokovaním spočívajúcim v dočasnom prerušení možnosti užívania Portálu Obchodníkom dôjsť k úplnému ukončeniu jeho zmluvy o užívaní Portálu, nadobudne ukončenie zmluvy účinnosť 30. deň po doručení Rozhodnutia Obchodníkovi. Tento postup nemá vplyv na účinnosť dočasného prerušenia možnosti užívania Portálu. Lehota podľa tohoto čl. 5.1.9 sa neuplatní v prípade, že:

a) sa ukončenie zmluvy priamo vyžaduje na splnenie právnej či regulatórnej povinnosti Prevádzkovateľa, a to spôsobom, ktorý neumožňuje lehotu dodržať;

b) na ukončenie zmluvy existuje naliehavý právny dôvod vyplývajúci z právneho predpisu, za ktorý sa považuje najmä dôvod, z akého je možné odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúcej výzvy na nápravu v zmysle § 2002 Občianskeho zákonníka;

c) Obchodník preukázateľne opakovane porušil Podmienky (vrátane povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok a z ďalších dokumentov tvoriacich súčasť Podmienok).

5.1.10. Sťažnosti proti Rozhodnutiu je Obchodník oprávnený riešiť v rámci mimosúdneho systému na vybavovanie sťažností v zmysle čl. 7 týchto Obchodných podmienok. Obchodník je oprávnený podať sťažnosť do 6 mesiacov odo dňa doručenia Rozhodnutia. Podmienky podávania a vybavovania sťažností sa riadia čl. 7 týchto Obchodných podmienok v rozsahu, v ktorom neodporujú čl. 5.1.11 a čl. 5.1.12 týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ Rozhodnutie, proti ktorému je Sťažnosť podaná, zruší, ak:

a) Sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na to, aby Prevádzkovateľ dospel k záveru, že Rozhodnutie nepodnikať žiadne kroky na základe oznámenia je neodôvodnené, alebo

b) informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie sú protiprávne ani nezlučiteľné so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa,

c) Sťažnosť obsahuje informácie, z ktorých vyplýva, že konanie sťažovateľa neodôvodňuje prijaté opatrenie.

5.1.11. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi Obchodníkovi, ktorý sťažnosť podal, svoje odôvodnené rozhodnutie o informáciách, ktorých sa sťažnosť týka, a o možnostiach mimosúdneho riešenia sporu podľa čl. 5.1.13.

5.1.12. Ak obchodník nesúhlasí s Rozhodnutím alebo nie je vybavená sťažnosť, ktorú podal v súlade s čl. 5.1.11, je oprávnený postúpiť záležitosť subjektu na mimosúdne riešenie sporov postupom podľa tohoto čl. 5.1.12. Subjektom oprávneným riešiť spory medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom je každý subjekt certifikovaný na mimosúdne riešenie sporov Českým telekomunikačným úradom. Ak právne predpisy nestanovujú inak, bude Prevádzkovateľ so subjektom certifikovaným na riešenie sporov spolupracovať. Rozhodnutia vydané subjektmi certifikovanými na mimosúdne riešenie sporov nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné. Postup podania žiadosti o mimosúdne riešenie sporu nie je momentálne stanovený.

5.2. Ďalšie prípady Zablokovania Obchodníka

5.2.1. Na ďalšie Obmedzenie spočívajúce v Zablokovaní Obchodníka pristúpi Prevádzkovateľ v prípade porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami Obchodníkom, najmä:

a) uplatňovanie podmienok v Kúpnych zmluvách, ktoré sú v rozpore s čl. 3 až 6 Podmienok;

b) dodávanie Tovaru Používateľom v rozpore s Kúpnou zmluvou (kvalita, množstvo, termín dodania) alebo nedodanie Tovaru Používateľovi z dôvodov na strane Obchodníka;

c) nevykonávanie aktualizácií identifikačných a kontaktných údajov;

d) zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení Používateľom alebo porušovanie povinností pri nakladaní s osobnými údajmi;

e) ovplyvňovanie Používateľov s cieľom ovplyvniť výsledok recenzií;f) uverejňovanie recenzií na iných weboch v rozpore s čl. 4.3.3;

g) omeškanie s úhradou akýchkoľvek peňažitých záväzkov voči Prevádzkovateľovi dlhšie než 10 dní.

5.2.2. Prevádzkovateľ oznámi Obchodníkovi skutočnosť, že došlo k Zablokovaniu, a to formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v rámci registrácie, a uvedie mu dôvody Zablokovania. O dočasnom prerušení používania Portálu nie je Prevádzkovateľ povinný Obchodníka informovať dopredu.

V prípade, že by malo v súvislosti s dočasným prerušením možnosti používania portálu Obchodníkovi dôjsť k úplnému ukončeniu jeho Zmluvy o používaní Portálu, informuje Prevádzkovateľ Obchodníka o ukončení Zmluvy 30 dní predtým než ukončenie nadobudne účinnosti s uvedením dôvodov ukončenia. Tento postup nemá vplyv na účinnosť dočasného zablokovania možnosti používania portálu. Lehota podľa tohto článku sa neuplatní v prípadoch podľa čl. 5.1.10 týchto Obchodných podmienok.

5.3. Námietky proti uvedeným dôvodom prerušenia možnosti používania Portálu alebo ukončenia Zmluvy o používaní Portálu je Obchodník oprávnený riešiť v rámci mimosúdneho systému pre riešenie sťažností v zmysle čl. 7. týchto Obchodných podmienok.

5.4. Ďalšie práva a povinnosti Prevádzkovateľa

5.4.1. Prevádzkovateľ nevykonáva predchádzajúcu automatickú kontrolu zverejňovaného Obsahu Obchodníka. Prevádzkovateľ je však oprávnený podmieniť zverejnenie údajov o Obchodníkovi, E-shope alebo Tovare ich predchádzajúcim schválením. V prípade, že je informácia o Obchodníkovi alebo E-shope alebo informácia v rámci XML FEEDu uvedená zavádzajúcim spôsobom, nezrozumiteľne alebo je zaradená do nesprávnej kategórie, je Prevádzkovateľ oprávnený informáciu náležitým spôsobom upraviť.

5.4.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zobrazenie Tovaru v rámci Ponuky na Portáli v prípade, že XML FEED Obchodníka nesplní podmienky XML FEEDu podľa čl. 3. týchto Obchodných podmienok a podľa dokumentu Špecifikácia XML. Prevádzkovateľ ďalej negarantuje zobrazenie všetkých položiek z XML FEEDu, ani nezodpovedá za správne zobrazenie jednotlivých položiek a za stratu alebo poškodenie dát, uložených na Portál. Prevádzkovateľ vyvinie všetko dostupné úsilie na urýchlené odstránenie zistených chýb v zobrazovaných ponukách alebo čiastočnej či úplnej nedostupnosti Portálu, ak sú spôsobené dôvodmi na jeho strane.

5.4.3. Prevádzkovateľ je oprávnený viesť databázu Obchodníkov, obsahujúcu ich identifikáciu, kontaktné údaje a recenzie udelené Obchodníkovi a tieto zobrazovať na Portáli aj po ukončení exportu XML FEEDu Obchodníkom alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom z akéhokoľvek dôvodu alebo po zmene prevádzkovateľa E-shopu v zmysle čl. 4.4.8. týchto Obchodných podmienok, vrátanie možnosti pridania Recenzií zo strany Užívateľov. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov podľa zvláštnych podmienok Ochrany osobných údajov na portáli Heureka.sk.

5.4.4. Fotografie a popisy Tovaru, obsiahnuté v XML FEEDe, je Prevádzkovateľ oprávnený použiť v rámci produktového katalógu k prezentácii produktov na stránkach Portálu, bez väzby na konkrétneho Obchodníka, ktorý tieto fotografie a popisy v rámci XML FEEDu zaslal. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený informácie odoslané na Portál prostredníctvom XML FEEDu poskytnúť pre zobrazovanie na ďalších partnerských weboch mimo Portál, pričom odmena za jednotlivé odchádzajúce kliknutie na ponuky Tovaru Obchodníka, uskutočnené na partnerských internetových stránkach, sa riadi cenníkom preklikov v zmysle čl. 6.2. týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ Obchodníkovi zobrazí štatistiky odchádzajúcich kliknutí z partnerských internetových stránok v administračnom rozhraní Portálu, kde sú tiež dostupné podrobné štatistiky odchádzajúcich kliknutí z Portálu.

5.4.5.. Prevádzkovateľ je oprávnený pre účely overovania cien, dostupnosti Tovaru a testovania priechodnosti systému zasielať Obchodníkom skúšobné objednávky ich Tovaru (ďalej len „Skúšobná objednávka“). Tieto skúšobné objednávky nesmú obsahovať údaje, na základe ktorých by sa mohol Obchodník domnievať, že ide o skutočnú objednávku zaslanú Zákazníkom a na základe nej odoslať Tovar a vystaviť na neho daňový doklad. Pre tento účel musí skúšobná objednávka obsahovať aspoň nezrozumiteľné meno a adresu. Skúšobná objednávka môže obsahovať reálnu e-mailovú adresu a telefónne číslo. V prípade, že Prevádzkovateľ poruší ustanovenia tohto článku a Skúšobná objednávka obsahuje natoľko zrozumiteľné údaje, že Obchodníkovi vznikne v dôsledku odoslania Tovaru podľa objednávky alebo zúčtovaním jej ceny škoda, zodpovedá za túto škodu Prevádzkovateľ.

5.4.6.. Všetky informácie odoslané Obchodníkom na Portál môžu byť Prevádzkovateľom zobrazené na Portáli a na partnerských internetových stránkach bez časového obmedzenia a použité na vytváranie štatistík a analýz o online nakupovaní (najmä portál kauf.sk a zoznamtovaru.sk), a to aj po ukončení odosielania XML FEEDu na Portál, po zablokovaní E-shopu alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov.

5.4.7.. Prevádzkovateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom Heureka Marketplace oznámi Užívateľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.4.8.. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu s Obchodníkom aj bez udania dôvodu a to na základe písomnej výpovede s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede Obchodníkovi.

6. finančné podmienky užívania portálu obchodníkmi

6.1. Registrácia Obchodníka a zverejnenie jeho užívateľského profilu sú poskytované zdarma.

6.2. Prevádzkovateľ má nárok na odmenu za jednotlivé odchádzajúce kliknutia na odkaz na stránky E-shopu zobrazené na Portáli. Cena za preklik je stanovená cenníkom platným v dobe vykonania prekliku, ktorý je zverejnený na https://heureka.group/sk-sk/pre-e-shopy/plateny-rezim-ppc/cennik-preklikov/. Obchodník má právo Prevádzkovateľovu výšku odmeny reklamovať, najneskôr však do 6 mesiacov od zaúčtovania príslušnej čiastky Prevádzkovateľom. Cenník podlieha zmenám, o ktorých Prevádzkovateľ informuje Obchodníkov v rámci používateľského rozhrania, pričom rozhodujúci pre cenu prekliku je vždy cenník platný v čase jeho vykonania, bez ohľadu na to, či sa Obchodník s informáciou o zmene cenníka v rámci používateľského rozhrania oboznámil alebo nie.

6.3. Obchodníci, zaradení do programu Heureka Marketplace, sa zaväzujú platiť Prevádzkovateľovi províziu za jednotlivé Kúpne zmluvy, uzavreté v režime Heureka Marketplace, pričom ich výška je odvodená z výšky kúpnej ceny. Podrobnejšie pravidlá úhrady provízií v programe Heureka Marketplace sú stanovené v OP Heureka Marketplace.

6.4. Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť využitie ďalších nadštandardných funkcií Portálu, pričom cena je vždy uvedená pri príslušnej funkcii v sekcii Portálu určenej pre jej prevádzkovanie.

6.5. Na úhradu jednotlivých spoplatnených funkcií Portálu podľa čl. 6.1. až 6.4. týchto Obchodných podmienok (ďalej tiež „Poplatky za užívanie Portálu“) je Obchodník povinný odoslať dostatočný objem peňažných prostriedkov na zvláštny účet, vedený Prevádzkovateľom pre tento účel, pričom Prevádzkovateľ je povinný evidovať celkovú výšku peňažných prostriedkov každého Obchodníka na tomto účte (ďalej len „Kredit“). Prevádzkovateľ je oprávnený z hodnoty Kreditu odčítať hodnotu úhrad jednotlivých Poplatkov za užívanie Portálu, a to ihneď po tom, čo na úhradu jednotlivého poplatku Prevádzkovateľovi vznikne nárok. Uhradené poplatky za užívanie Portálu vyúčtuje Prevádzkovateľ Obchodníkovi vždy súhrne za uplynulý kalendárny mesiac a zašle mu faktúru v elektronickej podobe na kontaktný e-mail Obchodníka. V prípade, že faktúra nemôže byť uhradená z Kreditu z dôvodu jeho nedostatočnej výšky, je Obchodník povinný uhradiť fakturovanú čiastku do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade omeškania Obchodníka s úhradou Poplatkov za používanie Portálu je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne zablokovať Ponuky Obchodníka spôsobom podľa nasledujúceho odseku až do doby plného uhradenie dlžnej čiastky.

6.6. V prípade, že stav Kreditu Obchodníka klesne na nulu, nemá táto skutočnosť vplyv na možnosť Obchodníka odosielať XML FEED. Prevádzkovateľ však v takomto prípade automaticky zruší prepojenie jeho Ponúk s katalógom Tovaru na Portáli. Ponuky Obchodníka sú počas nulového stavu Kreditu na Portáli dostupné pomocou fulltextového vyhľadávania za predpokladu zadania presného názvu Tovaru Užívateľom v tvare, v akom ho uvádza Obchodník. Po doplnení hodnoty Kreditu Prevádzkovateľ automaticky obnoví prepojenie Ponúk Obchodníka s katalógom Tovaru na Portáli, pričom Ponuky Obchodníka sú na základe toho v katalógu Tovaru dostupné z technických dôvodov do niekoľkých dní.

6.7. V prípade, že Obchodník prestane na Portál odosielať XML FEED, je oprávnený požadovať od Prevádzkovateľa vrátenie nevyčerpaného Kreditu, najneskôr však do 3 mesiacov od jeho posledného uhradenia na účet Prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto lehoty je Obchodník povinný Kredit využiť na úhradu Poplatkov za užívanie Portálu, to znamená na úhradu odmeny Prevádzkovateľa za využitie služieb Portálu Obchodníkom.

7. riešenie sťažností obchodníka a alternatívne riešenie sporov

7.1. Riešenie sťažností Prevádzkovateľom

7.1.1. Obchodník je oprávnený sa kedykoľvek obrátiť na Prevádzkovateľa so svojou sťažnosťou týkajúcou sa používania Portálu. Za sťažnosť týkajúcu sa používania Portálu sa pre tento účel považuje predovšetkým:

a) sťažnosť týkajúca sa technických parametrov a podmienok používania Portálu, sťažnosť na nefunkčnosť XML FEEDu;

b) sťažnosť týkajúca sa vyúčtovania, platieb, výšky provízie a cien účtovaných v rámci PPC programu;
c) sťažnosť týkajúca sa Obsahu a jeho Obmedzovania v zmysle čl. 5.1;
d) sťažnosť na používanie a funkčnosť jednotlivých produktov Portálu (Heureka Marketplace, Heureka Affiliate, PPC program, Overené zákazníkmi a pod.).

7.1.2. Sťažnosti prijíma Prevádzkovateľ prostredníctvom oddelenia Customer Success, a to telefonicky alebo formou e-mailu na kontakty dostupné na stránke https://heureka.group/sk-sk/o-nas/kontakty/. Osoba, ktorá sťažnosť podáva, je povinná v rámci sťažnosti uviesť aspoň:

 1. a) svoje údaje a údaje identifikujúce daného Obchodníka,
  b) vzťah svojej osoby k predmetnému Obchodníkovi,
  c) popis okolností a skutkového základu sťažnosti vrátane časových súvislostí,
  d) formuláciu požiadavky na spôsob vyriešenia sťažnosti.

7.1.3. Prijatú sťažnosť vyhodnocuje príslušný pracovník oddelenia Customer Success. V prípade, že o to Obchodník výslovne požiada, zašle mu príslušný pracovník potvrdenie o prijatí žiadosti s vymedzením jej predmetu.

7.1.4. V prípade, že nejde sťažnosť Obchodníka (pokiaľ spĺňa podmienky podľa predchádzajúcich odsekov) vyriešiť ihneď, vyrieši Prevádzkovateľ sťažnosť spravidla do 15 dní od jej prijatia. Sťažnosť môže byť vyriešená nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) Prevádzkovateľ sťažnosti Obchodníka plne vyhovie a splní požiadavku Obchodníka formulovanú v rámci sťažnosti,
  b) Prevádzkovateľ sťažnosť Obchodníka zamietne a uvedie odpovedajúce dôvody (predovšetkým rozpor požiadavky alebo konania Obchodníka s Obchodnými podmienkami alebo s právnym predpisom),
  c) Prevádzkovateľ si vyžiada od Obchodníka doplňujúce informácie, prípadne dôkazy k preukázaniu tvrdení uvádzaných v sťažnosti.

7.1.5. V prípade, že nebude telefonicky podaná sťažnosť vyriešená pracovníkom oddelenia Customer Success ihneď v rámci telefonátu, informuje Prevádzkovateľ  Obchodníka o výsledku vyriešenia sťažnosti zásadne e-mailom zaslaným na adresu uvedenú v administračnom rozhraní.

7.1.6. Príslušný pracovník oddelenia Customer Success je oprávnený na základe vlastného uváženia, prípadne na základe požiadavky Obchodníka, postúpiť vyriešenie sťažnosti na vedúceho oddelenia Customer Success. Rozhodnutie o postúpení na vedúceho oddelenia Customer Success nie je Prevádzkovateľ povinný Obchodníkovi odôvodňovať.

7.1.7. Postup riešenia sťažností Obchodníkov podľa tohto článku 7.1. nie je akýmkoľvek sporným konaním ani mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z., o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Na postup riešenia sťažností sa nahliada ako na reklamáciu plnenia Prevádzkovateľa Obchodníkom.

7.2. Riešenie sporov pred mediátorom

7.2.1. V prípade, že medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vznikne v súvislosti s užívaním Portálu spor (obvykle na základe nevyhovenia sťažnosti zo strany Prevádzkovateľa v zmysle prechádzajúceho článku 7.1.), môžu sa Obchodník a Prevádzkovateľ obrátiť na mediátora za účelom sprostredkovania dosiahnutia dohody medzi stranami a vyriešenia vzniknutého sporu. Mediátor, kontaktné údaje a pravidlá mediácie sú uvedené na internetových stránkach Portálu v časti Nápoveda.

7.2.2. Účelom mediácie je dospieť k dohode o riešení vzniknutého sporu tak, aby žiadna zo strán nebola nútená spor riešiť súdnou alebo inou spornou cestou. Obchodník berie na vedomie, že mediácia podľa tohto článku 7.2. nie je mediáciou v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z., o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, a že uzavretá dohoda nie je vykonateľným právnym titulom, pokiaľ nie je uzavretá vo forme notárskeho zápisu.

7.2.3. Vykonať mediáciu je možní výhradne so súhlasom druhej strany sporu. O udelení súhlasu s mediáciou požiada druhú stranu sporu mediátor.

7.2.4. Za využitie mediácie náleží mediátorovi úhrada nákladov mediácie, ktoré sú tvorené odmenou mediátora a náhradou hotových výdajov mediátora. Odmena mediátora je uvedená v cenníku dostupnom na internetových stránkach portálu v časti Nápoveda.

7.2.5. Na úhrade nákladov mediácie sú povinné sa podieľať obe strany sporu, pričom výšku podielu jednotlivých strán určí mediátor s prihliadnutím ku všetkým relevantným aspektom daného prípadu, predovšetkým k miere opodstatnenosti nárokov strán v spore, chovaniu strán a vzájomnému pomeru veľkosti a finančnej sily strán. Najvyšší podiel na nákladoch mediácie, ktorý môže strana mediácie niesť, je 85 % z celkových nákladov, najnižší podiel je 15 %.

7.2.6. Využitím mediátora podľa tohto článku nie je dotknuté právo strán samostatne zahájiť ohľadne toho istého predmetu sporu súdne konanie alebo konanie pred mediátorom v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z., o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

8. záverečné ustanovenia

8.1. Práva a povinnosti, týmito Obchodnými podmienkami neupravené, sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito Obchodnými podmienkami v rozpore, a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, a českým zákonom č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti  a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 zo dňa 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (nariadenie o digitálnych službách).

8.2. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto Obchodných podmienok zo strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 9.1. Podmienok. Zmena cenníka Prevádzkovateľom v zmysle čl. 6.2. týchto Obchodných podmienok nie je zmenou týchto Obchodných podmienok a pravidlá vykonávania jednostranných zmien Obchodných podmienok sa na tieto zmeny neuplatnia.

8.3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15. 3. 2024.