Pravidla odpovědnosti za obsah obchodníka

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dokument (dále jen „OP Obsah Obchodníka“) stanoví pravidla odpovědnosti provozovatele nákupní galerie Heureka.cz, provozované společností Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, za obsah vkládaný Obchodníkem na Portál (dále jen „Obsah“).

1.2. Obsahem se pro účely těchto OP Obsah Obchodníka rozumí informace v Nabídkách, informace o Zboží a jeho cenách dodané Obchodníkem pomocí exportního souboru XML (dále jen „XML FEED“), a reakce Obchodníka pocházející ze systému Ověřeno zákazníky zobrazovaná u hodnocení Zákazníka, ke kterému se vztahuje (dále jen „Reakce“).

1.3. Tyto OP Obsah Obchodníka se vztahují na osoby, které podléhají regulaci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „DSA“) a určité typy omezení týkající se Obsahu.

1.4. Tyto OP Obsah Obchodníka nezakládají žádný smluvní vztah mezi Provozovatelem a Obchodníkem, a nenahrazují ujednání mezi Provozovatelem, Uživatelem a Obchodníkem, obsažená v Podmínkách užívání nákupní galerie Heureka (dále jen „Podmínky“) a ve Zvláštních podmínkách ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek.

1.5. Na tyto OP Obsah Obchodníka se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto OP Obsah Obchodníka označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

2. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH, STATUS PROVOZOVATELE

2.1. Obchodníci importují Obsah zcela samostatně prostřednictvím stránek Portálu, a na těchto stránkách je automaticky zveřejněn bez předchozí kontroly Provozovatelem.

2.2. Provozovatel není povinen dohlížet na Obsah a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost Obsahu nebo jeho neslučitelnost se smluvními podmínkami Provozovatele.

2.3. Provozovatel odpovídá za Obsah pouze v následujících případech:

2.3.1 pokud má konkrétní vědomost o protiprávnosti Obsahu nebo protiprávním jednání Obchodníka a s ohledem na nárok na náhradu škody mu jsou známy skutečnosti nebo okolnosti, z nichž by byly protiprávní činnost nebo protiprávnost Obsahu zjevné, nebo;

2.3.2 pokud se prokazatelně dozví o protiprávní povaze Obsahu nebo o protiprávním jednání Obchodníka a neprodleně neučiní veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění protiprávního Obsahu.

2.4. Vzhledem k tomu, že v případě Portálu není Provozovatel povinen dohlížet nad Obsahem a kontrolovat jeho soulad s právními předpisy, není případ odpovědnosti dle čl. 2.3.1 v případě Portálu v praxi aplikovatelný. Na Provozovatele může dopadat odpovědnost dle čl. 2.3.2, jsou-li splněny podmínky dle čl. 3 těchto OP Recenze.

3. OMEZENÍ

3.1. Omezením se rozumí omezení viditelnosti Obsahu nebo zablokování Obchodníka (dále jen „Omezení“).

3.2. Zablokováním Obchodníka se rozumí dočasné přerušení možnosti užívání Portálu, nebo úplné ukončení smlouvy o užívání Portálu (tzn. odstoupení od smlouvy o užívání Portálu ze strany Provozovatele) (dále jen „Zablokování“).

4. OZNÁMENÍ O OBSAHU

4.1. Kdokoliv je oprávněn zaslat Provozovateli oznámení o protiprávní povaze Obsahu (dále jen „Oznamovatel“). Oznámení musí obsahovat informace dostatečné k tomu, aby se z něj Provozovatel ve smyslu čl. 2.3.2 těchto Podmínek prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze Obsahu, přičemž z něj musí vyplývat alespoň následující informace:

4.1.1 identifikace Obsahu včetně jednoznačného údaje o přesném elektronickém umístění Obsahu (např. přesné jednotné adresy URL nebo adresy URL);

4.1.2 zdůvodnění protiprávnosti Obsahu;

4.1.3 název nebo jméno Oznamovatele a jeho e-mailovou adresu;

4.1.4 prohlášení potvrzující, že se Oznamovatel v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

4.2. Oznámení může být Provozovateli zasláno prostřednictvím systému pro zasílání oznámení, kterým se rozumí webový formulář dostupný na webovém rozhraní Provozovatele pod tlačítkem “Nahlásit nezákonný obsah”.

4.3. Pokud oznámení nesplňuje všechny náležitosti dle čl. 4.1.1, čl. 4.1.2 nebo čl. 4.1.4 vyzve Provozovatel Oznamovatele k doplnění chybějících náležitostí. Po doplnění chybějících náležitostí Oznamovatelem postupuje Provozovatel dle čl. 4.4.

4.4. Provozovatel po doručení oznámení obsahujícího veškeré náležitosti dle čl. 4.1 posoudí prostřednictvím lidského přezkumu oznamovanou protiprávnost Obsahu.

4.5. V návaznosti na výsledku posouzení dle čl. 4.4 učiní rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“) spočívající v:

4.5.1 přijetí případných opatření spočívajících v Omezení, nebo

4.5.2 odmítnutí přijetí Omezení.

4.6. Rozhodnutí spolu s odůvodněním bude Oznamovateli zasláno na e-mail sdělený Provozovateli dle čl. 4.1.3 a Obchodníkovi, kterého se Oznámení týká, na e-mail uvedený v uživatelském účtu (Oznamovatel a Obchodník, kterého se Oznámení týká, dále každý též jako „Dotčený subjekt“).

5. PŘIJETÍ OPATŘENÍ

5.1. K Omezení spočívající v omezení viditelnosti Obsahu přistoupí Provozovatel v případě porušení povinností stanovených Obchodními podmínkami Provozovatele, zejména:

5.1.1 porušování pravidel pro XML FEED dle čl. 3 Obchodních podmínek;

5.1.2 nabízení Zboží, nacházejícího se v rozporu s právními předpisy, nebo uveřejňování Nabídek s jakkoli jinak protiprávním obsahem;

5.1.3 dodávání Zboží Uživatelům v rozporu s Kupní smlouvou (kvalita, množství, termín dodání), nebo nedodání Zboží Uživateli z důvodů na straně Obchodníka;

5.1.4 provádění zásahů do XML FEEDu nebo částí Portálu za účelem ovlivnění výsledků vyhledávání Uživateli nebo využívání nedovolených prostředků ovlivňujících výsledky;

5.1.5 neprovádění aktualizací identifikačních a kontaktních údajů;

5.1.6 neuvádění aktuální celkové výše nákladů na dodání Zboží Uživateli;

5.1.7 zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Uživatelům nebo porušování povinností při nakládání s osobními údaji;

5.1.8 zasahování do obsahu recenzí nebo ovlivňování Uživatelů za účelem ovlivnění výsledku recenzí;

pokud jde zároveň o první případ porušení povinností stanovených Obchodními podmínkami.

5.2. K Omezení spočívající v Zablokování Obchodníka přistoupí Provozovatel v případě opakovaného (alespoň dvakrát) porušení povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami Obchodníkem, zejména povinností uvedených v předchozím odstavci.

5.3. Má-li v souvislosti se Zablokováním spočívajícím v dočasném přerušením možnosti užívání Portálu Obchodníkem dojít k úplnému ukončení jeho smlouvy o užívání Portálu, ukončení smlouvy nabude účinnosti 30 den po doručení Rozhodnutí Obchodníkovi. Tento postup nemá vliv na účinnost dočasného přerušení možnosti užívání Portálu. Lhůta dle tohoto čl. 5.3 se neuplatní v případě, kdy:

5.3.1 ukončení smlouvy je přímo vyžadováno pro splnění právní či regulatorní povinnosti Provozovatele, a to způsobem, který neumožňuje lhůtu dodržet;

5.3.2 k ukončení smlouvy je dán naléhavý právní důvod vyplývající z právního předpisu, za který je považován zejména důvod, z jakého lze odstoupit od smlouvy bez předchozí výzvy k nápravě ve smyslu § 2002 občanského zákoníku;

5.3.3 Obchodník prokazatelně opakovaně porušil Podmínky (včetně povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek a z dalších dokumentů tvořících součást Podmínek).

6. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

6.1. Pokud Dotčený subjekt nesouhlasí s Rozhodnutím, které mu bylo doručeno, je oprávněn podat stížnost proti Rozhodnutí (dále jen „Stížnost“), a to prostřednictvím e-mailu, ze kterého mu bylo Rozhodnutí doručeno.

6.2. Dotčený subjekt je oprávněn podat Stížnost do 6 měsíců ode dne doručení Rozhodnutí.

6.3. Provozovatel Rozhodnutí, proti němuž je Stížnost podána, zruší, pokud:

6.3.1 Stížnost obsahuje dostatečné důvody k tomu, aby Provozovatel dospěl k závěru, že Rozhodnutí nepodnikat žádné kroky na základě oznámení je neodůvodněné, nebo

6.3.2 informace, jichž se Stížnost týká, nejsou protiprávní ani neslučitelné se smluvními podmínkami Provozovatele,

6.3.3 Stížnost obsahuje informace, z nichž vyplývá, že jednání stěžovatele neodůvodňuje přijaté opatření.

6.4. Provozovatel bez zbytečného odkladu sdělí Dotčenému subjektu, který Stížnost podal, své odvodněné rozhodnutí o informacích, jichž se Stížnost týká, a o možnostech mimosoudního řešení sporu dle čl. 7.

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1. Pokud Dotčený subjekt nesouhlasí s Rozhodnutím, nebo není-li vyřízena Stížnost, kterou podal postupem dle čl. 6, je oprávněn postoupit záležitost subjektu pro mimosoudní řešení sporů postupem dle tohoto čl.7.

7.2. Subjektem oprávněným řešit spory mezi Provozovatelem a Dotčeným subjektem je každý subjekt certifikovaný k mimosoudnímu řešení sporů Českým telekomunikačním úřadem.

7.3. Pokud právní předpisy nestanoví jinak, bude Provozovatel s certifikovaným subjektem pro řešení sporů spolupracovat.

7.4. Rozhodnutí vydaná certifikovanými subjekty k mimosoudnímu řešení sporů nejsou pro Provozovatele závazná.

7.5. Postup podání žádosti o mimosoudní řešení sporu není v tuto chvíli stanoven.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto OP Obsah Obchodníka žádným způsobem neomezují právo Provozovatele učinit Omezení Obsahu v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního charakteru, anebo jeho neslučitelnosti se smluvními podmínkami Provozovatele, nebo je způsobilý poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele, dalších společností koncernu, jehož součást Provozovatel tvoří, nebo Portálu. Práva a povinnosti Obchodníků a Provozovatele v souvislosti s Omezováním Obsahu uvedeným způsobem jsou stanoveny čl. 5.1. Všeobecných podmínek používání portálu Heureka.cz pro obchodníky.

8.2. Práva a povinnosti, těmito OP Obsah Obchodníků neupravené se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito OP Obsah Obchodníků v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a DSA.

8.3. Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Obsah Obchodníků ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.

8.4. Toto znění OP Obsah Obchodníků nabývá účinnosti dne 5. 3. 2024.