Podmínky používání platebního systému Adyen na Heureka.cz

Tato Pravidla upravují používání platebního systému Adyen pro účely úhrad cen Zboží Obchodníků v režimu Heureka Marketplace.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Adyen 

1.1.1 Provozovatelem Systému Adyen je společnost Adyen N.V., společnost registrovaná v Holandsku, IČO: 34259528, se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandsko (dále jen „Adyen“).

1.2 Obchodník

1.2.1 Obchodník na základě Smlouvy užívá Portál (internetový portál Heureka.cz), v rámci něhož na Portálu vystavuje nabídky svého zboží nebo služeb, a uzavírá s Uživateli kupní smlouvy, a přijímá platby kupních cen zboží nebo služeb uhrazené prostřednictvím Systému Adyen.

1.2.2 S ohledem na zvláštní povahu platebních služeb, které Adyen poskytuje, a na povinnosti Adyen vůči subjektům, využívajícím platební služby, a poskytujícím jednotlivé Platební metody, vydávají Provozovatel a Adyen tato Pravidla, které jsou závazné pro všechny Obchodníky, kterým Uživatelé platí kupní cenu zboží nebo služeb zakoupených prostřednictvím Portálu přes Systém Adyen. Tato Pravidla jsou součástí Zvláštních podmínek užívání Portálu ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz, dostupných na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-nakupni-galerie-heureka-cz (dále jen „Podmínky“), které se na vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tato Pravidla nestanoví jinak. Na tato Pravidla se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto Pravidlech označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

1.3 Vymezení pojmů:

1.3.1 Administrační rozhraní – administrační rozhraní blíže specifikované v OP Marketplace;

1.3.2 AML zákon - zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

1.3.3 Autorizační limit – maximální peněžní částka jedné transakce, kterou je Obchodník oprávněn provést bez autorizace;

1.3.4 Banka Obchodníka – peněžní instituce, u které má Obchodník vedený účet určený v registračním formuláři za účelem přijímání plateb kupních cen;

1.3.5 Držitel karty – Uživatel, t.j. kupující, který za zboží nebo služby objednané prostřednictvím Portálu platí prostřednictvím Platební karty;

1.3.6 E-mailová adresa Obchodníka – kontaktní e-mailová adresa Obchodníka sjednaná ve Smlouvě;

1.3.7 Identifikace – identifikace Obchodníka, kterou je Adyen povinný provést za podmínek uvedených v AML zákoně.;

1.3.8 Karetní asociace – karetní asociace MasterCard International, Visa International a Diners Club International;

1.3.9 Pravidla - tyto podmínky využívání systému Adyen pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz;

1.3.10 Heureka Marketplace - služba Provozovatele, která umožňuje Obchodníkům a Uživatelům uzavírat Kupní smlouvy prostřednictvím Portálu, a to za podmínek stanovených v podmínkách pro Heureka Marketplace, dostupných na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-heureka-marketplace/

1.3.11 Partner - banka či jiná finanční instituce, včetně centra pro autorizaci a vyúčtování, se kterými Adyen spolupracuje při zpracovávání plateb prostřednictvím Systému Adyen;

1.3.12 Platební brána - internetová autorizační platforma pro akceptaci platebních karet, provozovaná licencovanou Zpracovatelskou institucí, zpřístupněná Adyen Uživatelům, prostřednictvím které Zákazníci zadávají údaje nezbytné k provedení platby Platební kartou, přičemž tato Platební brána je zabezpečena technologií 3D Secure;

1.3.13 Platební karta – karta Kreditních asociací, umožňující svému držiteli bezhotovostní platby za zboží a služby v prostředí internetu;

1.3.14 Platební metoda - konkrétní metoda platby, pomocí které může Uživatel platit za zboží či služby nabízené prostřednictvím Portálu s využitím Systému Adyen. Jednotlivé Platební metody, s výjimkou běžného bankovního převodu, zahrnují řešení v rámci Systému Adyen sjednaná Adyen s jednotlivými Partnery;

1.3.15 Platební účet – virtuální platební účet, vedený Adyen pro Obchodníka v rámci Systému Adyen, na němž Adyen eviduje platby jednotlivých Transakcí zaúčtovaných ve prospěch Obchodníka;

1.3.16 Platforma banky - technické rozhraní systému Zpracovatelské banky, umožňující komunikaci systému Banky s Platební bránou GPE;

1.3.17 Pověřený pracovník – zaměstnanec popř. externí pracovník pověřený ze strany Adyen poskytovat podporu Obchodníkům a komunikovat s nimi v souvislosti s užíváním Systému Adyen;

1.3.18 PSP - Payment services provider, resp. Payment facilitator, tedy subjekt, který může na základě spolupráce s bankou nabízet a poskytovat službu akceptace platebních karet;

1.3.19 Smlouva – smlouva o spolupráci, upravující práva a povinnosti stran při prodeji zboží a služeb prostřednictvím portálu Heureka.cz, a využití Systému Adyen k úhradě ceny zboží a služeb, uzavřená mezi Provozovatelem a Obchodníkem ve smyslu OP Marketplace;

1.3.20 Strhnutí peněžité částky - snížení částky, kterou je povinen vyplatit Adyen Obchodníkovi, o částku pohledávek Provozovatele za Obchodníkem z titulu náhrady škody plynoucí z porušení Smlouvy Obchodníkem, nebo z titulu povinnosti vrácení částky Transakce Uživateli; Adyen je oprávněn jednorázově strhnout peněžitou částku z Platebního účtu Obchodníka pouze v případech a za podmínek výslovně uvedených v těchto Pravidlech, Smlouvě, OP Marketplace nebo samostatné smlouvě uzavřené mezi Obchodníkem a Adyen;

1.3.21 Systém Adyen – on-line platební brána spravovaná Adyen, nabízející možnost několika Platebních metod;

1.3.22 Transakce – soustava operací prováděných prostřednictvím Systému Adyen popř. systémy jednotlivých Partnerů za účelem provedení platby Uživatele za zboží či služby Obchodníka nabízené prostřednictvím Portálu;

1.3.23 Vydavatel karty – banka nebo jiná finanční instituce, která je oprávněna vydávat Platební karty a která je členem Karetní asociace;

1.3.24 Zpracovatelská banka – banka, s níž má Adyen sjednánu smlouvu o spolupráci s oblasti akceptace Platebních karet.

1.4 Aplikace Pravidel

1.4.1 Obchodník využívá Systém Adyen k přijímání plateb uhrazených Uživateli na základě kupních smluv, uzavřených s Uživateli prostřednictvím Portálu, přičemž je současně v přímém samostatném smluvním vztahu s Adyen. Tato Pravidla upravují práva a povinnosti Obchodníka související se skutečností, že užívají Systém Adyen. Podmínkou využívání Systému Adyen Obchodníkem je uzavření Smlouvy s Provozovatelem a samostatné smlouvy s Adyen.

1.4.2 Tato Pravidla se vztahují na všechny Obchodníky, kteří uzavřeli Smlouvu. V případě, že Smlouva nebo OP Marketplace obsahují ujednání odchylná od těchto Pravidel, mají přednost ujednání Smlouvy.

1.5 Identifikace Obchodníka

1.5.1 Za účelem splnění požadavků stanovených právními předpisy a Karetními asociacemi, uzavře Obchodník přímý smluvní vztah s Adyen prostřednictvím Administračního rozhraní, aby mohl být Obchodníkovi zpřístupněn Systém Adyen, a dále musí Obchodník vykonat Know Your Customer (KYC) a AML ověření, které vykonává Adyen v souladu s účinnou právní úpravou a pravidly Karetních asociací.

1.5.2 Pro účely Identifikace je Obchodník povinen splnit veškeré požadavky a podmínky stanovené ze strany Adyen.

1.5.3  Úplné dokončení procesu Identifikace Obchodníkem je podmínkou pro možnost používání Systému Adyen Obchodníkem pro účely přijímání plateb uhrazených kupních cen prostřednictvím Portálu Uživateli. Podmínky a požadavky Identifikace jsou stanovené v Administračním rozhraní.

1.5.4 Obchodník bere na vědomí, že Adyen podle svého uvážení schválí nebo zamítne vykonání Identifikace, a může od Obchodníka požadovat poskytnutí dalších informací, přičemž za tímto účelem může Obchodníka přímo kontaktovat (do takové komunikace zapojí Provozovatele a udrží ho v kopii).

1.5.5 Řádné provedení Identifikace Obchodníkem je podmínkou pro to, aby mohl Obchodník užívat prostřednictvím Provozovatele Systém Adyen pro účely přijímání úhrad kupních cen uhrazených Uživateli.

2. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU ADYEN

2.1 Provozování Systému Adyen  

2.1.1 Obchodník bere na vědomí, že k provozování Systému Adyen využívá Adyen produktů a systémů, nabízených a dodávaných jednotlivými Partnery. Adyen je tak povinna zajistit soulad podmínek poskytování svých služeb s podmínkami užívání produktů a systémů jednotlivých Partnerů.

2.2 Obecná ujednání k Systému Adyen 

2.2.1 Operace prováděné ze strany Adyen v rámci Systému Adyen nejsou bankovními operacemi. Veškeré Transakce jsou stanoveny a prováděny pouze v české měně (česká koruna, CZK), nebo v měně Euro (EUR).

2.2.2 Prostřednictvím Systému Adyen jsou dostupné jednotlivé Platební metody, jejichž výběr, aktivaci a případnou deaktivaci provádí Provozovatel.

2.2.3 Provozovatel využívá třetí strany pro poskytování dalších služeb vztahujících se ke zpracování plateb (např. převod měn, ověřování totožnosti, analýza podvodů, dodržování právních předpisů, apod.).

2.2.4 Provozovatel může sdílet osobní nebo transakční údaje Obchodníka s třetími stranami pro účely související se zpracováním plateb.

2.2.5 V případě, že Provozovatel obdrží informaci, že aktivity Obchodníka porušují podmínky využívání služeb třetích stran, může podle uvážení vůči Obchodníkovi podniknout takové kroky, aby podmínky využívání služeb třetích stran byly dodržené (např. zrušení transakce, zablokování určitých Platebních metod, apod.).

2.2.6 Jakékoliv funkce Systému Adyen mohou být kdykoliv bez předcházejícího upozornění upravené, přerušené či ukončené, a podléhají omezením stanoveným Provozovatelem nebo společností Adyen. Jako bezpečnostní opatření může Provozovatel stanovit Uživatelovi či Obchodníkovi limity Transakcí. Například může Provozovatel stanovit limity na hodnotu jakékoliv Transakce nebo souhrnu hodnot Transakcí za určité období. Provozovatel může taktéž stanovit limity na počet Transakcí za den nebo jiné časové období. Provozovatel neodpovídá Obchodníkovi za: (a) nevykonání Transakce, která by překročila stanovený limit nebo (b) za umožnění Uživatelovi odstoupit od Transakce. Provozovatel taktéž může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odmítnout Obchodníkovi přístup do Systému Adyen.

2.2.7 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo refundovat Transakce, které vyhodnotí jako vysoce rizikové, podvodné, porušující obchodní sankce nebo jinak porušující OP Marketplace.

2.2.8 Provozovatel vede záznamy o Transakcích, přičemž Obchodníkovi neprodává žádná zabezpečená data včetně čísel kreditních karet nebo informací o bankovních účtech. Obchodník od Provozovatele obdrží pouze informace o dopravě a omezené informace o účtu Uživatele, které jsou nevyhnutelné pro dokončení objednávky. Jakým způsobem nakládáme s osobními údaji Uživatelů blíže uvádí https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/ochrana-osobnich-udaju/.

3. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ADYEN

3.1 Povinnosti Obchodníka při užívání Systému Adyen 

3.1.1 Obchodník není oprávněn nabízet prostřednictvím Portálu zboží nebo služby, jejichž nabídka či prodej je v rozporu s právními předpisy. Zjistí-li Provozovatel, že Obchodník prostřednictvím Portálu nabízí zboží nebo služby, jejichž prodej či poskytování je právními předpisy zakázáno popř. odporuje zásadám Adyen, požadavkům Partnerů nebo Karetních asociací, kterými jsou zejména

    1. pornografické produkty nebo služby erotického charakteru,
    2. produkty zobrazující či propagující dětskou pornografii nebo jiné sexuální praktiky naplňující znaky trestného činu šíření pornografie,
    3. omamné, psychotropní látky či jedy,
    4. léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis,
    5. tabákové výrobky,
    6. zboží či nabídka služeb, prostřednictvím kterých může docházet k napomáhání či propagaci trestné činnosti nebo obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv,
    7. zboží či služby, kterými dochází k propagaci názorů extrémní pravice či extrémní levice,
    8. zboží či služby, kterými dochází k propagaci náboženských sekt,
    9. jiné zboží či služby, které je způsobilé poškodit dobré jméno Provozovatele, Adyen, jiných Obchodníků nebo Systému Adyen u Partnerů nebo jiných třetích osob, je oprávněno odmítnout zpracování platby za takové zboží nebo služby; takové odmítnutí zpracování platby ani úplné pozastavení Systému Adyen není vadou či porušením Smlouvy ze strany Provozovatele.

V případě, že Provozovateli vznikne v důsledku prodeje zboží nebo služeb uvedeného v tomto článku škoda, je Obchodník povinen tuto škodu Provozovateli v plném rozsahu nahradit. Obchodník je povinen průběžně kontrolovat dodržování povinnosti uvedené v tomto článku Pravidel.

3.1.2 Obchodník je povinen uchovávat doklady o poskytnutí zboží nebo služby Uživateli (dodací listy nebo doručenky při fyzickém doručení), údaje o Uživateli včetně záznamu o komunikaci s ním a údaji o jeho IP adrese při doručení elektronickém, při poskytnutí služby formou komunikace na dálku pak datum a čas komunikace s Uživatelem, přesné určení Uživatele a záznam komunikace (pokud je to možné), to vše po dobu nejméně 18 měsíců od poskytnutí zboží nebo služby. Tyto doklady je Obchodník povinen poskytnout Provozovateli na základě jeho výzvy.

3.1.3 Po dokončení Transakce při odeslání zboží nebo poskytnutí služby Uživateli je Obchodník povinen vystavit Uživateli daňový doklad, obsahující veškeré náležitosti požadované právními předpisy.

3.1.4 Obchodník musí Provozovatele neodkladně kontaktovat a vrátit celou částku Transakce, pokud není z nějakého důvodu schopen dodat Zboží a není schopen Provozovateli předložit doklad o převzetí Zboží odpovídají objednávce.

3.1.5 Při volbě platebních metod Uživatelem nesmí Obchodník jakýmkoliv způsobem znevýhodňovat platby prostřednictvím systému Adyen.

3.1.6 Obchodník nesmí pověřit k výkonu práv a povinností podle těchto Pravidel třetí osobu.

3.1.7 Obchodník bere na vědomí, že Adyen je vázaný výsledkem autentifikace a autorizace Transakce a není oprávněn přijímat platby Transakcí, které nebyly autorizované a autentifikované Vydavatelem karty.

4. ZPRACOVÁVÁNÍ PLATEB V SYSTÉMU ADYEN

4.1 Obecná ustanovení

4.1.1 Systém Adyen je možné užívat výhradně ke zpracovávání Transakcí vykonaných prostřednictvím Heureka Marketplace, za účelem prodeje Zboží v režimu Heureka Marketplace. Užívání systému Adyen bude mít za následek, že Obchodník bude přijímat platby prostřednictvím autorizovaných transakcí kreditními a debetními kartami nebo jinými Platebními metodami, jakou jsou Apple Pay a Google Pay, pokud jsou k dispozici. Aby se Obchodník mohl zaregistrovat k užívání Systému Adyen a přijímat platby za Transakce uskutečněné prostřednictvím Systému Adyen, musí Provozovateli a Adyen poskytnout všechny požadované informace a vykonat všechny požadované kroky, včetně ověření bankovního účtu. Bez těchto informací nemůže proběhnout výplata peněžních prostředků na platební účet Obchodníka. Provozovatel může Obchodníkovi odmítnout přístup ke službám Heureka Marketplace do doby, než mu budou výše zmíněné informace poskytnuty.

4.2 Zpracovávání Transakcí zaslaných Uživateli ve prospěch Obchodníků

4.2.1 Provozovatel informuje Obchodníka o stavu Transakcí a výši zůstatku prostřednictvím Administračního rozhraní.

4.2.2 Obchodník bere na vědomí, že prostřednictvím Adyen je Provozovatel povinen zkontrolovat vykonání autorizace Transakce a ověření, zda je Platební karta v okamžiku Transakce platná, nebo zda není blokovaná nebo zda se nenachází na seznamu Platebních karet určených k zadržení nebo zda má Držitel karty na bankovním účtu dostatek peněžních prostředků na úhradu Transakce.

4.2.3 Adyen vykoná zúčtování vykonaných Transakcí snížených o výši provizí za využívání Systému Adyen a služby Heureka Marketplace na bankovní účet Prodejce.

4.2.4 Provozovatel poskytuje Obchodníkovi údaje týkající se vypořádaných Transakcí, které jsou dostupné v Administračním rozhraní.

4.2.5 Provozovatel může zadržet částku Transakce, pokud není platba související s Transakcí v souladu s ustanoveními těchto Pravidel, nebo pokud Držitel karty, Vydavatel karty nebo Karetní asociace podá námitku vůči Transakci a Adyen nebo Provozovatel po předchozím projednání s Obchodníkem zjistí, že je tato námitka opodstatněná, nebo pokud Obchodník poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z těchto Pravidel, nebo pokud existuje podezření z jiného podvodného konání Obchodníka během používání Systému Adyen.

4.2.6 Obchodník je odpovědný za případné porušení těchto Pravidel, včetně odpovědnosti za škodu, která vznikla Provozovateli z důvodu reklamace Držitele karty, Vydavatele karty nebo Karetní asociace. Případnou pohledávku z titulu náhrady škody uhradí Obchodník do 15 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě, pokud taková pohledávka nebude uhrazena započtením s pohledávkou Obchodníka z titulu úhrady peněžních prostředků přijatých Provozovatelem na Platební účet (srážka peněžní částky).

4.2.7 Za autorizaci transakce Uživatelem se považuje dokončení zadání příkazu k úhradě dle zvolené Platební metody. Za okamžik přijetí platebního příkazu se považuje přijetí příkazu bankou Uživatele nebo Vydavatelem karty. Uživatel není oprávněn odvolat platební příkaz od okamžiku jeho přijetí jeho bankou nebo Vydavatelem karty.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ADYEN

5.1 Právo Adyen odmítnout provedení platby v rámci Systému Adyen popř. zamezit přístup k Systému Adyen   

5.1.1 Adyen je oprávněna odmítnout zpracování platby provedené konkrétním Uživatelem, zejména

    1. má-li důvodné podezření, že Transakce není v souladu s právními předpisy,
    2. má-li důvodné podezření, že Transakce nebyla provedena se souhlasem majitele kreditní karty, která byla pro danou Transakci použita,
    3. má-li důvodné podezření, že Transakce nebyla provedena se souhlasem majitele bankovního účtu, který byl v případě dané Transakce využit,
    4. má-li důvodné podezření, že nejde o reálnou Transakci (mimo testovací).

5.1.2 Adyen je oprávněna zamezit Obchodníkovi přístup k Systému Adyen, a to zejména v případě

    1. existuje-li důvodná hrozba ohrožení Systému Adyen počítačovými viry ze strany Obchodníka,
    2. dozví-li se o protiprávním charakteru zboží či služeb nabízených Obchodníkem prostřednictvím Portálu,
    3. dozví-li se o tom, že zboží či služby nabízené prostřednictvím Portálu je v rozporu se zásadami či povinnostmi upravenými ve Smlouvě či těchto Pravidlech (zejména v čl. 3.1.1.).

5.1.3 Realizace opatření uvedených v čl. 5.1.1. a 5.1.2. nejsou vadou Systému Adyen, ani se nepovažují za odstávku. V případě oprávněného znepřístupnění Systému Adyen nemá Obchodník nárok na vrácení již uhrazené provize či jiných poplatků a úplat, ani jejich poměrných částí.

5.2 Údržba Systému Adyen, odstávky a řešení výpadků

5.2.1 Adyen ni Provozovatel nezaručují nepřetržitý nebo nepřerušený přístup do Administračního rozhraní ani nepřetržitou či nepřerušenou funkčnost Systému Adyen. Adyen je však povinna vyvinout úsilí, které je od něj možno spravedlivě požadovat, k tomu, aby zpracování plateb v rámci Systému Adyen proběhlo včas.

5.3. Osobní údaje a povinnost mlčenlivosti

5.3.1 Osobní údaje Obchodníků-fyzických osob užívajících Systém jsou zpracovávány Systémem Adyen v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Podrobnosti zpracování osobních údajů provozovatelem Portálu vč. práv dotčených osob jsou popsány v dokumentu Ochrana soukromí na portálu Heureka.cz.

5.3.2 Provozovatel zpracovává a užívá kontaktních údajů Obchodníků výlučně za účelem komunikace s Obchodníkem, tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou

    1. zpřístupnění zaměstnancům Provozovatele,
    2. zpracovatelům, s nimiž má Provozovatel uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů,
    3. případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,
    4. smluvních Partnerů, jejichž Platební metody jsou nabízené, za účelem poskytnutí platební služby Obchodníkovi.

5.3.3 Provozovatel může Obchodníkovi výjimečně a pouze jednorázově zpřístupnit osobní údaje Uživatelů, pouze však v případech řešení reklamací dle čl. 7.1., přičemž zpracování proběhne pouze po dobu a za účelem vyřizování příslušné reklamace.

5.3.4 Provozovatel tímto prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SLUŽBU AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET

6.1 Tento článek se vztahuje na Obchodníky, se kterými bylo sjednáno zprostředkování služby akceptace Platebních karet, s využitím akceptace Platebních karet poskytované Zpracovatelskou bankou, v němž Adyen vystupuje v pozici PSP. S ohledem na zvláštní povahu činnosti PSP mají ustanovení tohoto článku 6 přednost před ostatními ustanovení těchto Pravidel, pokud jsou s nimi v rozporu.

6.2 Za účelem poskytování platební služby dle tohoto článku implementovalo Adyen Platební bránu mezi Platební metody, nacházející se na stránkách Portálu u jednotlivých nabídek Obchodníků, a zprostředkovává spojení této Platební brány s Platformou Zpracovatelské banky. Adyen se zavazuje přijímat platby uhrazené prostřednictvím Platebních karet Uživateli ve prospěch Obchodníka na internetu, a tyto platby vyplácet Obchodníkovi.

6.3 Obchodník se zavazuje po dobu účinnosti Smlouvy dodržovat povinnosti a omezení dle čl. 6.4. a 6.5.

6.4. Adyen je pro účely tohoto článku 6 Pravidel povinno / oprávněno:

6.4.1 zajistit prostřednictvím Zpracovatelské banky provedení autorizace Transakce, tedy ověření, zda je Platební karta v okamžiku Transakce platná, zda není blokovaná nebo zda se nenachází na seznamu Platebních karet určených k zadržení, a zda má Držitel karty na bankovním účtu dostatek peněžních prostředků k úhradě Transakce;

6.4.2 provádět zúčtování provedených Transakcí snížených o částku provizí za provoz Platební brány na Platební účet Adyen, vedený pro Obchodníka v rámci Systému Adyen;

6.4.3 umožnit Obchodníkovi provádění Transakcí v měnách CZK a EUR; bankovní účet Obchodníka určený pro výplaty částek Transakcí z Platebního účtu musí být veden v měně, v jaké je prováděna daná Transakce; provádí-li Uživatel platbu z účtu vedeného v jiné měně než CZK nebo EUR, bude při provedení zúčtování na Platební účet Obchodníka použit pro přepočet kurz Zpracovatelské banky deviza nákup ze dne zpracování transakce Zpracovatelskou bankou; v případě, že je měna transakce a měna bankovního účtu Obchodníka, určeného pro přijímání plateb z Platebního účtu, shodná, k přepočtu nedochází.

6.4.4 zpřístupnit Provozovateli v Administračním rozhraní údaje o zúčtovaných Transakcích dle tohoto článku 6.;

6.4.5 oznámit Provozovateli rozhodnutí Zpracovatelské banky o oprávněnosti reklamace vznesené Držitelem Platební karty, Vydavatelem platební karty nebo Karetní asociací;

6.4.6 nevyplatit Obchodníkovi částku Transakce z konkrétní kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Portálu v případě, že určitá platba proběhla za podmínek, nesplňujících ustanovení dle tohoto článku 6., nebo v případě, že Držitel Platební karty, Vydavatel karty nebo Karetní asociace vznesou námitku vůči uvedené Transakci a Zpracovatelská banka nebo Adyen      námitku shledají po předchozím projednání s Obchodníkem za oprávněnou, nebo v případě, že Obchodník poruší jakoukoli povinnost plynoucí z tohoto článku 6. Pravidel, případně je-li dáno podezření z jakéhokoliv jiného podvodného jednání Obchodníka při akceptaci Platebních karet;

6.4.7 zastavit provádění Transakcí pro konkrétního Obchodníka v rozsahu týkajícím se akceptace Platebních karet v případě, že Zpracovatelská banka nebo Karetní asociace vznesou požadavek na vyloučení Transakcí tohoto Obchodníka z poskytování služby akceptace Platebních karet.

6.5 Obchodník se zavazuje:

6.5.1 bezodkladně kontaktovat Provozovatele a vrátit přijatou peněžní částku v plné výši v případě, že Obchodník nebude schopen z jakéhokoli důvodu doručit zboží nebo poskytnout službu, a nebude schopen poskytnout Adyen doklad o převzetí zboží, korespondující s objednávkou Uživatele;

6.5.2 Poskytnout Provozovateli součinnost nutnou k tomu, aby byly Uživateli poskytnuty prostřednictvím Portálu u nabídky zboží, anebo jiným způsobem následující informace: a) úplný název (jméno nebo obchodní firmu Obchodníka (nikoliv P.O. box); b) adresu, číslo telefonu, e-mailovou adresu, údaje týkající se místa plnícího roli zákaznického centra; c) podrobný popis zboží nabízeného k prodeji; d) cena zboží nebo služeb (jestliže je cena uvedená v cizí měně, je Obchodník povinen uvést cenu také v CZK); e) informaci o možnosti úhrady platební kartou;

6.5.3 oznamovat Adyen písemně nebo elektronicky v dostatečném předstihu veškeré změny, které mohou mít vliv na řádné plnění dle tohoto článku 6. Pravidel, zejména změny v organizačně-právní formě Obchodníka a v jeho vlastnické struktuře, změny názvu (obchodní firmy) Obchodníka a jeho sídla (zapsaného v obchodním rejstříku i reálného), změny v nabízených druzích zboží a služeb;

6.5.4 informovat Adyen či Provozovatele neprodleně o zahájení insolvenčního řízení, případně o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek Obchodníka; v případě porušení této povinnosti odpovídá Obchodník za škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši;

6.5.5 uhradit na výzvu Adyen či Provozovatele řádně a včas veškeré dlužné částky plynoucí zejména z titulu oprávněných reklamací Uživatelů, Vydavatelů karet nebo Karetních asociací, a veškerá případná penále a jiné smluvní sankce, která budou ze strany Karetních asociací v důsledku porušení povinností Obchodníkem vyúčtovány Zpracovatelské bance, a Zpracovatelskou bankou následně Adyen, nebo které stanoví Adyen Zpracovatelská banka, pokud povinnost k jejich úhradě vznikne z důvodu porušení povinností Obchodníka, stanovených těmito Pravidly.

6.6 Další povinnosti Adyen a Obchodníka v souvislosti s poskytováním služby akceptace Platebních karet

6.6.1 Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel a Adyen jsou vázáni výsledkem autentifikace a autorizace Transakce a nejsou oprávněni přijímat platby Transakcí, které nebyly autorizovány a autentifikovány Vydavatelem karty.

6.6.2 Obchodník není oprávněn pověřit výkonem práv a povinností z této Smlouvy třetí osobu.

6.6.3 Obchodník odpovídá za porušení této Smlouvy, včetně odpovědnosti za škodu vzniklou Adyen v důsledku reklamací ze strany Držitele Platební karty, Vydavatele karty nebo Karetní asociace. Jakoukoli pohledávku z titulu náhrady škody je Obchodník povinen uhradit Adyen do 15 dní od přijetí výzvy k úhradě, není-li tato pohledávka uhrazena započtením na pohledávku Obchodníka z titulu vyplacení peněžních prostředků přijatých na Platební účet (strhnutím peněžité částky).

6.7 Ukončení poskytování služby akceptace Platebních karet

6.7.1 Adyen je oprávněno přerušit poskytování služby akceptace Platebních karet na pokyn Zpracovatelské banky nebo Karetní asociace, vyskytuje-li se vůči Obchodníkovi nadměrné množství oprávněných reklamací, začne-li Obchodník nabízet bez souhlasu Provozovatele některé z vyloučeného zboží nebo služeb, nebo neprovádí-li Obchodník žádné Transakce dle tohoto článku 6. Pravidel po dobu delší než 6 kalendářních měsíců, nebo v případě zahájení insolvenčního řízení vůči Obchodníkovi.

6.7.2 Smlouva v rozsahu poskytování služby akceptace Platebních karet dle tohoto článku 6. zaniká okamžikem ukončení smlouvy o spolupráci mezi Zpracovatelskou bankou a Adyen, na základě níž je Adyen oprávněno poskytovat službu akceptace Platebních karet, nebo okamžikem ukončení oprávnění Zpracovatelské banky zpracovávat Transakce provedené prostřednictvím Platebních karet. Toto ujednání má povahu rozvazovací podmínky.

7. ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU

7.1 Řešení reklamací Uživatele v případě plateb Platební kartou nebo prostřednictvím m-plateb

7.1.1 Uživatel má právo reklamovat Transakci provedenou prostřednictvím Systému Adyen přímo u banky, která mu vydala příslušnou Platební kartu, nebo u jiného poskytovatele platebních služeb, jehož Platební metodu Adyen nabízí (zejm. mobilních operátorů, poskytujících tzv. M-Platby – není-li dále v tomto článku uvedeno jinak, jsou tyto subjekty nazvány společně jako „banka“). Uživatel může např. reklamovat, že neobdržel objednané zboží či službu popř. že je neobdržel bez vad nebo mu byla neoprávněně částka stržena z účtu dvakrát. Banka má v případě takové reklamace právo požadovat po Adyen informace a doklady k dané Transakci a má rovněž právo jednostranně si strhnout z Platebního účtu Adyen peněžité prostředky ve výši odpovídající Transakci včetně příslušných poplatků nebo provize, pokud jí Adyen neprokáže, že dodávka zboží popř. poskytnutí služeb bylo v souladu se smlouvou uzavřenou prostřednictvím Portálu mezi Obchodníkem a Uživatelem.

7.1.2 Vzhledem k povinnostem Adyen a právům Uživatele a banky uvedeným shora v čl. 7.1.1. je Obchodník povinen poskytnout Adyen a Provozovateli      veškerou nezbytnou součinnost, zejména je povinen poskytnout Adyen a Provozovateli veškeré relevantní informace o provedené Transakci, které se týkají reklamace Uživatele a požadavků banky a dále je Obchodník povinen dodat Adyen a Provozovateli, a to do 3 dnů od přijetí jeho požadavku, k příslušné Transakci zejména následující dokumenty: a) daňový doklad vystavený Uživateli, který bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména přesnou identifikaci Uživatele; b) kopii potvrzení o odeslání zboží, nebo potvrzení o poskytnutí objednané služby popř. jiné obdobné dokumenty, kterými doloží, že poskytnutí zboží či služeb Obchodníkem bylo v souladu se smlouvou uzavřenou s Uživatelem, včetně dokladů o poskytnutí zboží nebo služby Uživateli dle čl. 3.1.2., c) identifikační údaje Uživatele, který objednal dodání zboží či poskytnutí služby, které jsou předmětem reklamace.

7.1.3 Obchodník je za účelem případného poskytnutí dokumentů požadovaných v souvislosti s vyřízením reklamace Uživatele povinen uchovávat tyto dokumenty minimálně po dobu 24 měsíců od data zpracování Objednávky. Obchodník je dále povinen zajistit, aby na základě dodávky jeho zboží či služeb objednávaných prostřednictvím Portálu byly vystavovány dokumenty s náležitostmi uvedenými shora v čl. 7.1.2.

7.1.4 Obchodník bere na vědomí, že banky, popř. Vydavatelé karet stanoví pro objasnění Transakce a reklamace Uživatele propadnou lhůtu v délce, která zpravidla nepřesahuje deset (10) dní. Nedodá-li Obchodník Adyen informace a dokumenty uvedené shora v čl. 7.1.2. ve lhůtě nejdéle deset (10) dnů ode dne, kdy je k tomu písemně vyzván, má Adyen nárok jednostranně strhnout prostředky z Platebního účtu včetně případných poplatků, sankcí nebo jiných plateb. Adyen je rovněž oprávněno jednostranně strhnout prostředky z Platebního účtu, vyjde-li i přes včasné dodání informací a dokumentů ze strany Obchodníka najevo, že reklamace Uživatele byla oprávněná. Za těchto podmínek má Adyen právo nevyplatit z Platebního účtu Obchodníkovi částku, odpovídající takto stržené částce.

7.2 Odpovědnost za vady a za škodu

7.2.1 Obchodník odpovídá Provozovateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s uplatněním veškerých nároků z titulu porušení těchto Pravidel nebo OP Marketplace, z titulu porušení kupní nebo obdobné smlouvy, uzavřené mezi ním a Uživatelem, nebo z titulu porušení povinnosti Identifikace.

7.2.2 Provozovatel vynaloží veškeré potřebné úsilí, ale výslovně vylučuje svou záruku a odpovědnost za nepřetržitý a nepřerušovaný provoz a přístup k systému Adyen nebo k jakékoli jeho funkci.

8. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy jsou upraveny v OP Marketplace.

8.2 Tato Pravidla byla vydána Provozovatelem, který si vyhrazuje právo jejich změn. Tato Pravidla jsou nedílnou součástí OP Marketplace.

8.3 Pravidla provádění jednostranných změn těchto Pravidel ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.

8.4 V případě, že by některé ustanovení těchto Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel nebo Smlouvy.

8.5 Provozovatel informuje Obchodníka o všech transakcích nebo jiných informacích týkajících se služeb Provozovatele prostřednictvím e-mailových zpráv zasílaných a přijatých Obchodníkovi pouze prostřednictvím e-mailové adresy nastavené v Administračním rozhraní, což je standardní komunikační postup Provozovatele a považuje se za písemnou zprávu přijatou následující pracovní den po dni odeslání bez jakéhokoliv dokladu o odeslání a doručení zprávy.

8.6 Obchodník souhlasí s tím, že do používání Systému Adyen nebudou zapojeny žádné země, subjekty, osoby nebo předměty, které jsou zakázány sankcemi, embargy, nařízeními nebo příkazy vládních orgánů.

8.7 Tato pravidla nabývají účinnosti od 5. 3. 2024.