Podmienky používania platobného systému Adyen na účely úhrad cien tovaru v rámci Heureka.sk

Podmienky používania platobného systému Adyen na účely úhrad cien tovaru v rámci Heureka.sk

Tieto Pravidlá upravujú používanie platobného systému Adyen na účely úhrad cien Tovaru Obchodníkov v režime Heureka Marketplace.

Úvodné ustanovenia

1.1. Adyen

1.1.1. Prevádzkovateľom Systému Adyen je spoločnosť Adyen N.V., spoločnosť registrovaná v Holandsku, IČO: 34259528, so sídlom Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandsko (ďalej len „Adyen“).

1.2. Obchodník

1.2.1. Obchodník na základe Zmluvy používa Portál (internetový portál Heureka.sk), v rámci ktorého na Portáli vystavuje ponuky svojho tovaru alebo služieb a uzatvára s Používateľmi kúpne zmluvy a prijíma platby kúpnych cien tovaru alebo služieb uhradené prostredníctvom Systému Adyen.

1.2.2. S ohľadom na zvláštnu povahu platobných služieb, ktoré Adyen poskytuje, a na povinnosti spoločnosti Adyen voči subjektom využívajúcim platobné služby a poskytujúcim jednotlivé Platobné metódy vydáva Prevádzkovateľ tieto Pravidlá, ktoré sú záväzné pre všetkých Obchodníkov, ktorým Používatelia platia kúpnu cenu tovaru alebo služieb kúpených prostredníctvom Portálu cez Systém Adyen. Tieto Pravidlá sú súčasťou Zvláštnych podmienok pre používanie Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok pre používanie nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na http://onas.heureka.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto Pravidlá nestanovia inak. Na tieto Pravidlá sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto Pravidlách označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

1.3. Vymedzenie pojmov:

1.3.1. Administračné rozhranie – administračné rozhranie bližšie špecifikované v OP Marketplace;

1.3.2. AML zákon – zákon o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;

1.3.3. Autorizačný limit – maximálna peňažná suma jednej transakcie, ktorú je Obchodník oprávnený vykonať bez autorizácie;

1.3.4. Banka Obchodníka – peňažná inštitúcia, v ktorej má Obchodník vedený účet určený v registračnom formulári s cieľom prijímať platby kúpnych cien;

1.3.5. Držiteľ karty – Používateľ, t. j. kupujúci, ktorý za tovar alebo služby objednané prostredníctvom Portálu platí prostredníctvom Platobnej karty;

1.3.6. E-mailová adresa Obchodníka – kontaktná e-mailová adresa Obchodníka uvedená v Zmluve;

1.3.7. Identifikácia – identifikácia Obchodníka, ktorú je Adyen povinný vykonať za podmienok uvedených v AML zákone;

1.3.8. Kartová asociácia – kartové asociácie MasterCard International, Visa International a Diners Club International;

1.3.9. Pravidlá – tieto podmienky používania systému Adyen na účely úhrad cien tovaru v rámci heureka.sk;

1.3.10. Heureka Marketplace – služba Prevádzkovateľa, ktorá umožňuje Obchodníkom a Používateľom uzatvárať Kúpne zmluvy prostredníctvom Portálu, a to za podmienok stanovených v podmienkach pre Heureka Marketplace, dostupných na https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-heureka-marketplace/

1.3.11. Partner – banka či iná finančná inštitúcia vrátane centra pre autorizáciu a vyúčtovanie, s ktorými Adyen spolupracuje pri spracovávaní platieb prostredníctvom Systému Adyen;

1.3.13. Platobná brána – internetová autorizačná platforma na akceptáciu platobných kariet, prevádzkovaná licencovanou Spracovateľskou inštitúciou, sprístupnená spoločnosťou Adyen Používateľom, prostredníctvom ktorej Zákazníci zadávajú údaje nutné na vykonanie platby Platobnou kartou, pričom táto Platobná brána je zabezpečená technológiou 3D Secure;

1.3.14. Platobná karta – karta Kreditných asociácií, umožňujúca svojmu držiteľovi bezhotovostné platby za tovar a služby v prostredí internetu;

1.3.15. Platobná metóda – konkrétna metóda platby, pomocou ktorej môže Používateľ platiť za tovar či služby ponúkané prostredníctvom Portálu s využitím Systému Adyen. Jednotlivé Platobné metódy, s výnimkou bežného bankového prevodu, zahŕňajú riešenia v rámci Systému Adyen dohodnuté medzi spoločnosťou Adyen a jednotlivými partnermi;

1.3.16. Platobný účet – virtuálny platobný účet, vedený spoločnosťou Adeyn pre Obchodníka v rámci Systému Adyen, na ktorom Adyen eviduje platby jednotlivých Transakcií zaúčtovaných v prospech Obchodníka;

1.3.17. Platforma banky – technické rozhranie systému Spracovateľskej banky umožňujúce komunikáciu systému Banky s Platobnou bránou GPE;

1.3.18. Poverený pracovník – zamestnanec, popr. externý pracovník spoločnosti Adyen poverený zo strany spoločnosti Adyen poskytovať podporu Obchodníkom a komunikovať s nimi v súvislosti s používaním systému Adyen;

1.3.19. PSP – Payment services provider, resp. Payment facilitator, teda subjekt, ktorý môže na základe spolupráce s bankou ponúkať a poskytovať službu akceptácie platobných kariet;

1.3.20. Zmluva – zmluva o spolupráci upravujúca práva a povinnosti strán pri predaji tovaru a služieb prostredníctvom portálu Heureka.sk a pri využití Systému Adyen na úhradu ceny tovaru a služieb, uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom v zmysle OP Marketplace;

1.3.21. Strhnutie peňažitej sumy – zníženie sumy, ktorú je povinný vyplatiť Adyen Obchodníkovi, o sumu pohľadávok Prevádzkovateľa voči Obchodníkom z titulu náhrady škody plynúcej z porušenia Zmluvy Obchodníkom alebo z titulu povinnosti vrátiť sumu Transakcie Používateľovi; Adyen je oprávnený jednorazovo strhnúť peňažitú sumu z Platobného účtu Obchodníka iba v prípadoch a za podmienok výslovne uvedených v týchto Pravidlách, Zmluve, OP Marketplace alebo samostatnej zmluve uzavretej medzi Obchodníkom a Adyen;

1.3.22. Systém Adyen – on-line platobná brána spravovaná spoločnosťou Adyen, ponúkajúca možnosť niekoľkých Platobných metód;

1.3.23. Transakcia – sústava operácií vykonávaných prostredníctvom Systému Adyen, popr. systémami jednotlivých Partnerov s cieľom uskutočniť platbu Používateľa za tovar či služby Obchodníka ponúkané prostredníctvom Portálu;

1.3.24. Vydavateľ karty – banka alebo iná finančná inštitúcia, ktorá je oprávnená vydávať Platobné karty a ktorá je členom Kartovej asociácie;

1.3.25. Spracovateľská banka – banka, s ktorou má Adyen uzavretú zmluvu o spolupráci v oblasti akceptácie Platobných kariet;

1.4. Aplikácia Pravidiel

1.4.1. Obchodník využíva Systém Adyen na prijímanie platieb uhradených Používateľmi na základe kúpnych zmlúv uzavretých s Používateľmi prostredníctvom Portálu, pričom je súčasne v priamom samostatnom zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Adyen. Tieto Pravidlá upravujú práva a povinnosti Obchodníka súvisiace so skutočnosťou, že používa Systém Adyen. Podmienkou využívania Systému Adyen Obchodníkom je uzavretie Zmluvy s Prevádzkovateľom a samostatnej zmluvy s Adyen.

1.4.2. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetkých Obchodníkov, ktorí uzavreli Zmluvu. V prípade, že Zmluva alebo OP Marketplace obsahujú ustanovenia odlišné od týchto Pravidiel, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

1.5. Identifikácia Obchodníka

1.5.1. Za účelom splnenia požiadaviek stanovených právnymi predpismi a Kartovými asociáciami uzavrie Obchodník priamy zmluvný vzťah s Adyen prostredníctvom Administračného rozhrania, aby mohol byť Obchodníkovi sprístupnený Systém Adyen, a ďalej musí Obchodník vykonať Know Your Customer (KYC) a AML overenie, ktoré vykonáva Adyen v súlade s účinnou právnou úpravou a pravidlami Kartových asociácií.

1.5.2. Na účely Identifikácie je Obchodník povinný splniť všetky požiadavky a podmienky stanovené zo strany Adyen.

1.5.3. Úplné dokončenie procesu Identifikácie Obchodníkom je podmienkou pre možnosť využívania Systému Adyen Obchodníkom pre účely prijímania platieb uhradených kúpnych cien prostredníctvom Portálu Používateľmi. Podmienky a požiadavky Identifikácie sú stanovené v Administračnom rozhraní.

1.5.4. Obchodník berie na vedomie, že Adyen podľa svojho uváženia schváli alebo zamietne vykonanie Identifikácie a môže od Obchodníka požadovať poskytnutie ďalších informácií, pričom za týmto účelom môže Obchodníka priamo kontaktovať (do takej komunikácie bude Prevádzkovateľa zapájať a udržiavať v kópii).

1.5.5. Riadne vykonanie Identifikácie je podmienkou prevodu peňažných prostriedkov prijatých prostredníctvom Systému Adyen z Platobného účtu na bankový účet uvedený v Zmluve, prípadne v Registračnom formulári.

2. všeobecné pravidlá fungovania systému adyen

2.1. Prevádzkovanie Systému Adyen

2.1.1. Obchodník berie na vedomie, že na prevádzkovanie Systému Adyen využíva spoločnosť Adyen produkty a systémy ponúkané a dodávané jednotlivými Partnermi. Adyen je tak povinná zaistiť súlad podmienok poskytovania svojich služieb s podmienkami pre používanie produktov a systémov jednotlivých Partnerov.

2.2. Všeobecné ustanovenia k Systému Adyen

2.2.1. Operácie vykonávané zo strany spoločnosti Adyen v rámci Systému Adyen nie sú bankovými operáciami. Všetky Transakcie sú stanovené a vykonávané iba v českej mene (česká koruna, CZK) alebo v mene euro (EUR).

2.2.2. Prostredníctvom Systému Adyen sú dostupné jednotlivé Platobné metódy, ktorých výber, aktiváciu a prípadnú deaktiváciu vykonáva Prevádzkovateľ.

2.2.3.   Prevádzkovateľ využíva tretie strany pre poskytovanie ďalších služieb vzťahujúcich sa k spracovávaniu platieb (napr. prevod mien, overovanie totožnosti, analýza podvodov, dodržiavanie právnych predpisov, apod.).

2.2.4. Prevádzkovateľ môže zdieľať osobné alebo transakčné údaje Obchodníka s tretími stranami pre účely súvisiace so spracovaním platieb.

2.2.5. V prípade, že Prevádzkovateľ obdrží informáciu, že aktivity Obchodníka porušujú podmienky využívania služieb tretích strán, môže podľa vlastného uváženia voči Obchodníkovi podniknúť také kroky, aby podmienky využívania služieb tretích strán boli dodržané (napr. zrušenie transakcie, zablokovanie určitých Platobných metód, apod.).

2.2.6. Akékoľvek funkcionality Systému Adyen môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upravované, prerušené či ukončené a podliehajú obmedzeniam stanoveným Prevádzkovateľom alebo spoločnosťou Adyen. Ako bezpečnostné opatrenia môže Prevádzkovateľ stanoviť Používateľovi či Obchodníkovi limity Transakcií. Napríklad môže Prevádzkovateľ stanoviť limity na hodnotu akejkoľvek Transakcie alebo súhrnu hodnôt Transakcií za určité obdobie. Prevádzkovateľ môže tiež stanoviť limity na počet Transakcií za deň alebo iné časové obdobie. Prevádzkovateľ nezodpovedá Obchodníkovi za: (a) nevykonanie Transakcie, ktorá by prekročila stanovený limit alebo (b) za umožnenie Používateľovi odstúpiť od Transakcie. Prevádzkovateľ taktiež môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť Obchodníkovi prístup do Systému Adyen.

2.2.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo refundovať Transakcie, ktoré vyhodnotí ako vysokorizikové, podvodné, porušujúce obchodné sankcie alebo inak porušujúce OP Marketplace.

2.2.8. Prevádzkovateľ vedie záznamy o Transakciách, pričom Obchodníkovi nepredáva žiadne zabezpečené dáta vrátane čísiel kreditných kariet alebo informácií o bankových účtoch. Obchodník od Prevádzkovateľa obdrží len informácie o doprave a obmedzené informácie o účte Používateľa, ktoré sú nevyhnutné na dokončenie objednávky. Akým spôsobom nakladáme s osobnými údajmi Používateľov bližšie uvádzajú https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/ochrana-sukromia/.

3. základné práva a povinnosti pre používanie systému Adyen

3.1. Povinnosti Obchodníka pri používaní Systému Adyen

3.1.1. Obchodník nie je oprávnený ponúkať prostredníctvom Portálu tovar alebo služby, ktorých ponuka či predaj je v rozpore s právnymi predpismi. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Obchodník prostredníctvom Portálu ponúka tovar alebo služby, ktorých predaj či poskytovanie sú právnymi predpismi zakázané, popr. odporujú zásadám spoločnosti Adyen, požiadavkám Partnerov alebo Kartových asociácií, ktorými sú najmä:

a) pornografické produkty alebo služby erotického charakteru,

b) produkty zobrazujúce či propagujúce detskú pornografiu alebo iné sexuálne praktiky napĺňajúce znaky trestného činu šírenia pornografie,

c) omamné, psychotropné látky či jedy,

d) liečivé prípravky vydávané na lekársky predpis,

e) tabakové výrobky,

f) tovar či ponuka služieb, prostredníctvom ktorých môže dochádzať k napomáhaniu či propagácii trestnej činnosti alebo obchádzaniu účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv,

g) tovar či služby, ktorými dochádza k propagácii názorov extrémnej pravice či extrémnej ľavice,

h) tovar či služby, ktorými dochádza k propagácii náboženských sekt,

i) iný tovar či služby, ktoré sú spôsobilé poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa, spoločnosti Adyen, iných Obchodníkov alebo Systému Adyen u Partnerov alebo iných tretích osôb,

je oprávnený odmietnuť spracovanie platby za taký tovar alebo služby; také odmietnutie spracovať platbu ani úplné pozastavenie Systému Adyen nie je chybou či porušením Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.

V prípade, že Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku predaja tovaru alebo služieb uvedeného v tomto článku škoda, je Obchodník povinný túto škodu Prevádzkovateľovi v plnom rozsahu nahradiť. Obchodník je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie povinnosti uvedené v tomto článku Pravidiel.

3.1.2. Obchodník je povinný uchovávať doklady o poskytnutí tovaru alebo služby Používateľovi (dodacie listy alebo doručenky pri fyzickom doručení), údaje o Používateľovi vrátane záznamu o komunikácii s ním a údaje o jeho IP adrese pri doručení elektronickom, pri poskytnutí služby formou komunikácie na diaľku zas dátum a čas komunikácie s Používateľom, presné určenie Používateľa a záznam komunikácie (ak je to možné), to všetko počas najmenej 24 mesiacov od poskytnutia tovaru alebo služby. Tieto doklady je Obchodník povinný Prevádzkovateľovi na základe jeho výzvy poskytnúť .

3.1.3. Po dokončení Transakcie pri odoslaní tovaru alebo poskytnutí služby Používateľovi je Obchodník povinný vystaviť Používateľovi daňový doklad obsahujúci všetky náležitosti požadované právnymi predpismi.

3.1.4. Obchodník musí Prevádzkovateľa neodkladne kontaktovať a vrátiť celú čiastku Transakcie, pokiaľ nie je z akéhokoľvek dôvodu schopný dodať Tovar a nie je schopný Prevádzkovateľovi predložiť doklad o prevzatí Tovaru zodpovedajúci objednávke.

3.1.5. Pri voľbe platobných metód Používateľom nesmie Obchodník akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať platby prostredníctvom Systému Adyen.

3.1.6. Obchodník nesmie poveriť výkonom práv a povinností podľa týchto Pravidiel tretiu osobu.

3.1.7. Obchodník berie na vedomie, že Adyen je viazaný výsledkom autentifikácie a autorizácie Transakcie a nie je oprávnený prijímať platby Transakcií, ktoré neboli autorizované a autentifikované Vydavateľom karty.

4. spracovávanie platieb v systéme adyen

4.1. Všeobecné ustanovenia

4.1.1. Systém Adyen je možné používať výhradne pre spracovávanie Transakcií vykonaných prostredníctvom Heureka Marketplace na účel predaja Tovaru v režime Heureka Marketplace. Používanie Systému Adyen bude mať za následok, že Obchodník bude prijímať platby prostredníctvom autorizovaných transakcií kreditnými a debetnými kartami alebo inými Platobnými metódami, ako sú Apple Pay a Google Pay, ak sú k dispozícii. Aby sa Obchodník mohol zaregistrovať na používanie Systému Adyen a prijímať platby za transakcie uskutočnené prostredníctvom Systému Adyen, musí Prevádzkovateľovi a Adyen poskytnúť všetky požadované informácie a vykonať všetky požadované kroky vrátane overenia bankového účtu. Bez týchto informácií nemôže prebehnúť výplata peňažných prostriedkov na platobný účet Obchodníka. Prevádzkovateľ môže Obchodníkovi odmietnuť prístup k službám Heureka Marketplace do doby než mu budú vyššie zmieňované informácie poskytnuté.

4.2. Spracovávanie Transakcií zaslaných Používateľmi v prospech Obchodníkov

4.2.1. Prevádzkovateľ informuje Obchodníka o stave Transakcií a výške zostatku prostredníctvom Administračného rozhrania.

4.2.2. Obchodník berie na vedomie, že prostredníctvom Adyen je Prevádzkovateľ povinný skontrolovať vykonanie autorizácie Transakcie, teda overenie, či je Platobná karta v okamihu Transakcie platná, či nie je blokovaná alebo či sa nenachádza na zozname Platobných kariet určených na zadržanie a či má Držiteľ karty na bankovom účte dostatok peňažných prostriedkov na úhradu Transakcie.

4.2.3. Adyen vykoná zúčtovanie vykonaných Transakcií znížených o výšku provízií za využívanie Systému Adyen a služby Heureka Marketplace na bankový účet Predávajúceho.

4.2.4. Prevádzkovateľ poskytuje Obchodníkovi údaje súvisiace s vysporiadanými Transakciami, ktoré sú dostupné v Administračnom rozhraní.

4.2.5. Prevádzkovateľ môže zadržať sumu Transakcie, ak platba súvisiaca s Transakciou nie je v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel, alebo ak Držiteľ karty, Vydavateľ karty alebo Kartová asociácia podá námietku voči Transakcii a Adyen alebo sám Prevádzkovateľ po predchádzajúcom prerokovaní s Obchodníkom zistí, že táto námietka je opodstatnená, alebo ak Obchodník poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z týchto Pravidiel, alebo ak existuje podozrenie z iného podvodného konania Obchodníka počas používania Systému Adyen.

4.2.6. Obchodník je zodpovedný za prípadné porušenie týchto Pravidiel, vrátane zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla Prevádzkovateľovi z dôvodu reklamácie Držiteľa karty, Vydavateľa karty alebo Kartovej asociácie. Prípadnú pohľadávku z titulu náhrady škody uhradí Obchodník do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu, pokiaľ takáto pohľadávka nebude uhradená započítaním s pohľadávkou Obchodníka z titulu úhrady peňažných prostriedkov prijatých Prevádzkovateľom na Platobný účet (zrážka peňažnej sumy).

4.2.7. Za autorizáciu transakcie Používateľom sa považuje dokončenie zadania príkazu na úhradu podľa zvolenej Platobnej metódy. Za okamih prijatia platobného príkazu sa považuje prijatie príkazu bankou Používateľa alebo Vydavateľom karty. Používateľ nie je oprávnený odvolať platobný príkaz od okamihu jeho prijatia jeho bankou alebo Vydavateľom karty.

5. práva a povinnosti adyen

5.1. Právo spoločnosti Adyen odmietnuť vykonanie platby v rámci Systému Adyen, príp. zamedziť prístup k Systému Adyen

5.1.1. Adyen je oprávnená odmietnuť spracovať platbu vykonanú konkrétnym Používateľom, najmä:

a) ak má dôvodné podozrenie, že Transakcia nie je v súlade s právnymi predpismi,

b) ak má dôvodné podozrenie, že Transakcia nebola vykonaná so súhlasom majiteľa kreditnej karty, ktorá bola pre danú Transakciu použitá,

c) ak má dôvodné podozrenie, že Transakcia nebola vykonaná so súhlasom majiteľa bankového účtu, ktorý bol v prípade danej Transakcie využitý,

d) ak má dôvodné podozrenie, že nejde o reálnu Transakciu (okrem testovacej).

5.1.2. Adyen je oprávnená zamedziť Obchodníkovi prístup k Systému Adyen, a to najmä v prípade

a) ak existuje dôvodná hrozba ohrozenia Systému Adyen počítačovými vírusmi zo strany Obchodníka,

b) ak sa dozvie o protiprávnom charaktere tovaru či služieb ponúkaných Obchodníkom prostredníctvom Portálu,

c) ak sa dozvie o tom, že tovar či služby ponúkané prostredníctvom Portálu sú v rozpore so zásadami či povinnosťami upravenými v Zmluve či týchto Pravidlách (najmä v čl. 3.1.1. ).

5.1.3. Realizácia opatrení uvedených v čl. 5.1.1. a 5.1.2. nie je chybou Systému Adyen, ani sa nepovažuje za odstávku.

5.1.4. V prípade oprávneného znesprístupnenia Systému Adyen nemá Obchodník nárok na vrátenie už uhradenej provízie či iných poplatkov a platieb, ani ich pomerných častí.

5.2. Údržba Systému Adyen, odstávky a riešenie výpadkov

5.2.1. Adyen ani Prevádzkovateľ nezaručujú nepretržitý alebo neprerušený prístup do Administračného rozhrania ani nepretržitú či neprerušenú funkčnosť Systému Adyen. Adyen je však povinná vyvinúť úsilie, ktoré je od nej možné spravodlivo požadovať na to, aby spracovanie platieb v rámci Systému Adyen prebehlo včas.

5.3. Osobné údaje a povinnosť mlčanlivosti

5.3.1. Osobné údaje Obchodníkov – fyzických osôb používajúcich Systém Adyen sú spracovávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES. Podrobnosti spracovania osobných údajov prevádzkovateľom Portálu vrátane práv dotknutých osôb sú popísané v dokumente Ochrana súkromia na portáli Heureka.sk.

5.3.2. Prevádzkovateľ spracováva a používa kontaktné údaje Obchodníkov výlučne s cieľom komunikovať s Obchodníkom, tieto údaje nie sú sprístupňované ani poskytované tretím osobám, s výnimkou

a) sprístupnenia zamestnancom Prevádzkovateľa,

b) spracovateľom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov,

c) prípadov, keď to bude nutné na splnenie zákonnej povinnosti,

d) zmluvných Partnerov, ktorých Platobné metódy sú ponúkané s cieľom poskytnúť platobné služby Obchodníkovi.

5.3.4. Prevádzkovateľ môže Obchodníkom výnimočne a iba jednorazovo sprístupniť osobné údaje Používateľov, no iba v prípadoch riešenia reklamácie podľa čl. 7.1., pričom spracovanie prebehne iba počas a za účelom vybavovania príslušnej reklamácie.

5.3.5. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že spracováva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

6. zvláštne ustanovenia pre službu akceptácie platobných kariet

6.1. Tento článok sa vzťahuje na Obchodníkov, s ktorými bolo dohodnuté sprostredkovanie služby akceptácie Platobných kariet, s využitím akceptácie Platobných kariet poskytovanej Spracovateľskou bankou, v ktorom Adyen vystupuje v pozícii PSP. S ohľadom na zvláštnu povahu činnosti PSP majú ustanovenia tohto článku 6 prednosť pred ostatnými ustanoveniami týchto Pravidiel, ak sú s nimi v rozpore.

6.2. S cieľom poskytovať platobnú službu podľa tohto článku implementovala spoločnosť Adyen Platobnú bránu medzi Platobné metódy nachádzajúce sa na stránkach Portálu pri jednotlivých ponukách Obchodníkov, a sprostredkováva spojenie tejto Platobnej brány s Platformou Spracovateľskej banky. Adyen sa zaväzuje prijímať platby uhradené prostredníctvom Platobných kariet Používateľmi v prospech Obchodníka na internete a tieto platby vyplácať Obchodníkovi.

6.3. Obchodník sa zaväzuje počas účinnosti Zmluvy dodržiavať povinnosti a obmedzenia podľa čl. 6.4. a 6.5.

6.4. Adyen je na účely tohto článku 6 Pravidiel povinná/oprávnená:

6.4.1. zaistiť prostredníctvom Spracovateľskej banky vykonanie autorizácie Transakcie, teda overenie, či je Platobná karta v okamihu Transakcie platná, či nie je blokovaná alebo či sa nenachádza na zozname Platobných kariet určených na zadržanie a či má Držiteľ karty na bankovom účte dostatok peňažných prostriedkov na úhradu Transakcie;

6.4.2. umožniť Obchodníkovi vykonávanie Transakcií v menách CZK a EUR; bankový účet Obchodníka určený na výplaty súm Transakcií z Platobného účtu musí byť vedený v mene, v akej sa uskutočňuje daná Transakcia; ak uskutočňuje Používateľ platbu z účtu vedeného v inej mene než CZK alebo EUR, bude pri vykonaní zúčtovania na Platobný účet Obchodníka použitý na prepočet kurz Spracovateľskej banky devíza nákup zo dňa spracovania transakcie Spracovateľskou bankou; v prípade, že je mena transakcie a mena bankového účtu Obchodníka určeného na prijímanie platieb z Platobného účtu zhodná, k prepočtu nedochádza.

6.4.3. sprístupniť Prevádzkovateľovi v Administračnom rozhraní údaje o zúčtovaných Transakciách podľa tohto článku 6.;

6.4.4. oznámiť Prevádzkovateľovi rozhodnutie Spracovateľskej banky o oprávnenosti reklamácie vznesenej Držiteľom Platobnej karty, Vydavateľom platobnej karty alebo Kartovou asociáciou;

6.4.5. nevyplatiť Obchodníkovi sumu Transakcie z konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Portálu v prípade, že určitá platba prebehla za podmienok nespĺňajúcich ustanovenia podľa tohto článku 6., alebo v prípade, že Držiteľ Platobnej karty, Vydavateľ karty alebo Kartová asociácia vznesú námietku voči uvedenej Transakcii a Spracovateľská banka alebo Adyen námietku budú považovať po predchádzajúcom prerokovaní s Obchodníkom za oprávnenú, alebo v prípade, že Obchodník poruší akúkoľvek povinnosť plynúcu z tohto článku 6. Pravidiel, prípadne ak je dané podozrenie z akéhokoľvek iného podvodného konania Obchodníka pri akceptácii Platobných kariet;

6.4.6. zastaviť vykonávanie Transakcií pre konkrétneho Obchodníka v rozsahu týkajúcom sa akceptácie Platobných kariet v prípade, že Spracovateľská banka alebo Kartová asociácia vznesú požiadavku na vylúčenie Transakcií tohto Obchodníka z poskytovania služby akceptácie Platobných kariet.

6.5. Obchodník sa zaväzuje:

6.5.1. bezodkladne kontaktovať Prevádzkovateľa a vrátiť prijatú peňažnú sumu v plnej výške v prípade, že Obchodník nebude schopný z akéhokoľvek dôvodu doručiť tovar alebo poskytnúť službu a nebude schopný poskytnúť spoločnosti Adyen doklad o prevzatí tovaru korešpondujúci s objednávkou Používateľa;

6.5.2. poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nutnú na to, aby boli Používateľovi poskytnuté prostredníctvom Portálu pri ponuke tovaru alebo iným spôsobom nasledujúce informácie: a) úplný názov (meno alebo obchodnú firmu Obchodníka (nie P. O. Box); b) adresu, číslo telefónu, e-mailovú adresu, údaje týkajúce sa miesta plniaceho rolu zákazníckeho centra; c) podrobný popis tovaru ponúkaného na predaj; d) cena tovaru alebo služieb (ak je cena uvedená v cudzej mene, je Obchodník povinný uviesť cenu taktiež v CZK); e) informáciu o možnosti úhrady platobnou kartou;

6.5.3. oznamovať spoločnosti Adyen písomne alebo elektronicky v dostatočnom predstihu všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na riadne plnenie podľa tohto článku 6. Pravidiel, najmä zmeny v organizačno-právnej forme Obchodníka a v jeho vlastníckej štruktúre, zmeny názvu (obchodnej firmy) Obchodníka a jeho sídla (zapísaného v obchodnom registri aj reálneho), zmeny v ponúkaných druhoch tovaru a služieb;

6.5.4. informovať Adyen či Prevádzkovateľa okamžite o začatí insolvenčného konania, prípadne o podaní návrhu na začatie insolvenčného konania, ktorého predmetom je úpadok alebo hroziaci úpadok Obchodníka; v prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Obchodník za škodu vzniknutú v tejto súvislosti v plnej výške;

6.5.5. uhradiť na výzvu spoločnosti Adyen či Prevádzkovateľa riadne a včas všetky dlžné sumy plynúce najmä z titulu oprávnených reklamácií Používateľov, Vydavateľov kariet alebo Kartových asociácií, a všetky prípadné penále a iné zmluvné sankcie, ktoré budú zo strany Kartových asociácií v dôsledku porušenia povinností Obchodníkom vyúčtované Spracovateľskej banke, a Spracovateľskou bankou následne spoločnosti Adyen, alebo ktoré stanoví spoločnosti Adyen Spracovateľská banka, ak povinnosť na ich úhradu vznikne z dôvodu porušenia povinností Obchodníka stanovených týmito Pravidlami.

6.6. Ďalšie povinnosti spoločnosti Adyen a Obchodníka v súvislosti s poskytovaním služby akceptácie Platobných kariet

6.6.1. Obchodník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ a Adyen sú viazaní výsledkom autentifikácie a autorizácie Transakcie a nie sú oprávnení prijímať platby Transakcií, ktoré neboli autorizované a autentifikované Vydavateľom karty.

6.6.2. Obchodník nie je oprávnený poveriť výkonom práv a povinností z tejto Zmluvy tretiu osobu.

6.6.3. Obchodník zodpovedá za porušenie tejto Zmluvy vrátane zodpovednosti za škodu vzniknutú spoločnosti Adyen v dôsledku reklamácie zo strany Držiteľa Platobnej karty, Vydavateľa karty alebo Kartovej asociácie. Akúkoľvek pohľadávku z titulu náhrady škody je Obchodník povinný uhradiť spoločnosti Adyen do 15 dní od prijatia výzvy na úhradu, ak nie je táto pohľadávka uhradená započítaním voči pohľadávke Obchodníka z titulu vyplatenia peňažných prostriedkov prijatých na Platobný účet (strhnutím peňažitej sumy).

6.7. Ukončenie poskytovania služby akceptácie Platobných kariet

6.7.1. Adyen je oprávnená prerušiť poskytovanie služby akceptácie Platobných kariet na pokyn Spracovateľskej banky alebo Kartovej asociácie, ak sa vyskytuje voči Obchodníkovi nadmerné množstvo oprávnených reklamácií, ak začne Obchodník ponúkať bez súhlasu Prevádzkovateľa niektorý z vylúčeného tovaru alebo služieb alebo ak nevykonáva Obchodník žiadne Transakcie podľa tohto článku 6. Pravidiel dlhšie než 6 kalendárnych mesiacov alebo v prípade začatia insolvenčného konania voči Obchodníkovi.

6.7.2. Zmluva v rozsahu poskytovania služby akceptácie Platobných kariet podľa tohto článku 6. zaniká okamihom ukončenia zmluvy o spolupráci medzi Spracovateľskou bankou a spoločnosťou Adyen, na základe ktorej je Adyen oprávnená poskytovať službu akceptácie Platobných kariet, alebo okamihom ukončenia oprávnenia Spracovateľskej banky spracovávať Transakcie vykonané prostredníctvom Platobných kariet. Toto ustanovenie má povahu rozväzovacej podmienky.

7. riešenie reklamácií, zodpovednosť za chyby a za škodu

7.1. Riešenie reklamácií Používateľa v prípade platieb Platobnou kartou alebo prostredníctvom m-platieb

7.1.1. Používateľ má právo reklamovať Transakciu vykonanú prostredníctvom Systému Adyen priamo v banke, ktorá mu vydala príslušnú Platobnú kartu, alebo u iného poskytovateľa platobných služieb, ktorého Platobnú metódu Adyen ponúka (najmä mobilných operátorov poskytujúcich tzv. M-Platby – ak nie je ďalej v tomto článku uvedené inak, sú tieto subjekty nazvané spoločne ako „banka“). Používateľ môže napr. reklamovať, že nedostal objednaný tovar či službu, popr. že ich nedostal bez chýb alebo mu bola neoprávnene suma strhnutá z účtu dvakrát. Banka má v prípade takej reklamácie právo požadovať od spoločnosti Adyen informácie a doklady k danej Transakcii a má zároveň právo jednostranne si strhnúť z Platobného účtu Adyen peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej Transakcii vrátane príslušných poplatkov alebo provízie, ak jej Adyen nepreukáže, že dodávka tovaru, popr. poskytnutie služieb, bola v súlade so zmluvou uzatvorenou prostredníctvom Portálu medzi Obchodníkom a Používateľom.

7.1.2. Vzhľadom na povinnosti spoločnosti Adyen a práva Používateľa a banky uvedené vyššie v čl. 7.1.1. je Obchodník povinný poskytnúť Adyen a Prevádzkovateľovi všetku nutnú súčinnosť, najmä je povinný poskytnúť Adyen a Prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie o vykonanej Transakcii, ktoré sa týkajú reklamácie Používateľa a požiadaviek banky, a ďalej je Obchodník povinný dodať Adyen a Prevádzkovateľovi, a to do 3 dní od prijatia ich požiadavky, k príslušnej Transakcii najmä nasledujúce dokumenty:

a) daňový doklad vystavený Používateľovi, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, najmä presnú identifikáciu Používateľa;

b) kópiu potvrdenia o odoslaní tovaru alebo potvrdenie o poskytnutí objednanej služby, popr. iné obdobné dokumenty, ktorými doloží, že poskytnutie tovaru či služieb Obchodníkom bolo v súlade so zmluvou uzatvorenou s Používateľom vrátane dokladov o poskytnutí tovaru alebo služby Používateľovi podľa čl. 3.1.2.,

c) identifikačné údaje Používateľa, ktorý objednal dodanie tovaru či poskytnutie služby, ktoré sú predmetom reklamácie.

7.1.3. Obchodník je kvôli prípadnému poskytnutiu dokumentov požadovaných v súvislosti s vybavením reklamácie Používateľa povinný uchovávať tieto dokumenty minimálne 24 mesiacov od dátumu spracovania Objednávky. Obchodník je ďalej povinný zaistiť, aby na základe dodávky jeho tovaru či služieb objednávaných prostredníctvom Portálu boli vystavované dokumenty s náležitosťami uvedenými vyššie v čl. 7.1.2.

7.1.4. Obchodník berie na vedomie, že banky, popr. Vydavatelia kariet stanovujú pre objasnenie Transakcie a reklamácie Používateľa prepadnú lehotu v dĺžke, ktorá spravidla nepresahuje desať (10) dní. Ak nedodá Obchodník spoločnosti Adyen informácie a dokumenty uvedené hore v čl. 7.1.2.  v lehote najviac desať (10) dní odo dňa, keď je na to písomne vyzvaný, má Adyen nárok jednostranne strhnúť prostriedky z Platobného účtu vrátane prípadných poplatkov, sankcie alebo iných platieb. Adyen je zároveň oprávnená jednostranne strhnúť prostriedky z Platobného účtu, ak vyjde, aj napriek včasnému dodaniu informácií a dokumentov zo strany Obchodníka, najavo, že reklamácia Používateľa bola oprávnená. Za týchto podmienok má Adyen právo nevyplatiť z Platobného účtu Obchodníkovi sumu zodpovedajúcu takto strhnutej sume.

7.2. Zodpovednosť za chyby a za škodu

7.2.1. Obchodník zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s uplatnením všetkých nárokov z titulu porušenia týchto Pravidiel alebo OP Marketplace, z titulu porušenia kúpnej alebo obdobnej zmluvy uzavretej medzi ním a Používateľom alebo z titulu porušenia povinnosti Identifikácie.

7.2.2. Prevádzkovateľ vynaloží všetko primerane požadované úsilie, ale výslovne vylučuje svoju záruku a zodpovednosť za stálu a nepretržitú prevádzku a prístup k Systému Adyen alebo akejkoľvek jeho funkcionalite.

8. trvanie a ukončenie zmluvy, záverečné ustanovenia

8.1. Obdobie trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy sú upravené v OP Marketplace.

8.2. Tieto Pravidlá boli vydané Prevádzkovateľom, ktorý si vyhradzuje právo ich zmien. Tieto Pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou OP Marketplace.8.3. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto Pravidiel zo strany Prevádzkovateľa stanovuje čl. 10.2. Podmienok používania nákupnej galérie Heureka.sk.

8.4. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Pravidiel bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Pravidiel alebo Zmluvy.

8.5. O každej transakcii alebo o iných informáciách týkajúcich sa služieb Prevádzkovateľa bude Prevádzkovateľ Obchodníka informovať prostredníctvom e-mailových správ zaslaných a prijatých od Obchodníka len prostredníctvom e-mailovej adresy nastavenej v Administračnom rozhraní, ktorá je štandardným komunikačným postupom Prevádzkovateľa a považuje sa za písomnú správu doručenú v nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania bez akéhokoľvek dokladu o odoslaní a doručení správy.

8.6. Obchodník súhlasí s tým, že do používania Systému Adyen sa nezapoja žiadne krajiny, subjekty, osoby ani predmety, ktoré sú zakázané sankciami, embargami, nariadeniami alebo príkazmi spravovanými vládnymi orgánmi.

8.7. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 15. 3. 2024.