Podmínky používání Heureka Marketplace

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatel portálu Heureka.cz

1.1.1 Tyto Obchodní́ podmínky pro Heureka Marketplace na Heureka.cz (dále jen „OP Marketplace“) vydává́ společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, jako provozovatel portálu Heureka.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívajícími Portál k nabízení Zboží, kteří jsou na základě dohody s Provozovatelem zařazeni do programu Heureka Marketplace.

1.1.2 Provozovatel zprovoznil možnost uzavírání Kupních smluv mezi registrovanými Obchodníky a Uživateli prostřednictvím Portálu (Nabídky v režimu Heureka Marketplace ve smyslu čl. 3.6. Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz, dostupné na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-nakupni-galerie-heureka-cz/ (dále jen „Podmínky“), kterou však nabízí pouze Obchodníkům, kteří uzavřou s Provozovatelem Smlouvu o spolupráci při prodeji Zboží na portálu Heureka dle těchto OP Marketplace.

1.1.3 Tyto OP Marketplace jsou součástí Zvláštních podmínek užívání Portálu ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek, které se na vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tyto OP Marketplace nestanoví jinak. Na tyto OP Marketplace se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto OP Marketplace označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

1.2 Adyen N.V.

1.2.1 Společnost Adyen N.V., registrovaná v Holandsku, IČO: 34259528, se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandsko, je provozovatelem Systému Adyen, prostřednictvím kterého Uživatel platí cenu za Zboží nebo služby zakoupené od Obchodníků prostřednictvím Portálu.

1.3 Obchodník

1.3.1 Obchodník má zájem o zařazení Zboží nabízeného na E-shopu do Nabídky Zboží na Portálu, dále o prodej tohoto Zboží Uživatelům na základě Kupních smluv uzavíraných prostřednictvím Portálu ve smyslu čl. 3.6. Podmínek, a o využití Systému Adyen pro účely přijímání plateb za Zboží.

1.4 Výklad pojmů

1.4.1 Administrační rozhraní – rozhraní, pomocí kterého registrovaný Obchodník může komunikovat s Provozovatelem a provádět nastavení;

1.4.2 AML zákon – zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

1.4.3 E-mailová adresa Obchodníka – e-mailová adresa, kterou Obchodník uvedl v Registračním formuláři a která je určena k doručování oznámení, výzev a jiné dokumentace v souvislosti se Smlouvou;

1.4.4 Identifikace – identifikace Obchodníka, kterou je Adyen povinen provést za podmínek uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

1.4.5 Platební metoda – konkrétní metoda platby, pomocí které může Uživatel platit za Zboží či služby nabízené na Portálu. Jednotlivé Platební metody, s výjimkou platby na dobírku, platby bankovním převodem a platby v hotovosti při tzv. osobním odběru, zahrnují řešení sjednaná v rámci Systému Adyen s jednotlivými Partnery Adyen.

1.4.6 Platební účet – virtuální platební účet, který vede Adyen pro Obchodník, na který budou přijímané peněžní prostředky hrazené Uživateli Obchodníkům z titulu Kupních smluv;

1.4.7 Pravidla Adyen - Pravidla využívání platebního systému Adyen pro účely úhrad cen Zboží v rámci Heureka.cz, které jsou přílohou Smlouvy, dostupná na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-platebniho-systemu-adyen-na-heureka-cz/;

1.4.8 Provize – provize Provozovatele, sjednaná na základě čl. 6.1. těchto OP Marketplace;

1.4.9 Registrační formulář – formulář zpřístupněný Obchodníkovi v rámci Administračního rozhraní, jehož vyplnění a odeslání Obchodníkem je považováno za návrh na uzavření Smlouvy;

1.4.10 Smlouva – smlouva o spolupráci, která upravuje práva a povinnosti stran při prodeji Zboží a služeb prostřednictvím portálu Heureka.cz, a využití Systému Adyen k úhradě ceny Zboží a služeb, uzavřená mezi Obchodníkem a Provozovatelem;

1.4.11 Systém Adyen – on-line platební brána spravovaná společnost Adyen, nabízející možnost využití několika Platebních metod.

1.5 Uzavření Smlouvy, obchodní podmínky

1.5.1 Smlouvu uzavírají Obchodník s Provozovatelem elektronicky, přičemž vyplnění a odeslání Registračního formuláře umístěného v Administračním rozhraní Obchodníkem je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel doručí na E-mailovou adresu Obchodníka zprávu o tom, že jeho návrh na uzavření Smlouvy akceptoval.

1.5.2 Podmínkou k odeslání Registračního formuláře dle čl. 1.5.1. je odsouhlasení těchto OP Marketplace a Pravidel Adyen, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Provozovatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.

1.5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo

    1. kontaktovat před schválením registrace Obchodníka telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v Registračním formuláři a/nebo
    2. odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.

1.5.4 Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto OP Marketplace není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Obchodníkem a Provozovatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP Marketplace.

1.6 Podmínky pro uzavření Smlouvy

1.6.1 Pro to, aby mohl Obchodník uzavřít Smlouvu, je povinen splňovat všechny dále uvedené podmínky:

    1. E-shop Obchodníka má implementovánu službu Ověřeno zákazníky,
    2. Obchodník je na základě služby Ověřeno zákazníky držitelem certifikátu „Ověřeno zákazníky“ https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky/.

1.6.2 Obchodník dále bere na vědomí, že pokud přestane v průběhu trvání Smlouvy splňovat kteroukoliv ze shora uvedených podmínek, je Provozovatel oprávněn deaktivovat mu možnost prodeje Zboží přímo prostřednictvím Portálu. Tuto možnost je oprávněn opětovně aktivovat kdykoliv později poté, co Obchodník opětovně začne splňovat podmínky uvedené shora v čl. 1.6.1.

1.7 Zabezpečení Administračního rozhraní, informabcční povinnost Ohodníka

1.7.1 Přístup k Administračnímu rozhraní je zabezpečen uživatelským jménem (E-mailová adresa Obchodníka) a heslem. Obchodník je odpovědný za uživatelské heslo a je povinen toto heslo chránit popř. provést jeho změnu, jakmile má podezření na možnost jeho prozrazení neoprávněným osobám a možné zneužití. Za případné zneužití přístupového hesla třetí osobou je odpovědný Obchodník.

1.7.2 Obchodník je zodpovědný za to, že veškeré údaje uvedené v Registračním formuláři jsou aktuální a je povinen udržovat jejich aktuálnost i v příslušném formuláři v rámci Administračního rozhraní (zejména změny osob oprávněných za Obchodníka jednat, popř. změny kontaktních osob). Obchodník je dále odpovědný za správné nastavení své e-mailové schránky pro E-mailovou adresu Obchodníka, její funkčnost i za to, že nemá e-mailovou schránku plnou. V případě dlouhodobé nepřítomnosti příslušné kontaktní osoby je Obchodník povinen přesměrovat si e-mailovou adresu tak, aby byl zajištěn příjem elektronické pošty zaslané na E-mailovou adresu Obchodníka a reakce na ni.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka:

2.1.1 Dodat Uživatelům Portálu Zboží, které Uživatelé prostřednictvím Portálu u Obchodníka objednají, v množství a kvalitě odpovídající Objednávce, a v čase a za podmínek specifikovaných touto Smlouvou;

2.1.2  Dodržet povinnosti dle Smlouvy a Podmínek při nabízení Zboží a řídit se při uzavírání Kupních smluv prostřednictvím Portálu Podmínkami a Zvláštními podmínkami;

2.1.3 Zaplatit Provozovateli Provizi za zprostředkování prodeje, ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě a v čl. 6. těchto OP Marketplace;

2.1.4 Zaplatit Provozovateli v plné výši veškeré částky, které Provozovatel zaplatí Uživatelům nebo třetím osobám z titulu garance náhrady kupní ceny dle čl. 7. Podmínek;

2.1.5 Dodržet povinnosti při užívání Systému Adyen dle Smlouvy a Pravidel Adyen.

2.2 Předmětem Smlouvy je dále závazek Provozovatele:

2.2.1 Umožnit Uživatelům vyhledání Zboží Obchodníka prostřednictvím Portálu;

2.2.2 Prezentovat Zboží na Portálu za pomoci automatizovaných prostředků (API rozhraní, popř. XML feedu dodávaného Obchodníkem);

2.2.3 Poskytnout Obchodníkovi a Uživateli možnost uzavřít Kupní smlouvu, jejímž předmětem je Zboží nabízené Obchodníkem prostřednictvím Portálu, pokud Provozovatel prodej Zboží v režimu Heureka Marketplace v dané kategorii podporuje (čl. 4.1.);

2.2.4 Poskytnout Uživatelům možnost úhrady kupní ceny Zboží Obchodníkovi prostřednictvím Systému Adyen, s využitím Platebních metod sjednaných s Adyen;

2.2.5 Poskytnout Obchodníkovi přístup do Administračního rozhraní a umožnit mu využívat jeho funkce v rozsahu Smlouvy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA

3.1 Obchodník se zavazuje zajistit, aby kupní cena Zboží vystaveného na Portálu nepřesáhla po celou dobu jeho vystavení na Portálu kupní cenu téhož Zboží na E-shopu, či na jakýchkoli jiných jím provozovaných internetových stránkách. Obchodník odpovídá za správnost údajů, exportovaných na Portál, a za soulad těchto údajů se skutečnými vlastnostmi Zboží a s právními předpisy.

3.2 Po obdržení Objednávky Uživatele, předané Obchodníkovi Provozovatelem, je Obchodník povinen Uživateli ve smyslu čl. 3.9. Podmínek zaslat potvrzení Objednávky, obsahující alespoň údaje dle uvedeného ustanovení Podmínek. Doručením tohoto potvrzení Objednávky Uživateli je uzavřena Kupní smlouva. Obchodník bere na vědomí, že Kupní smlouva není uzavřena zasláním souhrnu Objednávky Provozovatelem Uživateli dle čl. 3.7. Podmínek. Obchodník je povinen vést stavy Objednávek aktuální tak, aby bylo možné kdykoliv zjistit v jakém je Objednávka stavu. Bylo-li Zboží v okamžiku odeslání Objednávky řádně vystaveno na Portálu, je Obchodník povinen uzavřít s Uživatelem Kupní smlouvu za podmínek, vyplývajících z Nabídky.

3.3 Obchodník se zavazuje povinně u každé Nabídky na Portálu uvést informaci „Dostupnost Zboží“, která informuje Uživatele o maximální době potřebné pro odeslání Zboží přepravcem nebo o maximální době nutné pro připravení Objednávky k osobnímu odběru ode dne přijetí platby kupní ceny na účet Obchodníka (v případě volby způsobu platby přes Adyen), anebo ode dne uzavření Kupní smlouvy (v případě volby způsobu platby dobírkou či v hotovosti při osobním odběru). V případě, že má Obchodník u dostupnosti Zboží uvedeno na Portálu „Skladem“, je povinen Zboží odeslat (nebo připravit k osobnímu odběru) nejpozději následující pracovní den po dni uzavření Kupní smlouvy. Není-li Obchodníkovi dostupnost Zboží známa, je oprávněn u takové Nabídky uvést informaci „Dostupnost na dotaz“ popř. obdobnou informaci o možnosti Uživatele ověřit si dostupnost Zboží individuálně telefonicky popř. prostřednictvím e-mailu. V případě, že bude docházet k opakovanému porušení povinnosti Obchodníka (tj. více než 3x během posledního měsíce) dle tohoto článku, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit dle čl. 9.2.1.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Obchodník je oprávněn požadovat na Uživatelích vedle úhrady kupní ceny také úhradu nákladů za přepravu Zboží, nedohodne-li se v konkrétním případě s Uživatelem jinak. Výše ceny za dopravu Zboží nesmí přesáhnout cenu dopravy, uváděnou Obchodníkem pro téže Zboží na stránkách E-shopu.

3.5 Zboží je považováno za dodané Uživateli (kupujícímu), je-li mu předáno Obchodníkem nebo přepravcem.

3.6 Obchodník bere na vědomí, že má veškerá práva a povinnosti prodávajícího z Kupní smlouvy, a že Provozovatel jakožto zprostředkovatel prodeje není stranou Kupní smlouvy. Obchodník se zavazuje nabízet Zboží a uzavírat Kupní smlouvy prostřednictvím Portálu Provozovatele za podmínek, které jsou v souladu s Podmínkami, a v plném rozsahu je dodržovat (zejména jejich ustanovení čl. 3. až 6.). Uvedená ustanovení Podmínek obsahují ujednání, která tvoří nezbytnou součást Kupní smlouvy. V případě, že Obchodník prostřednictvím svého E-shopu nabízí Zboží za podmínek odlišných, než je stanoveno v Podmínkách (obchodní podmínky, reklamační řád atd.), zavazuje se tyto odlišné podmínky neuplatňovat při nabízení Zboží a uzavírání smluv prostřednictvím Portálu, v rozsahu, v jakém se nachází v rozporu s Podmínkami užívání nákupní galerie Heureka a se Smlouvou, resp. Obchodními podmínkami. Ustanovení samostatných podmínek Obchodníka, které jsou pro Uživatele příznivější než ustanovení Podmínek se však na vztah mezi Uživatelem a Obchodníkem uplatní vždy. Ustanovení Smlouvy, těchto Obchodních podmínek a Podmínek užívání nákupní galerie Heureka jsou pro Obchodníka závazná, Obchodník s nimi výslovně souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Uplatňuje-li Obchodník na Kupní smlouvy vlastní obchodní nebo reklamační podmínky v rozsahu, v jakém neodporují Podmínkám ve smyslu tohoto odstavce, je povinen zaslat      vlastní obchodní nebo reklamační podmínky v textové podobě v rámci potvrzení Objednávky, zaslané Uživateli dle čl. 3.2.

3.7 Obchodník bere na vědomí, že prostřednictvím Portálu bude zpravidla docházet k uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1824 a násl. občanského zákoníku. Informační povinnost vůči spotřebitelům ohledně informací, které mají být spotřebitelům sděleny před učiněním závazné nabídky ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku, je splněna dodržením požadavků na obsah Nabídky, a dále prostřednictvím Podmínek, vztahujících se rovněž na Uživatele. Uzavřením Smlouvy Obchodník Provozovatele zmocňuje k poskytnutí uvedených informací Uživatelům prostřednictvím Portálu jménem Obchodníka.

3.8 Obchodník je povinen zajistit u každého dodaného Zboží doklad o převzetí Zboží Uživatelem. Doklad o převzetí Zboží může být písemný, popř. elektronický (zejména při dodání Zboží prostřednictvím dopravce). V případě vzniku pochybností o doručení či okamžiku doručení Zboží, nebo v jiných sporných situacích, je Obchodník povinen zaslat Provozovateli kopii dokladu o převzetí Zboží (též v elektronické podobě). Smluvní strany si tímto sjednaly, že vlastnictví ke Zboží přechází na Uživatele dnem jeho převzetí od Obchodníka nebo od přepravce.

3.9 Obchodník se zavazuje nabízet při prodeji na Portálu nové a nepoužité Zboží nebo druhotné licence k software. V případě nabízení použitého nebo rozbaleného Zboží nebo druhotné licence k software je povinen tuto skutečnost řádně označit a zařadit je do příslušné kategorie pro použité Zboží, pokud Provozovatel takovou kategorii na Portálu nabízí. V případě porušení povinností dle tohoto odstavce je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy dle čl. 9.2.1.

3.10 Obchodník odpovídá za správnost informací, odeslaných na Portál, a za jejich soulad s právními předpisy. V případě, že Provozovatel zjistí nesprávnost nebo protiprávnost těchto informací, je oprávněn odstranit Nabídku obsahující tyto informace v souladu s Podmínkami odpovědnosti za obsah, které jsou dostupné na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/pravidla-odpovednosti-za-obsah-obchodnika/ nebo čl. 5.1. a 5.2. Všeobecných obchodních podmínek používání portálu Heureka.cz, které jsou dostupné na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/vseobecne-podminky-pouzivani-portalu-heureka-cz-pro-obchodniky/. Obchodník odpovídá Provozovateli i Uživatelům za škodu, která jim v souvislosti s uvedením nesprávných nebo protiprávních informací vznikne.

3.11 Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel ve smyslu čl. 7. Podmínek garantuje Uživateli výplatu náhrady kupní ceny v případech, kdy:

3.11.1 Obchodník Uživateli dodal Zboží nacházející se v rozporu s Kupní smlouvou;

3.11.2 Obchodník Uživateli nedodal žádné Zboží;

3.11.3 Uživatel odstoupil od Kupní smlouvy a Obchodník mu nevrátil kupní cenu;

3.11.4 Obchodník neodstranil vady Zboží po oprávněném uplatnění záruky za jakost Uživatelem.

3.11.5 Podrobné podmínky uplatnění nároku na výplatu náhrady kupní ceny Uživatelem jsou stanoveny čl. 7. Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz.

3.12 Vyplatí-li Provozovatel Uživateli náhrady kupní ceny dle čl. 3.11., zavazuje se Obchodník zaplatit Provozovateli částku shodnou s částkou, vyplacenou Provozovatelem Uživateli, a to na základě daňového dokladu doručeného Obchodníkovi. Obchodník uděluje Adyen souhlas s tím, aby pohledávka Provozovatele za Obchodníkem z titulu oprávněně vyplacené náhrady kupní ceny Uživateli, byla uhrazena formou zápočtu této pohledávky Adyen za Obchodníkem na pohledávku Obchodníka na vyplacení kupní ceny Zboží dle čl. 2.2.7. Podmínkou této úhrady je, aby se v okamžiku vzniku nároku Uživatele na výplatu částky náhrady kupní ceny nacházelo na Platebním účtu dostačující množství peněžních prostředků, určených k vyplacení Obchodníkovi. O takto vyplacenou částku bude snížen nárok Obchodníka na výplatu kupních cen Zboží nebo služeb, přijatých na Platební účet ve prospěch Obchodníka.

3.13 Obchodník má prostřednictvím Administračního rozhraní přístup k přehledu plateb, přijatých na Platební účet. Obchodník má možnost prodávat Zboží přes Portál prostřednictvím napojení se na API rozhraní Portálu. Nenapojí-li se Obchodník na API rozhraní Portálu, mohou pro něj být některé funkce nebo podmínky pro uzavírání Kupních smluv prostřednictvím Portálu nedostupné nebo mohou být omezeny. Popis funkcionalit, závazných pokynů a pravidel v případě, že Obchodník není napojený na API rozhraní Portálu, se nachází v Nápovědě, část Registrace a aktivace Heureka Marketplace a Proces zpracování objednávky. Přesná specifikace API rozhraní Portálu se nachází v Nápovědě, část Heureka Marketplace - API.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

4.1 Provozovatel zobrazuje Nabídky Zboží Obchodníka na stránkách Portálu a zprostředkovává Obchodníkovi možnost uzavřít prostřednictvím Portálu Kupní smlouvy s Uživateli dle těchto Obchodních podmínek v kategoriích, v nichž Provozovatel podporuje uzavírání Kupních smluv v režimu Marketplace. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost při řešení technických obtíží Obchodníka vzniklých v souvislosti s užíváním Portálu, popř. dalších nástrojů poskytovaných Obchodníkovi Provozovatelem na základě Smlouvy.

4.2 Provozovatel se zavazuje zajistit pro Obchodníka ze strany poskytovatele softwarové platformy, na níž je Portál provozován, poskytnutí informací a technické podpory, nezbytných pro řádné propojení E-shopu s Portálem. V případě zájmu Obchodníka o přenosy dat mezi Provozovatelem a E-shopem prostřednictvím API rozhraní je Obchodník povinen provést úpravy svého E-shopu sám a na vlastní náklady, Provozovatel pouze poskytne specifikaci nezbytnou k realizaci API rozhraní a případné další informace, aniž by odpovídal za správnost a úspěch realizace API rozhraní.

4.3 Provozovatel neodpovídá za obsah a správnost informací, odeslaných Obchodníkem na Portál, za jejich soulad s právními předpisy, ani za případné chyby, nepřesnosti nebo vadné údaje v jednotlivých Nabídkách, způsobené jejich přenosem na Portál automatizovanými prostředky. Provozovatel je ve smyslu Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) povinen odstranit veškerý obsah, který je protiprávní nebo neslučitelný s jeho smluvními podmínkami, přičemž bližší informace jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách používání portálu Heuréka obchodníky dostupnými na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/vseobecne-podminky-pouzivani-portalu-heureka-cz-pro-obchodniky/ a Pravidlech odpovědnosti za obsah obchodníka dostupnými na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/pravidla-odpovednosti-za-obsah-obchodnika/. Provozovatel neodpovídá za škodu, způsobenou Obchodníkovi v souvislosti s takovým postupem.

4.4 U každé Nabídky Obchodníka, kde to Systém Adyen umožňuje, se Provozovatel zavazuje nabízet Uživatelům možnost úhrady ceny Zboží nebo služby dle Nabídky prostřednictvím Systému Adyen. Vedle způsobu úhrady ceny Zboží nebo služeb prostřednictvím Adyen je Obchodník oprávněn na Portálu nabízet rovněž platbu bankovním převode, platbu v hotovosti při tzv. osobním odběru a platbu dobírkou přepravci. Úhradu ceny za Zboží nebo služby prostřednictvím Systému Adyen je poskytována ze strany Adyen, přičemž Obchodník využívá této možnosti na vlastní riziko a v souladu s podmínkami stanovenými společností Adyen. Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za poskytování této služby Adyen.

4.5 Výplata částek přijatých na Platební účet se provádí automaticky jednou týdně na bankovní účet Obchodníka.

4.6 Reklamuje-li Uživatel oprávněně platbu u své banky nebo u Adyen (z důvodu zneužití platebního prostředku, platebního účtu nebo z důvodu neobdržení Zboží), je Adyen povinno nahradit Uživateli škodu takto vzniklou z prostředků nacházejících se na Platebním účtu, a za tímto účelem zablokovat prostředky Obchodníka na tomto Platebním účtu až do výše částky reklamované platby. Provozovatel je v takovém případě oprávněn vyžádat si od Obchodníka podklady k reklamované transakci, tyto podklady posoudit a případně předat Adyen nebo bance Uživatele. Uživatel se zavazuje poskytnout Provozovateli veškerou požadovanou součinnost, nezbytnou k objasnění okolností reklamace. Potvrdí-li se oprávněnost reklamace, Adyen vrátí odpovídající částku zpět Uživateli.

4.7 V případě, že se v okamžiku vzniku povinnosti Provozovatele vrátit Uživateli reklamovanou částku na Platebním účtu nenachází dostatečné množství peněžních prostředků, přijatých na tento Platební účet ve prospěch Obchodníka, je Obchodník povinen nahradit Provozovateli škodu takto vzniklou, a to nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí výzvy Provozovatele k této náhradě. Provozovatel je oprávněn započíst veškeré peněžité nároky Obchodníka, které má vůči Provozovateli, na tento nárok na náhradu škody.

4.8 Jakékoliv změny bankovního účtu Obchodníka je možno provádět pouze na základě žádosti Obchodníka zaslané z E-mailové adresy Obchodníka na adresu Provozovatele; na žádost odeslanou z jiné, než při Registraci uvedené E-mailové adresy Obchodníka, není Provozovatel povinen reagovat. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit žádost o změnu bankovního účtu také telefonicky popř. jinými prostředky.

4.9 Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel je v souladu se zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní povinen shromažďovat informace o veškerých obchodech provedených prostřednictvím Heureka Marketplace, pokud došlo u jednotlivých Obchodníků k překročení hranice 30 obchodů a/nebo částky 2 000 EUR úhrnu plateb za Zboží přijatých od Uživatelů za jeden rok. Provozovatel je dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní povinen shromažďovat a následně oznamovat Specializovanému finančnímu úřadu následující informace:

 1. název Obchodníka;
 2. adresa sídla Obchodníka;
 3. seznam všech přidělených daňových identifikačních čísel s určením státu, který je vydal, a to i pro účely daně z přidané hodnoty;
 4. informace o stálých provozovnách, nacházejících se ve státech, které spadají pod oznamovací povinnost;
 5. identifikátor bankovního účtu Obchodníka spolu s údaji o majiteli tohoto účtu;
 6. výše provize hrazené Provozovateli za obchody provedené prostřednictvím Heureka Marketplace;
 7. počet obchodů provedených prostřednictvím Heureka Marketplace;
 8. úhrn plateb obdržených od Uživatelů za provedené obchody prostřednictvím Heureka Marketplace.

4.10 Obchodník poskytne Provozovateli součinnost potřebnou při plnění jeho povinností dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Pokud Obchodník neposkytne potřebnou součinnost, přestože byl Provozovatelem po sdělení žádosti o poskytnutí součinnosti dvakrát upomenut, musí Provozovatel podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní ukončit Smlouvu s Obchodníkem a znemožnit mu opětovnou registraci do programu Heureka Marketplace nebo nevyplatit tomuto Obchodníkovi platby od Uživatelů za prodej Zboží.

5. IDENTIFIKACE OBCHODNÍKA

5.1 Povinnost Identifikace

5.1.1 Obchodník bere na vědomí, že Adyen je v souladu s právními předpisy o ochraně proti praní špinavých peněz (AML zákon) povinno provádět Identifikaci jednotlivých Obchodníků, kteří s ohledem na užívání Portálu přijímají platby ceny dle Kupních smluv prostřednictvím Systému Adyen.

5.2 Následky neprovedení identifikace

5.2.1 Do doby, než bude řádně provedena Identifikace Obchodníka, není Obchodník oprávněn žádat Adyen o vyplacení peněžních prostředků přijatých prostřednictvím Systému Adyen na jeho bankovní účet, a Adyen není povinný k převodu těchto prostředků z Platebního účtu.

6. PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Provize Provozovatele

6.1.1 Obchodník se zavazuje platit Provozovateli Provizi za jednotlivé Kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím Portálu. Výše Provize je stanovena jako procentní podíl z kupní ceny Zboží včetně DPH (bez nákladů na přepravu) zakoupeného Uživatelem prostřednictvím Portálu.

6.1.2 Konkrétní výše Provize je určena v Sazebníku provizí, dostupného na stránkách Portálu na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/kosik-provize/. Sazebník provizí podléhá změnám, o nichž Provozovatel informuje Obchodníky v rámci uživatelského rozhraní, přičemž rozhodující pro výši Provize je vždy Sazebník provizí platný v době potvrzení Objednávky Uživatelem, bez ohledu na to, zda se Obchodník s informací o změně Sazebníku provizí v rámci uživatelského rozhraní seznámil či nikoliv. Provize je pro Obchodníka zpětně dostupná v jeho uživatelském rozhraní vždy nejpozději po ukončení zúčtovacího období dle čl. 6.2. (kalendářního měsíce).

6.1.3 Nárok na úhradu Provize vzniká Provozovateli ze všech Kupních smluv v okamžiku jejich uzavření. Nárok na Provizi Provozovateli zaniká u Kupních smluv, u kterých nedošlo k zaplacení kupní ceny Zboží Uživatelem Obchodníkovi a v případě spotřebitelských smluv, u nichž Uživatel využil práva vrácení Zboží a odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 a násl. občanského zákoníku (do 14 dní od převzetí plnění).

6.2 Vyúčtování Provize

6.2.1 Zúčtovacím obdobím pro účely výplaty Provize Provozovateli je kalendářní měsíc. Za zúčtovací období jsou zúčtovány Provize ze všech Kupních smluv.

6.2.2 Provozovatel vystaví Obchodníkovi fakturu na částku, rovnající se souhrnu Provizí, na něž mu vznikl nárok za zúčtovací období, nejpozději do 5. pracovního dne kalendářního měsíce, následujícího po předmětném zúčtovacím období, se splatností 14 dní. Obchodník je povinen informovat Provozovatele o těch Kupních smlouvách, od nichž Uživatelé odstoupili bez udání důvodu v průběhu posledního zúčtovacího období, nejpozději do 3 kalendářních dnů od data odstoupení Uživatele.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POVINNOST MLČENLIVOSTI

7.1 Odpovědnost za škodu

7.1.1 Obchodník odpovídá Provozovateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením Kupní nebo obdobné smlouvy, uzavřené mezi ním a Uživatelem. Dále Obchodník odpovídá Provozovateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením Smlouvy a těchto OP Marketplace, zejména v souvislosti s porušením povinnosti Identifikace dle čl. 5., s povinností poskytnout Uživateli plnění v souladu s Kupní smlouvou, nebo vrátit částku Transakce zpět Zákazníkovi. Obchodník odpovídá Provozovateli rovněž za škodu, která mu vznikne v souvislosti s uplatněním sankcí ze strany Partnerů nebo třetích osob, a která byla způsobena nedodržením podmínek dle Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek Obchodníkem. Podmínky odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s užíváním Systému Adyen jsou stanoveny Pravidly Adyen.

7.1.2 Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou jeho zaviněným porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo z Obchodních podmínek. Provozovatel však neodpovídá za ušlý zisk ani za škodu způsobenou Obchodníkem, Partnerem či třetí osobou. Součet celkové výše náhrady škody hrazené Provozovatelem za všechna porušení nepřekročí částku 50 000 Kč.

7.2 Povinnost mlčenlivosti

7.2.1 Smluvní strany Smlouvy se zavazují dodržovat povinnost mlčenlivosti o veškerých informacích, týkajících se Provozovatele nebo Obchodníka, které se v souvislosti se Smlouvou dozví, a které nejsou veřejné, nebo z jejichž povahy nevyplývá, že mají být zveřejněny. Zejména jsou smluvní strany povinny tyto informace nezpřístupňovat třetím osobám, nevyužívat ve prospěch svůj nebo ve prospěch třetích osob jinak, než mu umožňuje Smlouva resp. Obchodní podmínky, a přijmout veškerá dostupná opatření k dodržení těchto povinností. Tato povinnost trvá i po ukončení Smlouvy. V případě porušení povinností dle tohoto článku vzniká smluvní straně, jíž se dané informace týkají, nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Podmínky zpracování osobních údajů

8.1.1 Plnění Provozovatele podle Smlouvy zahrnují zpracování osobních údajů. Obchodník v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR pověřuje Provozovatele zpracováním osobních údajů Uživatelů Portálu (a to zejména identifikačních údajů, kontaktních údajů a údajů o obsahu Objednávek) pro účely shromažďování a předkládání Objednávek Uživatelů Portálu Obchodníkovi.

8.1.2 Provozovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Obchodníka v rozsahu nezbytném k zajištění svých plnění podle čl. 2.2 těchto OP Marketplace a pouze na základě pokynů Obchodníka, udělených v těchto OP Marketplace a Smlouvě nebo učiněných e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených na https://heureka.group/cz-cs/o-nas/kontakty/.

8.1.3 Omezení dle čl. 8.1.2. těchto OP Marketplace se vztahuje rovněž na předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci a aplikuje se, pokud Provozovateli toto jiné zpracování neukládají právní předpisy, které se na Provozovatele vztahují; v takovém případě Provozovatel Obchodníka informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

8.1.4 Povinnost Provozovatele dle čl. 8.1.2. a 8.1.3. těchto OP Marketplace se nevztahuje na osobní údaje, které Provozovatel nezískal v rámci činnosti zpracovatele dle těchto OP Marketplace. Ustanovením čl. 8.1.2. těchto OP Marketplace rovněž není dotčeno oprávnění Provozovatele samostatně zpracovávat osobní údaje Uživatelů Portálu v pozici správce osobních údajů. Provozovatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků a to zejména pro účely nabídky vlastních produktů a služeb a personalizace reklamy na základě svého oprávněného zájmu.

8.1.5 Zpracování osobních údajů Provozovatelem v pozici správce vč. zpracování osobních údajů Obchodníka se řídí Zvláštními podmínkami „Ochrana osobních údajů na portálu Heureka.cz“.

8.1.6 Obchodník není oprávněn nakládat s osobními údaji, které mu jsou předány v rámci Objednávky za účelem uzavření Kupní smlouvy, k jiným účelům, než je vyřízení Objednávky, poskytnutí plnění z Kupní smlouvy Uživateli, ochrana právních nároků Obchodníka a plnění právních povinností, které se na Obchodníka vztahují. Zejména není Obchodník oprávněn Uživateli, jehož e-mailovou adresu získal v souvislosti s Objednávkou, zasílat vlastní obchodní sdělení, neboť při odeslání Objednávky nejsou splněny podmínky pro zasílání obchodních sdělení bez předchozího souhlasu Uživatele dle § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

8.1.7 Provozovatel do 30 dnů od ukončení Smlouvy vymaže osobní údaje zpracovávané na těchto OP Marketplace, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů, nebo jej Obchodník nevyzve k okamžiku ukončení Smlouvy písemně k předání kopie osobních údajů. Povinnost Provozovatele dle tohoto ustanovení se nevztahuje na osobní údaje, které Provozovatel nezískal v rámci činnosti zpracovatele dle těchto OP Marketplace, a na osobní údaje, které Provozovatel zpracovává samostatně v pozici správce osobních údajů, a to zejména v případech zpracování podle čl. 8.1.4. těchto OP Marketplace nebo i v dalších případech, pokud je Provozovatel nadále oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, smlouvy, oprávněného zájmu nebo z jiného oprávněného důvodu.

8.2 Bezpečnost zpracování osobních údajů

8.2.1 Provozovatel přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8.2.2 V případě, že se Provozovatel po dobu účinnosti Smlouvy dozví o porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem na základě těchto OP Marketplace, je Provozovatel povinen ohlásit Obchodníkovi, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dozvěděl. Ohlášení Provozovatel provede oznámením na E-mailovou adresu Obchodníka. Následně bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Provozovatel dozvěděl o případu porušení zabezpečení osobních údajů, je Provozovatel povinen Obchodníkovi stejným způsobem ohlásit popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů, kategorií, přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.

8.3 Zapojení třetích osob do zpracování osobních údajů

8.3.1 Provozovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.

8.3.2 Obchodník souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů dle těchto OP Marketplace. Provozovatel má povinnost informovat Obchodníka v přiměřeném předstihu o záměru zapojit do zpracování osobních údajů dle těchto OP Marketplace dalšího zpracovatele vč. konkrétní identifikace tohoto dalšího zpracovatele.

8.3.3 Pokud Provozovatel zapojí do zpracování osobních údajů dle této Smlouvy dalšího zpracovatele, musí se tento další zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Obchodníkem a Provozovatelem v těchto OP Marketplace, a to zejména zavedení vhodných technických a organizačních opatření.

8.4  Součinnost při zpracování osobních údajů

8.4.1 Za vyřizování žádostí o uplatnění práv subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům, které na základě této Smlouvy zpracovává Provozovatel, zodpovídá v plném rozsahu Obchodník. Pokud bude žádost subjektu údajů týkající ke zpracování osobních údajů podle těchto OP Marketplace uplatněna u Provozovatele, vyřídí tuto žádost Provozovatel; to neplatí, pokud bude k vyřízení žádosti potřebná součinnost Obchodníka nebo by vyřízení žádosti vyžadovalo nepřiměřené úsilí Provozovatele.

8.4.2 Provozovatel umožní Obchodníkovi provést audit technických a organizačních opatření zavedených Provozovatelem k ochraně osobních údajů po oznámení zaslaném do datové schránky Provozovatele s předstihem nejméně 30 pracovních dnů. Obchodník je oprávněn požadovat provedení auditu pouze v pracovních dnech od 9:00 hod. do 17:00 hod. Nebude-li termín auditu navrhovaný Obchodníkem pro Provozovatele vhodný, je Provozovatel oprávněn navržený termín odmítnout a navrhnout nový termín. Veškeré audity umožní Provozovatel Obchodníkovi v souladu s čl. 8.4.3. těchto OP Marketplace.

8.4.3 Provozovatel a Obchodník se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou další potřebnou součinnost a podklady pro plnění svých povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů dle těchto OP Marketplace, zejména při plnění povinností vyplývajících pro Obchodníka ze zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s dozorovým úřadem a při plnění žádostí o uplatnění práv subjektů údajů. Součinnost Provozovatele, s výjimkou přiměřené součinnosti Provozovatele při vyřizování žádostí o výkon práv subjektů údajů dle odst. 8.4.1., je zpoplatněna hodinovou sazbou ve výši 2900 Kč/hodina bez DPH. Fakturace a hrazení poplatků za poskytování součinnosti se řídí čl. 6.5 Všeobecných obchodních podmínek Heureka.cz pro Obchodníky.

9. DEAKTIVACE SLUŽEB, UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 Dočasná deaktivace možnosti prodeje Zboží prostřednictvím Portálu

9.1.1 Provozovatel je oprávněn dočasně deaktivovat (znepřístupnit) možnost prodeje Zboží Obchodníka prostřednictvím Portálu, a to v případě,

  1. kdy Obchodník přestal splňovat kteroukoliv podmínku pro uzavření Smlouvy uvedenou v čl. 1.6.1., a/nebo
  2. dopustil-li se Obchodník jakéhokoliv jednání uvedeného v čl. 9.2.1. (podstatné porušení Smlouvy), a/nebo
  3. dopustil-li se Obchodník jiného jednání, které lze označit jako podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.1.2 Provozovatel je oprávněn provést deaktivaci možnosti prodeje Zboží Obchodníka prostřednictvím Portálu ze shora uvedených důvodu s okamžitou platností i bez toho, aby Obchodníka informoval. Na žádost Obchodníka však je Provozovatel povinen uvést důvody deaktivace.

9.1.3 Deaktivace dle čl. 9.1. představuje pouze dočasné pozastavení plnění ze strany Provozovatele a nemá vliv na trvání Smlouvy. Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení provést opětovnou aktivaci možnosti prodeje Zboží prostřednictvím Portálu.

9.1.4 Deaktivace možnosti prodeje Zboží prostřednictvím Portálu z důvodů uvedených v čl. 9.1.1. a tím i dočasné pozastavení poskytování služeb a plnění ze strany Provozovatele není vadou plnění ani porušení Smlouvy a Provozovatel neodpovídá za škodu touto deaktivací způsobenou.

9.1.5 Obchodník je dále oprávněn prostřednictvím e-mailu požádat Provozovatele o dočasnou deaktivaci možnosti prodeje Zboží prostřednictvím Portálu, a to zejména v případě nedostatečné prodejní kapacity, dočasného přerušení činnosti E-shopu apod. Dočasná deaktivace dle tohoto článku je možná nejvýše na dobu 1 měsíce, přičemž jednomu E-shopu může být provedena nejvýše 3x za kalendářní rok.

9.2 Způsoby ukončení Smlouvy

9.2.1 V případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy Obchodníkem může Provozovatel od Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení Smlouvy Obchodníkem se považuje zejména

    1. opakované prodlení s odesláním Zboží oproti lhůtě dle čl. 3.3.,
    2. nabízení Zboží na stránkách E-shopu za odlišných podmínek nebo za odlišnou kupní cenu než která je uvedena na Portálu,
    3. nabízení použitého Zboží v rozporu s čl. 3.9.,
    4. porušování právních předpisů souvisejících s prodejem Zboží,
    5. odmítnutí provedení Identifikace,
    6. prodlení Obchodníka s úhradou jakýchkoli částek Provozovateli z titulu provizí nebo z titulu náhrad vyplacených v rámci Garance nákupu delší než 15 dnů,
    7. nedostupnost kontaktních údajů Obchodníka po dobu delší než 10 dnů, přičemž za nedostupnost se považuje jak zcela nefunkční kontakt, tak i absence odpovědi na komunikaci Provozovatele ze strany Obchodníka po výše uvedenou dobu,
    8. neposkytnutí součinnosti dle čl. 4.10     .

9.2.2 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna ukončit Smlouvu výpovědí s výpovědní lhůtou 1 týden. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem, kdy bude písemná výpověď doručena poslední smluvní straně. V případě vzniku pochybností o okamžiku doručení se smluvní strany dohodly, že výpověď se považuje za doručenou 3. (třetí) den po jejím odeslání vypovídající stranou, resp. po jejím odevzdání k poštovní přepravě. Provozovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět rovněž v případě, že Obchodník prostřednictvím Heureka Marketplace nepřijal žádnou Objednávku po dobu delší než 1 měsíc.

9.2.3 Provozovatel je oprávněn odstupovat od Smlouvy popř. Smlouvu vypovědět též v elektronické podobě, a to odesláním odstoupení resp. výpovědi na E-mailovou adresu Obchodníka. Obchodník je z důvodu právní jistoty oprávněn od Smlouvy odstoupit, popř. Smlouvu vypovědět pouze v písemné formě opatřené podpisem osoby oprávněné jednat za Obchodníka, resp. jej zastupovat; výpověď popř. odstoupení Obchodník doručí Provozovateli na jeho adresu.

9.2.4 Jakékoliv závazky Obchodníka ve vztahu k Uživatelům, které vznikly po dobu účinnosti Smlouvy, zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy.

9.2.5 V případě ukončení Smlouvy kterýmkoli způsobem je Obchodník povinen neprodleně zadat Adyen pokyn k výplatě všech peněžních prostředků, přijatých v jeho prospěch prostřednictvím Systému Adyen na Platební účet, a které mu ke dni ukončení Smlouvy nebyly vyplaceny.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy, těmito OP Marketplace neupravené se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito OP Marketplace v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

10.2 Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Marketplace ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách). Změna Sazebníku provizí Provozovatelem ve smyslu čl. 6.1.2. těchto OP Marketplace není změnou těchto OP Marketplace a pravidla provádění jednostranných změn OP Marketplace se na tyto změny neuplatní.

10.3 Tyto OP Marketplace nabývají účinnosti dne 5. 3. 2024.