Podmínky používání programu „Ověřeno zákazníky“

1. Úvodní ustanovení, popis služby

1.1. Tyto Obchodní podmínky programu “Ověřeno zákazníky” (dále jen „OP Ověřeno zákazníky“) vydává společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 078 22 774, DIČ CZ 07822774, jako provozovatel portálu Heureka.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, zařazenými do služby “Ověřeno zákazníky“.

1.2. Tyto OP Ověřeno zákazníky jsou součástí Zvláštních podmínek užívání Portálu ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz, dostupných na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-nakupni-galerie-heureka-cz/ (dále jen „Podmínky“), které se na vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tyto OP Ověřeno zákazníky nestanoví jinak. Na tyto OP Ověřeno zákazníky se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto OP Ověřeno zákazníky označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

1.3. V rámci Portálu nabízí Provozovatel službu „Ověřeno zákazníky“ (dále jen „Služba“), spočívající v získávání a zpracovávání reakcí od zákazníků Obchodníků prostřednictvím automatizované elektronické komunikace, formou dotazníků zasílaných zákazníkům Obchodníků a těmito zákazníky vyplněných (dále jen „Dotazník“). Zákazníky se pro účely těchto OP Ověřeno zákazníky rozumí osoby, které s Obchodníkem prostřednictvím jeho E-shopu nebo s třetí stranou nabízející zboží prostřednictvím E-shopu Obchodníka (týká se Obchodníků registrovaných na Portálu s E-shopem poskytujícím službu online tržiště) uzavřely kupní nebo jinou obdobnou smlouvu, přičemž není rozhodné, zda jsou rovněž uživateli Portálu (dále jen „Zákazníci“).

1.4. Provozovatel Službu poskytuje těm Obchodníkům, kteří jsou registrováni na Portál a odesílají na Portál nabídky svého Zboží a služeb způsobem dle čl. 3. Podmínek, a kteří s Provozovatelem ve smyslu těchto OP Ověřeno zákazníky uzavřeli smlouvu o spolupráci při poskytování služby „Ověřeno zákazníky“.

1.5. Tyto OP Ověřeno zákazníky se vztahují na vztah mezi Provozovatelem a Obchodníkem, týkající se poskytování a užívání Služby, přičemž tvoří nedílnou součást Smlouvy o spolupráci při poskytování služby „Ověřeno zákazníky“, uzavřené dle čl. 2. (dále jen „Smlouva“).

2. Registrace k užívání služby, uzavření a trvání smlouvy

2.1. Obchodník, který se registroval k užívání Portálu, je oprávněn registrovat se k užívání Služby v rámci svého uživatelského rozhraní, k němuž mu byl pro účely užívání Portálu Provozovatelem vytvořen přístup na https://sluzby.heureka.cz. Podmínkou provedení registrace a uzavření smlouvy o užívání Služby je, aby Obchodník nabízel kupujícím alespoň jednu off-line platební metodu (bankovním převodem, dobírkou). Tuto podmínku je Obchodník povinen plnit po celou dobu trvání Smlouvy.

2.2. V rámci registrace je Obchodník seznámen se zněním těchto OP Ověřeno zákazníky, s nímž vysloví souhlas zakliknutím checkboxu. Odeslání registrace včetně přistoupení na znění OP Ověřeno zákazníky je považováno za návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena přijetím potvrzujícího e-mailu, odeslaného Provozovatelem Obchodníkovi na jeho e-mailovou adresu, registrovanou na Portálu.

2.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit výpovědí, zaslanou elektronickými prostředky prostřednictvím e-mailu, s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Provozovatel je dále oprávněn Smlouvu ukončit odstoupením z důvodů dle těchto OP Ověřeno zákazníky. Trvání Smlouvy je podmíněno trváním smlouvy o užívání Portálu, uzavřené mezi Provozovatelem a Obchodníkem ve smyslu čl. 2.2.1. Podmínek.

3. Práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník se zavazuje umístit do poslední fáze všech objednávek Zákazníků učiněných v E-shopech Obchodníka, bez ohledu na to, zda byla objednávka učiněna prostřednictvím Portálu či nikoliv, aplikační skript, pomocí kterého dojde k odeslání e-mailové adresy Zákazníka a volitelně i údajů o zakoupeném Zboží do databáze Provozovatele (dále pouze „Skript“). Skript a jeho technická specifikace je k dispozici Obchodníkovi on-line v jeho uživatelském rozhraní na http://sluzby.heureka.cz. Za poslední fázi objednávky se považuje okamžik, kdy Zákazník objednávku v E-shopu Obchodníka vytvořil. Provozovatel uděluje Obchodníkovi v souladu s § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, oprávnění užít Skript v rámci procesu objednávky Zboží na E-shopu, a to výhradně k účelu stanovenému Smlouvou a na dobu jejího trvání.

3.2. Obchodník se zavazuje umožnit všem Zákazníkům odmítnout zasílání obchodních sdělení Obchodníkem podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to před odesláním každé jednotlivé objednávky na E-shopu Obchodníka. Možnost odmítnout obchodní sdělení je Obchodník povinen aktivně a zřetelně nabídnout Zákazníkům alespoň na jedné ze stránek, které jsou součástí objednávkového procesu E-shopu Obchodníka. Využít nabízené možnosti musí být Zákazníkům umožněno provést kliknutím na tlačítko, označením nebo odznačením zaškrtávacího formulářové pole nebo jiným jednoduchým způsobem.

3.3. Obchodník není oprávněn předávat Provozovateli pomocí Skriptu e-mailové adresy Zákazníků, kteří kdykoliv před uskutečněním příslušné objednávky projevili nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení od Obchodníka podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nebo souhlas odvolali. Možnost odmítnout další zasílání Dotazníků je Zákazníkovi Provozovatelem poskytnuta v každém jednotlivém Dotazníku. Obchodník je povinen Provozovatele informovat o každém nesouhlasu Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení, který obdrží jiným způsobem, než využitím možnosti vyjádření nesouhlasu poskytnuté Zákazníkovi v jednotlivých Dotaznících dle předchozí věty. Obchodník v plném rozsahu odpovídá za škodu, která Provozovateli vznikne v souvislosti s porušením povinností dle tohoto odstavce.

3.4. V případě, že Obchodník umožní Zákazníkům odmítnutí obchodních sdělení v souladu s odst. 3.3 těchto OP, dochází v rámci zaslání Dotazníku na straně Obchodníka ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Obchodníka v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jej „GDPR“), přičemž takové zpracování nepředstavuje nepřiměřený zásah do práva a svobod Zákazníků a není tak pro něj potřený souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.4.1. Tento oprávněný zájem spočívá ve zjišťování spokojenosti Zákazníků s nákupem u Obchodníka. Skutečnost, že oslovení Zákazníků, kteří u Obchodníka nakoupili zboží či službu, s přímou komunikací je oprávněným zájmem Obchodníka potvrzuje recitál 47 GDPR, který uvádí, že „oprávněný zájem by mohl být dán ... například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce ... Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“.

3.4.2. Při zpracování osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky nedochází ze strany Obchodníka k předání osobních údajů 3. osobě jako správci osobních údajů. Provozovatel je zpracovatelem osobních údajů předaných Obchodníkem a k takovému zpracování je pověřen dle odst. 5.1.1. Další zpracování osobních údajů Provozovatelem jako správcem osobních údajů probíhá pouze ve vztahu k osobním údajům, které Provozovateli poskytne Zákazník.

3.4.3. Zpracováním osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky ze strany Obchodníka proto nevzniká nepřiměřený negativní dopad na Zákazníky – zákazník může zjišťování spokojenosti s nákupem ze strany Obchodníka důvodně očekávat, navíc je o takové možnosti transparentně informován v souladu s odst. 3.5 těchto OP a má možnost jej odmítnout dle odst. 3.3 těchto OP. Provozovateli jako zpracovateli osobních údajů je předávána pouze minimální množina osobních údajů a tyto údaje jsou na straně provozovatele přiměřeně zabezpečeny a po krátkém čase pseudonymizovány. Naopak zpracováním osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky přináší pozitivní účinky pro Zákazníka v podobě snadné možnosti komunikovat Obchodníkovi jakoukoli negativní zkušenost s nákupem.

3.5. Obchodník je povinen informovat prostřednictvím podmínek zpracování osobních údajů, obchodních podmínek, podmínek užití, kupní smlouvy nebo jiného vhodného dokumentu, který řeší vztah Obchodníka se Zákazníky o tom, že jejich osobní údaje jsou předávány Provozovateli jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem vygenerování Dotazníku, sběru zpětné vazby a její vyhodnocování. Pro informování Zákazníků je Obchodník povinen použít následující nebo obdobnou formulaci: „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

3.6. Obchodník není oprávněn jakýmkoli způsobem narušovat objektivnost a zkreslovat pravdivost Dotazníků, a to zejména ovlivňováním výběru Zákazníků, kterým má být Dotazník zaslán, vyplňováním Dotazníku ze strany zaměstnanců Obchodníka nebo jím pověřených osob či vybízením Zákazníků k pozitivnímu hodnocení. Obchodník rovněž není oprávněn Zákazníka jakkoli postihovat za zaslání negativního hodnocení, například nabízením nevýhodnějších cen ve srovnání s jinými Zákazníky, odstoupením od uzavřené kupní smlouvy, odmítnutím dalšího prodeje Zboží nebo poskytování služeb nabízených Obchodníkem apod. V případě, že k tomuto jednání na straně Obchodníka dojde, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo pozastavit poskytování Služby Obchodníkovi na dobu nutnou pro sjednání nápravy. Ustanovení tohoto článku nemají žádný vliv na právo Obchodníka reagovat na hodnocení Zákazníků způsobem umožněným Provozovatelem.

3.7. Obchodník je povinen neprodleně informovat Provozovatele o jakékoli změně jeho údajů, zadaných na Portálu, ve smyslu čl. 4.4.8. Všeobecných obchodních podmínek Heureka.cz pro Obchodníky, dostupných na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/vseobecne-podminky-pouzivani-portalu-heureka-cz-pro-obchodniky/, (dále jen „Obchodní podmínky“), kterým se řídí rovněž postup v případě změny provozovatele E-shopu.

3.8. V případě, že E-shop Obchodníka na základě hodnocení Zákazníků získá certifikát „Ověřeno zákazníky“, nebo jiné hodnocení, vydávané Provozovatelem na základě předem stanovených kritérií, zveřejněných na Portálu, není Obchodník oprávněn tento certifikát či jiné hodnocení umístit na stránky jiného E-shopu, byť provozovaného stejným Obchodníkem, k němuž však certifikát či hodnocení nebylo vydáno.

3.9. Obchodník je oprávněn používat pouze takový druh certifikátu „Ověřeno zákazníky“ nebo jiné hodnocení, vydávané Provozovatelem na základě předem stanovených kritérií, zveřejněných na Portálu, které mu bylo ze strany Provozovatele přidělené. V případě ukončení Smlouvy nebo ztráty certifikátu „Ověřeno zákazníky“ je Obchodník povinen zdržet se užívání certifikátu „Ověřeno zákazníky“, vč. dalších druhů hodnocení a zavazuje se taková označení bezodkladně odstranit ze stránek svého E-shopu a ze svých reklamních nebo jiných propagačních materiálů.

4. Práva a povinnosti provozovatele

4.1. Provozovatel  je  povinen  vygenerovat  pro  Obchodníka  Dotazník  pro  účely  jeho  zaslání  těm Zákazníkům,  jejichž  e-mailové  adresy  byly  pomocí  Skriptu  Provozovateli  předány,  a to způsobem, aby  je  bylo  možno  Zákazníkům  zaslat  z e-mailové  adresy  Obchodníka  ve  lhůtě deseti (10) dnů od jejich předání a následně opětovně ve lhůtě do 45 dnů od prvního zaslání, pokud  po  prvním  zaslání Dotazníku  Zákazník  neodmítne  další zasílání  Dotazníků  na  svou  emailovou  adresu.  Provozovatel je oprávněn zajistit zaslání Dotazníků Zákazníkovi jménem Obchodníka.

4.2. Provozovatel je povinen:

4.2.1. zpracovat vyplněné Dotazníky a publikovat výsledné hodnocení dle těchto dotazníků na stránkách Portálu, a zaslat kopii vyplněného Dotazníku Obchodníkovi;

4.2.2. umožnit Obchodníkovi reagovat na každý vyplněný Dotazník, jehož kopii mu zašle;

4.2.3. zajistit technický chod Služby, zejména její adekvátní dostupnost;

4.2.4. zajistit funkčnost Skriptu;

4.2.5.upozornit Obchodníka  na  jakékoliv  negativní  reakce jeho Zákazníků v souvislosti se Službou.

4.3. Provozovatel se zavazuje vést seznam e-mailových adres Zákazníků, kteří odmítli zasílání Dotazníků prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném Dotazníku (dále jen „Seznam opt-out“). Jestliže Zákazník po nákupu u Obchodníka obdrží Dotazník a pomocí odkazu v tomto Dotazníku odmítne další zasílání Dotazníků, zavazuje se Provozovatel e-mailovou adresu tohoto zákazníka přidat na Seznam opt-out a zajistit, že na tuto adresu nebude Dotazník zasílán. Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel není oprávněn zasílat Dotazník na žádné adresy v Seznamu opt-out, který je s ohledem na ochranu Zákazníků před nevyžádanými obchodními sděleními společný pro všechny Obchodníky.

4.4. Provozovatel u předaných údajů o Zakoupeném zboží posoudí na základě jejich zařazení do kategorií přípustnost jejich zpracování pro účely dle odst. 5.1.1.2 a 5.1.1.3 těchto OP, před zpracováním pro tyto účely. Z dalšího zpracování vyloučí údaje, které mohou představovat citlivé údaje Zákazníka, zejména vypovídat o zdravotním stavu nebo sexuálním životě Zákazníka. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné zpracování údajů o Zakoupeném zboží způsobené chybným zařazením do kategorií.

4.5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat informace o zakoupeném Zboží předané prostřednictvím Skriptu, případně jinými prostředky používanými se souhlasem Obchodníka v rámci příslušné doplňkové služby, a to pro účely jejich agregování a následného poskytování doplňkových služeb (datových produktů) Obchodníkům, spočívajících v poskytování informací o tržním postavení Obchodníka na trhu s daným Zbožím, vývoji prodejů v kategorii Zboží v rámci níž Obchodník působí, a o prodejnosti produktů v dané kategorii Zboží. Doplňkové služby dle tohoto článku mohou být samostatně zpoplatněny a mohou se řídit zvláštními obchodními podmínkami. Data agregovaná a zpracovávaná Provozovatelem ve smyslu tohoto článku a poskytovaná v rámci doplňkových služeb obsahují pouze identifikační údaje o daném Zboží, přičemž neobsahují žádné údaje identifikující Obchodníka nebo Zákazníky.

4.6. Provozovatel je oprávněn vhodným způsobem kontrolovat plnění povinností Obchodníka stanovených v čl. 3 těchto OP Ověřeno zákazníky. Při kontrole je Provozovatel oprávněn provádět zejména ověřování obsahu zdrojového kódu webového rozhraní E-shopu Obchodníka a provádět v souladu s čl. 5.10 Obchodních podmínek Zkušební objednávky na E-shopu Obchodníka.

4.7. Součet celkové výše náhrady újmy hrazené Provozovatelem za všechna porušení této Smlouvy nepřekročí částku 50 000 Kč. V případě náhrady škody se nenahrazuje ušlý zisk Obchodníka.

5. ochrana osobních údajů

5.1. Podmínky zpracování osobních údajů

5.1.1. Plnění Provozovatele podle Smlouvy zahrnují zpracování osobních údajů. Obchodník v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR pověřuje Provozovatele zpracováním osobních údajů Zákazníků, které mu Obchodník předá, a to:

5.1.1.1. údajů o zakoupeném Zboží pro účely posouzení, zda je možné jej zpracovávat k účelům dle odst. 5.1.1.2 a 5.1.1.3 těchto OP;

5.1.1.2. e-mailu a informací o zakoupeném Zboží pro účely vytváření a zasílání Dotazníků, shromažďování vyplněných Dotazníků a předávání vyplněných Dotazníků Obchodníkovi;

5.1.1.3. údajů o zakoupeném Zboží pro účely zpracování podle čl. 4.5 těchto OP Ověřeno zákazníky.

5.1.2. Provozovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Obchodníka v rozsahu nezbytném k zajištění svých plnění podle čl. 2 těchto OP Ověřeno Zákazníky a pouze na základě pokynů Obchodníka, udělených v těchto OP Ověřeno Zákazníky a Smlouvě nebo učiněných e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených na https://heureka.group/cz-cs/o-nas/kontakty/.

5.1.3. Omezení dle čl. 5.1.2 těchto OP Ověřeno Zákazníky se vztahuje rovněž na předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci a aplikuje se, pokud Provozovateli toto jiné zpracování neukládají právní předpisy, které se na Provozovatele vztahují; v takovém případě Provozovatel Obchodníka informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

5.1.4. Povinnost Provozovatele dle čl. 5.1.2 těchto OP Ověřeno Zákazníky se nevztahuje na osobní údaje, které Provozovatel nezískal v rámci činnosti zpracovatele dle této Smlouvy. Ustanovením čl. 5.1.2 těchto Ověřeno Zákazníky rovněž není dotčeno oprávnění Provozovatele samostatně zpracovávat osobní údaje Uživatelů Portálu a Zákazníků Obchodníka v pozici správce osobních údajů, a to zejména pro následující účely:

5.1.4.1. shromažďování a poskytování informací o jednotlivých vyplněných Dotaznících těm Zákazníkům Obchodníka, kteří jsou zároveň Uživateli Portálu,5.1.4.2. uveřejňování informací získaných z vyplněných Dotazníků na základě souhlasů Zákazníků Obchodníka a ověřování autenticity získaných informací,
5.1.4.3. anonymizaci informací získaných z vyplněných Dotazníků a následnou analýzu a dalších zpracování získaných dat.

5.1.5. Zpracování osobních údajů Provozovatelem v pozici správce vč. zpracování osobních údajů Obchodníka se řídí Zvláštními podmínkami „Ochrana soukromí na portálu Heureka.cz“.

5.1.6. Do 30 dnů od ukončení Smlouvy Provozovatel vymaže osobní údaje zpracovávané na základě těchto OP Ověřeno Zákazníky, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů, nebo jej Obchodník nevyzve k okamžiku ukončení Smlouvy písemně k předání kopie osobních údajů. Povinnost Provozovatele dle tohoto ustanovení se nevztahuje na osobní údaje, které Provozovatel nezískal v rámci činnosti zpracovatele dle těchto OP Ověřeno Zákazníky, a na osobní údaje, které Provozovatel zpracovává samostatně v pozici správce osobních údajů, a to zejména v případech zpracování podle čl. 5.1.4 těchto OP Ověřeno zákazníky nebo i v dalších případech, pokud je Provozovatel nadále oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, oprávněného zájmu nebo z jiného oprávněného důvodu. Pro vyloučení pochybností platí, že Provozovatel je oprávněn i po ukončení Smlouvy uchovávat jako správce osobních údajů zejména pseudonymizovaná hodnocení Obchodníka Zákazníkem.

5.2. Bezpečnost zpracování osobních údajů

5.2.1. Provozovatel přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

5.2.2. V případě, že se Provozovatel po dobu účinnosti Smlouvy dozví o porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem na základě této Smlouvy, je Provozovatel povinen ohlásit Obchodníkovi, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dozvěděl. Ohlášení Provozovatel provede oznámením na e-mailovou adresu Obchodníka registrovanou na Portálu. Následně bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Provozovatel dozvěděl o případu porušení zabezpečení osobních údajů, je Provozovatel povinen Obchodníkovi stejným způsobem ohlásit popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů, kategorií, přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.

5.3. Zapojení třetích osob do zpracování osobních údajů

5.3.1. Provozovatel se zavazuje, že do zpracování osobních údajů získaných v rámci programu Ověřeno zákazníky nezapojí další zpracovatele osobních údajů.

5.4. Součinnost při zpracování osobních údajů

5.4.1. Za vyřizování žádostí o uplatnění práv subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům, které na základě této Smlouvy zpracovává Provozovatel, zodpovídá v plném rozsahu Obchodník. Pokud bude žádost subjektu údajů týkající ke zpracování osobních údajů podle těchto OP Ověřeno zákazníky uplatněna u Provozovatele, vyřídí tuto žádost Provozovatel; to neplatí, pokud bude k vyřízení žádosti potřebná součinnost Obchodníka nebo by vyřízení žádosti vyžadovalo nepřiměřené úsilí Provozovatele.

5.4.2. Provozovatel umožní Obchodníkovi provést audit technických a organizačních opatření, zavedených Provozovatelem k ochraně osobních údajů po oznámení zaslaném do datové schránky Provozovatele s předstihem nejméně 30 pracovních dnů. Obchodník je oprávněn požadovat provedení auditu pouze v pracovních dnech od 9:00 hod. do 17:00 hod. Nebude-li termín auditu navrhovaný Obchodníkem pro Provozovatele vhodný, je Provozovatel oprávněn navržený termín odmítnout a navrhnout nový termín. Veškeré audity umožní Provozovatel Obchodníkovi v souladu s čl. 5.4.3 těchto OP Ověřeno zákazníky. Náklady na provedení auditu nese Obchodník.

5.4.3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou další potřebnou součinnost a podklady pro plnění svých povinností, souvisejících se zpracováním osobních údajů dle těchto OP Ověřeno zákazníky, zejména při plnění povinností vyplývajících pro Obchodníka ze zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s dozorovým úřadem a při plnění žádostí o uplatnění práv subjektů údajů. Součinnost Provozovatele, s výjimkou přiměřené součinnosti při vyřizování žádostí o výkon práv subjektů údajů dle odst. 5.4.1, je zpoplatněna hodinovou sazbou ve výši 2900 Kč/hodina bez DPH. Fakturace a hrazení poplatků za poskytování součinnosti se řídí čl. 6.5 Obchodních podmínek.

6. závěrečná ustanovení

6.1. Práva a povinnosti, těmito OP Ověřeno zákazníky neupravené se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito OP Ověřeno zákazníky v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

6.2. Od okamžiku ukončení Smlouvy není Provozovatel povinen generovat Dotazníky k jejich odeslání Zákazníkům, a informovat Obchodníky o výsledcích Dotazníků.

6.3. Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Ověřeno zákazníky ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.

6.4. Tyto OP Ověřeno zákazníky nabývají účinnosti dne 20. 4. 2023.