PODMIENKY POUŽÍVANIA NÁKUPNEJ GALÉRIE HEUREKA.SK

PODMIENKY POUŽÍVANIA NÁKUPNEJ GALÉRIE HEUREKA.SK

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Heureka

1.1.1. Heureka je porovnávacia a nákupná galéria, umožňujúca Užívateľom porovnanie Ponúk zvoleného Tovaru, ponúkaného Obchodníkmi, a to podľa ceny, prípadne ďalších parametrov. Heureka ďalej umožňuje Užívateľom spracovanie Objednávok a ich odoslanie Obchodníkom.

1.2. Pôsobnosť Podmienok

1.2.1. Tieto Podmienky upravujú využívanie Heureky Užívateľmi a Obchodníkmi a vzťah medzi Užívateľom, Prevádzkovateľom a Obchodníkmi. Tieto Podmienky nepredstavujú kúpnu zmluvu medzi Obchodníkom a Užívateľom, a súhlas s týmito Podmienkami nepredstavuje uzavretie takej kúpnej zmluvy, hoci obsahujú niektoré dojednania tvoriace súčasť takejto kúpnej zmluvy.

1.2.2. V rozsahu, v akom si vzájomne neodporujú, sa tieto Podmienky vzťahujú aj na nasledujúce dokumenty, upravujúce niektoré aspekty vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom a/alebo Obchodníkom, a tvoriace obsah vzájomných dohôd, za podmienok týmito dokumentmi stanovených:

(ďalej len „Zvláštne podmienky“).

1.2.3. Pokiaľ Zvláštne podmienky stanovia odlišne, má táto odlišná úprava Zvláštnych podmienok prednosť pred týmito Podmienkami. Ak nie je stanovené odlišne, vzťahuje sa na Zvláštne podmienky v plnom rozsahu výklad pojmov podľa čl. 1.3. týchto Podmienok.

1.3. Výklad pojmov

1.3.1. E-shop – internetový obchod, prevádzkovaný Obchodníkom pod vlastnou doménou, prostredníctvom XML kódu prepojený so stránkami Heureky; pod E-shopom sa rozumie aj online trhovisko, ktoré prevádzkuje Obchodník a ktoré umožňuje Užívateľom uzatvárať na diaľku kúpne zmluvy s osobami odlišnými od Obchodníka;

1.3.2. Garancia – garancia náhrady kúpnej ceny Prevádzkovateľom, upravená v čl. 7. týchto Podmienok;

1.3.3. Heureka – nákupná galéria Heureka.sk, dostupná pod www.heureka.sk;

1.3.4. Heureka Marketplace – služba umožňujúca Používateľovi odoslať návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy jednému alebo viacerým Obchodníkom priamo prostredníctvom rozhrania Heureky bez nutnosti prístupu na stránky E-shopu/E-shopov;

1.3.5. Kúpna zmluva – kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom Heureky medzi Užívateľom a Obchodníkom;

1.3.6. Objednávka – reakcia na Ponuku, zaslaná Obchodníkovi Užívateľom prostredníctvom stránok E-shopu, ktorej predmetom je dopyt po Tovare podľa Ponuky; Objednávka je považovaná za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy;

1.3.7. Obchodník – prevádzkovateľ E-shopu registrovaný na Heureke, vystavujúci Ponuky Tovaru, dostupného prostredníctvom svojho E-shopu, na stránkach Heureky; Obchodníkom sa rozumie aj prevádzkovateľ online trhoviska, registrovaný v Heureke, vystavujúci na stránkach Heureky Ponuky Tovaru tretích osôb, ktorým umožňuje uzatváranie kúpnych zmlúv s Užívateľmi prostredníctvom ním prevádzkovaného online trhoviska na ich vlastný účet a zodpovednosť. Obchodník je v zmysle týchto Podmienok vždy podnikateľom.

1.3.8. Podmienky – tieto Podmienky používania nákupnej galérie Heureka.sk, dostupné na Podmienky používania ;

1.3.9. Ponuka – ponuka Tovaru, ponúkaného Obchodníkom na stránkach jeho E-shopu, umiestnená na stránkach Heureky; Ponuka nie je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy;

1.3.10. Portál – internetové stránky Heureka, dostupné na adrese www.heureka.sk;

1.3.11. Užívateľ – používateľ internetu, prichádzajúci na stránky Heureky za účelom prezerania Ponúk Tovaru, uzatvárania Kúpnych zmlúv s Obchodníkmi a písania komentárov a hodnotení Tovaru a služieb Obchodníkov;

1.3.12. Tovar – vec, predmet duševného vlastníctva alebo služba, ponúkané Obchodníkom prostredníctvom jeho E-shopu, ktorého ponuka je prostredníctvom XML kódu importovaná na Portál;

1.3.13. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ Heureky, spoločnosť Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 07822774, DIČ CZ07822774.

2. Registrácia Užívateľov a Obchodníkov

2.1. Registrácia Užívateľa

2.1.1. Užívanie Portálu na účely prezerania Ponúk, hodnotenia Obchodníkov alebo Tovaru v rámci programu Overené zákazníkmi a vyhľadávania najvýhodnejších Ponúk nie je podmienené žiadnou registráciou Užívateľa a nie je pre Užívateľa spojené so žiadnymi výdajmi s výnimkou výdajov na prevádzku vlastného zariadenia a na internetové pripojenie.

2.1.2. Na využitie niektorých doplnkových funkcií Portálu je požadovaná registrácia a vytvorenie užívateľského účtu, čo je možné urobiť nasledujúcim spôsobom:

 • registrácia prostredníctvom registračného rozhrania so zadaním požadovaných údajov;
 • registrácia prostredníctvom facebookového účtu.

2.1.3. Pre vytvorenie užívateľského účtu sú vyžadované nasledujúce informácie:

 • užívateľské meno;
 • platná e-mailová adresa;
 • prístupové heslo.

2.1.4. Užívateľ, ktorý zvolí možnosť vytvorenia užívateľského účtu, je oprávnený namiesto zadania prihlasovacích údajov, prihlásiť sa prostredníctvom svojho facebookového účtu, kliknutím na príslušné tlačidlo. Tento spôsob vyžaduje, aby bol Užívateľ v rámci svojho internetového prehliadača prihlásený k svojmu facebookovému účtu.

2.1.5. Užívateľ má možnosť prihlásiť sa k užívateľskému účtu prostredníctvom rozhrania Portálu a spravovať údaje v rámci účtu uložené.

2.2. Registrácia Obchodníka

2.2.1. Na vystavovanie Ponúk Tovaru na Portáli je Obchodník povinný registrovať sa prostredníctvom registračného rozhrania Portálu. Potvrdením registrácie zo strany Prevádzkovateľa je medzi ním a Obchodníkom uzavretá zmluva o užívaní Portálu, ktorá sa riadi týmito Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami, najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami používania portálu Heureka.sk pre obchodníkov.

2.2.2. Na vystavenie ponúk Tovaru na Portáli je ďalej nevyhnutná úspešná implementácia XML kódu do systému Obchodníka spôsobom umožňujúcim import Ponúk zo stránok E-shopu na stránky Portálu.

2.2.3. Na registráciu Obchodníka a na uzavretie Zmluvy nemá Obchodník právny nárok. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu Obchodníka a jeho návrh na uzavretie zmluvy o užívaní Portálu i bez uvedenia dôvodu odmietnuť.

2.2.4. Práva a povinnosti Obchodníka týkajúce sa registrácie, komunikácie s Prevádzkovateľom a podmienok XML feedu, neupravené týmito Podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami používania portálu Heureka.sk pre obchodníkov a Sprievodcom Heurekou pre E-shopy dostupnými na stránkach Portálu https://sluzby.heureka.sk/napoveda/prirucka-heureky-pre-eshopy/.

2.3. Každý Užívateľ alebo Obchodník je oprávnený vytvoriť užívateľský účet alebo profil Obchodníka iba pre seba. Vytvorenie užívateľského účtu alebo profilu Obchodníka osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, je zakázané, pričom Prevádzkovateľ je vo vzťahu k takto vytvoreným registráciám oprávnený postupovať v zmysle svojej zodpovednosti za obsah uložený na Portál Užívateľmi podľa čl. 6. týchto Podmienok.

3. Ponuka Tovaru, uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1. Obchodníci prostredníctvom automatizovaných softwarových prostriedkov (XML kódu) umiestňujú Ponuky na stránky Heureky. Ponuky sú automaticky aktualizované niekoľkokrát denne. Ponuka odkazuje na konkrétny Tovar ponúkaný Obchodníkom, pričom k uzavretiu Kúpnej zmluvy a dodanie Tovaru nie je Obchodník oprávnený požadovať splnenie ďalších podmienok zo strany Užívateľa alebo Prevádzkovateľa, než je uhradenie kúpnej ceny Tovaru a ceny dopravy (najmä podmieňovať uzavretie kúpnej zmluvy nákupom ďalšieho Tovaru alebo dosiahnutím určitej celkovej kúpnej ceny v rámci nákupu ďalšieho Tovaru alebo nákupom na IČO).

3.2. Heureka umožňuje Užívateľom možnosť vyhľadávať a porovnávať jednotlivé Ponuky, v rámci Heureka Marketplace ďalej umožňuje odosielanie Objednávok niektorým Obchodníkom za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy. Vzhľadom na to, že Ponuky sú Obchodníkmi umiestňované na základe automatizovaných procesov, Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje jednotlivých Ponúk; zodpovednosť Obchodníka (napr. v prípade nekalosúťažného konania) a Garancie náhrady kúpnej ceny Prevádzkovateľom v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy týmto nie sú dotknuté.

3.3. Heureka zverejňuje iba Ponuky registrovaných Obchodníkov. Prevádzkovateľ netvrdí ani nezodpovedá za to, že ponuka Tovaru zahŕňa komplexnú ponuku internetových obchodov dodávajúcich Tovar na Slovensko.

3.4. Užívateľ má možnosť urobiť výber Tovaru ponúkaného jednotlivými Obchodníkmi zvolením relevantných kritérií alebo zadaním názvu Tovaru alebo jeho časti do vyhľadávacieho poľa Heureky. Po vykonaní výberu Tovaru Užívateľom Heureka ponúkne zoznam relevantných Ponúk, zodpovedajúcich zadaniu Užívateľa. Čo sa týka kritéria odporúčaných ponúk, zobrazujú sa na prvých miestach ponuky označené ako sponzorované. Ide o ponuky obchodov, ktoré majú certifikát programu „Overené zákazníkmi“, pričom sú zoradené podľa toho, ktorý z Obchodníkov ponúka vyššiu cenu za preklik do E-shopu (zoradené zostupne). Nasledujúce ponuky, ktoré nie sú označené ako sponzorované, sa zobrazujú podľa ceny Tovaru od najnižšej vzostupne. Ponuky s cenou v rovnakej výške sú ďalej zoradené podľa skladovosti a počtu recenzií E-shopu. Ponuky pri zadaní iných kritérií sú radené najmä podľa ceny Tovaru, skladovosti a počtu recenzií E-shopu. 3.4.1. Zverejnenie Ponuky na Portáli nie je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie Objednávky Užívateľom Obchodníkovi, niektorým zo spôsobov podľa čl. 3.5. a 3.6. týchto Podmienok.

3.5. Ponuky spočívajúce vo vystavení Tovaru

3.5.1. Pri každej Ponuke sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:

 • názov Tovaru;
 • názov Obchodníka;
 • fotografie Tovaru – prípustné sú tiež katalógové fotografie ponúkaného Tovaru, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe alebo vlastnostiach Tovaru, ktoré nie sú z fotografií zrejmé; na posúdenie súladu Tovaru s Ponukou je vždy rozhodujúci textový popis Ponuky;
 • špecifikácia Tovaru podľa jeho povahy (predovšetkým údaj o výrobcovi, modelové označenie, technické parametre, prípadne informácia o tom, že ide o druhotnú licenciu k software);
 • cena Tovaru - je vždy uvedená ako cena celková (konečná), vrátane všetkých daní, poplatkov a iných obdobných peňažných plnení, pričom nezahŕňa náklady na dopravu Tovaru k Užívateľovi, ibaže je v Ponuke uvedené inak; Cena Tovaru ponúkaná Obchodníkom na Heureke musí byť rovnaká ako cena tohto Tovaru ponúkaného na E-shope Obchodníka.

3.5.2. Vedľa ceny Tovaru môže byť v Ponuke uvedená rovnako cena jeho dopravy k Užívateľovi, prípadne jednotlivé spôsoby dopravy ponúkané Obchodníkom.

3.5.3. Po výbere konkrétneho Tovaru a konkrétnej Ponuky Obchodníka má Užívateľ možnosť vstúpiť na stránky E-shopu s ponukou vybraného Tovaru. Obchodník zodpovedá za zhodu parametrov Ponuky umiestnenej na Portáli s parametrami Ponuky umiestnenej na stránkach E-shopu.

3.5.4. Obchodník zodpovedá za riadne poskytnutie informácií, ktoré musia byť Užívateľovi, pokiaľ je spotrebiteľom, poskytnuté pred uzavretím Kúpnej zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú neplatnosť Kúpnej zmluvy, za nedodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo za jeho chyby.

3.6. Ponuky v režime Heureka Marketplace

3.6.1. Pri Ponukách Obchodníkov, zaradených do programu Heureka Marketplace podľa Obchodných podmienok pre Heureka Marketplace, je Užívateľovi poskytnutá možnosť uzavretia Kúpnej zmluvy prostredníctvom rozhrania Heureky. Po výbere Tovaru je Užívateľ oprávnený zvoliť možnosť zakúpiť Tovar od Obchodníka priamo na Portáli, pričom mu je automaticky ponúknutá Ponuka Obchodníka, zaradeného do programu Heureka Marketplace, s najvýhodnejšou cenou. Užívateľ má taktiež možnosť uskutočniť najskôr výber u Obchodníka a následne zvoliť možnosť zakúpenia Tovaru od tohto Obchodníka priamo na Portáli.

3.6.2. V prípade výberu možnosti zakúpenia Tovaru od Obchodníka priamo na Portáli, Užívateľ uloží Tovar kliknutím na príslušné tlačidlo v rámci Ponuky do virtuálneho nákupného košíka. Umiestnenie Tovaru do košíka je požiadavkou pre odoslanie Objednávky. Do košíka je Užívateľ oprávnený umiestniť viac položiek podľa Ponúk rôznych Obchodníkov. Pred odoslaním Objednávky má Užívateľ možnosť zistiť a odstrániť chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov v Objednávke, najmä má možnosť jednotlivé položky z virtuálneho košíka odstrániť, kontrolovať a meniť údaje uvedené v Objednávke, predovšetkým množstvo a druh Tovaru, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

3.6.3. Pri každej Ponuke sú uvedené aspoň nasledujúce údaje:

 • názov Tovaru;
 • názov Obchodníka; IČO, adresa sídla, telefónne číslo a adresa
 • pre doručovanie elektronickej pošty;
 • fotografie Tovaru – prípustné sú tiež katalógové fotografie ponúkaného Tovaru, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe alebo vlastnostiach Tovaru, ktoré nie sú z fotografií zrejmé; na posúdenie súladu Tovaru s Ponukou je vždy rozhodujúci textový popis Ponuky;
 • špecifikácia Tovaru a popis jeho hlavných vlastností podľa jeho povahy (predovšetkým údaj o výrobcovi, modelové označenie, technické parametre);
 • cena Tovaru - je vždy uvedená ako cena celková (konečná), vrátane všetkých daní, poplatkov a iných obdobných peňažných plnení pričom nezahŕňa náklady na dopravu Tovaru k Užívateľovi, ibaže je v Ponuke uvedené inak; Cena Tovaru ponúkaná Obchodníkom na Heureke nesmie byť nikdy vyššia než je cena tohto Tovaru ponúkaného na E-shope Obchodníka;
 • cena dopravy Tovaru k Užívateľovi alebo na dohodnuté odberné miesto, alebo jednotlivých spôsobov dopravy ponúkaných Obchodníkom, alebo údaj o tom, že Obchodník cenu dopravy neúčtuje;
 • cena za prevedenie úhrady Tovaru pri prevzatí Užívateľom (dobierka).

3.6.4. Pred odoslaním Objednávky sa Užívateľovi zobrazí vždy všetok Tovar uložený v košíku, identifikácia jednotlivých Obchodníkov, ponúkajúcich vybraný Tovar, cena tohto Tovaru, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkého Tovaru uloženého v košíku vrátane nákladov na dopravu objednávaného Tovaru; ceny Tovaru sa zobrazujú ako ceny vrátane DPH a ak je Užívateľ spotrebiteľom tak aj ďalšie povinné informácie podľa § 3 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

3.6.5. Užívateľovi sú taktiež pred odoslaním Objednávky v rozhraní Heureka Marketplace poskytnuté nasledujúce informácie:

 • informácie o jednotlivých spôsoboch platby a nákladoch na ne;
 • informácie o jednotlivých spôsoboch dopravy a termínoch doručenia.

3.6.6. V týchto Podmienkach sú ďalej Užívateľovi poskytnuté nasledujúce informácie:

 • informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku (čl. 3.9.);
 • informácie o právach vznikajúcich z dodania chybného Tovaru alebo jeho nedodanie a o záručných právach (čl. 5.);
 • informácie o odstúpení od Kúpnej zmluvy (čl. 4.);informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (čl. 9.).

3.7. Obchodník splnomocnil Prevádzkovateľa, aby Prevádzkovateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom Heureka Marketplace oznámil Užívateľovi informácie podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Odoslanie Objednávky Užívateľom je považované za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ tento návrh neodkladne automatickými prostriedkami odovzdá Obchodníkovi/Obchodníkom, voči ktorému/ktorým smeruje. Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi na e-mailovú adresu zadanú v rámci Objednávky, neodkladne po prijatí Objednávky, e-mail so súhrnom Objednávky, obsahujúci aspoň identifikáciu vybraného Tovaru a Obchodníkov, vyčíslenie kúpnej ceny jednotlivých položiek a súhrnné kúpne ceny za všetky položky podľa Objednávky, identifikáciu spôsobu dopravy a jej ceny, spôsobu úhrady kúpnej ceny, a taktiež doručovaciu a fakturačnú adresu. Prijatie súhrnu Objednávky Užívateľom nie je považované za akceptáciu návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

3.8. Odoslaním Objednávky v režime Heureka Marketplace, ktorej predmetom je dodanie software alebo iného digitálneho obsahu nie na hmotnom nosiči (formou elektronickej distribúcie) Užívateľ udeľuje Obchodníkovi svoj súhlas s dodaním tohto Tovaru pred uplynutím lehoty k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy (pozri čl. 4.5.9 týchto Podmienok).

3.9. Obchodníci sú povinní zaslať Užívateľovi na e-mailovú adresu, zadanú v rámci Objednávky, neodkladne po prijatí Objednávky, e-mail s potvrdením Objednávky, obsahujúci aspoň údaje uvedené v čl. 3.7 týchto Podmienok a znenie svojich obchodných podmienok predaja v textovej podobe, ktoré sa uplatnia do tej miery, v akej neodporujú týmto Podmienkam, vždy však vtedy, ak sú pre Užívateľa priaznivejšie. Prijatím potvrdenia Objednávky Obchodníka Užívateľom je Kúpna zmluva uzavretá. V prípade, že je Užívateľ spotrebiteľom, je Kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na spotrebiteľskú zmluvu sa vzťahujú ustanovenia v zmysle tohto zákona a taktiež Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (najmä náklady na pripojenie zariadenia Užívateľa k internetu a na prenos dát) hradí Užívateľ podľa jeho samostatnej dohody s jeho poskytovateľom internetových služieb.

4. Kúpna zmluva uzavretá v režime Heureka Marketplace - práva a povinnosti z Kúpnej zmluvy, odstúpenie od Kúpnej zmluvy

4.1. Ustanovenia týchto Podmienok, ktoré sa týkajú vzťahu medzi Obchodníkom a Užívateľom na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v režime Heureka Marketplace (najmä ich uzavretie, plnenie a nároky z vád Tovaru a reklamácií) tvoria neoddeliteľnú súčasť dojednaní medzi Obchodníkom a Užívateľom.

4.2. Na základe uzavretej Kúpnej zmluvy je Obchodník povinný dodať Užívateľovi Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, v množstve, kvalite a spôsobom podľa Objednávky, a odoslať ho Užívateľovi v čase, zodpovedajúcemu poskytnutej informácii o dostupnosti Tovaru, uvedenej v Ponuke. V prípade, že Užívateľ zvolí možnosť osobného odberu Tovaru, je Obchodník povinný pripraviť Užívateľovi Tovar k odberu v množstve a kvalite podľa Objednávky a pripraviť mu ho k odberu na vybranej prevádzke v čase podľa Ponuky.

4.3. Užívateľ má na základe uzavretej Kúpnej zmluvy povinnosť zaplatiť Obchodníkovi kúpnu cenu a cenu prepravy, v prípade že bola dohodnutá, spôsobom zvoleným pri zadávaní Objednávky. Spôsob úhrady kúpnej ceny je Užívateľ oprávnený zvoliť v rámci Objednávky. V prípade, že Užívateľ zvolí ako spôsob platby za Tovar platbu kartou, je k úhrade platby vyzvaný v rámci vytvárania Objednávky, pričom je presmerovaný na príslušné platobné rozhranie. Po zadaní platby je Užívateľ vyzvaný k dokončeniu Objednávky. V prípade, že Užívateľ zvolí spôsob úhrady ceny on-line a nedokončí platbu do 15 minút od zadania Objednávky, je Prevádzkovateľ oprávnený zadanú Objednávku zrušiť. Na základe zadania platby je Obchodník povinný uzavrieť s Užívateľom Kúpnu zmluvu a zároveň je povinný zaslať Užívateľovi potvrdenie Objednávky spôsobom podľa čl. 3.9 týchto Podmienok. V prípade, že je do Objednávky zahrnutých viac kusov Tovaru rôznych Obchodníkov, má Užívateľ možnosť uhradiť kúpnu cenu za všetky kusy Tovaru jednou platbou prostredníctvom Adyen. Prevádzkovateľ v tomto prípade zodpovedá za rozúčtovanie jednotlivých platieb, uhradených prostredníctvom Adyen, voči jednotlivým Obchodníkom, v zmysle príslušných ustanovení Obchodných podmienok pre Heureka Marketplace. Obchodník je povinný Užívateľovi zaslať daňový doklad spoločne s Tovarom.

4.4. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej v režime Heureka Marketplace, a to bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Užívateľ má právo v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť Obchodníkovi. Tovar sa považuje za prevzatý Užívateľom okamihom, keď Užívateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa: a) Tovary objednané Užívateľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru. Obchodník je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru povinný poskytnúť Užívateľovi formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené voči Obchodníkovi písomne alebo aj e-mailom v prípade, ak sa Obchodník k takejto možnosti zaviazal, pričom v odstúpení musí byť Kúpna zmluva jednoznačne identifikovaná (napr. číslom prideleným Užívateľovi v potvrdení Objednávky). Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, ak odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude do jej uplynutia (do 24:00 hod. posledného dňa lehoty) preukázateľne odoslané Obchodníkovi. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Užívateľ povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Obchodníkovi alebo osobe poverenej Obchodníkom na prevzatie tovaru v bezvadnom stave s kompletným príslušenstvom a s kompletnou dokumentáciou (doklad o kúpe, návod, záručný list) na adresu sídla Obchodníka alebo na inú adresu, ktorú mu Obchodník za týmto účelom uviedol. Na odstúpenie je Užívateľ oprávnený použiť formulár odstúpenie od zmluvy pripojený v elektronickej podobe v závere týchto Podmienok, ktorý je oprávnený za účelom vyplnenia a zaslania Obchodníkovi skopírovať alebo vytlačiť. Kupujúci nie je pri odstúpení povinný dodržať formu poskytnutého formulára, berie však na vedomie, že zodpovedá za splnenie obsahových náležitostí odstúpenia tak, aby toto odstúpenie bolo považované za platné.

4.5. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade ak Tovar nebol vrátený kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.) alebo ak k vrátenému Tovaru nebol priložený originálny doklad o kúpe (faktúra zaslaná Obchodníkom spoločne s Tovarom). Užívateľ nie je v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

4.5.1. predaj Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy;

4.5.2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Užívateľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Užívateľa;

4.5.3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

4.5.4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

4.5.5. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;

4.5.6. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Obchodník nemôže ovplyvniť;

4.5.7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového software predávaných v ochrannom obale, ak Užívateľ tento obal rozbalil;

4.5.8. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

4.5.9. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Užívateľa a Užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4.6. Ak Užívateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy oprávnene, Obchodník je povinný vrátiť platby (finančnú čiastku uhradenú Užívateľom za Tovar, vrátane nákladov za dodania Tovaru Užívateľovi), ktoré od Užívateľa prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to bezhotovostne pripísaním na účet alebo poštovou poukážkou zaslanou na adresu Užívateľa (poštovou poukážkou len v prípade, keď bola platba uskutočnená v hotovosti alebo na dobierku), a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Obchodník má nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov, spojených s vrátením Tovaru, pokiaľ mu tieto náklady vznikli. Ak Užívateľ uhradil kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, je Obchodník povinný vrátiť kúpnu cenu na bankový účet Užívateľa, z ktorého bola úhrada kúpnej ceny prevedená. Ak Užívateľ uhradil kúpnu cenu platobnou kartou, Obchodník je povinný vrátiť kúpnu cenu Užívateľovi späť rovnakým spôsobom. V prípade, že Užívateľ od Obchodníka neobdrží vrátenú kúpnu cenu v lehote podľa tohto článku, je oprávnený postupovať podľa čl. 7. týchto Podmienok. Obchodník nie je povinný vrátiť Užívateľovi platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Užívateľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Obchodníkovi, ibaže Obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.7. Obchodník je povinný vrátiť Užívateľovi s kúpnou cenou taktiež náklady vynaložené na dodanie Tovaru Užívateľovi (poštovné, dobierka). Obchodník však nie je povinný uhradiť Užívateľovi dodatočné náklady, ak si Užívateľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Užívateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom.

4.8. Náklady na vrátenie Tovaru Obchodníkovi (najmä poštovné za doručenie vráteného Tovaru Obchodníkovi) znáša Užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený Tovar Obchodníkovi vracať formou dobierky. Takto zaslaný Tovar nie je Obchodník povinný prevziať.

4.9. V prípade, že Užívateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy v zmysle týchto Podmienok a doručí Obchodníkovi Tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Obchodník voči Užívateľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu resp. Obchodník má právo požadovať od Užívateľa preplatenie zníženia hodnoty Tovaru.

4.10. V prípade, že Užívateľ odstúpil od Kúpnej zmluvy neplatne v zmysle čl. 4.5. týchto Podmienok, Kúpna zmluva nezaniká a Obchodník zašle Tovar späť Užívateľovi na náklady Užívateľa.

4.11. Obchodník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov nespočívajúcich na jeho strane, ak nie je schopný riadne a včas dodať Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy. V prípade zmeny termínu predpokladaného dodania Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, je Obchodník povinný neodkladne informovať Užívateľa o zmene dostupnosti. V prípade, že Užívateľ neakceptuje nový termín dodania, je Obchodník oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

5. Dodanie Tovaru, uplatnenie nárokov z vád Tovaru, záruka za akosť, reklamácia

5.1. Dodanie Tovaru

5.1.1 Heureka umožňuje Užívateľom spracovanie Objednávok a ich odoslanie Obchodníkom v zmysle čl. 3.6. týchto Podmienok. V prípade problémov s dodaním Tovaru, zárukou za akosť alebo problémov s reklamáciou je Užívateľ oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa, ktorý garantuje splnenie zákonných povinností zo strany Obchodníkov. V prípade, že Obchodník poruší povinnosť dodať Tovar v súlade s Objednávkou a nevráti Užívateľovi uhradenú kúpnu cenu, je Užívateľ oprávnený postupovať podľa čl. 7. týchto Podmienok.

5.1.2 Obchodník je povinný dodať Tovar na miesto, ktoré je uvedené Užívateľom ako adresa dodania v Objednávke.

5.1.3 Ak nie je dohodnuté inak, nebezpečenstvo škody na Tovare a jeho náhodnej skazy alebo náhodného zhoršenia stavu Tovaru prechádza na Užívateľa okamžikom, keď Obchodník odovzdal Tovar dopravcovi. Obchodník je povinný jasne a zrozumiteľne označiť zásielku adresovanú Užívateľovi alebo Užívateľa neodkladne informovať o odoslaní zásielky formou e-mailu, inak nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Užívateľa až okamihom, kedy Užívateľovi doručí dopravca Tovar.

5.1.4 Užívateľ je povinný prezrieť Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a prípadné chyby reklamovať u Obchodníka bezodkladne po ich zistení.

5.2. Dodanie vadného Tovaru, rozpor s Kúpnou zmluvou

5.2.1. V prípade, že na základe prehliadky Tovaru Užívateľ zistí, že Tovar je vadný alebo mu bol dodaný Tovar, ktorý nezodpovedá predmetu Kúpnej zmluvy čo do množstva, akosti alebo vyhotovení, je Užívateľ povinný neodkladne tieto skutočnosti Obchodníkovi oznámiť písomne alebo prostredníctvom e-mailu, uvedeného Obchodníkom v potvrdení Objednávky. V prípade, že Užívateľ neoznámi vadu Tovaru Obchodníkovi včas, zaniká jeho nárok na odstránenie vád Tovaru.

5.2.2. V prípade, že sú vady Tovaru podstatné t.j. také, ktoré majú vplyv na základnú funkčnosť Tovaru, najmä ak je Tovar viditeľne alebo funkčne poškodený alebo chýba časť Tovaru, ktorá je dôležitá pre jeho funkčnosť, má Užívateľ právo požadovať od Obchodníka dodanie nového alebo chýbajúceho Tovaru alebo jeho časti, opravu, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Zvolený nárok je Užívateľ povinný oznámiť Obchodníkovi pri oznámení vád Tovaru.

5.2.3. V prípade, že sú vady Tovaru nepodstatné t.j. také, ktoré nemajú vplyv na základnú funkčnosť Tovaru, najmä drobné poškodenie Tovaru nemajúce vplyv na funkčnosť, chýbajúca nepodstatná časť alebo vady čo sa týka množstva, má Užívateľ právo požadovať od Obchodníka odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zvolený nárok je Užívateľ povinný oznámiť Obchodníkovi pri oznámení vád Tovaru.

5.2.4. V prípade, že Obchodník nárokom Užívateľa z vád Tovaru nevyhovie, je Užívateľ oprávnený uplatniť nároky z Garancie podľa čl. 7. týchto Podmienok.

5.3. Záruka

5.3.1. Záručná doba Tovaru odovzdaného Užívateľovi – spotrebiteľovi činí 24 mesiacov s výnimkou, že

 • zákon stanoví na určité druhy Tovaru inú dĺžku záručnej doby, alebo
 • Obchodník alebo výrobca stanoví na určitý Tovar dlhšiu záručnú dobu.

5.3.2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Užívateľom. Doba trvania záruky je spravidla uvedená v záručnom liste alebo v inom prehlásení Obchodníka; ak nie je k Tovaru dodaný záručný list, uplatňuje Užívateľ práva z chýb na základe dokladu o kúpe Tovaru (faktúry) vydaného Obchodníkom.

5.3.3. Záruka zaniká:

 • uplynutím záručnej doby;
 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, ktoré zabraňujú neodborným zásahom do Tovaru, pokiaľ sa tieto na Tovare nachádzajú;
 • neodbornou inštaláciou alebo iným uvedením do prevádzky, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar, ktorá je uvedená v prislúchajúcej dokumentácii, ibaže by pokyny v návode k montáži a prevádzke boli nesprávne;

5.3.4. Záruka sa nevzťahuje na:

 • opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
 • vady vzniknuté nevhodným používaním Tovaru, ak viedlo k jeho poškodeniu;
 • vady vzniknuté v dôsledku poškodenia Tovaru prírodnými živlami (napr. zásah bleskom, povodne) alebo v dôsledku elektrického prepätia v sieti;
 • vady vzniknuté v dôsledku pôsobenia iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva škody na veci (čl. 5.1.3. týchto Podmienok) na Užívateľa, ak neboli spôsobené samotným Obchodníkom.

5.3.5. Záruka za akosť Tovaru pre Užívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje zárukou poskytovanou výrobcom alebo distribútorom Tovaru. Dĺžku záručnej doby Tovaru pre Užívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, uvedie na vyžiadanie Obchodník. Ak distribútor alebo výrobca poskytuje záruku za akosť Užívateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom, použije sa čl. 5.3. týchto Podmienok primerane.

5.4. Reklamácia

5.4.1. Reklamáciu je Užívateľ oprávnený uplatniť u Obchodníka alebo v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu Tovaru. Reklamáciu je možné uplatniť osobným odovzdaním Tovaru alebo jeho zaslaním do miesta uplatnenia reklamácie, a to vždy s podrobným popisom vady, dokladmi o kúpe Tovaru, prípadne záručným listom.

5.4.2. Lehota na vybavenie reklamácie uplatnenej Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, je 30 dní, ak zákon neustanoví inak. Táto lehota sa nevzťahuje na reklamácie uplatnené Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom. Osoba, vybavujúca reklamáciu, vydá Užívateľovi doklad o podrobnostiach reklamácie a o spôsobe jej vybavenia.

5.4.3. V prípade reklamácie z dôvodu neodstrániteľných vád má Užívateľ nárok na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Posúdenie charakteru vady pre tento účel leží na výrobcovi, distribútorovi alebo ich servisnom stredisku. V prípade reklamácie z dôvodu odstrániteľnej vady má Užívateľ nárok na opravu Tovaru.

5.4.4. V prípade neoprávnenej reklamácie (vada vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou a pod.), vzniká autorizovanému servisu resp. Obchodníkovi nárok na náhradu nákladov vzniknutých najmä v súvislosti s nájdením vady, vyhľadaním potrebných údajov, testovaním a prepravou neoprávnene reklamovaného Tovaru atď. Užívateľ je povinný tieto náklady na výzvu Obchodníka alebo prevádzkovateľa autorizovaného servisu bez zbytočného odkladu uhradiť, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.

6. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Obchodníka

6.1. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pričom zodpovedá za:

6.1.1. priradenie obsahu košíku a odoslanie Objednávky jednotlivým Obchodníkom;

6.1.2. identifikáciu Obchodníka v systéme.

6.2. Obchodník zodpovedá za:

6.2.1. súlad dát odoslaných na zobrazenie na Heureke s Tovarom, ktorý je predmetom Ponuky;

6.2.2. súlad informácií, tvoriacich súčasť Ponuky, s právnymi predpismi (najmä s autorskoprávnou ochranou použitých fotografií, právami na použitie ochranných známok a iných označení);

6.2.3. úplnosť informácií, tvoriacich súčasť Ponuky, najmä za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov na ochranu spotrebiteľa i zo zvláštnych právnych predpisov regulujúcich príslušnú kategóriu Tovaru (napr. doplnky stravy);

6.2.4. včasné potvrdenie Objednávky a uzavretie Kúpnej zmluvy;

6.2.5. včasné odoslanie tovaru Užívateľovi, v súlade s informáciou o dostupnosti Tovaru uvedenou v Ponuke;

6.2.6. súlad odoslaného Tovaru s Ponukou a Objednávkou;

6.2.7. vybavenie uplatnených nárokov z chýb Tovaru a z reklamácií;

6.2.8. dodržiavanie zákazu používania osobných údajov a e-mailovej adresy Užívateľa, odovzdaných zo strany Prevádzkovateľa, na iný účel než na účel vybavenia Objednávky a plnenia povinností z Kúpnej zmluvy, v zmysle čl. 8.1.6. Obchodných podmienok Heureka Marketplace.

6.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá hlavne za:

6.3.1. súlad Ponuky s právnymi predpismi (porušenie autorských práv tretích osôb k fotografiám, umiestňovaných v rámci Ponúk na stránky nákupnej galérie, porušenie právnych predpisov na ochranu osobnosti, ochranu spotrebiteľa, ochranu proti nekalej súťaži alebo ochranu priemyselného vlastníctva Obchodníkom);

6.3.2. súlad Ponúk so skutočne dodaným Tovarom;

6.3.3. včasné dodanie Tovaru Obchodníkom vo vzťahu k informácii o dostupnosti Tovaru uvedenej v Ponuke;

6.3.4. súlad Tovaru s Kúpnou zmluvou;

6.3.5. vyriešenie nárokov z chýb Tovaru alebo reklamácií Obchodníkom alebo servisným strediskom;

6.3.6. škodu vzniknutú Užívateľom alebo tretím osobám v dôsledku omeškania Obchodníka s dodaním Tovaru alebo v dôsledku používania Tovaru;

6.3.7. nesprávny alebo nevhodný výber Tovaru Užívateľom;

6.3.8. nedostupnosť spôsobenú poskytovateľom internetového pripojenia Užívateľa a Obchodníka;

6.3.9. dostupnosť Portálu.

6.4. Porušením povinností Obchodníka v prípadoch podľa čl. 6.2. a 6.3. týchto Podmienok nie je dotknutá Garancia Prevádzkovateľa podľa čl. 7. týchto Podmienok.

6.5. Zodpovednosť Prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti za obsah informácií dodaných Obchodníkmi sa riadi § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 zo dňa 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (nariadenie o digitálnych službách).

7. Garancia náhrady kúpnej ceny

7.1. Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi Garanciu, tzn. zaväzuje sa vyplatiť Užívateľovi náhradu kúpnej ceny (pod kúpnou cenou sa na účely Garancie rozumejú všetky peňažné prostriedky, na ktorých vrátenie má Užívateľ zo strany Obchodníka nárok), za predpokladu splnenia podmienok na výplatu náhrady kúpnej ceny, ako sú uvedené nižšie v týchto Podmienkach. Garancia sa vzťahuje iba na Tovar zakúpený na základe Kúpnej zmluvy podľa čl. 3.6. týchto Podmienok (t. j. Kúpne zmluvy uzatvorené v režime Heureka Marketplace).

7.2. Garancia náhrady kúpnej ceny sa vzťahuje na ktorýkoľvek z nasledujúcich prípadov:

7.2.1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, odstúpil od Kúpnej zmluvy podľa čl. 4.4. týchto Podmienok a Obchodník Užívateľovi nevrátil kúpnu cenu v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia;

7.2.2. Užívateľ na základe riadne uzavretej Kúpnej zmluvy dostal Tovar, ktorý je odlišný od Tovaru podľa Objednávky a Obchodník v lehote 30 dní od okamihu písomného vytknutia tejto skutočnosti Užívateľom nedodá Tovar, ktorý je v súlade s Objednávkou, ani Užívateľovi nevráti kúpnu cenu;

7.2.3. Užívateľ na základe riadne uzavretej Kúpnej zmluvy nedostal Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy a Obchodník Tovar nedodal ani v lehote 30 dní od okamihu, kedy bol Užívateľom na dodanie Tovaru vyzvaný, ani Užívateľovi nevrátil kúpnu cenu;

7.2.4. Užívateľ oprávnene a riadne uplatnil nároky zo záruky za akosť Tovaru a Obchodník tomuto oprávnene uplatnenému nároku nevyhovel, podľa povahy reklamovanej chyby neodstránil chyby Tovaru, nevymenil Tovar ani Užívateľovi nevrátil kúpnu cenu.

7.3. Vznik nároku na náhradu kúpnej ceny Prevádzkovateľom je podmienený nasledovne, pričom musia byť splnené zároveň všetky ďalšie uvedené podmienky:

7.3.1. Užívateľ sa nachádza v niektorej zo situácii podľa čl. 7.2.1. až 7.2.4. týchto Podmienok;

7.3.2. Užívateľ podal na Obchodníka trestné oznámenie, popr. sa obrátil na správny orgán príslušný na prerokovanie priestupku alebo správneho deliktu a doručil Prevádzkovateľovi kópiu príslušného trestného oznámenia alebo kópiu iného podania, vždy označenú pečiatkou alebo obdobným spôsobom, dokladajúcim prijatie trestného oznámenia či iného podania príslušným orgánom;

7.3.3. Užívateľ u Prevádzkovateľa uplatnil nárok na náhradu kúpnej ceny prostredníctvom svojho používateľského profilu na Heureke (nutnosť vyplniť a odoslať príslušný formulár), a ďalej preukázal splnenie niektorej z podmienok podľa čl. 7.2.1 až 7.2.4. týchto Podmienok, hlavne doručením súvisiacej elektronickej alebo listinnej dokumentácie Prevádzkovateľovi;

7.3.4. Užívateľ pred prijatím náhrady kúpnej ceny od Prevádzkovateľa nedostal podobnú náhradu z iného titulu (z iného právneho dôvodu) alebo od iného subjektu.

7.4. Na výzvu Prevádzkovateľa je Užívateľ povinný mu poskytnúť resp. doplniť všetky informácie vzťahujúce sa k Objednávke a uplatneniu nárokov Užívateľa. Ďalej je Užívateľ povinný informovať Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu o všetkých nových skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie nároku Užívateľa na plnenie z Garancie; článok 7.7. týchto Podmienok nie je týmto ustanovením dotknutý.

7.5. V prípade splnenia podmienok podľa čl. 7.2. a 7.3. týchto Podmienok je Prevádzkovateľ povinný nahradiť Užívateľovi uhradenú kúpnu cenu, a to do 30 dní od okamihu vzniku nároku na túto náhradu Užívateľovi, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Užívateľa, z ktorého bola Užívateľom zaplatená Obchodníkovi.

7.6. Výška náhrady kúpnej ceny uhradenej ktoroukoľvek on-line platobnou metódou v rámci Adyen vrátane platieb platobnou kartou nie je obmedzená. Výška náhrady kúpnej ceny uhradenej iným spôsobom je obmedzená maximálnou čiastkou 400 EUR z jednej Kúpnej zmluvy, maximálne však môže činiť sumu 800 EUR na jedného Užívateľa za kalendárny rok.

7.7. V prípade, že Užívateľ v období medzi oprávneným uplatnením nároku na náhradu kúpnej ceny a prijatím náhrady kúpnej ceny dostane vrátenú kúpnu cenu od Obchodníka alebo od iného subjektu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Prevádzkovateľa a prípadne prijatú náhradu Prevádzkovateľovi bezodkladne vrátiť späť na bankový účet Prevádzkovateľa, z ktorého bola náhrada zaslaná. To isté platí v prípade, že Užívateľ neodstúpil od kúpnej zmluvy a po uplatnení nároku na náhradu kúpnej ceny u Prevádzkovateľa dostal od Obchodníka Tovar v súlade s Objednávkou.

7.8. Bez ohľadu na vyššie uvedené nevzniká Užívateľovi nárok na náhradu kúpnej ceny z titulu Garancie, pokiaľ Užívateľ uplatnil nárok na náhradu kúpnej ceny v období 30 dní pred dňom, kedy bol na majetok príslušného Obchodníka vyhlásený konkurz v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Toto ustanovenie sa však nepoužije na prípady, kedy bude návrh na vyhlásenie konkurzu na príslušného Obchodníka konkurzným súdom odmietnutý alebo vzatý späť samotným navrhovateľom.

7.9. V rámci programu Garancia je Užívateľ oprávnený vrátiť Tovar Obchodníkovi v pôvodnom neporušenom obale až do 3 mesiacov odo dňa zakúpenia Tovaru. Za každý takto prijatý Tovar vzniká Obchodníkovi nárok na úhradu 10% z ceny vratky. Obchodník vyúčtuje Prevádzkovateľovi príslušnú čiastku na základe faktúry, ktorá bude obsahovať číslo objednávky, a ktorú zašle poštou alebo emailom na: [email protected].

8. Práva a povinnosti Užívateľa, pravidla vkladania príspevkov

8.1. Užívateľ je oprávnený informovať Prevádzkovateľa o prípadoch, kedy mu Tovar nebol Obchodníkom doručený včas alebo sa dodaný Tovar nachádzal v akomkoľvek rozpore s Kúpnou zmluvou, bez ohľadu na to, či ide o Kúpnu zmluvu uzavretú v režime Heureka Marketplace podľa čl. 3.6. týchto Podmienok alebo o Kúpnu zmluvu uzavretú priamo na stránkach E-shopu Obchodníka podľa čl. 3.5. týchto Podmienok.

8.2. Užívateľ nie je oprávnený používať akékoľvek prostriedky, neposkytované samotným Prevádzkovateľom, na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania Ponúk na Portáli alebo iných funkcií Portálu, a tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným osobám. Užívateľ najmä nie je oprávnený zasahovať do zdrojového kódu Portálu, implementovať do systému Portálu software ovplyvňujúci výsledky vyhľadávania alebo zasahujúci do iných funkcií Portálu a tento software ponúkať ostatným Užívateľom, Obchodníkom alebo tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť užívateľský účet daného Užívateľa, zablokovať IP adresu Užívateľa alebo zrušiť registráciu Obchodníka, ktorý daný prostriedok na ovplyvnenie funkcií Portálu použije.

8.3. Pravidlá vkladania užívateľských recenzií

8.3.1. Užívateľ registrovaný na Portáli je oprávnený prostredníctvom rozhrania Heureky cez svoj užívateľský účet vkladať k jednotlivým výrobkom užívateľské recenzie, príspevky do diskusií a príspevky v poradniach a hodnotenia k jednotlivým Obchodníkom (dohromady „Príspevky“). Užívateľské Príspevky vyjadrujú názory iba ich autorov a nevyjadrujú názory Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií prezentovaných v Príspevkoch a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi. Príspevky by mali Užívatelia a Obchodníci prijímať ako subjektívny názor, ktorý sám o sebe nemusí poskytovať úplnú a pravdivú informáciu o kvalite Tovaru, E-shopov alebo Obchodníkov.

8.3.2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť alebo upraviť akýkoľvek Príspevok, najmä taký, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, Podmienkami, dobrými mravmi, nesúvisí s témou alebo ktorý je schopný akokoľvek poškodiť Prevádzkovateľa, Obchodníkov alebo iných Užívateľov. V prípadoch nezákonných Príspevkov alebo Príspevkov, ktoré sú nezlučiteľné so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa, uvedie Prevádzkovateľ dôvod odstránenia Príspevku.

8.3.3. Vkladanie Príspevkov je bezplatné a Užívateľom za to nenáleží žiadna odmena. Vložením Príspevku dáva Užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas na použitie Príspevku v rámci nákupnej galérie vo forme sprístupnenia tretím osobám, reprodukcii a úprave Príspevku, a to bez rozdielu, či ide o autorské dielo v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, alebo nie. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe právo na použitie Príspevkov (ako výhradné alebo nevýhradné). Prevádzkovateľ je oprávnený použiť samotný text Príspevku týkajúci sa určitého Tovaru (vždy však bez identifikácie Užívateľa) v rámci doplnkových služieb, poskytovaných Obchodníkom za účelom analýzy predajov Tovaru a ich aktivít na Portáli a tento text poskytnúť Obchodníkom ako súčasť dát, ktoré sú v rámci doplnkových služieb spracovávané.

8.3.4. Užívateľ je povinný zdržať sa pri vkladaní Príspevkov uvádzania osobných údajov iných osôb, údajov o zdravotnom stave a iných osobitných kategórií osobných údajov a informácií, vzbudzujúcich u ostatných Užívateľov alebo Obchodníkov dojem, že dané informácie uvádza Prevádzkovateľ alebo osoba ním poverená.

8.3.5. Pravidlá zodpovednosti Prevádzkovateľa za obsah protiprávnych Príspevkov alebo Príspevkov, ktoré sú nezlučiteľné s Podmienkami Prevádzkovateľa, obmedzovanie takých Príspevkov zo strany Prevádzkovateľa a možnosti Užívateľov mať prístup k mimosúdnemu riešeniu sporov stanovujú Pravidlá zodpovednosti za obsah príspevkov a recenzií.9. alternatívne riešenie sporov

9.1. Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

9.1.1. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je [email protected]. Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

9.1.2. Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Užívateľ - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9.2. Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Českej republike

9.2.1. V prípade vzniku sporu medzi Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 419 českého občianskeho zákonníka, a Obchodníkom, vyplývajúceho z uzavretej Kúpnej zmluvy (s výnimkou sporov týkajúcich sa obmedzení a prípadných sťažností Užívateľov v zmysle Pravidiel zodpovednosti za obsah príspevkov a recenzií) je Užívateľ oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu Českej obchodnej inšpekcii za účelom uzavretia dohody s Obchodníkom, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach www.coi.cz. Podanie návrhu a následná účasť pri mimosúdnom riešení sporu je pre Užívateľa bezplatná, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu nesie každá strana samostatne. Pre Užívateľa je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.

9.2.2. Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zákona o ochrane spotrebiteľa. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskôr do jedného roku odo dňa, kedy Užívateľ uplatnil prvýkrát u Obchodníka svoj nárok, ktorý je predmetom sporu (napr. od okamihu uplatnenia prvej reklamácie Tovaru alebo od okamihu doručenia žiadosti o vrátenia kúpnej ceny po platnom odstúpení od Kúpnej zmluvy v prípade omeškania Obchodníka s jej vrátením).

9.2.3. Užívatelia, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EU, v Nórsku alebo Islande, sú oprávnení podať návrh k mimosúdnemu riešeniu svojho sporu s Obchodníkom prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v štáte ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránkach Európskej komisie pod https://europa.eu/youreurope/.

9.3. Spory Užívateľa a Prevádzkovateľa

9.3.1. V prípade vzniku sporu medzi Užívateľom – spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho z užívania Portálu, má Užívateľ rovnaké možnosti mimosúdneho riešenia sporu ako v prípade sporov s Obchodníkmi so sídlom v Českej republike podľa čl. 9.2. týchto Podmienok.

9.3.2. Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporu s Prevádzkovateľom sa vzťahuje výhradne na spory týkajúce sa služieb Portálu, poskytovaných Prevádzkovateľom, teda nie na vzájomné spory medzi Užívateľom a Obchodníkmi vyplývajúce z Kúpnych zmlúv uzavretých prostredníctvom Portálu; mimosúdne môže byť riešený aj taký spor, pokiaľ je Užívateľ voči Obchodníkovi v postavení spotrebiteľa, avšak bez účasti Prevádzkovateľa (pozri čl. 9.1. a 9.2. týchto Podmienok).

9.3.3. Užívatelia majú možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa s prípadnými sťažnosťami a reklamáciami na činnosť portálu Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. 10.7. týchto Podmienok.

9.3.4. Sťažnosti Obchodníkov týkajúce sa fungovania Portálu a vzťahu s Prevádzkovateľom sú Obchodníci oprávnení riešiť v rámci mimosúdneho systému pre riešenie sťažností v zmysle čl. 7. Všeobecných obchodných podmienok používania portálu Heureka.sk pre Obchodníkov.

10. záverečné ustanovenia

10.1. Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 15. 3. 2024.

10.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu Prevádzkovateľa s Užívateľom alebo Obchodníkom, zmien možností a spôsobov uzatvárania Kúpnych zmlúv, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Nová verzia podmienok sa však v žiadnom prípade nepoužije na Objednávky, ktoré boli odoslané ešte za účinnosti predchádzajúcej (staršej) verzie podmienok. Takéto Objednávky sa riadia predchádzajúcim znením Podmienok.

10.3. Pokiaľ Prevádzkovateľ realizuje zmeny Podmienok, je povinný to oznámiť Užívateľom a Obchodníkom aspoň 15 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok vo forme e-mailu zaslaného na ich aktuálne e-mailové adresy. Súčasťou oznámenia bude aj znenie Podmienok vo formáte .pdf, príp. v inom formáte umožňujúcom zobrazenie textovej podoby Podmienok a ich jednoduchú archiváciu alebo odkaz na internetovú stránku, kde je možné sa s novým znením Podmienok zoznámiť. Užívateľ alebo Obchodník je oprávnený zmeny Podmienok odmietnuť, a to písomne listom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa, alebo vo forme e-mailu zaslaného na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. Ak Užívateľ alebo Obchodník neodmietne zmeny Podmienok, má sa za to, že nové znenie (novú verziu) Podmienok akceptoval odoslaním prvej Objednávky, prvým prihlásením k svojmu používateľskému účtu; Obchodník akceptuje zmenu Podmienok prvým vystavením Tovaru po nadobudnutí účinnosti nového znenia týchto Podmienok; to platí iba vtedy, ak sa Užívateľ alebo Obchodník mohol s novou verziou Podmienok včas zoznámiť.

10.4. Pokiaľ Užívateľ alebo Obchodník Prevádzkovateľovi spôsobom podľa čl. 10.3. týchto Podmienok oznámi, že nové zmeny Podmienok neakceptoval, uplatní sa na všetky právne vzťahy, ktoré do tej doby vznikli medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom či Obchodníkom, pôvodné znenie Podmienok. V takom prípade končí registrácia takého Užívateľa alebo Obchodníka uplynutím doby 15 dní od prijatia oznámenia o neakceptovaní zmeny týchto Podmienok.

10.5. Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito Podmienkami a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z. z., občianskym zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodným zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.6. V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Podmienok.

10.7. Pre účely akejkoľvek komunikácie s Prevádzkovateľom je Užívateľ povinný použiť kontaktné údaje, uvedené na stránke http://info.heureka.sk/kontakt/.

Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (docx)