OBCHODNÉ PODMIENKY PROGRAMU “OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI”

1. úvodné ustanovenia, popis služby

1.1. Tieto Obchodné podmienky programu “Overené zákazníkmi” (ďalej len „OP Overené zákazníkmi“) vydáva spoločnosť Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi, zaradenými do služby “Overené zákazníkmi“.

1.2. Tieto OP Overené zákazníkmi sú súčasťou Zvláštnych podmienok užívania Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok používania nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-nakupnej-galerie-heureka-sk/ (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto OP Overené zákazníkmi nestanovia inak. Na tieto OP Overené zákazníkmi sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto OP Overené zákazníkmi označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

1.3. V rámci Portálu Prevádzkovateľ ponúka službu „Overené zákazníkmi“ (ďalej len „Služba“), spočívajúcu v získavaní a spracovávaní reakcií od zákazníkov Obchodníkov prostredníctvom automatizovanej elektronickej komunikácie, formou dotazníkov zasielaných zákazníkom Obchodníkov a týmito zákazníkmi vyplnených (ďalej len „Dotazník“). Za zákazníkov sa pre účely týchto OP Overené zákazníkmi pokladajú osoby, ktoré s Obchodníkom prostredníctvom jeho E-shopu alebo s treťou stranou ponúkajúcou tovar prostredníctvom E-shopu Obchodníka (týka sa Obchodníkov registrovaných na Portáli s E-shopom poskytujúcim službu online trhoviska) uzatvorili kúpnu alebo inú obdobnú zmluvu, pričom nie je rozhodné, či sú tiež užívateľmi Portálu (ďalej len „Zákazníci“).

1.4. Prevádzkovateľ Službu poskytuje tým Obchodníkom, ktorí sú registrovaní na Portáli a odosielajú na Portál ponuky Tovaru a služieb spôsobom podľa čl. 3. Podmienok, a ktorí s Prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu o spolupráci pri poskytovaní služby „Overené zákazníkmi“.

1.5. Tieto OP Overené zákazníkmi sa vzťahujú na vzťah medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom, týkajúci sa poskytovania a užívania Služby, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby Overené zákazníkmi, uzavretej podľa čl. 2. týchto OP Overené zákazníkmi (ďalej len „Zmluva“).

2. registrácia k používaniu služby, uzatvorenie a trvanie zmluvy

2.1. Obchodník, ktorý sa registroval na užívanie Portálu, je oprávnený registrovať sa na užívanie Služby v rámci svojho užívateľského rozhrania, ku ktorému mu bol pre účely užívania Portálu Prevádzkovateľom vytvorený prístup na https://sluzby.heureka.sk. Podmienkou zaregistrovania sa a uzavretia zmluvy o používaní Služby je, aby Obchodník ponúkal kupujúcim aspoň jednu off-line platobnú metódu (bankovým prevodom, dobierkou). Túto podmienku je Obchodník povinný plniť po celú dobu trvania Zmluvy.

2.2. V rámci registrácie je Obchodník oboznámený so znením týchto OP Overené zákazníkmi, s ktorým vyjadrí svoj súhlas zakliknutím checkboxu. Odoslanie registrácie vrátane pristúpenia na znenie OP Overené zákazníkmi je považované za návrh na uzatvorenie Zmluvy. Zmluva je uzatvorená prijatím potvrdzujúceho e-mailu, odoslaného Prevádzkovateľom Obchodníkovi na jeho e-mailovú adresu, registrovanú na Portáli.

2.3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou, odoslanou elektronickými prostriedkami prostredníctvom e-mailu a administračného rozhrania, s výpovednou lehotou jeden mesiac. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený ukončiť Zmluvu odstúpením z dôvodov stanovených týmito OP Overené zákazníkmi. Trvanie Zmluvy je podmienené trvaním zmluvy o užívaní Portálu uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom v zmysle čl. 2.2.1. Podmienok.

3. práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník sa zaväzuje umiestniť do poslednej fázy všetkých objednávok Zákazníkov vykonaných v E-shopoch Obchodníka bez ohľadu na to, či bola objednávka urobená prostredníctvom Portálu alebo nie, aplikačný skript, pomocou ktorého dôjde k odoslaniu e-mailovej adresy Zákazníka do databázy Prevádzkovateľa (ďalej len „Skript“). Skript a jeho technická špecifikácia sú Obchodníkovi k dispozícii on-line v jeho užívateľskom rozhraní na https://sluzby.heureka.sk. Za poslednú fázu objednávky sa považuje okamžik, keď Zákazník objednávku v E-shope Obchodníka vytvoril. Prevádzkovateľ udeľuje Obchodníkovi licenciu – oprávnenie použiť Skript v rámci procesu objednávky Tovaru na E-shope, a to výlučne pre účel stanovený Zmluvou a počas jej trvania.

3.2. Obchodník sa zaväzuje umožniť všetkým Zákazníkom odmietnuť zasielanie elektronickej pošty pre účely priameho marketingu Obchodníkom podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a to pred odoslaním každej jednotlivej objednávky v E-shope Obchodníka. Možnosť odmietnuť zasielanie elektronickej pošty pre účely priameho marketingu je Obchodník povinný aktívne a zreteľne ponúknuť Zákazníkom aspoň na jednej zo stránok, ktoré sú súčasťou objednávkového procesu E-shopu Obchodníka. Využiť ponúkané možnosti musí byť Zákazníkom umožnené vykonať kliknutím na tlačidlo, označením alebo odznačením zaškrtávacieho formulárového poľa alebo iným jednoduchým spôsobom.

3.3. Obchodník nie je oprávnený poskytovať Prevádzkovateľovi pomocou Skriptu e-mailové adresy Zákazníkov, ktorí kedykoľvek pred uskutočnením príslušnej objednávky prejavili nesúhlas so zasielaním elektronickej pošty od Obchodníka podľa zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách. Možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie Dotazníkov je Zákazníkovi Prevádzkovateľom umožnená v každom jednotlivom Dotazníku. Obchodník je povinný Prevádzkovateľa informovať o každom nesúhlase Zákazníka so zasielaním elektronickej pošty, ktorý získa odlišným spôsobom než využitím možnosti vyjadrenia nesúhlasu, poskytnutej v jednotlivých Dotazníkoch podľa predchádzajúcej vety. Obchodník v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinností podľa tohto odseku.

3.4. V prípade, že Obchodník umožní Zákazníkom odmietnutie zasielania elektronickej pošty pre účely priameho marketingu v súlade s čl. 3.2. týchto OP Overené zákazníkmi, dochádza v rámci zaslania Dotazníka na strane Obchodníka ku spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu obchodníka v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), pričom takéto spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásah do práva a slobôd Zákazníkov a nie je tak pre neho potrebný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

3.4.1. Tento oprávnený záujem spočíva v zisťovaní spokojnosti Zákazníkov s nákupom u Obchodníka. Skutočnosť, že oslovenie Zákazníkov, ktorí u obchodníka nakúpili Tovar či službu, s priamou komunikáciou je oprávneným záujmom Obchodníka, potvrdzuje recitál 47 GDPR, ktorý uvádza, že „oprávnený záujem by mohol existovať (...) napríklad keby bola dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi v postavení klienta (...) Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“.

3.4.2. Pri spracúvaní osobných údajov v rámci programu Overené zákazníkmi nedochádza zo strany Obchodníka k odovzdaniu osobných údajov tretej osobe ako prevádzkovateľovi podľa GDPR. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov odovzdaných Obchodníkom a na také spracúvanie je poverený podľa čl. 5.1.1. týchto OP Overené zákazníkmi. Ďalšie spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom ako prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prebieha iba vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľovi poskytne Zákazník.

3.4.3. Spracúvaním osobných údajov v rámci programu Overené zákazníkmi zo strany Obchodníka preto nevzniká neprimeraný negatívny dopad na Zákazníkov – Zákazník môže zisťovanie spokojnosti s nákupom zo strany Obchodníka dôvodne očakávať, navyše je o takej možnosti transparentne informovaný v súlade s čl. 3.5 týchto OP Overené zákazníkmi a má možnosť ho odmietnuť podľa čl. 3.2. týchto OP Overené zákazníkmi. Prevádzkovateľovi ako sprostredkovateľovi spracúvania osobných údajov je odovzdávaná iba minimálna množina osobných údajov a tieto údaje sú na strane Prevádzkovateľa primerane zabezpečené a po krátkom čase pseudonymizované. Naopak, spracúvaním osobných údajov v rámci programu Overené zákazníkmi prináša pozitívne účinky pre Zákazníka v podobe jednoduchej možnosti komunikovať Obchodníkovi akúkoľvek negatívnu skúsenosť s nákupom.

3.5. Obchodník je povinný informovať prostredníctvom podmienok spracúvania osobných údajov, obchodných podmienok, podmienok použitia, kúpnej zmluvy alebo iného vhodného dokumentu, ktorý rieši vzťah Obchodníka so Zákazníkmi o tom, že ich osobné údaje sú odovzdávané Prevádzkovateľovi ako sprostredkovateľovi spracúvania osobných údajov s cieľom vygenerovania Dotazníka, zberu spätnej väzby a jej vyhodnocovania. Pre informovanie Zákazníkov je Obchodník povinný použiť nasledujúcu alebo obdobnú formuláciu: „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

3.6. Obchodník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom narúšať objektívnosť a skresľovať pravdivosť Dotazníkov, a to najmä ovplyvňovaním výberu Zákazníkov, ktorým má byť Dotazník odoslaný, vypĺňaním Dotazníka zo strany zamestnancov Obchodníka alebo ním poverených osôb, alebo nabádaním Zákazníkov k pozitívnemu hodnoteniu. Obchodník nie je oprávnený Zákazníka akokoľvek postihovať za odoslanie negatívneho hodnotenia, napríklad ponúkaním menej výhodných cien v porovnaní s inými Zákazníkmi, odstúpením od uzavretej kúpnej zmluvy, odmietnutím ďalšieho predaja Tovaru alebo služieb atď. V prípade, že k takému konaniu na strane Obchodníka dôjde, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, alebo pozastaviť poskytovanie služby Obchodníkovi na dobu nutnú pre zjednanie nápravy. Ustanovenia tohto článku nemajú žiadny vplyv na právo Obchodníka reagovať na hodnotenie Zákazníkov spôsobom umožneným Prevádzkovateľom.

3.7. Obchodník je povinný neodkladne informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene jeho údajov, zadaných na Portáli, v zmysle čl. 4.4.8. Všeobecných obchodných podmienok užívania portálu Heureka.sk pre Obchodníkov, dostupných na https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania/vseobecne-podmienky-pouzivania-pre-obchodnikov (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktorými sa rovnako riadi postup v prípade zmeny prevádzkovateľa E-shopu.

3.8. V prípade, že E-shop Obchodníka na základe hodnotenia Zákazníkov získa certifikát „Overené zákazníkmi“, alebo iné hodnotenie, vydávané Prevádzkovateľom na základe vopred stanovených kritérií, uverejnených na Portáli, nie je Obchodník oprávnený tento certifikát či iné hodnotenie umiestniť na stránky iného E-shopu, aj keď prevádzkovaného rovnakým Obchodníkom, ku ktorému však certifikát či hodnotenie neboli vydané.

3.9. Obchodník je oprávnený používať iba taký druh certifikátu „Overené zákazníkmi“ alebo iný druh hodnotenia, ktoré mu boli zo strany Prevádzkovateľa pridelené. V prípade ukončenia Zmluvy je Obchodník povinný zdržať sa používania certifikátu „Overené zákazníkmi“, vrátane ďalších druhov hodnotenia a zaväzuje sa tieto označenia bezodkladne odstrániť zo stránok svojho E-shopu a zo svojich reklamných alebo iných propagačných materiálov.

4. práva a povinnosti prevádzkovateľa

4.1. Prevádzkovateľ je povinný vygenerovať pre Obchodníka Dotazník pre účely jeho odoslania tým Zákazníkom, ktorých e-mailové adresy boli pomocou Skriptu Prevádzkovateľovi poskytnuté, a to spôsobom, aby bolo možné odoslať ho z e-mailovej adresy Obchodníka v lehote desiatich (10) dní od ich poskytnutia, a následne opätovne v lehote do 45 dní od prvého odoslania, pokiaľ po prvom odoslaní Dotazníka Zákazník neodmietne ďalšie odosielanie Dotazníkov na svoju e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ je oprávnený zaistiť odoslanie Dotazníkov Zákazníkovi v mene Obchodníka.

4.2. Prevádzkovateľ je povinný:

4.2.1. spracovať vyplnené Dotazníky a publikovať výsledné hodnotenia podľa týchto Dotazníkov na stránkach Portálu a zaslať kópiu vyplneného Dotazníka Obchodníkovi;

4.2.2. umožniť Obchodníkovi reagovať na každý vyplnený Dotazník, ktorého kópiu mu odošle;

4.2.3. zaistiť technický chod Služby, najmä jej adekvátnu dostupnosť;

4.2.4. zaistiť funkčnosť Skriptu;

4.2.5. upozorniť Obchodníka na akékoľvek negatívne reakcie jeho Zákazníkov v súvislosti so Službou.

4.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje viesť zoznam e-mailových adries Zákazníkov, ktorí odmietli zasielanie Dotazníkov prostredníctvom odkazu uvedeného v zaslanom Dotazníku (ďalej len „Zoznam opt-out“). Ak Zákazník po nákupe u Obchodníka dostane Dotazník a pomocou odkazu v tomto Dotazníku odmietne ďalšie zasielanie Dotazníkov, zaväzuje sa Prevádzkovateľ e-mailovú adresu tohto zákazníka pridať na Zoznam opt-out a zaistiť, že na túto adresu nebude Dotazník zasielaný. Obchodník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je oprávnený zasielať Dotazník na žiadne adresy v Zozname opt-out, ktorý je s ohľadom na ochranu Zákazníkov pred nevyžiadanou komunikáciou spoločný pre všetkých Obchodníkov.

4.4. Prevádzkovateľ pri odovzdaných údajoch o zakúpenom Tovare posúdi, na základe ich zaradenia do kategórií, prípustnosť ich spracúvania pre účely podľa čl. 5.1.1.2. a 5.1.1.3. týchto OP Overené zákazníkmi, pred spracúvaním pre tieto účely. Z ďalšieho spracúvania vylúči údaje, ktoré môžu predstavovať osobitné kategórie osobných údajov Zákazníka, najmä vypovedať o zdravotnom stave alebo sexuálnom živote Zákazníka. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené spracúvanie údajov o kúpenom Tovare spôsobené chybným zaradením do kategórií.

4.5. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať informácie o zakúpenom Tovare odovzdané mu prostredníctvom Skriptu, prípadne inými prostriedkami používanými so súhlasom Obchodníka v rámci príslušnej doplnkovej služby, a to pre účely ich agregovania a následného poskytovania doplnkových služieb (dátových produktov) Obchodníkom, spočívajúcich v poskytovaní informácií o tržnom postavení Obchodníka na trhu s daným Tovarom, vývoji predajov v kategórii Tovaru, v rámci ktorej Obchodník pôsobí a o predajnosti produktov v danej kategórie Tovaru. Doplnkové služby podľa tohto článku môžu byť samostatne spoplatnené a môžu sa riadiť Zvláštnymi obchodnými podmienkami. Dáta agregované a spracúvané Prevádzkovateľom v zmysle tohto článku a poskytované v rámci doplnkových služieb obsahujú identifikačné údaje o danom Tovare, pričom neobsahujú žiadne údaje identifikujúce Obchodníka alebo Zákazníkov.

4.6. Prevádzkovateľ je oprávnený vhodným spôsobom kontrolovať plnenie povinností Obchodníka stanovených v čl. 3. týchto OP Overené zákazníkmi. Pri kontrole je Prevádzkovateľ oprávnený vykonávať najmä overovanie obsahu zdrojového kódu webového rozhrania E-shopu Obchodníka a vykonávať v súlade s čl. 5.10. Obchodných podmienok Skúšobné objednávky na E-shope Obchodníka.

4.7. Zmluvné strany Zmluvy predpokladajú, že súčet celkovej výšky náhrady škody hradenej Prevádzkovateľom za všetky porušenia Zmluvy neprekročí sumu 2 000 EUR. Obchodník sa zaväzuje vykonať všetky nevyhnutné preventívne opatrenia, aby skutočná škoda neprekročila túto hranicu celkovej výšky predvídateľnej škody. V prípade náhrady škody sa nenahrádza zmarený zisk Obchodníka.

5. ochrana osobných údajov

5.1. Podmienky spracúvania osobných údajov

5.1.1. Plnenia Prevádzkovateľa podľa Zmluvy zahŕňajú spracúvanie osobných údajov. Obchodník v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR poveruje Prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov Zákazníkov, ktoré mu Obchodník odovzdá, a to:

5.1.1.1. údajov o kúpenom Tovare na účely posúdenia, či je možné ho spracúvať na účely podľa ods. 5.1.1.2. a 5.1.1.3. týchto OP; 5.1.1.2. e-mailu a informácií o kúpenom Tovare na účely vytvárania a zasielania Dotazníkov, zhromažďovania vyplnených Dotazníkov a odovzdávania vyplnených Dotazníkov Obchodníkovi;
5.1.1.3. údajov o kúpenom Tovare pre účely spracúvania podľa čl. 4.5. týchto OP Overené zákazníkmi.

5.1.2. Prevádzkovateľ je povinný spracovávať osobné údaje pre Obchodníka v rozsahu nutnom k zaisteniu svojich plnení podľa čl. 4. týchto OP Overené Zákazníkmi a len na základe pokynov Obchodníka, udelených v týchto OP Overené Zákazníkmi a Zmluve alebo urobených e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom kontaktov uvedených na https://sluzby.heureka.sk/napoveda/kontaktne-osoby/.

5.1.3. Obmedzenie podľa čl. 5.1.2. týchto OP Overené zákazníkmi sa vzťahuje takisto na odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a aplikuje sa, pokiaľ Prevádzkovateľovi toto iné spracovanie neukladajú právne predpisy, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahujú; v takom prípade Prevádzkovateľ Obchodníka informuje o takej právnej požiadavke pred spracúvaním, iba ak by právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

5.1.4. Povinnosť Prevádzkovateľa podľa čl. 5.1.2. týchto OP Overené zákazníkmi sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ nezískal v rámci činnosti spracovateľa podľa tejto Zmluvy. Ustanovením čl. 5.1.2. týchto OP Overené Zákazníkmi takisto nie je dotknuté oprávnenie Prevádzkovateľa samostatne spracúvať osobné údaje Používateľov Portálu a Zákazníkov Obchodníka v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov a to najmä pre nasledujúce účely:

5.1.4.1. zhromažďovanie a poskytovanie informácií o jednotlivých vyplnených Dotazníkoch tým Zákazníkom Obchodníka, ktorí sú zároveň Používateľmi Portál;
5.1.4.2. uverejňovanie informácií získaných z vyplnených Dotazníkov na základe súhlasov Zákazníkov Obchodníka a overovanie autenticity získaných informácií;
5.1.4.3. anonymizáciu informácií získaných z vyplnených Dotazníkov a následnú analýzu a ďalšie spracúvanie získaných dát.

5.1.5. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom v pozícii prevádzkovateľa podľa GDPR vrátane spracúvania osobných údajov Obchodníka sa riadi Zvláštnymi podmienkami „Ochrana osobných údajov na portáli Heureka.sk“.

5.1.6. Do 30 dní od ukončenia Zmluvy Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje spracúvané na základe týchto OP Overené zákazníkmi, pokiaľ právne predpisy nepožadujú uloženie daných osobných údajov alebo ho Obchodník písomne nevyzve k okamihu ukončeniu Zmluvy k odovzdaniu kópie osobných údajov. Povinnosť Prevádzkovateľa podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ nezískal v rámci činnosti sprostredkovateľa spracúvania podľa týchto OP Overené zákazníkmi, a na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva samostatne v pozícii prevádzkovateľa spracúvania osobných údajov, a to najmä v prípadoch spracúvania podľa čl. 5.1.4. týchto OP Overené zákazníkmi alebo aj v ďalších prípadoch, pokiaľ je Prevádzkovateľ naďalej oprávnený spracúvať osobné údaje na základe súhlasu, oprávneného záujmu alebo z iného oprávneného dôvodu. Pre vylúčenie pochybností platí, že Prevádzkovateľ je oprávnený aj po ukončení Zmluvy uchovávať ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov najmä pseudonymizované hodnotenie Obchodníka Zákazníkom.

5.2. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

5.2.1. Prevádzkovateľ prijal a udržuje primerané technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

5.2.2. V prípade, že sa Prevádzkovateľ počas účinnosti Zmluvy dozvie o porušení ochrany osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom na základe tejto Zmluvy, je Prevádzkovateľ povinný ohlásiť Obchodníkovi, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, bez zbytočného odkladu po tom, keď sa o ňom dozvedel. Ohlásenie Prevádzkovateľ urobí oznámením na e-mailovú adresu Obchodníka registrovanú na Portáli. Následne bez zbytočného odkladu od okamihu, keď sa Prevádzkovateľ dozvedel o prípade porušenia ochrany osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný Obchodníkovi rovnakým spôsobom ohlásiť popis povahy daného prípadu porušenia ochrany osobných údajov vrátane, pokiaľ je to možné, približného počtu dotknutých osôb, kategórií, približného množstva dotknutých záznamov osobných údajov a popis pravdepodobných dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov.

5.3. Zapojenie tretích osôb do spracúvania osobných údajov

5.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že do spracúvania osobných údajov získaných v rámci programu Overené zákazníkmi nezapojí ďalších sprostredkovateľov spracúvania osobných údajov.

5.4. Súčinnosť pri spracúvaní osobných údajov

5.4.1. Za vybavovanie žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb vo vzťahu k osobným údajom, ktoré na základe tejto Zmluvy spracúva Prevádzkovateľ, zodpovedá v plnom rozsahu Obchodník. Pokiaľ bude žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa spracúvania osobných údajov podľa týchto OP Overené zákazníkmi uplatnená u Prevádzkovateľa, vybaví túto žiadosť Prevádzkovateľ; to neplatí, pokiaľ bude na vybavenie žiadosti potrebná súčinnosť Obchodníka alebo by vybavenie žiadosti vyžadovalo neprimerané úsilie Prevádzkovateľa.

5.4.2. Prevádzkovateľ umožní Obchodníkovi urobiť audit technických a organizačných opatrení zavedených Prevádzkovateľom na ochranu osobných údajov po oznámení zaslanom do dátovej schránky Prevádzkovateľa s predstihom najmenej 30 pracovných dní. Obchodník je oprávnený požadovať vykonanie auditu iba v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 17.00 hod. Ak nebude termín auditu navrhovaný Obchodníkom pre Prevádzkovateľa vhodný, je Prevádzkovateľ oprávnený navrhnutý termín odmietnuť a navrhnúť nový termín. Všetky audity umožní Prevádzkovateľ Obchodníkovi v súlade s čl. 5.4.3. týchto OP Overené zákazníkmi. Náklady na vykonanie auditu nesie Obchodník.

5.4.3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne všetku ďalšiu potrebnú súčinnosť a podklady pre plnenie svojich povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov podľa týchto OP Overené zákazníkmi, najmä pri plnení povinností vyplývajúcich pre Obchodníka zo zabezpečenia spracúvania osobných údajov, pri vykonávaní auditov, pri posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov, pri predchádzajúcej konzultácii s dozorným orgánom a pri plnení žiadostí o uplatnení práv dotknutých osôb. Súčinnosť Prevádzkovateľa, s výnimkou primeranej súčinnosti pri vybavovaní žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa čl. 5.4.1. týchto OP Overené zákazníkmi, je spoplatnená hodinovou sadzbou vo výške 115 EUR/hodina bez DPH. Fakturácia a hradenie poplatkov za poskytovanie súčinnosti sa riadia čl. 6.5. Obchodných podmienok.

6. záverečné ustanovenia

6.1. Práva a povinnosti neupravené týmito OP Overené zákazníkmi sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito OP Overené zákazníkmi v rozpore a ďalej právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak právny predpis nestanoví, že sa na právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom použije právo Českej republiky.

6.2. Od okamihu skončenia Zmluvy nie je Prevádzkovateľ povinný generovať Dotazníky na ich odoslanie Zákazníkom a informovať Obchodníkov o výsledkoch Dotazníkov.

6.3. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Overené zákazníkmi zo strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 10.2. Podmienok.

6.4. Tieto OP Overené zákazníkmi nadobúdajú účinnosť dňa 20. 4. 2023.