Podmienky používanie platobného systému PayU na účely úhrad cien tovaru v rámci Heureka.sk

Pravidlá pre využívanie platobného systému PayU spoločnosti PayU S.A., daňové číslo: 779-23-08-495, so sídlom Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Poľsko, kancelária v ČR Na Strži 61a, 140 00 Praha 4, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Poznani – Nowe Miasto aj Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000274399, so základným kapitálom 4 944 000 PLN, splateným v plnej výške.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. PayU

1.1.1. Prevádzkovateľom Systému PayU je spoločnosť PayU S.A., daňové číslo: 779-23-08-495, so sídlom Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Poľsko, kancelária v ČR Na Strži 61a, 140 00 Praha 4, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Poznani – Nowe Miasto aj Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000274399, so základným kapitálom 4 944 000 PLN, splateným v plnej výške.

1.1.2. PayU prevádzkuje Systém PayU na základe povolenia poľskej Komisie dozoru nad finančným trhom (Komisja Nadzoru Finansowego) na činnosť platobnej inštitúcie, číslo IP 1/2012, podľa ktorého je oprávnený poskytovať platobné služby. Orgánom vykonávajúcim v zmysle zákona o platobnom styku dohľad nad Prevádzkovateľom je Komisia dozoru nad finančným trhom (Komisja Nadzoru Finansowego) so sídlom Plac Powstańców Warszawy 1 00-030 Varšava, Poľsko.

1.1.3. Kontaktné údaje spoločnosti PayU:

a) adresa pre doručovanie: Na Strži 61a, 140 00 Praha 4 alebo Mokotowska 1, 00-640, Varšava, Poľsko

b) elektronická adresa: [email protected] alebo [email protected]

c) telefonický kontakt: 296 18 22 22 alebo +48 61 630 60 05

1.2. Obchodník

1.2.1. Obchodník na základe Zmluvy používa Portál (internetový portál Heureka.sk), v rámci ktorého na Portáli vystavuje ponuky svojho tovaru alebo služieb a uzatvára s Používateľmi kúpne zmluvy a prostredníctvom Prevádzkovateľa prijíma platby kúpnych cien tovaru alebo služieb uhradené prostredníctvom Systému PayU.

1.2.2. S ohľadom na zvláštnu povahu platobných služieb, ktoré PayU poskytuje, a na povinnosti spoločnosti PayU voči subjektom využívajúcim platobné služby a poskytujúcim jednotlivé Platobné metódy vydávajú Prevádzkovateľ a PayU tieto Pravidlá, ktoré sú záväzné pre všetkých Obchodníkov, ktorým Používatelia platia kúpnu cenu tovaru alebo služieb kúpených prostredníctvom Portálu cez PayU. Tieto Pravidlá sú súčasťou Zvláštnych podmienok pre používanie Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok pre používanie nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na http://onas.heureka.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto Pravidlá nestanovia inak. Na tieto Pravidlá sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto Pravidlách označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

1.3. Vymedzenie pojmov:

1.3.1. Administračné rozhranie – administračné rozhranie bližšie špecifikované v OP Košík;

1.3.2. AML zákon – zákon o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;

1.3.3. Autorizačný limit – maximálna peňažná suma jednej transakcie, ktorú je Obchodník oprávnený vykonať bez autorizácie;

1.3.4. Banka Obchodníka – peňažná inštitúcia, v ktorej má Obchodník vedený účet určený v registračnom formulári s cieľom prijímať platby kúpnych cien;

1.3.5. Držiteľ karty – Používateľ, t. j. kupujúci, ktorý za tovar alebo služby objednané prostredníctvom Portálu platí prostredníctvom Platobnej karty;

1.3.6. E-mailová adresa Obchodníka – kontaktná e-mailová adresa Obchodníka uvedená v Zmluve;

1.3.7. Identifikácia – identifikácia Obchodníka, ktorú je PayU povinná vykonať za podmienok uvedených v AML zákone;

1.3.8. Kartová asociácia – kartové asociácie MasterCard International, Visa International a Diners Club International;

1.3.9. Pravidlá – tieto Pravidlá pre využívanie platobného systému PayU na účely úhrad cien tovaru v rámci Heureka.sk;

1.3.10. OP Košík – Obchodné podmienky pre nákupný košík Heureka.sk, dostupné na  http://sluzby.heureka.sk/napoveda/obchodni-podminky-heureka-kosik/

1.3.11. Partner – banka či iná finančná inštitúcia vrátane centra pre autorizáciu a vyúčtovanie, s ktorými PayU spolupracuje pri spracovávaní platieb prostredníctvom Systému PayU;

1.3.12. PayU – spoločnosť PayU S.A., presne špecifikovaná vrátane kontaktných údajov hore v čl. 1.1., prevádzkujúca Systém PayU;

1.3.13. Platobná brána – internetová autorizačná platforma na akceptáciu platobných kariet, prevádzkovaná licencovanou Spracovateľskou inštitúciou, sprístupnená spoločnosťou PayU Používateľom na základe Zmluvy, prostredníctvom ktorej Zákazníci zadávajú údaje nutné na vykonanie platby Platobnou kartou, pričom táto Platobná brána je zabezpečená technológiou 3D Secure;

1.3.14. Platobná karta – karta Kreditných asociácií, umožňujúca svojmu držiteľovi bezhotovostné platby za tovar a služby v prostredí internetu;

1.3.15. Platobná metóda – konkrétna metóda platby, pomocou ktorej môže Používateľ platiť za tovar či služby ponúkané prostredníctvom Portálu s využitím Systému PayU. Jednotlivé Platobné metódy, s výnimkou bežného bankového prevodu, zahŕňajú riešenia v rámci Systému PayU dohodnuté medzi spoločnosťou PayU a jednotlivými partnermi;

1.3.16. Platobný účet – virtuálny platobný účet, vedený spoločnosťou PayU pre Heureku v rámci Systému PayU, s ktorým je Heureka.sk oprávnená disponovať prostredníctvom Administračného rozhrania a na ktorom PayU eviduje platby jednotlivých Transakcií zaúčtovaných v prospech Obchodníka;

1.3.17. Platforma banky – technické rozhranie systému Spracovateľskej banky umožňujúce komunikáciu systému Banky s Platobnou bránou GPE;

1.3.18. Poverený pracovník – zamestnanec, popr. externý pracovník spoločnosti PayU uvedený v Zmluve, popr. určený spôsobom v Zmluve uvedeným, poverený zo strany spoločnosti PayU poskytovať podporu Obchodníkom a komunikovať s nimi v súvislosti s používaním systému PayU;

1.3.19. PSP – Payment services provider, resp. Payment facilitator, teda subjekt, ktorý môže na základe spolupráce s bankou ponúkať a poskytovať službu akceptácie platobných kariet;

1.3.20. Zmluva – zmluva o spolupráci upravujúca práva a povinnosti strán pri predaji tovaru a služieb prostredníctvom portálu Heureka.sk a pri využití Systému PayU na úhradu ceny tovaru a služieb, uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom v zmysle OP Košík;

1.3.21. Strhnutie peňažitej sumy – zníženie sumy, ktorú je na základe Zmluvy povinný vyplatiť Prevádzkovateľ Obchodníkovi, o sumu pohľadávok Prevádzkovateľa voči Obchodníkom z titulu náhrady škody plynúcej z porušenia Zmluvy Obchodníkom alebo z titulu povinnosti vrátiť sumu Transakcie Používateľovi; Prevádzkovateľ je oprávnený jednorazovo strhnúť peňažitú sumu z Platobného účtu Obchodníka iba v prípadoch a za podmienok výslovne uvedených v Zmluve alebo OP Košík;

1.3.22. Systém PayU – on-line platobná brána spravovaná spoločnosťou PayU, ponúkajúca možnosť niekoľkých Platobných metód;

1.3.23. Transakcia – sústava operácií vykonávaných prostredníctvom Systému PayU, popr. systémami jednotlivých Partnerov s cieľom uskutočniť platbu Používateľa za tovar či služby Obchodníka ponúkané prostredníctvom Portálu;

1.3.24. Vydávateľ karty – banka alebo iná finančná inštitúcia, ktorá je oprávnená vydávať Platobné karty a ktorá je členom Kartovej asociácie;

1.3.25. Spracovateľská banka – banka, s ktorou má PayU uzavretú zmluvu o spolupráci v oblasti akceptácie Platobných kariet;

1.3.26. ZPS – poľský zákon o platobných službách zo dňa 19. 8. 2011.

1.4. Aplikácia Pravidiel

1.4.1. Obchodník využíva Systém PayU na prijímanie platieb uhradených Používateľmi na základe kúpnych zmlúv uzavretých s Používateľmi prostredníctvom Portálu, nie je však v priamom zmluvnom vzťahu so spoločnosťou PayU. Tieto Pravidlá upravujú práva a povinnosti Obchodníka súvisiace so skutočnosťou, že používajú Systém PayU. Podmienkou využívania Systému PayU Obchodníkom je uzavretie Zmluvy s Prevádzkovateľom.

1.4.2. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetkých Obchodníkov, ktorí uzavreli Zmluvu. V prípade, že Zmluva alebo OP Košík obsahujú ustanovenia odlišné od týchto Pravidiel, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

1.5. Identifikácia Obchodníka

1.5.1. Riadne vykonanie Identifikácie je podmienkou pre prevod peňažných prostriedkov prijatých prostredníctvom Systému PayU z Platobného účtu na bankový účet uvedený v Zmluve, prípadne v Registračnom formulári.  Podmienky Identifikácie sú stanovené v OP Košík.

2. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA SYSTÉMU PayU

2.1. Prevádzkovanie Systému PayU

2.1.1. Obchodník berie na vedomie, že na prevádzkovanie Systému PayU využíva spoločnosť PayU produkty a systémy ponúkané a dodávané jednotlivými partnermi. PayU je tak povinná zaistiť súlad podmienok pre používanie Systému PayU s podmienkami pre používanie produktov a systémov jednotlivých Partnerov. Na tento účel je spoločnosť PayU oprávnená jednostranne meniť znenie týchto Pravidiel spôsobom uvedeným v čl. 8.1.3. Pravidiel.

2.2. Všeobecné ustanovenia k Systému PayU

2.2.1. Operácie vykonávané zo strany spoločnosti PayU v rámci Systému PayU nie sú bankovými operáciami. Všetky Transakcie sú stanovené a vykonávané iba v českej mene (česká koruna, CZK) alebo v mene euro (EUR).

2.2.2. Všetky prostriedky na bankovom účte PayU, na ktorý je PayU oprávnená prijímať platby Používateľov Obchodníka, sú v zmysle ZPS vedené oddelene od iných peňažných prostriedkov PayU, ktoré nie sú predmetom Transakcií. Tieto peňažné prostriedky nie je možné použiť na iný účel než na vyplatenie jednotlivým Obchodníkom alebo vrátenie Používateľom. V prípade úpadku spoločnosti PayU sa na peňažné prostriedky vzťahuje ochrana Obchodníka v zmysle príslušných ustanovení ZPS. Pre prípad úpadku banky poskytujúcej Platobnú metódu sú peňažné prostriedky chránené v zmysle ustanovení zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách.

2.2.3. Prostredníctvom Systému PayU sú dostupné jednotlivé Platobné metódy, ktorých výber, aktiváciu a prípadnú deaktiváciu vykonáva Prevádzkovateľ.

3. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PRE POUŽÍVANIE SYSTÉMU PayU

3.1. Povinnosti Obchodníka pri používaní Systému PayU

3.1.1. Obchodník nie je oprávnený ponúkať prostredníctvom Portálu tovar alebo služby, ktorých ponuka či predaj je v rozpore s právnymi predpismi. Ak zistí PayU alebo Prevádzkovateľ, že Obchodník prostredníctvom Portálu ponúka tovar alebo služby, ktorých predaj či poskytovanie sú právnymi predpismi zakázané, popr. odporujú zásadám spoločnosti PayU, požiadavkám Partnerov alebo Kartových asociácií, ktorými sú najmä:

a) pornografické produkty alebo služby erotického charakteru,

b) produkty zobrazujúce či propagujúce detskú pornografiu alebo iné sexuálne praktiky napĺňajúce znaky trestného činu šírenia pornografie,

c) omamné, psychotropné látky či jedy,

d) liečivé prípravky vydávané na lekársky predpis,

e) tabakové výrobky,

f) tovar či ponuka služieb, prostredníctvom ktorých môže dochádzať k napomáhaniu či propagácii trestnej činnosti alebo obchádzaniu účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv,

g) tovar či služby, ktorými dochádza k propagácii názorov extrémnej pravice či extrémnej ľavice,

h) tovar či služby, ktorými dochádza k propagácii náboženských sekt,

i) iný tovar či služby, ktoré sú spôsobilé poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa, spoločnosti PayU alebo Systému PayU u Partnerov alebo iných tretích osôb, je oprávnené odmietnuť spracovanie platby za taký tovar alebo služby; také odmietnutie spracovať platbu ani úplné pozastavenie Systému PayU nie je chybou či porušením Zmluvy zo strany spoločnosti PayU alebo Prevádzkovateľa.

V prípade, že spoločnosti PayU vznikne v dôsledku predaja tovaru alebo služieb uvedeného v tomto článku škoda, je Obchodník povinný túto škodu spoločnosti PayU v plnom rozsahu nahradiť. Obchodník je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie povinnosti uvedené v tomto článku Pravidiel.

3.1.2. Obchodník je povinný uchovávať doklady o poskytnutí tovaru alebo služby Používateľovi (dodacie listy alebo doručenky pri fyzickom doručení), údaje o Používateľovi vrátane záznamu o komunikácii s ním a údaje o jeho IP adrese pri doručení elektronickom, pri poskytnutí služby formou komunikácie na diaľku zas dátum a čas komunikácie s Používateľom, presné určenie Používateľa a záznam komunikácie (ak je to možné), to všetko počas najmenej 24 mesiacov od poskytnutia tovaru alebo služby. Tieto doklady je Obchodník povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi alebo spoločnosti PayU na základe ich výzvy.

3.1.3. Po dokončení Transakcie pri odoslaní tovaru alebo poskytnutí služby Používateľovi je Obchodník povinný vystaviť Používateľovi daňový doklad obsahujúci všetky náležitosti požadované právnymi predpismi.

3.1.4 Pri voľbe platobných metód Užívateľom nesmie Obchodník akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať platby prostredníctvom Systému PayU.

4. SPRACOVÁVANIE PLATIEB V SYSTÉME PayU

4.1. Všeobecné ustanovenia

4.1.1. Systém PayU je možné používať výhradne na spracovávanie Transakcií vykonávaných na Portáli, a to za tovar či služby, ktoré Obchodník prostredníctvom Portálu ponúka.

4.1.2. PayU začne spracovávať Transakcie vykonané prostredníctvom Portálu, ak bol ich obsah a funkcia zo strany spoločnosti PayU úspešne overený Povereným pracovníkom spoločnosti PayU; prípadné pripomienky budú Obchodníkovi oznámené telefonicky alebo písomne (tiež elektronicky formou e-mailu).

4.2. Spracovávanie Transakcií zaslaných Používateľmi v prospech Obchodníkov

4.2.1. Ak poukáže Používateľ peňažné prostriedky v prospech Obchodníka prostredníctvom Systému PayU a ak prebehnú riadne všetky operácie požadované Partnermi vrátane pozitívnej autorizácie Partnerom, Transakcia získa status „dokončené“. Za autorizáciu transakcie Používateľom v zmysle § 98 ZPS sa považuje dokončenie zadania príkazu na úhradu podľa zvolenej Platobnej metódy. Za okamih prijatia platobného príkazu sa považuje prijatie príkazu bankou Používateľa alebo Vydavateľom karty. Používateľ nie je oprávnený odvolať platobný príkaz od okamihu jeho prijatia jeho bankou alebo Vydavateľom karty. Prevádzkovateľovi sú peňažné prostriedky dané k dispozícii na Platobný účet od okamihu, keď sa ich status zmení na „dokončené“, o čom je vždy Prevádzkovateľ informovaný, a to:

a) do 1 hodiny pre platby vykonávané online (internetové transakcie),

b) do 1 hodiny pre platby vykonávané pomocou Platobných kariet,

c) do 2 pracovných dní pre platby uskutočnené pomocou bežného bankového prevodu,

d) do 1 hodiny pre platby uskutočnené pomocou služby SuperCASH.

Hore v tomto článku uvedené časové limity začínajú plynúť v čase, keď sú vykonané všetky operácie požadované Partnermi, špecifikované na ich internetových stránkach a nutné pre uskutočnenie Transakcie. Všetky lehoty pre vykonávanie platobných transakcií podľa ZPS sú zo strany spoločnosti PayU splnené okamihom pripísania peňažných prostriedkov na Platobný účet. Prijatie pozitívnej autorizačnej odpovede od Partnera systému je podmienkou pre to, aby Transakcia získala status „dokončené“. Ak na danú Transakciu dostane spoločnosť PayU negatívnu autorizačnú odpoveď, bude Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti do vyššie uvedených termínov informovaný a Transakcia bude označená príslušným statusom udávajúcim dôvod jej nedokončenia.

4.2.2. Na základe dohody medzi Prevádzkovateľom a spoločnosťou PayU je Prevádzkovateľ povinný informovať Obchodníka prostredníctvom Administračného rozhrania o aktuálnom statuse jednotlivých Transakcií, najmä o skutočnosti, že Transakcia získala status „Dokončené“ alebo že PayU prijala k Transakcii negatívnu autorizačnú odpoveď, a na základe požiadavky Obchodníka zadanej Prevádzkovateľovi spôsobom dohodnutým v Zmluve zadať pokyn spoločnosti PayU na prevedenie peňažných prostriedkov z Transakcií z Platobného účtu na bankový účet Obchodníka zadaný v rámci uzavretia Zmluvy.

4.2.3. V prípade platieb vykonávaných bežným bankovým prevodom získa Transakcia status „dokončené“ a Obchodník je o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom Administračného rozhrania. Obchodník je povinný Používateľovi odoslať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré sú prostredníctvom Transakcie Používateľom uhradené, prípadne (podľa špecifickej povahy tovaru alebo služieb) iným spôsobom umožniť Používateľovi ich vyčerpanie alebo využitie okamžite po tom, čo Transakcia získa status „Dokončené“.

4.2.4. V prípade, že Obchodník z akéhokoľvek dôvodu vracia Používateľovi platbu uhradenú Používateľom prostredníctvom Platobnej karty, je Obchodník povinný túto platbu vrátiť bezhotovostným prevodom z bankového účtu Obchodníka uvedeného v Zmluve výhradne kreditom na Platobnú kartu, ktorú Používateľ použil na platbu za tovar alebo služby. PayU nie je oprávnená vracať Používateľovi tieto platby v hotovosti, a to ani pri osobnom vrátení tovaru v prevádzke Obchodníka.

4.2.5. Obchodník má možnosť vrátiť aj len časť z vykonanej platby (ktorá má status „dokončené“) späť Používateľovi; článok 4.2.4. sa v týchto prípadoch použije primerane. Ani v prípade vrátenia časti z vykonanej platby nemá Obchodník nárok na vrátenie provízie či jej pomernej časti ani ďalších peňažných plnení Obchodníka ustanovených v Zmluve.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI PAYU

5.1. Právo spoločnosti PayU odmietnuť vykonanie platby v rámci Systému PayU, popr. zamedziť prístup k Systému PayU

5.1.1. PayU je oprávnenáodmietnuť spracovať platbu vykonanú konkrétnym Používateľom, najmä:

a) ak má dôvodné podozrenie, že Transakcia nie je v súlade s právnymi predpismi,

b) ak má dôvodné podozrenie, že Transakcia nebola vykonaná so súhlasom majiteľa kreditnej karty, ktorá bola pre danú Transakciu použitá,

c) ak má dôvodné podozrenie, že Transakcia nebola vykonaná so súhlasom majiteľa bankového účtu, ktorý bol v prípade danej Transakcie využitý,

d) ak má dôvodné podozrenie, že nejde o reálnu Transakciu (okrem testovacej).

5.1.2. PayU je oprávnená zamedziť Obchodníkovi prístup k Systému PayU, a to najmä v prípade

a) ak existuje dôvodná hrozba ohrozenia Systému PayU počítačovými vírusmi zo strany Obchodníka,

b) ak sa dozvie o protiprávnom charaktere tovaru či služieb ponúkaných Obchodníkom prostredníctvom Portálu,

c) ak sa dozvie o tom, že tovar či služby ponúkané prostredníctvom Portálu sú v rozpore so zásadami či povinnosťami upravenými v Zmluve či týchto Pravidlách (najmä v čl. 3.1.1. ).

5.1.3. Realizácia opatrení uvedených v čl. 5.1.1. a 5.1.2. nie je chybou Systému PayU, ani sa nepovažuje za odstávku podľa čl. 5.2.

5.1.4. V prípade oprávneného znesprístupnenia Systému PayU nemá Obchodník nárok na vrátenie už uhradenej provízie či iných poplatkov a platieb, ani ich pomerných častí.

5.2. Údržba Systému PayU, odstávky a riešenie výpadkov

5.2.1. PayU je povinná zaistiť priebežnú údržbu Systému PayU a hardvéru či softvéru nutného na riadnu prevádzku Systému PayU. V tejto súvislosti je PayU oprávnená dočasne vyradiť príslušný server z prevádzky, popr. jeho prevádzku podstatným spôsobom obmedziť (odstávka).

5.2.2. Odstávky bude PayU vykonávať najmä vo večerných, popr. nočných hodinách (od 19.00 do 6.00 hod.), popr. v dňoch pracovného pokoja.

5.2.3. PayU ani Prevádzkovateľ tak nezaručujú nepretržitý alebo neprerušený prístup do Administračného rozhrania ani nepretržitú či neprerušenú funkčnosť Systému PayU. PayU je však povinná vyvinúť úsilie, ktoré je od nej možné spravodlivo požadovať na to, aby spracovanie platieb v rámci Systému PayU prebehlo včas.

5.3. Osobné údaje a povinnosť mlčanlivosti

5.3.1. Osobné údaje Obchodníkov – fyzických osôb používajúcich Systém sú spracované spoločnosťou PayU v súlade s príslušnými právnymi predpismi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES Podrobnosti spracovania osobných údajov prevádzkovateľom Portálu vrátane práv dotknutých osôb sú popísané v dokumente Ochrana súkromia na portáli Heureka.sk.

5.3.2. PayU spracováva a používa kontaktné údaje Obchodníkov výlučne s cieľom komunikovať s Obchodníkom, tieto údaje nie sú sprístupňované ani poskytované tretím osobám, s výnimkou

a) sprístupnenia zamestnancom spoločnosti PayU,

b) spracovateľom, s ktorými má PayU uzatvorenú písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov,

c) prípadov, keď to bude nutné na splnenie zákonnej povinnosti

d) zmluvných Partnerov, ktorých Platobné metódy spoločnosť PayU ponúka s cieľom poskytnúť platobné služby Obchodníkovi.

5.3.3. V prípade, že PayU získa od Prevádzkovateľa osobné údaje Obchodníka alebo jeho poverených osôb v súvislosti s identifikáciou podľa AML zákona alebo v prípadoch, keď tak požaduje zmluva uzavretá medzi Obchodníkom a spoločnosťou PayU, je PayU povinná s takými údajmi zaobchádzať ako s dôvernými informáciami a uchovávať ich iba počas trvania zmluvy so spoločnosťou PayU na účel neskoršieho dokazovania, že vykonala riadne Identifikáciu.

5.3.4. Spoločnosti PayU môžu byť Obchodníkom výnimočne a iba jednorazovo sprístupnené osobné údaje Používateľov, no iba v prípadoch riešenia reklamácie podľa čl. 7.1., ktoré PayU spracováva iba počas vybavovania príslušnej reklamácie.

5.3.5. PayU týmto vyhlasuje, že spracováva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

5.3.6. Každý subjekt údajov má právo požiadať PayU o vysvetlenie, popr. požadovať odstránenie osobných údajov z databáz a systémov spoločnosti PayU, ak si myslí, že PayU spracováva jeho osobné údaje v rozpore so Zmluvou (ak je zároveň Obchodníkom) či právnymi predpismi.

6. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA PRE SLUŽBU AKCEPTÁCIE PLATOBNÝCH KARIET

6.1. Tento článok sa vzťahuje na Obchodníkov, s ktorými bolo dohodnuté sprostredkovanie služby akceptácie Platobných kariet, s využitím akceptácie Platobných kariet poskytovanej Spracovateľskou bankou, v ktorom PayU vystupuje v pozícii PSP. S ohľadom na zvláštnu povahu činnosti PSP majú ustanovenia tohto článku 6 prednosť pred ostatnými ustanoveniami týchto Pravidiel, ak sú s nimi v rozpore.

6.2. S cieľom poskytovať platobnú službu podľa tohto článku implementovala spoločnosť PayU Platobnú bránu medzi Platobné metódy nachádzajúce sa na stránkach Portálu pri jednotlivých ponukách Obchodníkov, a sprostredkováva spojenie tejto Platobnej brány s Platformou Spracovateľskej banky. PayU sa zaväzuje prijímať platby uhradené prostredníctvom Platobných kariet Používateľmi v prospech Obchodníka na internete a tieto platby vyplácať Prevádzkovateľovi spôsobom podľa čl. 4.

6.3. Obchodník sa zaväzuje počas účinnosti Zmluvy dodržiavať povinnosti a obmedzenia podľa čl. 6.4. a 6.5.

6.4. PayU je na účely tohto článku 6 Pravidiel povinná/oprávnená:

6.4.1. zaistiť prostredníctvom Spracovateľskej banky vykonanie autorizácie Transakcie, teda overenie, či je Platobná karta v okamihu Transakcie platná, či nie je blokovaná alebo či sa nenachádza na zozname Platobných kariet určených na zadržanie a či má Držiteľ karty na bankovom účte dostatok peňažných prostriedkov na úhradu Transakcie;

6.4.2. umožniť Obchodníkovi vykonávanie Transakcií v menách CZK a EUR; bankový účet Obchodníka určený na výplaty súm Transakcií z Platobného účtu musí byť vedený v mene, v akej sa uskutočňuje daná Transakcia; ak uskutočňuje Používateľ platbu z účtu vedeného v inej mene než CZK alebo EUR, bude pri vykonaní zúčtovania na Platobný účet Obchodníka použitý na prepočet kurz Spracovateľskej banky devíza nákup zo dňa spracovania transakcie Spracovateľskou bankou; v prípade, že je mena transakcie a mena bankového účtu Obchodníka určeného na prijímanie platieb z Platobného účtu zhodná, k prepočtu nedochádza.

6.4.3. sprístupniť Prevádzkovateľovi v Administračnom rozhraní údaje o zúčtovaných Transakciách podľa tohto článku 6.;

6.4.4. oznámiť Prevádzkovateľovi rozhodnutie Spracovateľskej banky o oprávnenosti reklamácie vznesenej Držiteľom Platobnej karty, Vydavateľom platobnej karty alebo Kartovou asociáciou;

6.4.5. nevyplatiť Obchodníkovi sumu Transakcie z konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Portálu v prípade, že určitá platba prebehla za podmienok nespĺňajúcich ustanovenia podľa tohto článku 6., alebo v prípade, že Držiteľ Platobnej karty, Vydavateľ karty alebo Kartová asociácia vznesú námietku voči uvedenej Transakcii a Spracovateľská banka alebo PayU námietku budú považovať po predchádzajúcom prerokovaní s Obchodníkom za oprávnenú, alebo v prípade, že Obchodník poruší akúkoľvek povinnosť plynúcu z tohto článku 6. Pravidiel, prípadne ak je dané podozrenie z akéhokoľvek iného podvodného konania Obchodníka pri akceptácii Platobných kariet;

6.4.6. zastaviť vykonávanie Transakcií pre konkrétneho Obchodníka v rozsahu týkajúcom sa akceptácie Platobných kariet v prípade, že Spracovateľská banka alebo Kartová asociácia vznesú požiadavku na vylúčenie Transakcií tohto Obchodníka z poskytovania služby akceptácie Platobných kariet.

6.5. Obchodník sa zaväzuje:

6.5.1. bezodkladne kontaktovať Prevádzkovateľa a vrátiť prijatú peňažnú sumu v plnej výške v prípade, že Obchodník nebude schopný z akéhokoľvek dôvodu doručiť tovar alebo poskytnúť službu a nebude schopný poskytnúť spoločnosti PayU doklad o prevzatí tovaru korešpondujúci s objednávkou Používateľa;

6.5.2. poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nutnú na to, aby boli Používateľovi poskytnuté prostredníctvom Portálu pri ponuke tovaru alebo iným spôsobom nasledujúce informácie: a) úplný názov (meno alebo obchodnú firmu Obchodníka (nie P. O. Box); b) adresu, číslo telefónu, e-mailovú adresu, údaje týkajúce sa miesta plniaceho rolu zákazníckeho centra; c) podrobný popis tovaru ponúkaného na predaj; d) cena tovaru alebo služieb (ak je cena uvedená v cudzej mene, je Obchodník povinný uviesť cenu taktiež v CZK); e) informáciu o možnosti úhrady platobnou kartou;

6.5.3. oznamovať spoločnosti PayU písomne alebo elektronicky v dostatočnom predstihu všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na riadne plnenie podľa tohto článku 6. Pravidiel, najmä zmeny v organizačno-právnej forme Obchodníka a v jeho vlastníckej štruktúre, zmeny názvu (obchodnej firmy) Obchodníka a jeho sídla (zapísaného v obchodnom registri aj reálneho), zmeny v ponúkaných druhoch tovaru a služieb;

6.5.4. informovať PayU či Prevádzkovateľa okamžite o začatí insolvenčného konania, prípadne o podaní návrhu na začatie insolvenčného konania, ktorého predmetom je úpadok alebo hroziaci úpadok Obchodníka; v prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Obchodník spoločnosti PayU za škodu vzniknutú v tejto súvislosti v plnej výške;

6.5.5. uhradiť na výzvu spoločnosti PayU či Prevádzkovateľa riadne a včas všetky dlžné sumy plynúce najmä z titulu oprávnených reklamácií Používateľov, Vydavateľov kariet alebo Kartových asociácií, a všetky prípadné penále a iné zmluvné sankcie, ktoré budú zo strany Kartových asociácií v dôsledku porušenia povinností Obchodníkom vyúčtované Spracovateľskej banke, a Spracovateľskou bankou následne spoločnosti PayU, alebo ktoré stanoví spoločnosti PayU Spracovateľská banka, ak povinnosť na ich úhradu vznikne z dôvodu porušenia povinností Obchodníka stanovených týmito Pravidlami.

6.6. Ďalšie povinnosti spoločnosti PayU a Obchodníka v súvislosti s poskytovaním služby akceptácie Platobných kariet

6.6.1. Obchodník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ a PayU sú viazaní výsledkom autentifikácie a autorizácie Transakcie a nie sú oprávnení prijímať platby Transakcií, ktoré neboli autorizované a autentifikované Vydavateľom karty.

6.6.2. Obchodník nie je oprávnený poveriť výkonom práv a povinností z tejto Zmluvy tretiu osobu.

6.6.3. Obchodník zodpovedá za porušenie tejto Zmluvy vrátane zodpovednosti za škodu vzniknutú spoločnosti PayU v dôsledku reklamácie zo strany Držiteľa Platobnej karty, Vydavateľa karty alebo Kartovej asociácie. Akúkoľvek pohľadávku z titulu náhrady škody je Obchodník povinný uhradiť spoločnosti PayU do 15 dní od prijatia výzvy na úhradu, ak nie je táto pohľadávka uhradená započítaním voči pohľadávke Obchodníka z titulu vyplatenia peňažných prostriedkov prijatých Prevádzkovateľom na Platobný účet (strhnutím peňažitej sumy).

6.7. Ukončenie poskytovania služby akceptácie Platobných kariet

6.7.1. PayU je oprávnená prerušiť poskytovanie služby akceptácie Platobných kariet na pokyn Spracovateľskej banky alebo Kartovej asociácie, ak sa vyskytuje voči Obchodníkovi nadmerné množstvo oprávnených reklamácií, ak začne Obchodník ponúkať bez súhlasu Prevádzkovateľa niektorý z vylúčeného tovaru alebo služieb alebo ak nevykonáva Obchodník žiadne Transakcie podľa tohto článku 6. Pravidiel dlhšie než 6 kalendárnych mesiacov alebo v prípade začatia insolvenčného konania voči Obchodníkovi.

6.7.2. Zmluva v rozsahu poskytovania služby akceptácie Platobných kariet podľa tohto článku 6. zaniká okamihom ukončenia zmluvy o spolupráci medzi Spracovateľskou bankou a spoločnosťou PayU, na základe ktorej je PayU oprávnená poskytovať službu akceptácie Platobných kariet, alebo okamihom ukončenia oprávnenia Spracovateľskej banky spracovávať Transakcie vykonané prostredníctvom Platobných kariet. Toto ustanovenie má povahu rozväzovacej podmienky.

7. RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY A ZA ŠKODU

7.1. Riešenie reklamácií Používateľa v prípade platieb Platobnou kartou alebo prostredníctvom m-platieb

7.1.1. Používateľ má právo reklamovať Transakciu vykonanú prostredníctvom Systému PayU priamo v banke, ktorá mu vydala príslušnú Platobnú kartu, alebo u iného poskytovateľa platobných služieb, ktorého Platobnú metódu PayU ponúka (najmä mobilných operátorov poskytujúcich tzv. M-Platby – ak nie je ďalej v tomto článku uvedené inak, sú tieto subjekty nazvané spoločne ako „banka“). Používateľ môže napr. reklamovať, že nedostal objednaný tovar či službu, popr. že ich nedostal bez chýb alebo mu bola neoprávnene suma strhnutá z účtu dvakrát. Banka má v prípade takej reklamácie právo požadovať od spoločnosti PayU informácie a doklady k danej Transakcii a má zároveň právo jednostranne si strhnúť z Platobného účtu PayU peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej Transakcii vrátane príslušných poplatkov alebo provízie, ak jej PayU nepreukáže, že dodávka tovaru, popr. poskytnutie služieb, bola v súlade so zmluvou uzatvorenou prostredníctvom Portálu medzi Obchodníkom a Používateľom.

7.1.2. Vzhľadom na povinnosti spoločnosti PayU a práva Používateľa a banky uvedené vyššie v čl. 7.1.1. je Obchodník povinný poskytnúť spoločnosti PayU všetku nutnú súčinnosť, najmä je povinný poskytnúť spoločnosti PayU všetky relevantné informácie o vykonanej Transakcii, ktoré sa týkajú reklamácie Používateľa a požiadavky banky, a ďalej je Obchodník povinný dodať spoločnosti PayU, a to do 3 dní od prijatia jej požiadavky, k príslušnej Transakcii najmä nasledujúce dokumenty:

a) daňový doklad vystavený Používateľovi, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, najmä presnú identifikáciu Používateľa;

b) kópiu potvrdenia o odoslaní tovaru alebo potvrdenie o poskytnutí objednanej služby, popr. iné obdobné dokumenty, ktorými doloží, že poskytnutie tovaru či služieb Obchodníkom bolo v súlade so zmluvou uzatvorenou s Používateľom vrátane dokladov o poskytnutí tovaru alebo služby Používateľovi podľa čl. 3.1.2.,

c) identifikačné údaje Používateľa, ktorý objednal dodanie tovaru či poskytnutie služby, ktoré sú predmetom reklamácie.

7.1.3. Obchodník je kvôli prípadnému poskytnutiu dokumentov požadovaných v súvislosti s vybavením reklamácie Používateľa povinný uchovávať tieto dokumenty minimálne 24 mesiacov od dátumu spracovania Objednávky. Obchodník je ďalej povinný zaistiť, aby na základe dodávky jeho tovaru či služieb objednávaných prostredníctvom Portálu boli vystavované dokumenty s náležitosťami uvedenými vyššie v čl. 7.1.2.

7.1.4. Obchodník berie na vedomie, že banky, popr. Vydavatelia kariet stanovujú pre objasnenie Transakcie a reklamácie Používateľa prepadnú lehotu v dĺžke, ktorá spravidla nepresahuje desať (10) dní. Ak nedodá Obchodník prostredníctvom Prevádzkovateľa spoločnosti PayU informácie a dokumenty uvedené hore v čl. 7.1.2.  v lehote najviac desať (10) dní odo dňa, keď je na to písomne vyzvaný, má PayU nárok jednostranne strhnúť prostriedky z Platobného účtu vrátane prípadných poplatkov, sankcie alebo iných platieb. PayU je zároveň oprávnená jednostranne strhnúť prostriedky z Platobného účtu, ak vyjde, aj napriek včasnému dodaniu informácií a dokumentov zo strany Obchodníka, najavo, že reklamácia Používateľa bola oprávnená. Za týchto podmienok má Prevádzkovateľ právo nevyplatiť z Platobného účtu Obchodníkovi sumu zodpovedajúcu takto strhnutej sume zo strany spoločnosti PayU. Prevádzkovateľ je vždy povinný strhnutie peňažných prostriedkov Obchodníkovi odôvodniť a doložiť.

7.2. Zodpovednosť za chyby a za škodu

7.2.1. Obchodník zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s uplatnením všetkých nárokov z titulu porušenia týchto Pravidiel alebo OP Košík zo strany spoločnosti PayU, z titulu porušenia kúpnej alebo obdobnej zmluvy uzavretej medzi ním a Používateľom alebo z titulu porušenia povinnosti Identifikácie podľa OP Košík.

7.2.2. PayU zodpovedá Obchodníkovi najmä za dodržanie lehôt na poskytnutie peňažných prostriedkov, ktoré sú predmetom Transakcie, k dispozícii Obchodníkovi podľa čl. 4.2.1. , a za nesprávne vykonané alebo neautorizované Transakcie v zmysle ZPS.

7.2.3. PayU nezodpovedá za oneskorenie, nevykonanie alebo chyby Transakcií, ktoré boli zapríčinené okolnosťami, ktoré PayU nemohla dosť dobre predvídať, popr. ktorým mohla predchádzať, popr. ovplyvniť, ani za škody takto spôsobené.

8. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Obdobie trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy sú upravené v OP Košík.

8.2. Tieto Pravidlá boli vydané spoločnosťou PayU, ktorá si vyhradzuje právo ich zmien. Tieto Pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

8.3. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto Pravidiel zo strany Prevádzkovateľa stanovuje čl. 10.2. Podmienok používania nákupnej galérie Heureka.sk.

8.4. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Pravidiel bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Pravidiel alebo Zmluvy.

8.5. Využívanie Systému PayU sa riadi poľským právom.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť od 25. 5. 2018.