PRAVIDLÁ ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH RECENZIÍ A PRÍSPEVKOV

PRAVIDLÁ ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH RECENZIÍ A PRÍSPEVKOV     

1. úvodné ustanovenia

1.1 Tento dokument (ďalej len „OP Recenzie“) stanoví pravidlá zodpovednosti prevádzkovateľa nákupnej galérie Heureka.sk, spoločnosti Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 07822774, DIČ CZ07822774 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), za obsah príspevkov a recenzií, vložených Užívateľmi na stránky Portálu pre účely zhodnotenia kvality služieb zapojeného E-shopu alebo za zdieľanie skúseností s konkrétnym Tovarom (ďalej len „Recenzie“). Tieto OP Recenzie sa vzťahujú len na osoby, ktoré podliehajú regulácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2022/2065 zo dňa 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách) (ďalej len „DSA“), a na určité typy obmedzení týkajúcich sa obsahu.

1.2 Tieto OP Recenzie      nezakladajú žiadny zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom           a nenahrádzajú dohodu medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a Obchodníkom, zakotvenú v Podmienkach používania nákupnej galérie Heureka.sk (ďalej len „Podmienky“) a vo Zvláštnych podmienkach v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok.

1.3 Na tieto OP Recenzie sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto OP Recenzie označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

2. zodpovednosť za recenzie, status prevádzkovateľa

2.1 Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom registrovaným na Portáli vkladať cez      používateľský účet Recenzie k jednotlivým Obchodníkom alebo k nimi ponúkanému Tovaru. Užívatelia vkladajú Recenzie celkom samostatne prostredníctvom stránok Portálu a na týchto stránkach sú automaticky zverejnené bez predchádzajúcej kontroly Prevádzkovateľom.

2.2      Prevádzkovateľ           nie je      povinný dohliadať na obsah      Recenzií      a aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávnosť Recenzií.

2.     3 Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah recenzií iba v nasledujúcich prípadoch:

2.3     .1 ak má konkrétnu vedomosť o protiprávnosti Recenzie alebo protiprávnom konaní Užívateľa a s ohľadom na nárok na náhradu škody mu sú známe skutočnosti alebo okolnosti, z ktorých by bola protiprávna činnosť alebo protiprávnosť Recenzie zjavná,      alebo;

2.3     .2 ak sa preukázateľne dozvie      o protiprávnej povahe      Recenzie      alebo o protiprávnom konaní Užívateľa a neurobí      bez zbytočného odkladu všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať, vedúce k odstráneniu alebo zneprístupneniu      protiprávnej Recenzie.

2.4      Vzhľadom na to, že v prípade Portálu nie je Prevádzkovateľ povinný dohliadať na obsah Recenzií a kontrolovať ich súlad s právnymi predpismi, nie je prípad zodpovednosti podľa čl. 2.3     .1      týchto OP Recenzie v prípade Portálu v praxi aplikovateľný. Na Prevádzkovateľa môže dopadať zodpovednosť podľa čl. 2.3     .2     , pokiaľ sú splnené podmienky podľa čl. 3      týchto OP Recenzie.

2.5      Prevádzkovateľ      nevykonáva žiadny vplyv na činnosť Užívateľa pri vkladaní recenzií a žiadnym spôsobom neovplyvňuje obsah Recenzií.

3. PODMIENKY OBMEDZENIA RECENZIE     

3.1 S ohľadom na čl. 2. týchto OP Recenzie Prevádzkovateľ v zásade Recenzie neodstraňuje s výnimkou postupu podľa tohto čl. 3. týchto OP Recenzie. Na ďalšie zobrazovanie uložených Recenzií na Portáli nemá vplyv prípadné ukončenie Zmluvy s Obchodníkom, ktorého sa Recenzie týkajú, Prevádzkovateľ však z Recenzií odstráni všetky identifikačné údaje o Obchodníkovi s výnimkou jeho názvu, pod ktorým na Portáli pôsobil.

3.2      Ktokoľvek je oprávnený zaslať Prevádzkovateľovi oznámenie o protiprávnej povahe Recenzie (ďalej len „Oznamovateľ“). Oznámenie musí obsahovať informácie dostatočné na to, aby sa z nich Prevádzkovateľ v zmysle čl. 2.3     .2      týchto OP Recenzie preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe Recenzie alebo jej nezlučiteľnosti so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa, pričom z nej musia vyplývať aspoň nasledujúce informácie:

identifikácia Recenzie    
    
      vrátane jednoznačeného údaja o presnom elektronickom umiestnení Recenzie

3.2.1 (napr. presnej jednotnej adresy URL alebo adresy URL);

3.2.2 zdôvodnenie nezákonnosti Recenzie;

3.2.3 názov alebo meno oznamovateľa a jeho e-mailová adresa;

3.2.4 vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Oznamovateľ v dobrej viere domnieva, že informácie a tvrdenia obsiahnuté v oznámení sú presné a úplné.

3.3 Oznámení může být Provozovateli zasláno prostřednictvím systému pro zasílání oznámení, kterým se rozumí webový formulář dostupný na webovém rozhraní Provozovatele pod tlačítkem “Nahlásit nezákonný obsah”.

3.4 Ak oznámenie nespĺňa všetky náležitosti podľa čl. 3.2.1, čl. 3.2.2 alebo 3.2.4,      vyzve      Oznamovateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Po doplnení chýbajúcich náležitostí Oznamovateľom postupuje Prevádzkovateľ      podľa čl. 3.4.

3.5 Prevádzkovateľ po doručení oznámenia obsahujúceho všetky náležitosti podľa čl. 3.2 posúdi prostredníctvom ľudského prieskumu oznamovanú protiprávnosť Recenzie.

3.6. V nadväznosti na výsledok posúdenia podľa čl. 3.4 urobí rozhodnutie (ďalej len „Rozhodnutie“) spočívajúce v

3.6.1. v prijatí prípadných opatrení spočívajúcich v odstránení Recenzie (ďalej len „Obmedzenie“) alebo

3.6.2. odmietnutí prijatia Obmedzenia.

3.7. Rozhodnutie spolu s odôvodnením sa Oznamovateľovi pošle na e-mail oznámený Prevádzkovateľovi podľa čl. 3.2.3 a Používateľovi, ktorý Recenziu zverejnil, na e-mail uvedený v používateľskom účte (Oznamovateľ a Používateľ, ktorý zverejnil Recenziu, ďalej každý aj ako „Dotknutý subjekt“.)

3.8. K Obmedzeniu spočívajúcom v odstránení Recenzie pristúpi Prevádzkovateľ v prípade, že je Recenzia protiprávna alebo nezlučiteľná so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa.

3.9. Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k obmedzeniu aj v prípade, že bez podnetu Oznamovateľa zistí, že Recenzia je protiprávna alebo nezlučiteľná so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa. V takom prípade sa uplatní postup podľa čl. 3.6 a násl. primerane.

4. PODANIE SŤAŽNOSTI

4.1. Ak Dotknutý subjekt nesúhlasí s Rozhodnutím, ktoré mu bolo doručené, je oprávnený podať sťažnosť proti Rozhodnutiu (ďalej len „Sťažnosť“), a to prostredníctvom e-mailu, z ktorého mu bolo rozhodnutie doručené.

4.2. Dotknutý subjekt je oprávnený podať Sťažnosť do 6 mesiacov odo dňa doručenia Rozhodnutia.

4.3. Prevádzkovateľ Rozhodnutie, proti ktorému je Sťažnosť podaná, zruší, ak:

4.3.1. Sťažnosť obsahuje dôvody dostatečné na to, aby Prevádzkovateľ dospel k záveru, že Rozhodnutie nepodnikať žiadne kroky na základe oznámenia je neodôvodnené, alebo

4.3.2. informácie, kterých sa Sťažnosť týka, nie sú protiprávne ani nezlučiteľné so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa,

4.3.3. Sťažnosť obsahuje informácie, z kterých vyplýva, že konanie sťažovateľa neodôvodňuje prijaté opatrenie.

4.4. Prevádzkovateľ bez zbytečného odkladu oznámi Dotknutému subjektu, ktorý Sťažnosť podal, svoje odôvodnené rozhodnutie o informáciách, ktorých sa Sťažnosť týka, a o možnostiach mimosúdneho riešenia sporu podľa čl. 5.

5. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

5.1. V prípade, že Dotknutý subjekt nesúhlasí s Rozhodnutím alebo nie je vybavená Sťažnosť, ktorú podal postupom podľa čl. 4, je oprávnený postúpiť záležitosť subjektu na mimosúdne riešenie sporov v súlade s týmto čl. 5.

5.2. Subjektom oprávneným riešiť spory medzi Prevádzkovateĺom a Dotknutým subjektom je každý subjekt certifikovaný na mimosúdne riešenie sporov Českým telekomunikačným úradom.

5.3. Ak právne predpisy nestanovujú inak, bude Prevádzkovateľ so subjektom certifikovaným na riešenie sporov spolupracovať.

5.4. Rozhodnutia vydané subjektmi certifikovanými na mimosúdne riešenie sporov nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné.

5.5. Postup podania žiadosti o mimosúdne riešenie sporu nie je momentálne stanovený.

     6. záverečné ustanovenia

6.1. Tieto OP Recenzie žiadnym spôsobom neobmedzujú právo Prevádzkovateľa zmazať Recenziu v prípade, že ju považuje za protiprávnu, obsahovo alebo formálne nevhodnú pre Portál alebo jeho príslušnú sekciu. Práva a povinnosti Užívateľov a Prevádzkovateľa v súvislosti s vkladaním a odstraňovaním Recenzií sú stanovené v čl. 8 Podmienok.

6     .2. Práva a povinnosti týmito OP Recenzie neupravené sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito OP Recenzie v rozpore, a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a DSA.

6     .3. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Recenzie zo strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 10.2 Podmienok.

6     .4. Toto znenie OP Recenzie nadobúda účinnosť dňa 15. 3. 2024.