PODMIENKY POUŽÍVANIA HEUREKA MARKETPLACE ÚVODNÉ USTANOVENIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA HEUREKA MARKETPLACE ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk

1.1.1. Tieto Obchodné podmienky pre Heureka Marketplace na Heureka.sk (ďalej len „OP Marketplace“) vydáva spoločnosť Heureka Group a.s., so sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi používajúcimi Portál na ponúkanie Tovaru, ktorí sú na základe dohody s Prevádzkovateľom zaradení do programu Heureka Marketplace.

1.1.2. Prevádzkovateľ zaviedol možnosť uzatvárania Kúpnych zmlúv medzi registrovanými Obchodníkmi a Užívateľmi prostredníctvom Portálu (Ponuky v režime Heureka Marketplace) v zmysle čl. 3.6. Podmienok používania nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-nakupnej-galerie-heureka-sk/ (ďalej len „Podmienky“), ktorú však ponúka iba Obchodníkom, ktorí uzatvoria s Prevádzkovateľom Zmluvu o spolupráci pri predaji Tovaru na portáli Heureka podľa týchto OP Marketplace.

1.1.3. Tieto OP Marketplace sú súčasťou Zvláštnych podmienok používania Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok, ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom uplatňujú v stanovenom rozsahu, pokiaľ tieto OP Marketplace nestanovujú inak. Na tieto OP Marketplace sa uplatňuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, pokiaľ nie je v týchto OP Marketplace uvedený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

1.2. Adyen N.V.

1.2.1. Spoločnosť Adyen N.V., registrovaná v Holandsku, IČO: 34259528, so sídlom Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandsko, je prevádzkovateľ Systému Adyen, prostredníctvom ktorého Užívateľ platí cenu za Tovar alebo služby zakúpené od Obchodníkov prostredníctvom Portálu.

1.3. Obchodník

1.3.1. Obchodník má záujem o zaradenie Tovaru ponúkaného v E-shope do Ponuky Tovaru na Portáli, ďalej o predaj tohto Tovaru Užívateľom na základe Kúpnych zmlúv uzatváraných prostredníctvom Portálu v zmysle čl. 3.6. Podmienok, a o využitie Systému Adyen za účelom prijímania platieb za Tovar.

1.4. Výklad pojmov

1.4.1. Administračné rozhranie – rozhranie, pomocou ktorého registrovaný Obchodník môže komunikovať s Prevádzkovateľom a vykonávať nastavenia;

1.4.2. AML zákon – zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;

1.4.3. E-mailová adresa Obchodníka – e-mailová adresa, ktorú Obchodník uviedol v Registračnom formulári a ktorá je určená na doručovanie oznámení, výziev a inej dokumentácie v súvislosti so Zmluvou;

1.4.4. Identifikácia – identifikácia Obchodníka, ktorú je Adyen povinný vykonať za podmienok uvedených v AML zákone;

1.4.5. Platobná metóda – konkrétny spôsob platby, pomocou ktorého môže Užívateľ platiť za Tovar či služby ponúkané na Portáli. Jednotlivé Platobné metódy, s výnimkou platby na dobierku, platby bankovým prevodom a platby v hotovosti pri tzv. osobnom odbere, zahŕňajú riešenia dohodnuté v rámci Systému Adyen s jednotlivými Partnermi Adyen;

1.4.6. Platobný účet – virtuálny platobný účet, ktorý vedie Adyen pre Obchodníka, na ktorý budú prijímané peňažné prostriedky hradené Užívateľmi Obchodníkom z titulu Kúpnych zmlúv;

1.4.7. Pravidlá Adyen – Pravidlá využívania platobného systému Adyen na účely úhrad cien za Tovar v rámci Heureka.sk, ktoré tvoria prílohu Zmluvy, ktoré sú dostupné na https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-platobneho-systemu-adyen/;

1.4.8. Provízia – provízia Prevádzkovateľa, dohodnutá na základe čl. 6.1. týchto OP Marketplace;

1.4.9. Registračný formulár – formulár sprístupnený Obchodníkovi v rámci Administračného rozhrania, ktorého vyplnenie a odoslanie Obchodníkom sa považuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy;

1.4.10. Zmluva – zmluva o spolupráci, ktorá upravuje práva a povinnosti strán pri predaji Tovaru a služieb prostredníctvom portálu Heureka.sk, a využití Systému Adyen na úhradu ceny za Tovar a služby, uzatvorená medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom;

1.4.11. Systém Adyen – on-line platobná brána spravovaná spoločnosťou Adyen, umožňujúca využitie niekoľkých Platobných metód.

1.5. Uzatvorenie Zmluvy, obchodné podmienky

1.5.1. Zmluvu uzatvárajú Obchodník s Prevádzkovateľom elektronicky, pričom vyplnenie a odoslanie Registračného formulára umiestneného v Administračnom rozhraní Obchodníkom je návrhom na uzatvorenie Zmluvy. Zmluva je uzatvorená okamžikom, kedy Prevádzkovateľ doručí na e-mailovú adresu Obchodníka správu o tom, že jeho návrh na uzatvorenie Zmluvy akceptoval.

1.5.2. Podmienkou k odoslaniu Registračného formulára podľa čl. 1.5.1. je odsúhlasenie týchto OP Marketplace a Pravidiel Adyen, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Obchodníkom a  Prevádzkovateľom a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy.

1.5.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo

a) kontaktovať pred schválením registrácie Obchodníka telefonicky a overiť si informácie, ktoré uviedol v Registračnom formulári a/alebo

b) odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, a to i bez uvedenia dôvodov.

1.5.4. Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak alebo platnosť niektorých ustanovení týchto OP Marketplace nie je Zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vylúčená alebo inak modifikovaná, v ostatných prípadoch platia pre vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami tieto OP Marketplace.

1.6. Podmienky pre uzatvorenie Zmluvy

1.6.1. Na to, aby mohol Obchodník uzatvoriť Zmluvu, musí spĺňať všetky ďalej uvedené podmienky:

a) E-shop Obchodníka má implementovanú službu Overené zákazníkmi,

b) Obchodník je na základe služby Overené zákazníkmi držiteľom certifikátu „Overené zákazníkmi“
(https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-programu-overene-zakaznikmi/).

1.6.2. Obchodník ďalej berie na vedomie, že pokiaľ prestane v priebehu trvania Zmluvy spĺňať ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený deaktivovať tomuto Obchodníkovi možnosť predaja Tovaru priamo prostredníctvom Portálu. Túto možnosť je oprávnený opätovne aktivovať kedykoľvek neskôr potom, čo Obchodník opätovne začne spĺňať vyššie uvedené podmienky v čl. 1.6.1.

1.7. Zabezpečenie Administračného rozhrania, informačná povinnosť Obchodníka

1.7.1. Prístup k Administračnému rozhraniu je zabezpečený používateľským menom (e-mailová adresa Obchodníka) a heslom. Obchodník je zodpovedný za používateľské heslo a je povinný toto heslo chrániť, prípadne vykonať jeho zmenu, akonáhle má podozrenie na možnosť jeho prezradenia neoprávneným osobám a možné zneužitie. Za prípadné zneužitie prístupového hesla treťou osobou je zodpovedný Obchodník.

1.7.2. Obchodník je zodpovedný za to, že všetky údaje uvedené v Registračnom formulári sú aktuálne a je povinný udržiavať ich aktuálnosť i v príslušnom formulári v rámci Administračného rozhrania (najmä zmeny osôb oprávnených konať za Obchodníka, prípadne zmeny kontaktných osôb). Obchodník je ďalej zodpovedný za správne nastavenie svojej e-mailovej schránky pre e-mailovú adresu Obchodníka, jej funkčnosť i za to, že nemá e-mailovou schránku plnú. V prípade dlhodobej neprítomnosti príslušnej kontaktnej osoby je Obchodník povinný presmerovať si e-mailovou adresu tak, aby bol zabezpečený príjem elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu Obchodníka a odpovede na ňu.

2. predmet zmluvy

2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Obchodníka:

2.1.1. dodať Užívateľom Portálu Tovar, ktorý si Užívatelia prostredníctvom Portálu u Obchodníka objednajú, v množstve a kvalite zodpovedajúcej Objednávke, a v čase a za podmienok špecifikovaných touto Zmluvou;

2.1.2. dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a Podmienok pri ponúkaní Tovaru a riadiť sa pri uzatváraní Kúpnych zmlúv prostredníctvom Portálu Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami;

2.1.3. zaplatiť Prevádzkovateľovi Províziu za sprostredkovanie predaja, vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v čl. 6. týchto OP Marketplace;

2.1.4. zaplatiť Prevádzkovateľovi v plnej výške všetky sumy, ktoré Prevádzkovateľ zaplatí Užívateľom alebo tretím osobám z titulu garancie náhrady kúpnej ceny podľa čl. 7. Podmienok;

2.1.5. dodržiavať povinnosti pri používaní Systému Adyen podľa Zmluvy a Pravidiel Adyen;

2.1.6. splnomocniť Prevádzkovateľa, aby Prevádzkovateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom Heureka Marketplace oznámil Užívateľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2. Predmetom Zmluvy je ďalej záväzok Prevádzkovateľa:

2.2.1. umožniť Užívateľom vyhľadávanie Tovaru Obchodníka prostredníctvom Portálu;

2.2.2. prezentovať Tovar na Portáli za pomoci automatizovaných prostriedkov (API rozhrania, resp. XML FEEDu dodávaného Obchodníkom);

2.2.3. poskytnúť Obchodníkovi a Užívateľovi možnosť uzatvoriť Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je Tovar ponúkaný Obchodníkom prostredníctvom Portálu, pokiaľ Prevádzkovateľ predaj Tovaru v režime Heureka Marketplace v danej kategórii podporuje (čl. 4.1. týchto OP Marketplace);

2.2.4. poskytnúť Užívateľom možnosť úhrady kúpnej ceny za Tovar Obchodníkovi prostredníctvom Systému Adyen využitím Platobných metód dohodnutých s Adyen;

2.2.5. poskytnúť Obchodníkovi prístup do Administračného rozhrania a umožniť mu využívať jeho funkcie v rozsahu Zmluvy.

3. práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník je povinný odosielať na Portál informácie výhradne v slovenskom jazyku. Všetky ceny Tovaru a prepravy musia byť uvádzané v mene EUR. Obchodník sa zaväzuje zabezpečiť, aby kúpna cena za Tovar vystavený na Portáli nepresiahla po celú dobu jeho vystavenia na Portáli kúpnu cenu toho istého Tovaru v E-shope, či na akýchkoľvek iných im prevádzkovaných internetových stránkach. Obchodník zodpovedá za správnosť údajov, exportovaných na Portál, a za súlad týchto údajov so skutočnými vlastnosťami Tovaru a s právnymi predpismi.

3.2. Po prijatí Objednávky Užívateľa odovzdanej Obchodníkovi Prevádzkovateľom je Obchodník povinný zaslať Užívateľovi v zmysle čl. 3.9. Podmienok potvrdenie Objednávky, obsahujúce aspoň údaje podľa uvedeného ustanovenia Podmienok. Doručením tohto potvrdenia Objednávky Užívateľovi je uzatvorená Kúpna zmluva. Obchodník berie na vedomie, že Kúpna zmluva nie je uzatvorená zaslaním súhrnu Objednávky Prevádzkovateľom Užívateľovi podľa čl. 3.7. Podmienok. Ak bol Tovar v okamžiku odoslania Objednávky riadne vystavený na Portáli, je Obchodník povinný uzatvoriť s Užívateľom Kúpnu zmluvu za podmienok vyplývajúcich z Ponuky. Obchodník je povinný viesť stavy Objednávok aktuálne tak, aby bolo možné kedykoľvek zistiť, v akom je Objednávka stave.

3.3. Obchodník sa zaväzuje povinne pri každej Ponuke na Portáli uviesť informáciu „Dostupnosť Tovaru“, ktorá informuje Užívateľa o maximálnej dobe potrebnej pre odoslanie Tovaru prepravcom alebo o maximálnej dobe nutnej na prípravu Objednávky na osobný odber odo dňa prijatia platby kúpnej ceny na účet Obchodníka (v prípade voľby spôsobu platby cez Adyen), alebo odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy (v prípade voľby spôsobu platby na dobierku či v hotovosti pri osobnom odbere). V prípade, že Obchodník má pri dostupnosti Tovaru na Portáli uvedené „Skladom“, je povinný Tovar odoslať (alebo pripraviť na osobný odber) najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Ak nie je Obchodníkovi dostupnosť Tovaru známa, je oprávnený pri takej Ponuke uviesť informácie „Dostupnosť na dotaz“, poprípade podobnú informáciu o možnosti Užívateľa overiť si dostupnosť Tovaru individuálne telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailu. V prípade, že bude dochádzať k opakovanému porušeniu povinnosti Obchodníka (t. j. viac ako 3x počas posledného mesiaca) podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť podľa čl. 9.2.1. týchto OP Marketplace.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Obchodník je oprávnený požadovať od Užívateľov okrem úhrady kúpnej ceny aj úhradu nákladov za prepravu Tovaru, ak sa nedohodne v konkrétnom prípade s Užívateľom inak. Výška ceny za dopravu Tovaru nesmie presiahnuť cenu dopravy uvádzanú Obchodníkom pre ten istý Tovar na stránkach E-shopu.

3.5. Tovar je považovaný za dodaný Užívateľovi (kupujúcemu), ak mu je odovzdaný Obchodníkom alebo prepravcom.

3.6. Obchodník berie na vedomie, že má všetky práva a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, a že Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ predaja nie je stranou Kúpnej zmluvy. Obchodník sa zaväzuje ponúkať Tovar a uzatvárať Kúpne zmluvy prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa za podmienok, ktoré sú v súlade s Podmienkami, a v plnom rozsahu ich dodržiavať (najmä ustanovenia čl. 3. až 6. Podmienok). Uvedené ustanovenia Podmienok obsahujú dojednania, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy. V prípade, že Obchodník prostredníctvom svojho E-shopu ponúka Tovar za podmienok odlišných, ako je ustanovené v Podmienkach (obchodné podmienky, reklamačný poriadok atď.), zaväzuje sa tieto odlišné podmienky pri ponúkaní Tovaru a uzatváraní zmlúv prostredníctvom Portálu neuplatňovať, pokiaľ sú v rozpore s Podmienkami a so Zmluvou, resp. OP Marketplace. Ustanovenia samostatných predajných podmienok Obchodníka, ktoré sú pre Užívateľov priaznivejšie než ustanovenia Podmienok, sa však na vzťah medzi Užívateľom a Obchodníkom uplatnia vždy. Ustanovenia Zmluvy, týchto OP Marketplace a Podmienok sú pre Obchodníka záväzné, Obchodník s nimi výslovne súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pokiaľ Obchodník uplatňuje na Kúpne zmluvy vlastné obchodné či reklamačné podmienky v rozsahu v akom neodporujú Podmienkam v zmyslu tohto odseku, je povinný zaslať vlastné obchodné či reklamačné podmienky v textovej podobe v rámci potvrdenia Objednávky zaslanom Užívateľovi podľa čl. 3.2. týchto OP Marketplace.

3.7. Obchodník berie na vedomie, že prostredníctvom Portálu bude spravidla dochádzať k uzatváraniu spotrebiteľských zmlúv prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, podľa zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informačná povinnosť voči spotrebiteľom je splnená dodržaním požiadaviek na obsah Ponuky, a ďalej prostredníctvom Podmienok vzťahujúcich sa aj na Užívateľa. Uzatvorením Zmluvy Obchodník Prevádzkovateľa zmocňuje k poskytnutiu uvedených informácií Užívateľom prostredníctvom Portálu menom Obchodníka.

3.8. Obchodník je povinný zabezpečiť u každého dodaného Tovaru doklad o prevzatí Tovaru Užívateľom. Doklad o prevzatí Tovaru môže byť písomný, prípadne elektronický (najmä pri dodaní Tovaru prostredníctvom dopravcu). V prípade vzniku pochybností o doručení či okamžiku doručenia Tovaru, alebo v iných sporných situáciách, je Obchodník povinný zaslať Prevádzkovateľovi kópiu dokladu o prevzatí Tovaru (aj v elektronickej podobe). Zmluvné strany sa týmto dohodli, že vlastníctvo Tovaru prechádza na Užívateľa dňom jeho prevzatia od Obchodníka alebo od prepravcu.

3.9. Obchodník sa zaväzuje ponúkať pri predaji na Portáli nový a nepoužitý Tovar. V prípade ponúkania použitého alebo rozbaleného Tovaru alebo druhotnej licencie k softvéru je povinný túto skutočnosť riadne označiť a zaradiť ich do príslušnej kategórie pre použitý Tovar, pokiaľ Prevádzkovateľ takú kategóriu na Portáli ponúka. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku je Prevádzkovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť podľa čl. 9.2.1. týchto OP Marketplace.

3.10. Obchodník zodpovedá za správnosť informácií, odoslaných na Portál, a za ich súlad s právnymi predpismi. V prípade, že Prevádzkovateľ zistí nesprávnosť alebo protiprávnosť týchto informácií, je oprávnený Ponuku obsahujúcu tieto informácie odstrániť v súlade s Podmienkami zodpovednosti za obsah, ktoré sú dostupné na (DOPLNIŤ) alebo čl. 5.1 a 5.2 Všeobecných obchodných podmienok používania portálu Heureka.sk, ktoré sú dostupné na (DOPLNIŤ). Obchodník zodpovedá Prevádzkovateľovi i Užívateľom za škodu, ktorá im v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo protiprávnych informácií vznikne.

3.11. Obchodník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ v zmysle čl. 7. Podmienok garantuje Užívateľovi výplatu náhrady kúpnej ceny v prípadoch, kedy:

3.11.1. Obchodník Užívateľovi dodal Tovar v rozpore s Kúpnou zmluvou;

3.11.2. Obchodník Užívateľovi nedodal žiadny Tovar;

3.11.3. Užívateľ odstúpil od Kúpnej zmluvy a Obchodník mu nevrátil kúpnu cenu;

3.11.4. Obchodník neodstránil vady Tovaru po oprávnenom uplatnení záruky za kvalitu Užívateľom.

Podrobné podmienky uplatnenia nároku na výplatu náhrady kúpnej ceny Užívateľom sú stanovené v čl. 7. Podmienok.

3.12. Ak Prevádzkovateľ vyplatí Užívateľovi náhradu kúpnej ceny podľa čl. 3.11. týchto OP Marketplace, Obchodník sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi sumu rovnajúcu sa sume vyplatenej Prevádzkovateľom Užívateľovi, a to na základe daňového dokladu doručeného Obchodníkovi. Obchodník udeľuje Adyen súhlas s tým, aby pohľadávka Prevádzkovateľa voči Obchodníkovi z titulu oprávnene vyplatenej náhrady kúpnej ceny Užívateľovi, bola uhradená formou zápočtu tejto pohľadávky Adyen voči Obchodníkovi za pohľadávku Obchodníka na vyplatenie kúpnej ceny za Tovar podľa čl. 2.2.7. týchto OP Marketplace. Podmienkou tejto úhrady je, aby sa v momente vzniku nároku Užívateľa na výplatu sumy náhrady kúpnej ceny nachádzalo na Platobnom účte dostatočné množstvo peňažných prostriedkov, určených na vyplatenie Obchodníkovi. O takto vyplatenú sumu bude znížený nárok Obchodníka na výplatu kúpnych cien za Tovar alebo služby prijatých na Platobný účet v prospech Obchodníka.

Obchodník má prostredníctvom Administračného rozhrania prístup k prehľadu platieb, prijatých na Platobný účet.

3.13. Obchodník má možnosť predávať Tovar cez Portál prostredníctvom pripojenia sa na API rozhranie Portálu. Pokiaľ sa Obchodník nepripojí na API rozhranie Portálu, môžu byť pre neho niektoré funkcie alebo podmienky uzatvárania Kúpnych zmlúv prostredníctvom Portálu nedostupné alebo môžu byť obmedzené. Popis funkčnosti, záväzných pokynov a pravidiel v prípade, že Obchodník nie je pripojený na API rozhranie Portálu, sa nachádza v Nápovede, časť Registrácia a aktivácia Heureka Marketplace na https://sluzby.heureka.sk/napoveda/registracia-a-nastavenie-heureka-kosika/ a Proces spracovania objednávky na https://sluzby.heureka.sk/napoveda/napojenie-bez-api-ako-spracovat-objednavky/. Presné špecifikácie API rozhrania Portálu sa nachádzajú v Nápovede – časť Heureka Marketplace API na https://sluzby.heureka.sk/napoveda/kosik-api/.

4. práva a povinnosti prevádzkovateľa

4.1. Prevádzkovateľ zobrazuje Ponuky Tovaru Obchodníka na stránkach Portálu a sprostredkováva Obchodníkovi možnosť uzatvoriť prostredníctvom Portálu Kúpne zmluvy s Užívateľmi podľa týchto OP Marketplace v kategóriách, v ktorých Prevádzkovateľ podporuje uzatváranie Kúpnych zmlúv v režime Heureka Marketplace. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť maximálnu súčinnosť pri riešení technických problémov Obchodníka, ktoré vznikli v súvislosti s používaním Portálu, prípadne ďalších nástrojov poskytovaných Obchodníkovi Prevádzkovateľom na základe Zmluvy.

4.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Obchodníka zo strany poskytovateľa softwarovej platformy, na ktorú je Portál naviazaný, poskytovanie informácií a technickej podpory nevyhnutných na riadne prepojenie E-shopu s Portálom. V prípade záujmu Obchodníka o prenosy údajov medzi Prevádzkovateľom a E-shopom prostredníctvom API rozhrania je Obchodník povinný vykonať úpravy svojho E-shopu sám a na vlastné náklady, Prevádzkovateľ iba poskytne pokyny nevyhnutné na realizáciu API rozhrania a prípadné ďalšie informácie, bez toho, aby zodpovedal za správnosť a úspech realizácie API rozhrania.

4.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a správnosť informácií, odoslaných Obchodníkom na Portál, za ich súlad s právnymi predpismi, ani za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje v jednotlivých Ponukách, spôsobené ich prenosom na Portál automatizovanými prostriedkami. Prevádzkovateľ je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065  zo dňa 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (nariadenie o digitálnych službách) povinný odstrániť všetok obsah, ktorý je protiprávny alebo nezlučiteľný s jeho zmluvnými podmienkami, pričom bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach používania portálu Heureka obchodníkmi dostupných na (DOPLNIŤ) a v Pravidlách  zodpovednosti za obsah obchodníka dostupných na (DOPLNIŤ). Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Obchodníkovi v súvislosti s takýmto postupom.

4.4. Pri každej Ponuke Obchodníka, kde to systém Adyen dovoľuje, sa Prevádzkovateľ zaväzuje ponúkať Užívateľom možnosť úhrady ceny za Tovar alebo služby podľa Ponuky prostredníctvom Systému Adyen. . Okrem spôsobu úhrady ceny Tovaru alebo služieb prostredníctvom Adyen je Obchodník oprávnený na Portáli ponúkať aj platbu bankovým prevodom, platbu v hotovosti pri tzv. osobnom odbere a platbu prepravcovi na dobierku. Úhrada ceny za Tovar alebo Služby prostredníctvom Systému Adyen je poskytovaná zo strany Adyen, pričom tejto možnosti využíva Obchodník na vlastné riziko a v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou Adyen. Obchodník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poskytovanie tejto služby Adyen.

4.5. Výplata súm prijatých na Platobný účet prebieha na bankový účet Obchodníka automaticky 1x týždenne.

4.6. Pokiaľ Užívateľ oprávnene reklamuje platbu vo svojej banke alebo v Adyen (z dôvodu zneužitia platobného prostriedku, platobného účtu alebo z dôvodu nedoručenia Tovaru), je systém Adyen povinný Užívateľovi nahradiť takto vzniknutú škodu z prostriedkov nachádzajúcich sa na Platobnom účte, a za týmto účelom zablokovať prostriedky Obchodníka na tomto Platobnom účte až do výšky reklamovanej platby. Prevádzkovateľ je v takomto prípade oprávnený vyžiadať si od Obchodníka podklady k reklamovanej transakcii, tieto podklady posúdiť a prípadne ich odovzdať Adyen alebo banke Užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku požadovanú súčinnosť, nevyhnutnú na objasnenie okolností reklamácie. Pokiaľ sa potvrdí oprávnenosť reklamácie, Adyen vráti zodpovedajúcu sumu naspäť Užívateľovi.

4.7. V prípade, že sa v momente vzniku povinnosti Prevádzkovateľa vrátiť Užívateľovi reklamovanú sumu, na Platobnom účte nenachádza dostatočné množstvo peňažných prostriedkov prijatých na tento Platobný účet v prospech Obchodníka, je Obchodník povinný Prevádzkovateľovi takto vzniknutú škodu nahradiť, a to najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia výzvy Prevádzkovateľa k tejto náhrade. Prevádzkovateľ je oprávnený pripočítať všetky peňažné nároky Obchodníka, ktoré má voči Prevádzkovateľovi, k tomuto nároku na náhradu škody.

4.8. Akékoľvek zmeny bankového účtu Obchodníka je možné vykonávať iba na základe žiadosti Obchodníka zaslanej z e-mailovej adresy Obchodníka na adresu Prevádzkovateľa; na žiadosť odoslanú z inej adresy Obchodníka, ako je adresa uvedená pri Registrácii, nie je Prevádzkovateľ povinný reagovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo overiť žiadosť o zmenu bankového účtu aj telefonicky, prípadne inými prostriedkami.

4.9. Prevádzkovateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom Heureka Marketplace oznámi Užívateľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.10. Obchodník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s českým zákonom č. 164/2013 Z. z.., o medzinárodnej spolupráci pri správe daní povinný zhromažďovať informácie o všetkých obchodoch uskutočnených prostredníctvom Heureka Marketplace, ak jednotliví Obchodníci prekročili hranicu 30 obchodov a/alebo sumu 2 000 EUR úhrnu platieb za Tovar, prijatých od Užívateľov za jeden rok. Prevádzkovateľ je podľa českého zákona č. 164/2013 Z. Z., o medzinárodnej spolupráci pri správe daní povinný zhromažďovať a následne oznamovať Špecializovanému finančnému úradu nasledujúce informácie:

a) názov Obchodníka;

b) adresa sídla Obchodníka;

c) zoznam všetkých pridelených daňových identifikačných čísel s určením štátu, ktorý ich vydal, a to aj na účely dane z pridanej hodnoty;

d) informácie o stálych prevádzkach nachádzajúcich sa v štátoch, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti;

e) identifikátor bankového účtu Obchodníka spolu s údajmi o majiteľovi tohto účtu;

f) výška provízie hradenej Prevádzkovateľmi za obchody uskutočnené prostredníctvom Heureka Marketplace;

g) počet obchodov uskutočnených prostredníctvom Heureka Marketplace;

h) úhrn platieb prijatých od Užívateľov za uskutočnené obchody prostredníctvom Heureka Marketplace.

Obchodník poskytne Prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú pri plnení jeho povinností podľa českého zákona č. 164/2013 Z. z., o medzinárodnej spolupráci pri správe daní. Ak Obchodník neposkytne potrebnú súčinnosť, napriek tomu, že ho Prevádzkovateľ po oznámení žiadosti o poskytnutí súčinnosti dvakrát upomenul, musí Prevádzkovateľ podľa českého zákona č. 164/2013 Z. z., o medzinárodnej spolupráci pri správe daní ukončiť Zmluvu s Obchodníkom a znemožniť mu opätovnú registráciu do programu Heureka Marketplace alebo nevyplatí tomuto Obchodníkovi platby od Užívateľov za predaj Tovaru.

5. identifikácia obchodníka

5.1. Povinnosť Identifikácie

5.1.1. Obchodník berie na vedomie, že Adyen je v súlade s právnymi predpismi o ochrane proti praniu špinavých peňazí (AML zákon) povinný vykonávať Identifikáciu jednotlivých Obchodníkov, ktorí s ohľadom na používanie Portálu prijímajú platby ceny podľa Kúpnych zmlúv prostredníctvom Systému Adyen.

5.2. Následky nevykonania Identifikácie

5.2.1. Pokiaľ nebude riadne vykonaná Identifikácia Obchodníka, nie je Obchodník oprávnený žiadať Adyen o vyplatenie peňažných prostriedkov prijatých prostredníctvom Systému Adyen na svoj bankový účet, a Adyen nie je povinný na prevod týchto prostriedkov z Platobného účtu.

6. provízia a platobné podmienky

6.1. Provízia Prevádzkovateľa

6.1.1. Obchodník sa zaväzuje platiť Prevádzkovateľovi Províziu za jednotlivé Kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom Portálu. Výška Provízie je stanovená ako percentuálny podiel z kúpnej ceny Tovaru vrátane DPH (bez nákladov na prepravu) zakúpeného Užívateľom prostredníctvom Portálu.

6.1.2. Konkrétna výška Provízie je určená v Sadzobníku provízií, dostupnom na stránkach Portálu na adrese https://sluzby.heureka.sk/napoveda/kosik-provize/. Sadzobník provízií podlieha zmenám, o ktorých Prevádzkovateľ informuje Obchodníkov v rámci užívateľského rozhrania, pričom rozhodujúci pre výšku Provízie je vždy Sadzobník provízií platný v čase potvrdenia Objednávky Užívateľom, bez ohľadu na to, či sa Obchodník s informáciou o zmene Sadzobníka provízií v rámci užívateľského rozhrania oboznámil alebo nie. Provízia je pre Obchodníka spätne dostupná v jeho užívateľskom rozhraní vždy najneskôr po ukončení zúčtovacieho obdobia podľa čl. 6.2 (kalendárneho mesiaca).

6.1.3. Nárok na úhradu Provízie vzniká Prevádzkovateľovi zo všetkých kúpnych zmlúv v okamihu ich uzavretia. Nárok na Províziu Prevádzkovateľovi zaniká v prípade kúpnych zmlúv, v rámci ktorých nedošlo k zaplateniu kúpnej ceny Tovaru Užívateľom Obchodníkovi, a v prípade spotrebiteľských zmlúv, u ktorých Užívateľ využil právo vrátenia Tovaru a odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (do 14 dní od prevzatia plnenia).

6.2. Vyúčtovanie Provízie

6.2.1. Zúčtovacím obdobím pre účely výplaty Provízie Prevádzkovateľovi je kalendárny mesiac. Za zúčtovacie obdobie sú zúčtovávané Provízie zo všetkých Kúpnych zmlúv.

6.2.2. Prevádzkovateľ vystaví Obchodníkovi faktúru na sumu, rovnajúcu sa súhrnu Provízií, na ktoré mu vznikol nárok za zúčtovacie obdobie, najneskôr do 5. pracovného dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po predmetnom zúčtovacom období, so splatnosťou 14 dní. Obchodník je povinný informovať Prevádzkovateľa o tých Kúpnych zmluvách, od ktorých Užívatelia odstúpili bez uvedenia dôvodu v priebehu posledného zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 3 kalendárnych dní od dátumu doručenia odstúpenia od zmluvy Užívateľa.

7. zodpovednosť za škodu, povinnosť zachovávať mlčanlivosť

7.1. Zodpovednosť za škodu

7.1.1. Obchodník zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s porušením Kúpnej alebo podobnej zmluvy, uzavretej medzi ním a Užívateľom. Obchodník ďalej zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s porušením Zmluvy a týchto OP Marketplace, najmä v súvislosti s porušením povinnosti Identifikácie podľa čl. 5., s povinnosťou poskytnúť Užívateľovi plnenie v súlade s Kúpnou zmluvou, alebo vrátiť sumu Transakcie späť Zákazníkovi. Obchodník zodpovedá Prevádzkovateľovi aj za škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s uplatnením sankcií zo strany Partnerov alebo tretích osôb, a ktorá bola spôsobená nedodržaním podmienok Zmluvy alebo týchto OP Marketplace Obchodníkom. Podmienky zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s používaním Systému Adyen sú stanovené v Pravidlách Adyen.

7.1.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú ním zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z OP Marketplace. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za ušlý zisk ani za škodu spôsobenú Obchodníkom, Partnerom či treťou osobou. Súčet celkovej výšky náhrady škody hradenej Prevádzkovateľom za všetky porušenia Zmluvy neprekročí sumu 2 000 EUR.

7.2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

7.2.1. Zmluvné strany Zmluvy sa zaväzujú dodržiavať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, týkajúcich sa Prevádzkovateľa alebo Obchodníka, ktoré sa v súvislosti so Zmluvou dozvedia, a ktoré nie sú verejné, alebo z ich povahy nevyplýva, že majú byť zverejnené. Zmluvné strany sú predovšetkým povinné tieto informácie nesprístupňovať tretím osobám, nevyužívať vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb inak, ako im umožňuje Zmluva resp. OP Marketplace, a prijať všetky dostupné opatrenia na dodržanie týchto povinností. Táto povinnosť trvá aj po ukončení Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto článku vzniká zmluvnej strane, ktorej sa dané informácie týkajú, nárok na zmluvnú pokutu vo výške 800 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia Zmluvy resp. OP Marketplace.

8. spracúvanie osobných údajov

8.1. Podmienky spracúvania osobných údajov

8.1.1. Plnenia Prevádzkovateľa podľa Zmluvy zahŕňajú spracúvanie osobných údajov. Obchodník v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR poveruje Prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov Užívateľov Portálu (a to najmä identifikačných údajov, kontaktných údajov a údajov o obsahu Objednávok) na účely zhromažďovania a predkladania Objednávok Užívateľov Portálu Obchodníkovi.

8.1.2. Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje pre Obchodníka v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie svojich plnení podľa čl. 2.2. týchto OP Marketplace a iba na základe pokynov Obchodníka, udelených v týchto OP Marketplace a Zmluve, e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom kontaktov uvedených na https://sluzby.heureka.sk/napoveda/kontaktne-osoby/.

8.1.3. Obmedzenie podľa čl. 8.1.2. týchto OP Marketplace sa vzťahuje takisto na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodné organizácie a aplikuje sa, pokiaľ Prevádzkovateľovi toto iné spracúvanie neukladajú právne predpisy, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahujú; v takom prípade Prevádzkovateľ Obchodníka informuje o takej právnej požiadavke pred spracúvaním, iba ak by právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

8.1.4. Povinnosť Prevádzkovateľa podľa čl. 8.1.2. týchto OP Marketplace sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ nezískal v rámci činnosti sprostredkovateľa spracúvania podľa týchto OP Marketplace. Ustanovením čl. 8.1.2. týchto OP Marketplace takisto nie je dotknuté oprávnenie Prevádzkovateľa samostatne spracúvať osobné údaje Používateľov Portálu v pozícii prevádzkovateľa podľa GDPR. Prevádzkovateľ je ako prevádzkovateľ podľa GDPR oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníkov, a to najmä na účely ponuky vlastných produktov a služieb a personalizácie reklamy na základe svojho oprávneného záujmu.

8.1.5. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom v pozícii prevádzkovateľa podľa GDPR vrátane spracúvania osobných údajov Obchodníka sa riadi Zvláštnymi podmienkami „Ochrana osobných údajov na portáli Heureka.sk“.

8.1.6. Obchodník nie je oprávnený nakladať s osobnými údajmi, ktoré sú mu odovzdané v rámci Objednávky s cieľom uzatvorenia Kúpnej zmluvy, na iné účely, než je vybavenie Objednávky, poskytnutie plnenia z Kúpnej zmluvy Užívateľovi, ochrana právnych nárokov Obchodníka a plnenie právnych povinností, ktoré sa na Obchodníka vzťahujú. Najmä nie je Obchodník oprávnený Užívateľovi, ktorého e-mailovú adresu získal v súvislosti s Objednávkou, zasielať vlastné obchodné oznamy, pretože pri odoslaní Objednávky nie sú splnené podmienky pre zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov.

8.1.7. Prevádzkovateľ do 30 dní od ukončenia Zmluvy vymaže osobné údaje spracúvané na základe týchto OP Marketplace, pokiaľ právne predpisy nepožadujú uloženie daných osobných údajov, alebo ho Obchodník nevyzve k okamihu ukončenia Zmluvy písomne na odovzdanie kópie osobných údajov. Povinnosť Prevádzkovateľa podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ nezískal v rámci činnosti sprostredkovateľa spracúvania podľa týchto OP Marketplace, a na osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva samostatne v pozícii prevádzkovateľa podľa GDPR, a to najmä v prípadoch spracúvania podľa čl. 8.1.4. týchto OP Marketplace alebo aj v ďalších prípadoch, pokiaľ je Prevádzkovateľ naďalej oprávnený spracúvať osobné údaje na základe súhlasu, zmluvy, oprávneného záujmu alebo z iného oprávneného dôvodu.

8.2. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

8.2.1. Prevádzkovateľ prijal a udržuje primerané technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

8.2.2. V prípade, že sa Prevádzkovateľ počas účinnosti Zmluvy dozvie o porušení ochrany osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom na základe týchto OP Marketplace, je Prevádzkovateľ povinný ohlásiť Obchodníkovi, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel. Ohlásenie Prevádzkovateľ urobí oznámením na e-mailovú adresu Obchodníka. Následne bez zbytočného odkladu od okamihu, keď sa Prevádzkovateľ dozvedel o prípade porušenia ochrany osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný Obchodníkovi rovnakým spôsobom ohlásiť popis povahy daného prípadu porušenia ochrany osobných údajov vrátane, pokiaľ je to možné, približného počtu dotknutých osôb, kategórií, približného množstva dotknutých záznamov osobných údajov a popis pravdepodobných dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov.

8.3. Zapojenie tretích osôb do spracúvania osobných údajov

8.3.1. Prevádzkovateľ zaistí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti.

8.3.2. Obchodník súhlasí so zapojením ďalších sprostredkovateľov do spracúvania osobných údajov podľa týchto OP Marketplace. Prevádzkovateľ má povinnosť informovať Obchodníka v primeranom predstihu o zámere zapojiť do spracúvania osobných údajov podľa týchto OP Marketplace ďalšieho sprostredkovateľa vrátene konkrétnej identifikácie tohto ďalšieho sprostredkovateľa.

8.3.3. Pokiaľ Prevádzkovateľ zapojí do spracúvania osobných údajov podľa tejto Zmluvy ďalšieho sprostredkovateľa spracúvania, musí sa tento ďalší sprostredkovateľ zmluvne zaviazať na dodržiavanie rovnakých povinností na ochranu osobných údajov, aké sú dohodnuté medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom v týchto OP Marketplace, a to najmä zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení.

8.4. Súčinnosť pri spracúvaní osobných údajov

8.4.1. Za vybavovanie žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb vo vzťahu k osobným údajom, ktoré na základe tejto Zmluvy spracúva Prevádzkovateľ, zodpovedá v plnom rozsahu Obchodník. Pokiaľ bude žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa spracúvania osobných údajov podľa týchto OP Marketplace uplatnená u Prevádzkovateľa, vybaví túto žiadosť Prevádzkovateľ; to neplatí, ak bude na vybavenie žiadosti potrebná súčinnosť Obchodníka alebo by vybavenie žiadosti vyžadovalo neprimerané úsilie Prevádzkovateľa.

8.4.2. Prevádzkovateľ umožní Obchodníkovi urobiť audit technických a organizačných opatrení zavedených Prevádzkovateľom na ochranu osobných údajov po oznámení zaslanom do dátovej schránky Prevádzkovateľa s predstihom najmenej 30 pracovných dní. Obchodník je oprávnený požadovať vykonanie auditu iba v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 17.00 hod. Ak nebude termín auditu navrhovaný Obchodníkom pre Prevádzkovateľa vhodný, je Prevádzkovateľ oprávnený navrhnutý termín odmietnuť a navrhnúť nový termín. Všetky audity umožní Prevádzkovateľ Obchodníkovi v súlade s čl. 8.4.3. týchto OP Marketplace.

8.4.3. Prevádzkovateľ a Obchodník sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne všetku ďalšiu potrebnú súčinnosť a podklady pre plnenie svojich povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov podľa týchto OP Marketplace, najmä pri plnení povinností vyplývajúcich pre Obchodníka zo zabezpečenia spracúvania osobných údajov, pri vykonávaní auditov, pri posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov, pri predchádzajúcej konzultácii s dozorným orgánom a pri plnení žiadostí o uplatnení práv dotknutých osôb. Súčinnosť Prevádzkovateľa, s výnimkou primeranej súčinnosti Prevádzkovateľa pri vybavovaní žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa čl. 8.4.1. týchto OP Marketplace, je spoplatnená hodinovou sadzbou vo výške 115 EUR/hodina bez DPH. Fakturácia a hradenie poplatkov za poskytovanie súčinnosti sa riadi čl. 6.5. Všeobecných obchodných podmienok užívania portálu Heureka.cz pre Obchodníkov.

9. deaktivácia služieb, ukončenie zmluvy

9.1. Dočasná deaktivácia možnosti predaja Tovaru prostredníctvom Portálu

9.1.1. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne deaktivovať (zneprístupniť) možnosť predaja Tovaru Obchodníka prostredníctvom Portálu, a to v prípade,

a) keď Obchodník prestal spĺňať ktorúkoľvek podmienku na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v čl. 1.6.1. týchto OP Marketplace, a/alebo
b) pokiaľ sa Obchodník dopustil akéhokoľvek konania uvedeného v čl. 9.2.1. týchto OP Marketplace (podstatné porušenie Zmluvy), a/alebo
c) pokiaľ sa Obchodník dopustil iného konania, ktoré je možné označiť ako podstatné porušenie Zmluvy v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník.

9.1.2. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať deaktiváciu možnosti predaja Tovaru Obchodníka prostredníctvom Portálu z vyššie uvedených dôvodov s okamžitou platnosťou aj bez toho, aby Obchodníka informoval. Na žiadosť Obchodníka je však Prevádzkovateľ povinný uviesť dôvody deaktivácie.

9.1.3. Deaktivácia podľa čl. 9.1. týchto OP Marketplace predstavuje iba dočasné pozastavenie plnenia zo strany Prevádzkovateľa a nemá vplyv na trvanie Zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa svojho uváženia vykonať opätovnú aktiváciu možnosti predaja Tovaru prostredníctvom Portálu.

9.1.4. Deaktivácia možnosti predaja Tovaru prostredníctvom Portálu z dôvodov uvedených v čl. 9.1.1. týchto OP Marketplace, a tým i dočasné pozastavenie poskytovania služieb a plnenia zo strany Prevádzkovateľa nie je vadou plnenia, ani porušením Zmluvy a Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú touto deaktiváciou.

9.1.5. Obchodník je ďalej oprávnený prostredníctvom e-mailu požiadať Prevádzkovateľa o dočasnú deaktiváciu možnosti predaja Tovaru prostredníctvom Portálu, a to najmä v prípade nedostatočnej predajnej kapacity, dočasného prerušenia činnosti E-shopu a pod. Dočasná deaktivácia podľa tohto článku je možná maximálne na dobu 1 mesiaca, pričom jednému E-shopu sa môže vykonať maximálne 3x za kalendárny rok.

9.2. Spôsoby ukončenia Zmluvy

9.2.1. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy Obchodníkom môže Prevádzkovateľ od Zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie Zmluvy Obchodníkom sa považuje najmä

a) opakované omeškanie s odoslaním Tovaru po lehote podľa čl. 3.3. týchto OP Marketplace,
b) ponúkanie Tovaru na stránkach E-shopu za iných podmienok alebo za inú kúpnu cenu, ako je cena, ktorá je uvedená na Portáli,
c) ponúkanie použitého Tovaru v rozpore s čl. 3.9. týchto OP Marketplace,
d) porušenie právnych predpisov súvisiacich s predajom Tovaru,
e) odmietnutie vykonania Identifikácie,

f) omeškanie Obchodníka s úhradou akýchkoľvek súm Prevádzkovateľovi z titulu Provízií alebo z titulu náhrad vyplatených v rámci Garancie nákupu dlhšie než 15 dní,
g) nedostupnosť kontaktných údajov Obchodníka po dobu dlhšiu než 10 dní, pričom za nedostupnosť sa považuje ako celkom nefunkčný kontakt, tak aj absencia odpovede na komunikáciu Prevádzkovateľa zo strany Obchodníka po vyššie uvedenú dobu,

h) neposkytnutie súčinnosti podľa čl. 4.10.

9.2.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť Zmluvu výpoveďou s výpovednou lehotou 1 týždeň. Výpovedná lehota začína plynúť dňom, kedy bude písomná výpoveď doručená poslednej zmluvnej strane. V prípade vzniku pochybností o okamžiku doručenia sa zmluvné strany dohodli, že výpoveď sa považuje za doručenú na 3. (tretí) deň po jej odoslaní vypovedajúcou stranou, resp. po jej odovzdaní na prepravu poštou. Prevádzkovateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať aj v prípade, že Obchodník prostredníctvom Heureka Marketplace neprijal žiadnu Objednávku po dobu dlhšiu ako 1 mesiac.

9.2.3. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, resp. Zmluvu vypovedať aj elektronicky, a to odoslaním odstúpenia, resp. výpovede na e-mailovú adresu Obchodníka. Obchodník je z dôvodu právnej istoty oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo Zmluvu vypovedať iba v písomnej forme opatrenej podpisom osoby oprávnenej konať za Obchodníka, resp. ho zastupovať; výpoveď alebo odstúpenie Obchodník doručí Prevádzkovateľovi na jeho adresu uvedenú v článku 1.1.1. týchto OP Marketplace.

9.2.4. Všetky záväzky Obchodníka vo vzťahu k Užívateľom, ktoré vznikli počas účinnosti Zmluvy, zostávajú v platnosti i po ukončení Zmluvy.

9.2.5. V prípade ukončenia Zmluvy akýmkoľvek spôsobom je Obchodník povinný bezodkladne zadať Adyen pokyn na výplatu všetkých peňažných prostriedkov prijatých v jeho prospech prostredníctvom Systému Adyen na Platobný účet, a ktoré mu ku dňu ukončenia Zmluvy neboli vyplatené a to v súlade s článkom 3.12. týchto OP Marketplace.

10. záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy, ktoré tieto OP Marketplace neupravujú sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami, pokiaľ nie sú v rozpore s týmito OP Marketplace, a ďalej právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník a subsidiárne zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

  1. 10.2. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Marketplace zo strany Prevádzkovateľa ustanovuje čl. 10.2 Podmienok a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 zo dňa 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (nariadenie o digitálnych službách). Zmena Sadzobníka provízií Prevádzkovateľom v zmysle čl. 6.1.2 týchto OP Marketplace nie je zmenou týchto OP Marketplace a pravidlá vykonávania jednostranných zmien OP Marketplace sa na tieto zmeny neuplatnia.

.

10.3. Tieto OP Marketplace nadobúdajú účinnosť dňa 15. 3. 2024.