Pravidla mediace sporů mezi provozovatelem internetových stránek Heureka.cz a podnikatelskými subjekty užívajícími internetové stránky Heureka.cz k nabízení svého zboží a služeb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují proces pokusu o dosažení dohody mezi sporujícími se stranami za účasti nestranné třetí osoby – mediátora, ve smyslu čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2019/1150, o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále jen „Nařízení“). Stranami sporu, který může být řešen ve smyslu těchto pravidel, může být výhradně:

1.1.1. provozovatel cenového srovnávače Heureka.cz (dále jen „Portál“ nebo „Internetové stránky“), společnost Heureka Group a.s., IČ 07822774, se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 (dále jako „Provozovatel“),

1.1.2. podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), která využívá Portál k nabízení svého zboží nebo služeb (dále jako „Obchodník“).

1.2. Společnost Advocatius, s.r.o., IČ 25839578, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Sokola Tůmy 743/16, PSČ 709 00, zajišťuje službu mediace pro účely řešení sporů mezi Provozovatelem a Obchodníkem, přičemž přijímá žádosti stran o provedení mediace a veškerou korespondenci související s mediací konkrétního sporu, určuje konkrétního mediátora pro daný spor a poskytuje mediátorům technický a organizační servis. Není-li ze strany spol. Advocatius, s.r.o., stanoveno jinak, mediaci ve smyslu těchto Pravidel vykonávají následující mediátoři:

1.2.1. Mgr. Lukáš Mokrý

1.2.2. Mgr. et Mgr. Petr Mališ

1.3. Předmětem mediace ve smyslu těchto Pravidel může být jakýkoli spor mezi Provozovatelem a Obchodníkem, který se týká užívání Portálu, zejména spor o funkčnost Internetových stránek, XML FEEDu a případnou nemožnost užívání některých funkcí, spor o nárok Provozovatele na peněžitá plnění, spor ohledně obsahu nacházejícího se na Internetových stránkách (zejména uživatelské recenze nebo jednotlivé nabídky zboží) nebo spor vyplývající z užití konkrétních uživatelských produktů nabízených v rámci Internetových stránek. Sporu může, ale rovněž nemusí pokus o vyřešení stížnosti Obchodníka prostřednictvím interního systému Provozovatele pro řešení stížností.

1.4. Spol. Advocatius, s.r.o. odpovídá za to, aby zvolený mediátor splňoval následující podmínky:

1.4.1. nestrannost a nezávislost na kterékoli straně sporu;1.4.2. cenová dostupnost pro všechny podnikatelské uživatele Portálu;1.4.3. schopnost poskytování služeb v jazyce, v němž jsou vyhotoveny podmínky upravující vztah mezi Provozovatelem a Obchodníkem;1.4.4. snadná dostupnost prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;1.4.5. schopnost neprodleného poskytnutí služeb;1.4.6. dostatečná odborná zdatnost a zkušenosti v oblasti vztahů v rámci e-commerce.

2. Zahájení mediace

2.1. Provozovatel nebo Obchodník se mohou v jakékoli fázi sporu, splňujícího podmínky dle čl. 1.3., obrátit na spol. Advocatius, s.r.o. s žádostí o provedení mediace, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu [email protected]. E-mail se žádostí musí obsahovat popis okolností sporu, jeho vzniku a stručný popis jeho zamýšleného řešení; žádost Provozovatele musí rovněž obsahovat identifikační a kontaktní údaje Obchodníka.

2.2. Spol. Advocatius, s.r.o. potvrdí dané straně přijetí žádosti; v případě, že tato neobsahuje úplné a dostatečné informace pro účely dalšího postupu si vyžádá jejich doplnění ve lhůtě, které nesmí být kratší než 3 pracovní dny. Na základě takto přijatých informací spol. Advocatius, s.r.o. vyhodnotí splnění následujících podmínek:

2.2.1. popsaný spor splňuje podmínky dle čl. 1.3., zejména se týká práv a povinností Provozovatele nebo Obchodníka vyplývajících z užívání Portálu;

2.2.2. okolnosti nenasvědčují skutečnosti, že v rámci popsaného jednání došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu;

2.2.3. není známa žádná okolnost, zakládající podjatost nebo nedostatek nestrannosti na straně spol. Advocatius, s.r.o. nebo některého z mediátorů.

2.3. Po pozitivním vyhodnocení splnění všech podmínek dle předchozího odstavce spol. Advocatius informuje druhou stranu sporu, která vyplývá ze žádosti o provedení mediace, o přijaté žádosti, o podstatě sporu a o návrhu druhé strany na řešení v rámci mediace, a vyzve ji k vyjádření, zda souhlasí s řešením sporu v rámci mediace, a v případě souhlasu zároveň k vyjádření k podstatě sporu. Je-li druhou stranou Obchodník, zašle mu spol. Advocatius s.r.o. rovněž odkaz na tato Pravidla. Lhůta k vyjádření k výzvě dle tohoto článku nesmí být kratší než 15 dní. Nereaguje-li druhá strana ve stanovené lhůtě, zašle jí spol. Advocatius s.r.o. opětovnou výzvu s dodatečnou lhůtou 5 pracovních dní.

2.4. V případě, že se druhá strana k výzvě dle předchozího odstavce nevyjádří nebo sdělí, že o provedení mediace nemá zájem, spol. Advocatius s.r.o. o tomto vyrozumí žádající stranu a další postup zastaví.

2.5. V případě, že se druhá strana k výzvě dle odst. 2.3. věcně vyjádří a výslovně či konkludentně sdělí nebo dá najevo, že s provedením mediace souhlasí, zahájí spol. Advocatius postup mediace, složený z jednotlivých fází dle následujícího článku.

3. Jednotlivé kroky v rámci mediace

3.1. Výběr mediátora

3.1.1. Spol. Advocatius, s.r.o. na základě výše uvedeného postupu jmenuje konkrétní osobu mediátora sporu a informuje o tomto výběru strany sporu s výzvou, aby ve lhůtě 3 pracovních dní sdělili své připomínky k osobě mediátora. Připomínky k osobě mediátora mohou spočívat výhradně v jeho podjatosti, přičemž strana sporu musí ve výše uvedené lhůtě uvést konkrétní důvody podjatosti. V případě, že strana sporu důvody podjatosti dostatečně konkrétně uvede a spol. Advocatius, s.r.o. je vyhodnotí jako důvodné, jmenuje jiného mediátora a zopakuje výzvu dle tohoto odstavce.

3.2. Uzavření smlouvy o provedení mediace

3.2.1. Na základě jmenování mediátora dle předchozího odstavce zašle spol. Advocatius, s.r.o. stranám trojstrannou smlouvu o provedení mediace, v níž jsou sjednány alespoň následující podmínky: - předmět mediace - výše odměny mediátora (standardně jako jednotková odměna ve formě hodinové sazby) a její splatnost - ujednání o právu mediátora rozhodnout v průběhu mediace o podílu jednotlivých stran sporu na odměně mediátora - případná záloha na náklady mediace - nejdelší doba trvání mediace - souhlas s těmito Pravidly (dále jen „Smlouva“).

3.2.2. Smlouva je stranám zaslána ve formě samostatného dokumentu za každou stranu, jejímž podpisem strana vyjadřuje souhlas se zněním navržené Smlouvy.

3.2.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jsou spol. Advocatius, s.r.o. doručeny listinné znění souhlasů se zněním Smlouvy, podepsané oprávněnými zástupci Obchodníka i Provozovatele, případně elektronické znění podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

3.3. Mediace

3.3.1. Mediace probíhá standardně bez osobního jednání, formou jednání za pomocí prostředků komunikace na dálku. Mediátor je podle okolností případu a postojů stran sporu oprávněn zvolit formu písemné komunikace, anebo formu telekonference prostřednictvím telekonferenčního prostředku dostupného pro všechny strany (aplikace Skype, Teams, FaceTime apod.).

3.3.2. V rámci mediace mediátor nejdříve shrne skutečnosti, které mu jsou doposud ze sdělení stran známy, vyžádá si od stran reakci a následně jim sdělí svůj názor na věc a naznačí možnosti smírného řešení. Následný postup včetně počtu a frekvence jednání určí mediátor v závislosti na postoji obou stran sporu, vždy v rámci maximální doby trvání mediace, sjednané dle Smlouvy.

3.3.3. Kdykoli v průběhu mediace může kterákoli ze stran mediaci ukončit zasláním informace o ukončení mediátorovi a druhé straně sporu. Nárok mediátora na odměnu za dosavadní průběh mediace není tímto ukončením jakkoli dotčen.

3.3.4. Mediátor je oprávněn kdykoli mediaci ukončit zasláním oznámení oběma stranám sporu, a to zejména v následujících případech: - mediátor má na základě postupu stran pochybnosti o jejich vůli uzavřít dohodu o smíru nebo podrobit se případné dohodě o smíru (pochybnosti o dostatku dobré víry strany sporu); - mediátor má důvodné pochybnosti o tom, že strany sporu uhradí náklady mediace a podrobí se rozhodnutí mediátora o podílu na nákladech mediace; - mediátor se dozví, že některá ze stran sporu zahájila v téže věci soudní řízení; - nastala skutečnost zakládající podjatost mediátora.

3.4. Dohoda o smírném řešení

3.4.1. V případě, že v rámci výše uvedeného postupu strany sporu dosáhnou shody na smírném řešení, zrekapituluje mediátor podmínky tohoto smírného řešení a poté, co strany tyto podmínky výslovně odsouhlasí, navrhne mediátor znění dohody o smíru, kterou zašle oběma stranám. V případě, že strany k návrhu dohody sdělí jakékoli připomínky, upraví mediátor dohodu podle těchto připomínek, pokud s tím druhá strana vysloví souhlas. Mediátor není stranou dohody o smíru a neodpovídá za to, zda strany navrženou dohodu uzavřou či nikoliv.

3.4.2. V případě, že strany dohodu o smíru uzavřou, zašlou mediátorovi elektronicky kopii dohody.

3.4.3. V případě, že strany nesdělí žádné připomínky k návrhu dohody ani nezašlou mediátorovi kopii uzavřené dohody nejpozději do 15 dní od zaslání její poslední verze ze strany mediátora, mediátor mediaci ukončí bez ohledu na to, zda k uzavření dohody došlo nebo nikoliv.

3.4.4. Na základě splnění podmínek dle čl. 3.4.2. nebo 3.4.3. mediátor zašle stranám sporu sdělení o ukončení mediace, společně s informací o poměru stran na nákladech mediace a vyúčtováním nákladů mediace dle následujícího článku.

3.5. Vyúčtování nákladů mediace

3.5.1. Na základě ukončení mediace kterýmkoli ze způsobů dle čl. 3.3.3. nebo 3.4. zašle mediátor oběma stranám vyúčtování nákladů mediace. Náklady mediace jsou tvořeny odměnou mediátora a náhradou hotových výdajů mediátora. Odměna mediátora je sjednána v rámci Smlouvy. V případě, že má jakákoli strana sporu námitky proti vyúčtování, je povinna je sdělit mediátorovi nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho přijetí.

3.5.2. V souladu s čl. 12 odst. 4 Nařízení je mediátor oprávněn rozhodnout o tom, jaký podíl ponesou strany sporu na celkových nákladech mediace, a to s přihlédnutím ke všem relevantním aspektům daného případu, zejména k míře opodstatněnosti nároků stran ve sporu, chování stran a vzájemném poměru velikosti a finanční síly stran. Nejvyšší podíl na nákladech mediace, který může strana sporu nést, je 85% z celkových nákladů, nejnižší podíl pak 15%. Rozhodnutí o podílu na nákladech mediace mediátor stranám sdělí společně s vyúčtováním nákladů mediace.

3.5.3. Nesdělí-li žádná strana námitky proti vyúčtování nákladů mediace, nebo vyhodnotí-li mediátor tyto námitky jako bezdůvodné, vystaví spol. Advocatius, s.r.o. každé straně daňový doklad na její podíl na nákladech mediace, a zašle jej stranám sporu. Splatnost daňového dokladu činí alespoň 15 dní.

4. Obecná ustanovení

4.1. Mediace podle těchto Pravidel není mediací ve smyslu zák. č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů, a že uzavřená dohoda není vykonatelným právním titulem, není-li uzavřena ve formě notářského zápisu. Podmínky mediace a požadavky na mediátora se řídí čl. 12 Nařízení, těmito Pravidly a Smlouvou.

4.2. Zahájením mediace dle těchto Pravidel není dotčeno právo stran samostatně zahájit ohledně téhož předmětu sporu soudní řízení nebo řízení před mediátorem ve smyslu zák. č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů. Skončením mediace jakýmkoli způsobem není založena překážka věci rozsouzené; právo stran sporu vzdát se v rámci dohody o smíru nároků vyplývajících z daného sporu není tímto nijak dotčeno.

4.3. Veškerá komunikace stran se spol. Advocatius, s.r.o. nebo s mediátorem se provádí v elektronické formě, prostřednictvím e-mailové adresy spol. Advocatius, s.r.o., případně prostřednictvím komunikační platformy zvolené stranami pro telekonferenční jednání. Veškerou dokumentaci v listinné podobě přijímá spol. Advocatius, s.r.o. na adrese jejího sídla.

4.4. Tato Pravidla jsou pro strany sporu závazná od okamžiku uzavření Smlouvy. Postup před uzavřením Smlouvy je v těchto Pravidlech popsán pro účely právní jistoty stran. V případě změny Pravidel se tato změna nevztahuje na mediace, postupující podle Smluv uzavřených před účinností změny – na tyto mediace se vztahuje verze Pravidel, účinná v okamžiku uzavření Smlouvy.

4.5. Tato verze Pravidel nabývá účinnosti dnem 20. 9. 2021.