Pravidlá mediácie sporov medzi prevádzkovateľom internetových stránok Heureka.cz a podnikateľskými subjektmi používajúcimi internetové stránky Heureka.cz na ponúkanie svojho tovaru a služieb

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú proces pokusu o dosiahnutie dohody medzi sporiacimi sa stranami za účasti nestrannej tretej osoby – mediátora, v zmysle čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len „Nariadenie“). Stranami sporu, ktorý sa môže riešiť v zmysle týchto pravidiel, môže byť výlučne:

1.1.1. prevádzkovateľ cenového porovnávača Heureka.cz (ďalej len „Portál“ alebo „Internetové stránky“), spoločnosť Heureka Group a.s., IČO: 07822774, so sídlom: Karolinská 706/3,  186 00 Praha 8 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“),

1.1.2. podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorá využíva Portál na ponúkanie svojho tovaru alebo služieb (ďalej ako „Obchodník“).

1.2. Spoločnosť Advocatius, s.r.o., IČO: 25839578, so sídlom Ostrava-Mariánské Hory, Sokola Tůmy 743/16, PSČ 709 00, zaisťuje službu mediácie na účely riešenia sporov medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom, pričom prijíma žiadosti strán o vykonanie mediácie a všetku korešpondenciu súvisiacu s mediáciou konkrétneho sporu, určuje konkrétneho mediátora pre daný spor a poskytuje mediátorom technický a organizačný servis. Ak spol. Advocatius, s.r.o. nestanoví inak, mediáciu v zmysle týchto Pravidiel vykonávajú nasledujúci mediátori:

1.2.1. Mgr. Lukáš Mokrý

1.2.2. Mgr. et Mgr. Petr Mališ

1.3. Predmetom mediácie v zmysle týchto Pravidiel môže byť akýkoľvek spor medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom, ktorý sa týka používania Portálu, najmä spor o funkčnosť Internetových stránok, XML FEEDu a prípadnú nemožnosť používať niektoré funkcie, spor o nárok Prevádzkovateľa na peňažité plnenia, spor týkajúci sa obsahu nachádzajúceho sa na Internetových stránkach (najmä používateľské recenzie alebo jednotlivé ponuky tovaru) alebo spor vyplývajúci z použitia konkrétnych používateľských produktov ponúkaných v rámci Internetových stránok. Sporu môže, ale rovnako nemusí predchádzať pokus o vyriešenie sťažnosti Obchodníka prostredníctvom interného systému Prevádzkovateľa na riešenie sťažností.

1.4. Spol. Advocatius, s.r.o. zodpovedá za to, aby zvolený mediátor spĺňal nasledujúce podmienky:

1.4.1. nestrannosť a nezávislosť od ktorejkoľvek strany sporu;

1.4.2. cenová dostupnosť pre všetkých podnikateľských používateľov Portálu;

1.4.3. schopnosť poskytovania služieb v jazyku, v ktorom sú vyhotovené podmienky upravujúce vzťah medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom;

1.4.4. ľahká dostupnosť prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku;

1.4.5. schopnosť neodkladného poskytnutia služieb;

1.4.6. dostatočná odborná zdatnosť a skúsenosti v oblasti vzťahov v rámci e-commerce.

2. Zahájení mediace

2.1. Provozovatel nebo Obchodník se mohou v jakékoli fázi sporu, splňujícího podmínky dle čl. 1.3., obrátit na spol. Advocatius, s.r.o. s žádostí o provedení mediace, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu [email protected]. E-mail se žádostí musí obsahovat popis okolností sporu, jeho vzniku a stručný popis jeho zamýšleného řešení; žádost Provozovatele musí rovněž obsahovat identifikační a kontaktní údaje Obchodníka.

2.2. Spol. Advocatius, s.r.o. potvrdí dané straně přijetí žádosti; v případě, že tato neobsahuje úplné a dostatečné informace pro účely dalšího postupu si vyžádá jejich doplnění ve lhůtě, které nesmí být kratší než 3 pracovní dny. Na základě takto přijatých informací spol. Advocatius, s.r.o. vyhodnotí splnění následujících podmínek:

2.2.1. popsaný spor splňuje podmínky dle čl. 1.3., zejména se týká práv a povinností Provozovatele nebo Obchodníka vyplývajících z užívání Portálu;

2.2.2. okolnosti nenasvědčují skutečnosti, že v rámci popsaného jednání došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu;

2.2.3. není známa žádná okolnost, zakládající podjatost nebo nedostatek nestrannosti na straně spol. Advocatius, s.r.o. nebo některého z mediátorů.

2.3. Po pozitivním vyhodnocení splnění všech podmínek dle předchozího odstavce spol. Advocatius informuje druhou stranu sporu, která vyplývá ze žádosti o provedení mediace, o přijaté žádosti, o podstatě sporu a o návrhu druhé strany na řešení v rámci mediace, a vyzve ji k vyjádření, zda souhlasí s řešením sporu v rámci mediace, a v případě souhlasu zároveň k vyjádření k podstatě sporu. Je-li druhou stranou Obchodník, zašle mu spol. Advocatius s.r.o. rovněž odkaz na tato Pravidla. Lhůta k vyjádření k výzvě dle tohoto článku nesmí být kratší než 15 dní. Nereaguje-li druhá strana ve stanovené lhůtě, zašle jí spol. Advocatius s.r.o. opětovnou výzvu s dodatečnou lhůtou 5 pracovních dní.

2.4. V případě, že se druhá strana k výzvě dle předchozího odstavce nevyjádří nebo sdělí, že o provedení mediace nemá zájem, spol. Advocatius s.r.o. o tomto vyrozumí žádající stranu a další postup zastaví.

2.5. V případě, že se druhá strana k výzvě dle odst. 2.3. věcně vyjádří a výslovně či konkludentně sdělí nebo dá najevo, že s provedením mediace souhlasí, zahájí spol. Advocatius postup mediace, složený z jednotlivých fází dle následujícího článku.

3. Jednotlivé kroky v rámci mediácie

3.1. Výber mediátora

3.1.1. Spol. Advocatius, s.r.o. na základe postupu uvedeného vyššie vymenuje konkrétnu osobu mediátora sporu a informuje o tomto výbere strany sporu s výzvou, aby v lehote 3 pracovných dní uviedli svoje pripomienky k osobe mediátora. Pripomienky k osobe mediátora môžu spočívať výlučne v jeho zaujatosti, pričom strana sporu musí v lehote uvedenej vyššie uviesť konkrétne dôvody zaujatosti. V prípade, že strana sporu dôvody zaujatosti dostatočne konkrétne uvedie a spol. Advocatius, s.r.o. ich vyhodnotí ako dôvodné, vymenuje iného mediátora a zopakuje výzvu podľa tohto odseku.

3.2. Uzavretie zmluvy o vykonaní mediácie

3.2.1. Na základe vymenovania mediátora podľa predchádzajúceho odseku pošle spol. Advocatius, s.r.o. stranám trojstrannú zmluvu o vykonaní mediácie, v ktorej sú dohodnuté aspoň nasledujúce podmienky:
- predmet mediácie
- výška odmeny mediátora (štandardne ako jednotková odmena vo forme hodinovej sadzby) a jej splatnosť
- dohoda o práve mediátora rozhodnúť v priebehu mediácie o podiele jednotlivých strán sporu na odmene mediátora
- prípadná záloha na náklady mediácie
- najdlhšie trvanie mediácie
- súhlas s týmito Pravidlami

(ďalej len „Zmluva“).

3.2.2. Zmluva sa stranám pošle vo forme samostatného dokumentu za každú stranu, jej podpisom strana vyjadruje súhlas so znením navrhnutej Zmluvy.

3.2.3. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď sa spol. Advocatius, s.r.o. doručia listinné znenia súhlasov so znením Zmluvy, podpísané oprávnenými zástupcami Obchodníka aj Prevádzkovateľa, prípadne elektronické znenie podpísané uznávaným elektronickým podpisom.

3.3. Mediácia

3.3.1. Mediácia prebieha štandardne bez osobného rokovania, formou rokovania pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Mediátor je podľa okolností prípadu a postojov strán sporu oprávnený zvoliť formu písomnej komunikácie alebo formu telekonferencie prostredníctvom telekonferenčného prostriedku dostupného pre všetky strany (aplikácia Skype, Teams, FaceTime a pod.).

3.3.2. V rámci mediácie mediátor najskôr zhrnie skutočnosti, ktoré mu sú doteraz z oznámení strán známe, vyžiada si od strán reakciu a následne im oznámi svoj názor na vec a naznačí možnosti zmierneho riešenia. Následný postup vrátane počtu a frekvencie rokovaní určí mediátor v závislosti od postoja oboch strán sporu, vždy v rámci maximálneho trvania mediácie, dohodnutého podľa Zmluvy.

3.3.3. Kedykoľvek v priebehu mediácie môže ktorákoľvek zo strán mediáciu ukončiť poslaním informácie o ukončení mediátorovi a druhej strane sporu. Nárok mediátora na odmenu za doterajší priebeh mediácie nie je týmto ukončením nijako dotknutý.

3.3.4. Mediátor je oprávnený kedykoľvek mediáciu ukončiť poslaním oznámenia obom stranám sporu, a to najmä v nasledujúcich prípadoch:
- mediátor má na základe postupu strán pochybnosti o ich vôli uzavrieť dohodu o zmieri alebo sa podrobiť prípadnej dohode o zmieri (pochybnosti o dostatku dobrej viery strany sporu);
- mediátor má odôvodnené pochybnosti o tom, že strany sporu uhradia náklady mediácie a že sa podrobia rozhodnutiu mediátora o podiele na nákladoch mediácie;
- mediátor sa dozvie, že niektorá zo strán sporu začala v tejto veci súdne konanie;
- nastala skutočnosť zakladajúca zaujatosť mediátora.

3.4. Dohoda o zmiernom riešení

3.4.1. V prípade, že v rámci postupu uvedeného vyššie strany sporu dosiahnu zhodu na zmiernom riešení, zrekapituluje mediátor podmienky tohto zmierneho riešenia a potom, čo strany tieto podmienky výslovne odsúhlasia, navrhne mediátor znenie dohody o zmieri, ktorú pošle obom stranám. V prípade, že strany k návrhu dohody uvedú akékoľvek pripomienky, upraví mediátor dohodu podľa týchto pripomienok, ak to druhá strana odsúhlasí. Mediátor nie je stranou dohody o zmieri a nezodpovedá za to, či strany navrhnutú dohodu uzatvoria alebo nie.

3.4.2. V prípade, že strany dohodu o zmieri uzavrú, pošlú mediátorovi elektronicky kópiu dohody.

3.4.3. V prípade, že strany neuvedú žiadne pripomienky k návrhu dohody ani nepošlú mediátorovi kópiu uzatvorenej dohody najneskôr do 15 dní od poslania jej poslednej verzie zo strany mediátora, mediátor mediáciu ukončí bez ohľadu na to, či sa dohoda uzavrela alebo nie.

3.4.4. Na základe splnenia podmienok podľa čl. 3.4.2 alebo 3.4.3 mediátor pošle stranám sporu oznámenie o ukončení mediácie spolu s informáciou o pomere strán na nákladoch mediácie a s vyúčtovaním nákladov mediácie podľa nasledujúceho článku.

3.5. Vyúčtovanie nákladov mediácie

3.5.1. Na základe ukončenia mediácie ktorýmkoľvek zo spôsobov podľa čl. 3.3.3 alebo 3.4 pošle mediátor obom stranám vyúčtovanie nákladov mediácie. Náklady mediácie tvorí odmena mediátora a náhrada hotových výdavkov mediátora. Odmena mediátora je dohodnutá v rámci Zmluvy. V prípade, že akákoľvek strana sporu namieta proti vyúčtovaniu, je povinná uviesť svoje námietky mediátorovi najneskôr do 3 pracovných dní od jeho prijatia.

3.5.2. V súlade s čl. 12 ods. 4 Nariadenia je mediátor oprávnený rozhodnúť o tom, aký podiel ponesú strany sporu na celkových nákladoch mediácie, a to s prihliadnutím na všetky relevantné aspekty daného prípadu, najmä na mieru opodstatnenosti nárokov strán v spore, na správanie strán a vzájomný pomer veľkosti a finančnej sily strán. Najvyšší podiel na nákladoch mediácie, ktorý môže strana sporu mať, je 85 % celkových nákladov, najnižší podiel 15 %. Rozhodnutie o podiele na nákladoch mediácie mediátor stranám poskytne spolu s vyúčtovaním nákladov mediácie.

3.5.3. Ak nemá žiadna strana proti vyúčtovaniu nákladov mediácie námietky alebo ak mediátor vyhodnotí tieto námietky ako neopodstatnené, vystaví spol. Advocatius, s.r.o. každej strane daňový doklad na jej podiel na nákladoch mediácie a pošle ho stranám sporu. Splatnosť daňového dokladu je aspoň 15 dní.

4. Všeobecné ustanovenia

4.1. Mediácia podľa týchto Pravidiel nie je mediáciou v zmysle zák. č. 202/2012 Z. z. o mediácii a o zmene niektorých zákonov a uzatvorená dohoda nie je vykonateľným právnym titulom, ak nie je uzatvorená vo forme notárskej zápisnice. Podmienky mediácie a požiadavky na mediátora sa riadi čl. 12 Nariadenia, týmito Pravidlami a Zmluvou.

4.2. Začatím mediácie podľa týchto Pravidiel nie je dotknuté právo strán samostatne začať v rámci toho istého predmetu sporu súdne konanie alebo konanie pred mediátorom v zmysle zák. č. 202/2012 Z. z. o mediácii a o zmene niektorých zákonov. Ukončenie mediácie akýmkoľvek spôsobom nezakladá prekážku veci rozsúdenej; právo strán sporu vzdať sa v rámci dohody o zmieri nárokov vyplývajúcich z daného sporu nie je týmto nijako dotknuté.

4.3. Všetka komunikácia strán so spol. Advocatius, s.r.o. alebo s mediátorom prebieha v elektronickej forme, prostredníctvom e-mailovej adresy spol. Advocatius, s.r.o., prípadne prostredníctvom komunikačnej platformy zvolenej stranami na telekonferenčné rokovania. Všetku dokumentáciu v listinnej podobe prijíma spol. Advocatius, s.r.o. na adrese svojho sídla.

4.4. Tieto Pravidlá sú pre strany sporu záväzné od okamihu uzatvorenia Zmluvy. Postup pred uzatvorením Zmluvy je v týchto Pravidlách opísaný na účely právnej istoty strán. V prípade zmeny Pravidiel sa táto zmena nevzťahuje na mediácie postupujúce podľa Zmlúv uzatvorených pred účinnosťou zmeny – na tieto mediácie sa vzťahuje verzia Pravidiel, účinná v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

4.5. Táto verzia Pravidiel nadobúda účinnosť dňom 20. 9. 2021