Podmínky používání programu Heureka Affiliate

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate (dále Affiliate program) provozovaného společností Heureka Group a.s. se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČ 07822774, DIČ CZ07822774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24131 (dále jen „Provozovatel“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účast v Affiliate programu vzniká registrací Zájemce dle podmínek uvedených dále v čl. 4. Účast v Affiliate programu obsahuje závazek Partnera vytvořit na svém Webu prostor, kde bude umísťovat HTML kódy poskytnuté Provozovatelem, za účelem propagace Provozovatele a portálu Heureka.cz.

1.2. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující portál Heureka.cz provizi, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

2. Definice a výklad pojmů

2.1. „Pravidla“ – znamenají tato Pravidla užívání Affiliate programu.

2.2. „Zájemce“ – osoba, která žádá o registraci v Affiliate programu.

2.3. „Heureka.cz“ – znamená online nákupní rádce provozovaný Provozovatelem pod internetovou doménou www.heureka.cz.

2.4. „Provozovatel“ - Provozovatelem Affiliate programu je společnost Heureka Group a.s. se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČ 07822774, DIČ CZ07822774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24131.

2.5. „Partner“ – fyzická osoba nebo právnická osoba, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jsou vlastníky Webu anebo domény, na které je Web provozován anebo jsou oprávněni k užívání Webu anebo domény.

2.6. „Web“ – internetová stránka, na které bude umístěn HTML kód a která je ve vlastnictví anebo oprávněném užívání Partnera a kterou Partner přiřadil v rámci svého uživatelského účtu v Affiliate programu.

2.7. „HTML kód“ - znamená speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a po vložení na Web Partnera se zobrazuje jako Reklamní plocha.

2.8. „Reklamní plocha“ – znamená grafické zobrazení HTML kódu, které je výsledkem umístění unikátního HTML kódu vloženého na Web Partnera.

2.9. „Heureka Košík“ – služba umožňující zakoupit zboží přímo prostřednictvím rozhraní Heureka.cz bez nutnosti přístupu na webové stránky e‑shopů jednotlivých obchodníků.

2.10. „Affiliate program“ – program, umožňující dle těchto Pravidel zařazeným partnerům propagovat portál heureka.cz vložením HTML kódu na vlastní Web, a získávat za to provizi dle bodu 6 těchto Pravidel.

2.11. „Uživatel internetu“ – osoba užívající Web Partnera, která klikne na reklamní plochu

3. Obecné podmínky užívání Affiliate programu

3.1. Partnerem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, a které jsou vlastníky Webu nebo oprávněnými uživateli.

3.2. Partnerem Affiliate programu se nemohou stát zaměstnanci Provozovatele a osoby, kterým byla Provozovatelem již dříve zrušena registrace do Affiliate programu. Uživatelé Heureka.cz ani Zájemci nemají žádný právní nárok na užívání Affiliate programu, pokud nedošlo k akceptaci registrace Zájemce Provozovatelem.

3.3. Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v Affiliate programu pro Heureka.cz. Každý jednotlivý Web (bez ohledu na URL) může být v rámci Affiliate programu použitý pouze jedním Partnerem.

3.4. Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize, zejména nesmí činit aktivity vyjmenované v bodu 8.2. pod písm. c) těchto Pravidel, které jsou důvodem pro okamžité vyloučení Partnera z Affiliate programu.

4. Registrace

4.1. Registrace do Affiliate programu probíhá vyplněním registračního formuláře dostupného na http://affiliate.heureka.cz/register a jeho následným elektronickým odesláním Zájemcem Provozovateli a jeho elektronickou akceptací ze strany Provozovatele. Okamžikem akceptace registrace Provozovatelem se Zájemce stává Partnerem. Následně Provozovatel umožní Partnerovi v rámci jeho uživatelského účtu sledování statistik a výše jeho provize.

4.2. Provozovatel není povinen registraci Zájemce akceptovat a sdělovat Zájemci důvody tohoto odmítnutí. Odmítnutí registrace bude Zájemci zasláno na jeho emailovou adresu.

4.3. Okamžikem akceptace registrace ze strany Provozovatele je Partner povinen dodržovat Pravidla.

5. Podmínky a způsob propagace

5.1. Partner se zavazuje, že na Webu vytvoří reklamní plochu, tj. umístí na Web HTML kódy poskytnuté Provozovatelem. Partner může libovolně upravit vzhled reklamní plochy úpravou stylů, nesmí však upravit obsah reklamy vygenerované na reklamní ploše.

5.2. Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí za podmínek stanovených v Pravidlech provizi.

5.3. Partner je oprávněn umístit na jednu stránku svého Webu maximálně tři HTML kódy jako Reklamní plochu. Jednou stránkou se rozumí obsah jedné obrazovky, zobrazený jako samostatná stránka (včetně posunutí v jakémkoli směru). Partner je povinen využívat pro každou reklamní plochu unikátní HTML kód, který mu poskytne Provozovatel.

5.4. Web Partnera musí být ve vlastnictví nebo oprávněném užívání Partnera, být trvale přístupný zaměstnancům Provozovatele v rámci sítě internet, mít charakter dokončené stránky a nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti. Obsah Webu Partnera musí být v českém, případně slovenském jazyce.

5.5. Partner je povinen oznámit prostřednictvím uživatelského účtu (v sekci „Weby“) Provozovateli URL adresu každého Webu, jejímž prostřednictvím zamýšlí propagovat Heureka.cz. Provozovatel rozhodne o přípustnosti takové stránky zasláním potvrzení na e-mail Partnera, který uvedl při registraci. Do doby schválení Webu ze strany Provozovatele není Partner oprávněn umístit na Web HTML kód.

5.6. Při vkládání reklamní plochy je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. autohits systémy, pop-up, pop-under), případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe.

5.7. Je zakázáno využívat v Affiliate programu překlepové domény k oficiální doméně heureka.cz. Při propagaci affiliate programu v PPC systémech, je zakázáno cílit na brand Heureka.

5.8. Reklamní plocha nemůže být umístěna na Weby, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na Weby, které mají pornografický charakter a na Weby, které převážně slouží k zobrazování reklamy či mohou jinak snižovat dobré jméno Provozovatele.

6. Provize Partnera

6.1. Partner má nárok na provizi za:

 1. proklik uživatele internetu do e‑shopu obchodníka registrovaného na Heureka.cz, učiněný na základě přístupu na stránky Heureka.cz prostřednictvím reklamní plochy umístěné na Webu Partnera dle těchto Pravidel (dále jen „provize za proklik“)
 2. uskutečněnou objednávku přes Heureka Košík učiněnou kupujícím (uživatelem internetu) na Heureka.cz na základě přístupu na stránky Heureka.cz prostřednictvím Reklamní plochy umístěné na Webu Partnera dle těchto Pravidel (dále jen „provize za objednávku přes Heureka Košík“).

6.2. Provize za proklik

6.2.1 Nárok na provizi za proklik vzniká tím, že uživatel internetu klikne na Reklamní plochu umístěnou Partnerem na Web, na základě čehož uživatel vstoupí na stránku Heureka.cz zobrazující domovskou stránku, stránku s nabídkami obchodníků týkajících se určitého zboží, nebo stránku s určitou kategorií zboží. Následné kliknutí uživatele na konkrétní nabídku zboží určitého obchodníka a přístup na stránky e‑shopu tohoto obchodníka se považuje za proklik. Výše provize za proklik je uvedena v účtu Partnera v sekci „Provizní Nastavení“.

6.2.2 Nárok na provizi za proklik vzniká výhradně u Webů Partnera, které Provozovatel výslovně schválil Partnerovi pro účely jeho účasti v Affiliate programu.

6.2.3. Provize za proklik je omezena pro jednu unikátní IP adresu na nejvýše 5 prokliků denně a zároveň na 1 proklik pro každý unikátní e‑shop obchodníka.

6.3. Provize za objednávku přes Heureka Košík

6.3.1 Předpokladem vzniku nároku na provizi za objednávku přes Heureka Košík je vstup na stránky Heureka.cz způsobem dle čl. 6.2.1., a následné zvolení možnosti objednání zboží přes Heureka Košík, bez přístupu na stránky e‑shopu daného obchodníka. Nárok na provizi za objednávku přes Heureka Košík vzniká Partnerovi pouze z kupní ceny zboží (bez DPH a bez ceny za dopravu), která byla kupujícím obchodníkovi skutečně zaplacena. Předpokladem vzniku nároku je dále řádné dokončení transakce, zejména doručení objednaného zboží kupujícímu a vyzvednutí zboží kupujícím. Nárok na úhradu provize nevzniká v případě spotřebitelských smluv, u nichž kupující využil práva vrácení zboží a odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle § 1829 a násl. občanského zákoníku (do 14 dní od převzetí). Nárok na proplacení provize vzniká po 30 dnech od řádného dokončení transakce a za předpokladu, že kupující neodstoupil od smlouvy bez uvedení důvodu dle § 1829 a násl. občanského zákoníku, případně pokud se kupující s prodávajícím nedohodli na zrušení transakce.

6.3.2. Výše provize za objednávku přes Heureka Košík je stanovena konkrétním procentem z hodnoty objednávky (z ceny bez DPH a bez ceny za dopravu) učiněné přes Heureka Košík. Konkrétní výše provize je uvedena v účtu Partnera v sekci „Provizní nastavení“.

6.3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši provize a HTML kód pro Reklamní plochy. O této změně bude provozovatel informovat Partnery prostřednictvím rozhraní Affiliate programu.

6.4. Výše provize se zobrazuje ve statistikách Affiliate programu, které jsou dostupné v uživatelském rozhraní Affiliate programu každého Partnera a jsou pravidelně aktualizovány.

6.5. Nárok na proplacení provize vzniká Partnerovi v případě, že celková výše provize za uplynulý kalendářní měsíc dosáhne alespoň 1 000 Kč pro Heureka.cz. Provize nižší než 1 000 Kč se automaticky převádí do dalšího kalendářního měsíce. Výše provize pro Heureka.cz je uvedena bez DPH.

6.6. Při splnění podmínek z bodu 6.5. je Partner oprávněn v uživatelském rozhraní Affiliate programu požádat o vygenerování daňového dokladu nebo dokladu pro vyplacení provize. Po vygenerování dokladu je tato žádost posouzena Provozovatelem a následně je schválena nebo zamítnuta.

6.7. Splatnost daňového dokladu nebo dokladu pro vyplacení provize činí 14 dní ode dne jejího schválení Provozovatelem.

6.8. Partner je povinen mít kompletně vyplněné fakturační údaje v uživatelském rozhraní Affiliate programu a udržovat je v aktualizovaném stavu.

6.9. Partner plně a bez výhrad souhlasí s tím, že Provozovatel vystaví daňový doklad nebo doklad pro vyplacení provize jménem Partnera pod vlastní číselnou řadou. Partner se zavazuje, že tento daňový doklad nebo doklad pro vyplacení provize přijme za svůj a začlení ho do svých příjmů dle platných zákonů.

6.10. Provize v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností v Affiliate programu.

6.11. Platnost provize je 12 měsíců od data, kdy na ni vznikl nárok. Nezažádá-li Partner o její vyplacení způsobem uvedeným výše v této lhůtě, nárok na její vyplacení automaticky zaniká.

6.12. Provizi za objednávku přes Heureka Košík získává Partner za každou objednávku (splňující zároveň podmínky z bodu 6.3.1.) realizovanou kupujícím do 30 dní od doby, kdy klikl na Reklamní plochu umístěnou na Webu Partnera nebo do uskutečnění prvního nákupu.

6.13. Provizi za objednávku přes Heureka Košík obdrží vždy ten Partner, z jehož Reklamní plochy přišel kupující jako poslední před realizací objednávky.

7. Doba trvání registrace a její ukončení

7.1. Registrace do Affiliate programu je uzavírána na dobu neurčitou.

7.2. Registrace zaniká nebo se ruší:

a) Dohodou. K této dohodě dojde odesláním žádosti o ukončení registrace ze strany Partnera (na e-mail Provozovatele: [email protected]) nebo Provozovatele (na e-mail Partnera uvedený při jeho registraci) a následnou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace druhé smluvní straně dojde k ukončení registrace.

b) Výpovědí. Výpověď mohou podat obě smluvní strany a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď je možné podat i elektronicky na e-mail Provozovatele [email protected], resp. na e-mailovou adresu Partnera uvedenou při registraci do Affiliate programu.

c) Jednostranným zrušením registrace Partnera Provozovatelem. K jednostrannému zrušení registrace Partnera je Provozovatel oprávněn zejména v případech, kdy obsah Webu Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či Pravidly nebo dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování provize. Tímto jednáním se rozumí zejména:

   • Přímé vyzývání uživatelů ke kliku na reklamní plochu Partnera, nebo na tlačítko Koupit / Do obchodu umístěného na Heureka.cz, a nabízení jakýchkoli výhod uživatelům za toto kliknutí;
   • Umístění odkazu, který se aktivuje hned po vstupu na www stránku Partnera;
   • Neschválená modifikace reklamních prvků vytvořených Provozovatelem;
   • Hromadné návštěvy od jednoho uživatele v rámci jedné IP adresy;
   • Umístění reklamní plochy na jinou stránku, než pro kterou HTML kód vytvořen;
   • Umístění reklamní plochy na stránku, která je součástí jiné stránky;
   • Umístění reklamní plochy na stránku, která nenáleží Partnerovi;
   • Umístění banneru v pop-up okně na zvláštní stránce aktivované ve stejném okamžiku jako Partnerská stránka;
   • Zasílání hromadných nevyžádaných sdělení vybízejících k návštěvě Webu (tzv. spamming), např. použitím jiného média (e-mail, diskusní fóra, diskusní skupiny, komunikátory, sociální sítě atd.);
   • Napodobování vzhledu webových stránek Provozovatele s cílem vyvolat dojem, že se jedná o službu poskytovanou Provozovatelem;

7.3. V případě, že nastane některý z důvodů pro jednostranné zrušení registrace Partnera Provozovatelem, ztrácí Partner nárok na provizi, kterou dosud v Affiliate programu získal.

7.4. Zánikem nebo zrušením registrace nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení registrace.

7.5. Partner se zavazuje odstranit ze svého Webu veškerou reklamní plochu, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku ukončení nebo zrušení registrace.

7.6. Jestliže dojde k ukončení registrace výpovědí nebo dohodou, pak je povinen Partner zaslat daňový doklad či doklad pro vyplacení provize Provozovateli na vyplacení provize, na kterou měl Partner nárok ke dni ukončení registrace.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pravidla, stejně tak jako práva a povinnosti v Pravidlech neupravená, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, vše v platném znění.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit Affiliate program či jednostranně změnit Pravidla. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byla Pravidla změněna a zveřejnit jejich nové aktuální znění na stránkách https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-heureka-affiliate/ a zároveň informovat Partnera o provedené změně a její podstatě prostřednictvím zprávy zaslané na registrační e-mail Partnera. Změny nabydou účinnosti 10. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele. V případě, že Partner do nabytí účinnosti neinformuje Provozovatele o tom, že s provedenými změnami Pravidel nesouhlasí, má se za to, že s novým zněním pravidel souhlasí od okamžiku jejich účinnosti. Sdělení Partnera o tom, že s novým zněním Pravidel nesouhlasí, zaslané elektronicky Provozovateli do nabytí účinnosti nového znění, se považuje za výpověď registrace, přičemž výpovědní lhůta a ukončení registrace se řídí čl. 7.2. Po dobu trvání výpovědní doby se vztah mezi Partnerem a Provozovatelem řídí dosavadním zněním Pravidel.

8.3. V případě, že by některé ustanovení Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel.

8.4. Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 25. 5. 2018.