Podmienky používania programu Heureka Affiliate

Pravidlá používania programu Heureka Affiliate (ďalej Affiliate program) prevádzkovaného spoločnosťou Heureka Group a.s. so sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČ 07822774, DIČ CZ07822774, zapísanej v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe v oddiely B, vložka 24131 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Účasť v Affiliate programe vzniká registráciou Záujemcu podľa podmienok uvedených ďalej v čl. 4. Účasť v Affiliate programe obsahuje záväzok Partnera vytvoriť na svojom Webe priestor, kde bude umiestňovať HTML kódy poskytnuté Prevádzkovateľom za účelom propagácie Prevádzkovateľa a portálu Heureka.sk.

1.2. Prevádzkovateľ bude Partnerovi vyplácať za jeho činnosť propagujúcu portál Heureka.sk províziu, a to za podmienok ďalej uvedených v týchto Pravidlách.

2. Definície a výklad pojmov

2.1. „Pravidlá“ – znamenajú tieto Pravidlá používania Affiliate programu.

2.2. „Záujemca“ – osoba, ktorá žiada o registráciu v Affiliate programe.

2.3. „Heureka.sk“ – znamená online nákupný poradca prevádzkovaný Prevádzkovateľom pod internetovou doménou www.heureka.sk.

2.4. „Prevádzkovateľ“ – Prevádzkovateľom Affiliate programu je spoločnosť Heureka Group a.s. so sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČ 07822774, DIČ CZ07822774, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe v oddiele B, vložka 24131.

2.5. „Partner“ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu a je vlastníkom Webu alebo domény, na ktorej je Web prevádzkovaný alebo je oprávnená k používaniu Webu alebo domény.

2.6. „Web“ – internetová stránka, na ktorej bude umiestnený HTML kód a ktorá je vo vlastníctve alebo oprávnenom používaní Partnera a ktorú Partner priradil v rámci svojho používateľského účtu v Affiliate programe.

2.7. „HTML kód“ - znamená špeciálny kód, ktorý je Partnerovi pridelený Prevádzkovateľom a po vložení na Web Partnera sa zobrazuje ako Reklamná plocha.

2.8. „Reklamná plocha“ – znamená grafické zobrazenie HTML kódu, ktoré je výsledkom umiestnenia unikátneho HTML kódu vloženého na Web Partnera.

2.9. „Heureka Košík“ – služba umožňujúca zakúpiť tovar priamo prostredníctvom rozhrania Heureka.sk, bez nutnosti prístupu na webové stránky e-shopov jednotlivých obchodníkov.

2.10. „Affiliate program“ – program, umožňujúci podľa týchto Pravidiel zaradeným partnerom propagovať portál Heureka.sk vložením HTML kódu na vlastný Web a získavať zato províziu podľa bodu 6 týchto Pravidiel.

2.11. „Používateľ internetu“ – osoba používajúca Web Partnera, ktorá klikne na reklamnú plochu

3. Všebecné podmienky používania Affiliate programu

3.1. Partnerom sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu a ktoré sú vlastníkmi Webu alebo oprávnenými používateľmi.

3.2. Partnerom Affiliate programu sa nemôžu stať zamestnanci Prevádzkovateľa a osoby, ktorým bola Prevádzkovateľom už v minulosti zrušená registrácia do Affiliate programu. Používatelia Heureka.sk ani Záujemcovia nemajú žiadny právny nárok na používanie Affiliate programu, ak nedošlo k akceptácii registrácie Záujemcu Prevádzkovateľom.

3.3. Partner je oprávnený založiť si len jeden účet v Affiliate programe pre Heureka.sk. Každý jednotlivý Web (bez ohľadu na URL) môže byť v rámci Affiliate programu použitý len jedným Partnerom.

3.4. Partner nesmie vyvíjať žiadne aktivity smerujúce k neoprávnenému zvýšeniu provízie, hlavne nesmie činiť aktivity vymenované v bode 8.2. pod písm. c) týchto Pravidiel, ktoré sú dôvodom pre okamžité vylúčenie Partnera z Affiliate programu.

4. Registrácia

4.1. Registrácia do Affiliate programu prebieha vyplnením registračného formuláru dostupného na https://affiliate.heurekashopping.sk/register a jeho následným elektronickým odoslaním Záujemcom Prevádzkovateľovi a jeho elektronickou akceptáciou zo strany Prevádzkovateľa. Momentom akceptácie registrácie Prevádzkovateľom sa Záujemca stáva Partnerom. Následne Prevádzkovateľ umožní Partnerovi v rámci jeho používateľského účtu sledovanie štatistík a výšky jeho provízie.

4.2. Prevádzkovateľ nie je povinný registráciu Záujemcu akceptovať a udať Záujemcovi dôvody tohto odmietnutia. Odmietnutie registrácie bude Záujemcovi zaslané na jeho emailovú adresu.

4.3. Momentom akceptácie registrácie zo strany Prevádzkovateľa je Partner povinný dodržiavať Pravidlá.

5. Podmienky a spôsob propagácie

5.1. Partner sa zaväzuje, že na Webe vytvorí reklamnú plochu, tj. umiestni na Web HTML kódy poskytnuté Prevádzkovateľom. Partner môže ľubovoľne upraviť vzhľad reklamnej plochy úpravou štýlov, nesmie však upraviť obsah reklamy vygenerovanej na reklamnej ploche.

5.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí za podmienok stanovených v Pravidlách províziu.

5.3. Partner je oprávnený umiestniť ako Reklamnú plochu na jednu stránku svojho Webu maximálne tri HTML kódy. Jednou stránkou sa rozumie obsah jednej obrazovky, zobrazený ako samostatná stránka (vrátane posunutia v akomkoľvek smere). Partner je povinný využívať pre každú reklamnú plochu unikátny HTML kód, ktorý mu poskytne Prevádzkovateľ.

5.4. Web Partnera musí byť vo vlastníctve alebo oprávnenom používaní Partnera, byť trvale prístupný zamestnancom Prevádzkovateľa v rámci siete internet, mať charakter dokončenej stránky a nevzbudzovať tak pochybnosti o jeho vzhľade alebo funkčnosti. Obsah Webu Partnera musí byť v slovenskom, prípadne českom jazyku.

5.5. Partner je povinný oznámiť prostredníctvom používateľského účtu (v sekcii „Weby“) Prevádzkovateľovi URL adresu každého Webu, ktorého prostredníctvom zamýšľa propagovať Heureka.sk. Prevádzkovateľ rozhodne o prípustnosti takejto stránky zaslaním potvrdenia na e-mail Partnera, ktorý uviedol pri registrácii. Do doby schválenia Webu zo strany Prevádzkovateľa nie je  Partner oprávnený umiestniť na Web HTML kód.

5.6. Pri vkladaní reklamnej plochy je zakázané využívať automatické presmerovanie na inú stránku, automatické otvorenie nových okien prehliadača (tzv. autohits systémy, pop-up, pop-under), prípadne načítanie stránok Prevádzkovateľa do tzv. iframe.

5.7. Je zakázané využívať v Affiliate programe preklepové domény k oficiálnej doméne heureka.sk. Pri propagácii Affiliate programu v PPC systémoch je zakázané cieliť na brand Heureka.

5.8. Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na Weby, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi, na Weby, ktoré majú pornografický charakter a na Weby, ktoré prevažne slúžia k zobrazovaniu reklamy alebo môžu inak znižovať dobré meno Prevádzkovateľa.

6. Provízia Partnera

6.1. Partner má nárok na províziu za

a) preklik používateľa internetu do e-shopu obchodníka registrovaného na Heureka.sk, zrealizovaný na základe prístupu na stránky Heureka.sk prostredníctvom reklamnej plochy umiestnenej na Webe Partnera podľa týchto Pravidiel (ďalej len „provízia za preklik“)

b) uskutočnenú objednávku cez Heureka Košík realizovanú kupujúcim (používateľom internetu) na Heureka.sk na základe prístupu na stránky Heureka.sk prostredníctvom Reklamnej plochy umiestnenej na Webe Partnera podľa týchto Pravidiel (ďalej len „provízia za objednávku cez Heureka Košík“).

6.2. Provízia za preklik

6.2.1 Nárok na províziu za preklik vzniká tým, že používateľ internetu klikne na Reklamnú plochu umiestnenú Partnerom na Web, na základe čoho používateľ vstúpi na stránku Heureka.sk zobrazujúcu domovskú stránku, stránku s ponukami obchodníkov týkajúcich sa určitého tovaru, alebo stránku s určitou kategóriou tovaru. Následné kliknutie používateľa na konkrétnu ponuku tovaru určitého obchodníka a prístup na stránky e-shopu tohto obchodníka sa považuje za preklik. Výška provízie za preklik je uvedená v účte Partnera v sekcii „Provízne Nastavenia“.

6.2.2 Nárok na províziu za preklik vzniká výhradne z Webov Partnera, ktoré Prevádzkovateľ výslovne schválil Partnerovi pre účely jeho účasti v Affiliate programe.

6.2.3. Provízia za preklik je obmedzená pre jednu unikátnu IP adresu na maximálne 5 preklikov denne a zároveň na 1 preklik pre každý unikátny e-shop obchodníka.

6.3. Provízia za objednávku cez Heureka Košík

6.3.1 Predpokladom vzniku nároku na províziu za objednávku cez Heureka Košík je vstup na stránky Heureka.sk spôsobom podľa čl. 6.2.1., a následné zvolenie možnosti objednania tovaru cez Heureka Košík, bez prístupu na stránky e-shopu daného obchodníka. Nárok na províziu za objednávku cez Heureka Košík vzniká Partnerovi len z kúpnej ceny tovaru (bez DPH a bez ceny za dopravu), ktorá bola kupujúcim obchodníkovi skutočne zaplatená. Predpokladom vzniku nároku je tiež riadne dokončenie transakcie, hlavne doručenie objednaného tovaru kupujúcemu a vyzdvihnutie tovaru kupujúcim. Nárok na úhradu provízie nevzniká v prípade spotrebiteľských zmlúv, u ktorých kupujúci využil právo vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 a násl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nárok na preplatenie provízie vzniká po 30 dňoch od riadneho dokončenia transakcie a za predpokladu, že kupujúci neodstúpil od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 a násl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, prípadne ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli na zrušení transakcie.

6.3.2. Výška provízie za objednávku cez Heureka Košík je stanovená konkrétnym percentom z hodnoty objednávky (z ceny bez DPH a bez ceny za dopravu) realizovanej cez Heureka Košík. Konkrétna výška provízie je uvedená v účte Partnera v sekcii „Provízne nastavenia“.

6.3.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť výšku provízie a HTML kód pre Reklamné plochy. O tejto zmene bude Prevádzkovateľ informovať Partnerov prostredníctvom rozhrania Affiliate programu.

6.4. Výška provízie sa zobrazuje v štatistikách Affiliate programu, ktoré sú dostupné v používateľskom rozhraní Affiliate programu každého Partnera a sú pravidelne aktualizované.

6.5. Nárok na preplatenie provízie vzniká Partnerovi v prípade, že celková výška provízie za uplynulý kalendárny mesiac dosiahne aspoň 35 EUR pre Heureka.sk. Provízia nižšia než 35 EUR sa automaticky prevádza do ďalšieho kalendárneho mesiaca. Výška provízie pre Heureka.sk je uvedená bez DPH.

6.6. Pri splnení podmienok z bodu 6.5. je Partner oprávnený v používateľskom rozhraní Affiliate programu požiadať o vygenerovanie daňového dokladu alebo dokladu pre vyplatenie provízie. Po vygenerovaní dokladu je táto žiadosť posúdená Prevádzkovateľom a následne je schválená alebo zamietnutá.

6.7. Splatnosť daňového dokladu alebo dokladu pre vyplatenie provízie činí 14 dní odo dňa jej schválenia Prevádzkovateľom.

6.8. Partner je povinný mať kompletne vyplnené fakturačné údaje v používateľskom rozhraní Affiliate programu a udržiavať ich v aktualizovanom stave.

6.9. Partner plne a bez výhrad súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ vystaví daňový doklad alebo doklad pre vyplatenie provízie menom Partnera pod vlastnou číselnou radou. Partner sa zaväzuje, že tento daňový doklad, alebo doklad pre vyplatenie provízie, prijme za svoj a začlení ho do svojich príjmov podľa platných zákonov.

6.10. Provízia v sebe zahŕňa všetky vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činnosťou v Affiliate programe.

6.11. Platnosť provízie je 12 mesiacov od dátumu, kedy na ňu vznikol nárok. Ak nepožiada Partner o jej vyplatenie spôsobom uvedeným vyššie v tejto lehote, nárok na jej vyplatenie automaticky zaniká.

6.12. Províziu za objednávku cez Heureka Košík získava Partner za každú objednávku (spĺňajúcu zároveň podmienky z bodu 6.3.1.) realizovanú kupujúcim do 30 dní od doby, kedy klikol na Reklamnú plochu umiestenú na Webe Partnera alebo do uskutočnenia prvého nákupu.

6.13. Provízia za objednávku cez Heureka Košík bude pripísaná vždy tomu Partnerovi, z ktorého Reklamnej plochy prišiel kupujúci ako posledný pred realizáciou objednávky.

7. Doba trvania registrácie a jej ukončenie

7.1. Registrácia do Affiliate programu je uzatváraná na dobu neurčitú.

7.2. Registrácia zaniká alebo sa ruší:

a) Dohodou. Táto dohoda nastane odoslaním žiadosti o ukončení registrácie zo strany Partnera (na e-mail Prevádzkovateľa: [email protected]) alebo Prevádzkovateľa (na e-mail Partnera uvedený pri jeho registrácii) a následnou akceptáciou druhou stranou. V momente doručenia akceptácie druhej zmluvnej strane bude registrácia ukončená.

b) Výpoveďou. Výpoveď môžu podať obe zmluvné strany a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota činí 7 dní a začína bežať prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď je možné podať aj elektronicky na e-mail Prevádzkovateľa [email protected], resp. na e-mailovú adresu Partnera uvedenú pri registrácii do Affiliate programu.

c) Jednostranným zrušením registrácie Partnera Prevádzkovateľom. K jednostrannému zrušeniu registrácie Partnera je Prevádzkovateľ oprávnený hlavne v prípadoch, kedy obsah Webu Partnera je v rozpore s právnymi predpismi, s dobrými mravmi, alebo s Pravidlami alebo ak sa dozvie Prevádzkovateľ o tom, že Partner vyvíja akúkoľvek činnosť smerujúcu k neoprávnenému navyšovaniu provízie. Týmto jednaním sa rozumie hlavne:

  • Priame vyzývanie používateľov ku kliknutiu na reklamnú plochu Partnera, alebo na tlačidlo Kúpiť / Do obchodu umiestnené na Heureka.sk, a ponúkanie akýchkoľvek výhod používateľom za toto kliknutie;
  • Umiestnenie odkazu, ktorý sa aktivuje hneď po vstupe na www stránku Partnera;
  • Neschválená modifikácia reklamných prvkov vytvorených Prevádzkovateľom;
  • Hromadné návštevy od jedného používateľa v rámci jednej IP adresy;
  • Umiestnenie reklamnej plochy na inú stránku, než pre ktorú je HTML kód vytvorený;
  • Umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorá je súčasťou inej stránky;
  • Umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorá nepatrí Partnerovi;
  • Umiestnenie banneru v pop-up okne na zvlášť stránke aktivované v rovnakom momente ako Partnerská stránka;
  • Zasielanie hromadných nevyžiadaných správ nabádajúcich k návšteve Webu (tzv. spamming), napr. použitím iného média (e-mail, diskusné fóra, diskusné skupiny, komunikátory, sociálne siete atď.);
  • Napodobňovanie vzhľadu webových stránok Prevádzkovateľa s cieľom vyvolať dojem, že sa jedná o službu poskytovanú Prevádzkovateľom;

7.3. V prípade, že nastane niektorý z dôvodov pre jednostranné zrušenie registrácie Partnera Prevádzkovateľom, Partner stráca nárok na províziu, ktorú do tej doby v Affiliate programe získal.

7.4. Zánikom alebo zrušením registrácie nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovenia týkajúce sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po ukončení registrácie.

7.5. Partner sa zaväzuje odstrániť zo svojho Webu všetku reklamnú plochu, a to najneskôr do 3 dní od momentu ukončenia alebo zrušenia registrácie.

7.6. Ak bude registrácia ukončená výpoveďou alebo dohodou, je Partner povinný zaslať daňový doklad či doklad pre vyplatenie provízie Prevádzkovateľovi pre účely vyplatenia provízie, na ktorú mal Partner nárok ku dňu ukončenia registrácie.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Pravidlá, rovnako ako práva a povinnosti v Pravidlách neupravené sa riadia občianskym zákonníkom a predpismi súvisiacimi, všetko v platnom znení.

8.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť Affiliate program či jednostranne zmeniť Pravidlá. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť skutočnosť, že boli Pravidlá zmenené a zverejniť ich nové aktuálne znenie na stránkach https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-programu-heureka-affiliate/ a zároveň informovať Partnera o zmene a jej podstate prostredníctvom správy zaslanej na registračný e-mail Partnera. Zmeny nadobudnú účinnosť 10. deň od ich zverejnenia na internetových stránkach Prevádzkovateľa. V prípade, že Partner do nadobudnutia účinnosti neinformuje Prevádzkovateľa o tom, že s vykonanými zmenami Pravidiel nesúhlasí, má sa za to, že s novým znením pravidiel súhlasí od momentu nadobudnutia ich účinnosti. Oznámenie Partnera o tom, že s novým znením Pravidiel nesúhlasí, zaslané elektronicky Prevádzkovateľovi do nadobudnutia účinnosti nového znenia, sa považuje za výpoveď registrácie, pričom výpovedná lehota a ukončenie registrácie sa riadi čl. 7.2. Po dobu trvania výpovednej doby sa vzťah medzi Partnerom a Prevádzkovateľom riadi pôvodným znením Pravidiel.

8.3. V prípade, že by niektoré ustanovenie Pravidiel bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Pravidiel.

8.4. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018.