Podmienky inzercie na internetových serveroch

Podmienky inzercie na internetových serveroch

1. Všeobecné ustanovenia, definície pojmov

1.1. Definície pojmov

1.1.1. „Agentúra“ je Objednávateľ, ktorý uzatvára Rámcovú zmluvu o spolupráci ako reklamná agentúra, ktorá bude opakovane objednávať Reklamu pre tretie osoby (obvykle pre svojich zákazníkov).

1.1.2. „Banner“ je forma Reklamy v podobe grafickej plochy s danými rozmermi, ktorá sa zobrazuje v rôznych častiach serverov. Po kliknutí na banner je používateľ presmerovaný na stránky podľa zadania Objednávateľa.

1.1.3. „Cenník“ je cenník Prevádzkovateľa, v ktorom sú uvedené ceny Reklamy na Serveroch Heureka Group a.s. stanovené v závislosti od formátov Reklamy, veľkosti, umiestenia a od ďalších kritérií; aktuálny Cenník je uvedený na adrese https://heureka.group/media/qjab0edi/skcennik-inzercie-heureka.xlsx.

1.1.4. „Kampaň“ je súhrn Reklám, ktorý je definovaný ako zoznam všetkých Reklám na základe ich umiestnenia na Serveroch Prevádzkovateľa, obdobia, počas ktorého majú byť zobrazované, či spustené, jednotkového množstva a priestoru, ktorý je im vyhradený.

1.1.5. „Neštandardný formát“ je formát reklamy opísaný v Technickej špecifikácii, ktorý si obvykle vyžaduje dlhšiu prípravu a osobitné podmienky pre jeho nasadenie (napr. dodanie podkladov zo strany Objednávateľa).

1.1.6. „Objednávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadáva svoju predplatenú Reklamu na Serveroch Prevádzkovateľa. Objednávateľ zadáva reklamu za podmienok uvedených v Cenníku a spôsobom stanoveným v Manuáli zadania reklamy.

1.1.7. „Podmienky“ sú tieto obchodní podmienky inzercie na internetových serveroch.

1.1.8. „ProductADS“ je systém Prevádzkovateľa, pomocou ktorého Objednávateľ môže zadávať vlastnú predplatenú reklamu, alebo vytvárať svoje vlastné kampane na serveroch Prevádzkovateľa v rozsahu a forme zvolenej Objednávateľom V rámci ProductADS si Objednávateľ vyberie produkt, ktorý má v úmysle v rámci reklamnej kampane podporiť. Objednávateľ si nabíja svoj Účet ProductADS prostredníctvom platobného systému PayU. V rámci svojho užívateľského rozhrania môže Objednávateľ sledovať príslušné štatistiky výkonnosti svojej reklamnej kampane, môže sledovať výšku finančných prostriedkov atď. Pred umiestnením reklamy na portáloch Prevádzkovateľa musí byť reklama schválená Prevádzkovateľom. Cena za reklamu na serveroch Prevádzkovateľa, alebo za realizáciu reklamných kampaní sa vytvára na základe tzv. biddingu, t. j. súťaže ponúk na kúpu reklamného priestoru zo strany jednotlivých Objednávateľov. Podrobnejšie podmienky používania služby ProductADS sú stanovené v „Podmienkach používania služby ProductADS.“

1.1.9. „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť Heureka Group a.s. so sídlom Praha, Karolinská 706/3, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 07822774.

1.1.10. „Reklama“ je predovšetkým reklamná plocha a ďalšia forma inzercie ako je banner, prednostný výpis na kľúčové slova a rozosielanie e-mailov.

1.1.11. „Servery Heureka Group a.s.“ sú servery prevádzkované spoločnosťou Heureka Group a.s. so sídlom Praha, Karolinská 706/3, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 07822774, napr. www.heureka.czwww.heureka.skwww.seznamzbozi.czwww.nejlepsiceny.czwww.srovnanicen.czwww.zoznamtovaru.skwww.kauf.sk.

1.1.12. „Servery tretích osôb“ sú servery prevádzkované tretími osobami.

1.1.13. „Servery Prevádzkovateľa“ sú spoločne Servery Heureka Group a.s. a Servery tretích osôb.

1.1.14. „Zmluva“ je zmluva o inzercii na internetových stránkach, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ s Objednávateľom a ktorá so riadi týmito Podmienkami.

1.1.15. „Zmluvné strany“ je spoločné označenie pre Prevádzkovateľa a Objednávateľa.

1.1.16. „Štandardný formát“ je formát reklamy opísaný v Technickej špecifikácii.

1.1.17. „Štatistika“ je číselný výstup vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o Kampani. Zahŕňa informácie o počte zobrazení príslušnej Kampane, alebo informácie o časovom období Kampane a údaje o počte klikov používateľov na reklamu Objednávateľa.

1.1.18. „Technická špecifikácia“ je technický opis podkladov pre jednotlivé formáty Reklamy ponúkané Prevádzkovateľom, vrátane termínov a lehôt pre poskytnutie týchto podkladov zo strany Objednávateľa; Technická špecifikácia sa nachádza na adrese https://heureka.group/pre-znacky/bannerova-reklama.

1.1.19. „Účet Objednávateľa“ je stav peňažných prostriedkov zaslaných Objednávateľom Prevádzkovateľovi za účelom úhrady ceny za inzertné služby poskytnuté Objednávateľom podľa Zmluvy, o ktorého stave Prevádzkovateľ informuje Objednávateľa dohodnutým spôsobom.

1.1.20. „Systém PayU“ je platobný systém prevádzkovaný spoločnosťou PayU S.A. daňové číslo 779-23-08-495.

1.2. Všeobecné ustanovenia

1.2.1. Prevádzkovateľ prevádzkuje internetové stránky uvedené v týchto Podmienkach. Prevádzkovateľ poskytuje na týchto internetových stránkach možnosť umiestnenia Reklamy. Ďalej je Prevádzkovateľ oprávnený poskytovať vybrané druhy Reklamy na Serveroch tretích osôb, a to na základe zmlúv uzatvorených s týmito tretími osobami.

1.2.2. Informácie o návštevnosti serverov, na ktorých môže byť umiestená reklama, sú auditované nezávislým audítorom NetMonitor (www.netmonitor.cz).

1.3. Uzatvorenie Zmluvy

1.3.1. Zmluvné strany môžu uzatvoriť Zmluvu ako rámcovou zmluvu, na základe ktorej bude Objednávateľ priebežne objednávať Reklamu na základe písomných Objednávok, alebo ako jednorazovú Zmluvu uzatvorenú obvykle v podobe písomnej Objednávky (čl. 3 Podmienok), ktorú Prevádzkovateľ písomne potvrdil - akceptoval.

1.3.2. Zmluva v rozsahu jednorazovej Reklamy alebo Kampane sa medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzatvára spôsobom podľa čl. 3.1. Po prijatí Media plánu, ktorý podpísal Objednávateľ, Prevádzkovateľom je Zmluva uzatvorená, pričom podmienkou zverejnení Reklamy alebo začatia Kampane je úspešné odpísanie peňažných prostriedkov z Účtu Objednávateľa. Zmluva so riadi týmito Podmienkami a zoznámenie sa s týmito Podmienkami je predpokladom uzatvorenia Zmluvy.

1.3.3. Zmluva obsahuje najmä špecifikáciu Reklamy a ďalšie podmienky, ktoré nie sú týmito Podmienkami upravené.

1.3.4. Prevádzkovateľ je oprávnený, aby uzatváral Zmluvy za prevádzkovateľov Serverov tretích osôb. Prevádzkovateľ je v týchto prípadoch splnomocnený prijímať objednávky (návrhy na uzatvorenie Zmluvy) a ich akceptácie, ako aj na ďalšie úkony súvisiace so Zmluvou, ako sú zmena alebo ukončenie Zmluvy.

1.4. Obchodné podmienky

1.4.1. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Za Zmluvu sa na účely týchto Podmienok považuje aj Objednávka potvrdená (akceptovaná) Prevádzkovateľom.

1.4.2. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie, alebo pokiaľ nie je platnosť niektorých ustanovení týchto Podmienok Zmluvou vylúčená alebo inak upravená, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto Podmienky. Odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred znením týchto Podmienok.

2. predmet zmluvy

2.1. Záväzky Prevádzkovateľa

2.1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa

a) umožniť Objednávateľovi rezerváciu Reklamného priestoru na Serveroch Prevádzkovateľa a umiestnenie Reklamy, a to na základe úhrady za túto reklamu z Účtu Objednávateľa, a to v rozsahu a termíne, ktoré sú uvedené v Objednávke, ak bola táto Objednávka akceptovaná Prevádzkovateľom a ak bola Objednávateľom prostredníctvom Účtu Objednávateľa uhradená cena za túto Reklamu;

2.2. Záväzky Objednávateľa

2.2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Objednávateľa

a) zvoliť druh, termíny a rozsah objednávanej Reklamy podľa údajov uvedených v Cenníku a Technickej špecifikácii tak, aby nedochádzalo k stornovaniu objednávok z dôvodov nevyhovujúcej podoby Reklamy, alebo z dôvodov prečerpania prostriedkov na Účte Objednávateľa,

b) uhradiť riadne a včas prostredníctvom Účtu Objednávateľa dohodnutú cenu,

c) udržiavať na Účte Objednávateľa dostatok finančných prostriedkov s ohľadom na zvolený rozsah Reklamy.

3. objednávka reklamy, podklady objednávateľa

3.1. Objednávka

3.1.1. Objednávateľ zvolí druh, rozsah a termíny Reklamy s ohľadom na stav Účtu Objednávateľa. Zvolenie týchto požiadaviek zašle elektronicky Poskytovateľovi na adresu [email protected]. V prípade, ak je Objednávka zaslaná písomne, musí obsahovať pečiatku a podpis oprávnenej osoby. V prípade, že sa na tom zmluvné strany dohodnú, musí byť v Objednávke tiež špecifikované množstvo „page views“ (zobrazení stránky), alebo „počet unikátnych návštevníkov“.

3.1.2. Objednávka musí byť doručená Prevádzkovateľovi najneskôr 7 pracovných dní pred objednaným dátumom spustenia Reklamy alebo Kampane, ak je predmetom Objednávky Štandardný formát Reklamy. Ak je predmetom Objednávky Reklama v podobe Neštandardných formátov, musí byť Objednávka doručená Prevádzkovateľovi najneskôr 14 pracovných dní pred objednaným termínom spustenia Reklamy alebo Kampane, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.1.3. Objednávka je pre Prevádzkovateľa záväzná. Na základe prijatej Objednávky spracuje Prevádzkovateľ média plán s opisom Reklamy alebo Kampane podľa Objednávky (ďalej jen „Média plán“), ktorý zašle Objednávateľovi e-mailom. Zaslanie Média plánu Objednávateľovi je návrhom na uzatvorenie Zmluvy. V prípade, že Objednávateľ s plnením podľa Média plánu súhlasí, zašle podpísaný Média plán Prevádzkovateľovi e-mailom späť. Odoslanie podpísaného Média plánu je prijatím ponuky na uzatvorenie Zmluvy, ktorá je uzatvorená prijatím podpísaného Média plánu Prevádzkovateľom.

3.1.4. Prevádzkovateľ je oprávnený Objednávku odmietnuť, a to i bez udania dôvodov. Ak má Prevádzkovateľ pochybnosti ohľadom obsahu Objednávky alebo sú niektoré jej časti nejasné, vyzve v uvedené lehote Objednávateľa na doplnenie Objednávky, prípadne sám navrhne jej príslušnú úpravu v Média pláne.

3.1.5. Na zaslanie Média plánu na základe prijatej Objednávky nie je právny nárok. Prevádzkovateľ napriek tomu oznámi odmietnutie Objednávky Objednávateľovi v dostatočnej lehote pred začatím Reklamy alebo Kampane podľa Objednávky, a to elektronicky formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke. Prevádzkovateľ nie je povinný uvádzať dôvody odmietnutia a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odmietnutia Objednávky, pokiaľ odmietnutie oznámil včas. Prevádzkovateľ odmietne Objednávky najmä

a) ak sú Objednávateľom požadované podmienky Reklamy (napr. dĺžka Kampane, rozsah) problematicky realizovateľné, nereálne alebo sú v priamom rozpore s Technickými podmienkami,

b) v prípade protiprávnosti obsahu Reklamy v zmysle čl. 4.2 Podmienok,

c) ak udelil inému Objednávateľovi právo exkluzivity jeho Kampane.

3.2. Zmena a zrušenie Objednávky, storno poplatok

3.2.1. Objednávateľ môže navrhnúť zmenu svojej Objednávky, najneskôr však do 2 pracovných dní od odoslania Média plánu Prevádzkovateľovi podľa čl. 3.1.3.  Na zjednávanie zmien sa primerane použije čl. 3.1 Podmienok. Ak Prevádzkovateľ odmietne zmeny navrhnuté Objednávateľom, je povinný mu to oznámiť najneskôr do 2 dní pred začiatkom Kampane. Zmluvné strany sa potom dohodnú, či bude Prevádzkovateľ postupovať podľa pôvodnej Objednávky, alebo či sa celá Objednávka ruší.

3.2.2. V prípade, že Objednávateľ zruší Objednávku jednostranne, je povinný Prevádzkovateľovi zaplatiť storno poplatok v závislosti od počtu dní zostávajúcich do začiatku Reklamy alebo Kampane v okamihu doručenia zrušenia Objednávky Prevádzkovateľovi, a to vo výške dohodnutej v čl. 5.2 Podmienok.

3.2.3. Prevádzkovateľ nemá z dôvodu zrušenia Objednávky nárok na náhradu škody a ušlého zisku, ale okrem nároku na storno poplatok mu však vzniká aj nárok

a) na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti so zrušenou Objednávkou, a/alebo

b) nárok na úhradu činností, ktoré už boli pred týmto oznámením Objednávateľa v súvislosti so zrušenou Objednávkou vykonané.

3.2.4. V prípade, že Objednávateľ zmení predmet Objednávky po jej potvrdení (akceptácii) tak, že sa zmenší rozsah plnenia Prevádzkovateľa, je základom pre výpočet storno poplatku podľa čl. 3.2.2. rozdiel medzi cenou pôvodného predmetu Objednávky a cenou dohodnutou v novej Objednávke.

3.3. Podklady Objednávateľa

3.3.1. Za účelom dodržania dohodnutého dátumu začiatku Kampane je Objednávateľ povinný doručiť na adresu Prevádzkovateľa, zapísanú v obchodnom registri všetky reklamné podklady v lehotách uvedených v Technickej špecifikácii. Pokiaľ nie je v Objednávke alebo v Technickej špecifikácii uvedené inak, zašle Objednávateľ Prevádzkovateľovi podklady najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným začiatkom Reklamy alebo Kampane, v prípade Neštandardných formátov aspoň 10 pracovných dní pred plánovaným začiatkom Reklamy alebo Kampane.

3.3.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť všetky podklady k Reklame v bezchybnej kvalite, v správnej dátovej veľkosti a so správnymi rozmermi podľa Technickej špecifikácie, prípadne splniť ďalšie podmienky a požiadavky tam uvedené.

3.3.3. V každej Reklame musí byť definovaná aj cieľová adresa URL, to znamená odkaz, kam má Reklama smerovať. V prípade, že ide o banner typu FLASH alebo HTML5, musí byť odkaz v banneri definovaný podľa Technických podmienok Prevádzkovateľa. Objednávateľ je ďalej povinný informovať Prevádzkovateľa, aká verzia FLASH pluginu sa vyžaduje pre správne nasadenie Flashu a dodať spolu s Flashom aj alternatívny obrázok, ktorý sa bude zobrazovať používateľom, ktorí vo svojom prehliadači príslušný Flash plugin nemajú.

4. ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Štatistika

4.1.1. Ku každej Reklame sa generuje štatistika, ktorú Prevádzkovateľ poskytne Objednávateľovi na požiadanie zadarmo. Na základe žiadosti dostane Objednávateľ vo forme e-mailu používateľské meno a heslo k prístupu ku štatistikám počas realizácie Reklamy.

4.2. Zodpovednosť za obsah Reklamy

4.2.1. Zodpovednosť za obsah Reklamy znáša v plnom rozsahu Objednávateľ, ktorý zaslaním Objednávky potvrdzuje, že je subjektom oprávneným na výkon všetkých potrebných práv na uverejnenie a šírenie reklamy.

4.2.2. Prevádzkovateľ týmto zdôrazňuje, že sa žiadnym spôsobom nepodieľal na tvorbe obsahu Reklamy, ani cieľových adries URL, na ktoré Reklama odkazuje. Prevádzkovateľ nie je povinný dozerať na obsah Reklamy, ani cieľových adries URL, na ktoré Reklama odkazuje a nie je povinný ani vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah takýchto informácií.

4.2.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť bezchybnosť obsahu Reklamy, najmä to, aby Reklama nebola v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, etickým kódexom reklamy vydaným Radou pre reklamu, a aby obsah Reklamy nenapĺňal znaky nekalej hospodárskej súťaže. Reklama zadávaná Objednávateľom podľa Zmluvy ďalej nesmie obsahovať:

a) reklamu na lotérie a iné podobné hry, ktoré neboli povolené alebo oznámené podľa zákona č. 202/1990 Zb., o lotériách a iných podobných hrách;

b) grafické prvky kopírujúce alebo akokoľvek evokujúce grafické prvky použité na Serveroch Prevádzkovateľa, alebo prvky navádzajúce dojem, že zadávateľom banneru je Prevádzkovateľ alebo iný subjekt prevádzkujúci daný server;

c) falošné ovládacie prvky alebo iné prvky vyžadujúce reakciu od používateľa za účelom zobrazenia Reklamy alebo jeho presmerovanie na iné internetové stránky Objednávateľa alebo tretej osoby (najmä vyhľadávacie políčka, rozbaľovanie ponuky a pod., čím nie je dotknutá možnosť štandardného presmerovania používateľa na internetové stránky inzerované v rámci Reklamy na základe kliknutia na Banner);

d) osobné údaje osôb odlišných od Objednávateľa a osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

4.2.4. Objednávateľ je ďalej povinný zabezpečiť, aby produkty či služby inzerované prostredníctvom Reklamy, ako aj internetové stránky, na ktoré Reklama odkazuje (cieľová adresa URL), a tam ponúkané produkty či služby boli v súlade s právnymi predpisy. Protiprávnym obsahom sa na účely týchto Podmienok rozumie najmä obsah,

a) ktorým dochádza k šíreniu pornografie, najmä však sexuálnych praktík, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu šírenia pornografie;

b) ktorým by bola naplnená skutková podstata trestného činu alebo ktorým by došlo k porušeniu autorských práv (napr. prevádzkovanie download serverov pre sťahovanie súborov, severov na ukladanie súborov, herných serverov, crack serverov, sprístupnenie či rozširovanie nelegálnych MP3, sprístupnenie či rozširovanie fotografií a iných diel použitých bez súhlasu autora) či práv priemyselného vlastníctva (napr. porušenie práv používať ochrannú známku) alebo ktorý by na také porušenie nabádal či napomáhal;

c) ktorý napomáha alebo nabáda na obchádzanie technických prostriedkov ochrany autorských práv;

d) ktorým sa dopúšťa podnecovania, či schvaľovania trestnej činnosti, hanobenia národa, etnickej skupiny, rasy a presvedčenia alebo propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd osôb, najmä formou šírenia názorov extrémnej pravice alebo extrémnej ľavice;

e) ktorým sa protiprávne zasahuje do osobnostných práv tretích fyzických osôb, či narušuje dobrá povesť právnickej osoby;

f) prostredníctvom ktorého sa Objednávateľ alebo tretia osoba dopúšťa nekalosúťažného konania;

g) ktorým dochádza k šíreniu či propagácii akýchkoľvek ďalších nezákonných či trestnoprávnych aktivít.

4.2.5. Ak sa Prevádzkovateľ dozvie o protiprávnej povahe obsahu Reklamy v zmysle čl. 4.2.3.  alebo 4.2.4.  Podmienok, okamžite Kampaň pozastaví, alebo protiprávne Reklamy odstráni  bez toho, že by Objednávateľovi vznikol nárok na vrátenie ceny alebo jej zníženie. V prípade pozastavenia Kampane a odstránenia Reklamy je Prevádzkovateľ povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

4.2.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenou ktorýmkoľvek opatrením podľa čl. 4.2.5.  Podmienok, a to ani v prípade, kedy Objednávateľ následne preukáže, že obsah Reklamy alebo propagovaných internetových stránok, ani propagované produkty či služby neboli protiprávne (napr. predložením rozhodnutia súdu či iného štátneho orgánu alebo dohody s osobou, ktorá pôvodne tvrdila, že je obsah chybný).

4.2.7. Objednávateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu spôsobenú v dôsledku protiprávnej povahy Reklamy, najmä v dôsledku povinnosti úhrady sankcií udelených správnymi orgánmi, alebo v dôsledku uplatnenia nárokov z nekalej súťaže alebo z porušenia autorských práv zo strany tretích osôb.

4.3. Licenčné dojednania, právne vady

4.3.1. V okamihu dodania podkladov k Reklame Prevádzkovateľovi dáva Objednávateľ Prevádzkovateľovi bezodplatne nevýhradné oprávnenie na rozširovanie reklamných oznamov dohodnutým spôsobom, inak spôsobom obvyklým pre daný druh a formát Reklamy. Prevádzkovateľ je najmä oprávnený Reklamu zverejňovať, sprístupňovať a rozširovať v rámci celosvetovej internetovej siete, alebo inými dohodnutými spôsobmi. Časový rozsah tohoto oprávnenia je spravidla dohodnutý v Objednávke ako časove vymedzené obdobie, počas ktorého Kampaň bude trvať.

4.3.2. Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený použiť všetky grafické, literárne, audiovizuálne a iné diela, ktoré boli použité na vytvorenie Reklamy, a to v takom rozsahu, že žiadne práva tretej strany nebránia naplneniu účelu Zmluvy, predovšetkým sprístupnenie Reklamy prostredníctvom internetu v dohodnutom rozsahu. Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ani sprístupnením Reklamy, ani inými dohodnutými spôsobmi šírenia Reklamy nebudú dotknuté žiadne iné práva tretích osôb, najmä práva na ochranu osobnosti, a ani nedôjde k porušeniu právnych predpisov.

4.3.3. Objednávateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu spôsobenú nepravdivosťou vyhlásenia uvedeného v predchádzajúcom odstavci. Objednávateľ so najmä zaväzuje, že Prevádzkovateľovi nahradí akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá by mohla Prevádzkovateľovi vzniknúť v súvislosti so sprístupnením Reklamy alebo inými dohodnutými spôsobmi šírenia Reklamy z dôvodu neoprávneného zásahu do práv tretích osôb alebo porušenia platných právnych predpisov.

4.4. Referencie

4.4.1. Prevádzkovateľ je oprávnený i po skončení Kampane alebo po skončení platnosti Zmluvy v súvislosti so svoju prezentáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov zverejniť a šíriť informáciu - referenciu, že poskytoval Objednávateľovi reklamné služby, a to vo svojich propagačných materiáloch, na svojich internetových stránkach, formou tlačovej správy zaslanej médiám a pod. Súčasťou tejto informácie môže byť stručná charakteristika Objednávateľa, použité vytvorené diela a logo, príp. ochranná známka Objednávateľa, vrátane prípadného odkazu na aktuálnu internetovú prezentáciu Objednávateľa, ciele a výsledky Kampane, zvolené postupy na dosiahnutie cieľov Kampane a Štatistika. Šírenie týchto informácií, rovnako ako aj obsahu nesmie nijako poškodiť dobré meno Objednávateľa a jeho obchodné záujmy.

4.5. Dôverné informácie, povinnosť zachovávať mlčanlivosť

4.5.1. Zmluvné strany považujú všetky údaje poskytnuté navzájom v súvislosti so Zmluvou (Objednávkou) za dôverné, s výnimkou prípadov, ak ide o údaje a informácie obecne známe. Dôverné informácie nebudú bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany sprístupnené tretej osobe. Porušením tejto povinnosti zachovávať mlčanlivosť nie je

a) poskytnutie dôverných informácií v nevyhnutnom rozsahu orgánom alebo osobám, ktoré majú zo zákona právo na tieto informácie a právo na kontrolu činnosti Zmluvných strán, ani

b) poskytnutie dôverných informácií osobám, ktoré sú zo zákona viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť (napr. notár, advokát, daňový poradca), ani

c) použitie dôverných informácií v súladu so Zmluvou v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ani

d) iné použitie chránených informácií s predchádzajúcim súhlasom druhej Zmluvnej strany.

4.5.2. Prevádzkovateľ je bez obmedzenia oprávnený poskytnúť dôverné informácie aj tretej osobe, ktorej vznikla škoda v súvislosti s protiprávnym obsahom Reklamy (čl. 4.2 Podmienok).

4.5.3. Objednávateľ vyhlasuje, že je mu známa skutočnosť, že Prevádzkovateľ je členom Združenia pre internetovú reklamu (ZPIR súhlasí s použitím informácií o reklamných kampaniach na výskum reklamy na internete v rámci ZPIR vrátane ich odovzdania ZPIR.

4.6. Osobitné dojednania pre Agentúry

4.6.1. Pokiaľ nie dohodnuté alebo v týchto Podmienkach výslovne uvedené inak, uplatňujú sa tieto Podmienky a práva a povinnosti v nich stanovené v plnom rozsahu aj na Zmluvu uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom a Agentúrou. Agentúra je v týchto prípadoch v plnom rozsahu zodpovedná i za porušenie tých povinností a podmienok, ktoré zapríčinil jej zákazník – zadávateľ Reklamy.

4.6.2. Ak je Zmluva alebo Objednávka uzatvorená s Agentúrou, ktorá Reklamu objednáva pre svojich zákazníkov, je Agentúra povinná dohodnúť s nimi podmienky Reklamy aspoň v rovnakom rozsahu, aký je dohodnutý v  čl. 4.2 a 4.3 Podmienok, a na výzvu Prevádzkovateľa je povinná tuto skutočnosť vo vzťahu k jednotlivému zákazníkovi preukázať.

4.7. Osobitné dojednania pre Servery tretích osôb

4.7.1. Ak si Objednávateľ objedná Reklamu, ktorá má byť umiestená na Serveroch tretích osôb, berie na vedomie, že obchodné, zmluvné alebo iné podmienky uplatňujúce sa na umiestnenie Reklamy na Servery tretích osôb môžu obsahovať iné podmienky v porovnaní s týmito Podmienkami (napr. prísnejšie storno poplatky, iné lehoty na dodanie podkladov, zmluvné pokuty a pod.). Prevádzkovateľ je povinný na tuto skutočnosť Objednávateľa upozorniť. V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a podmienkami umiestňovania reklám na Serveroch tretích osôb sa aplikuje prísnejšia úprava.

5. cena a platobné podmienky

5.1. Cena

5.1.1. Cena Reklamy sa počíta podľa platného cenníka Prevádzkovateľa zverejneného na stránkach Prevádzkovateľa https://heureka.group/media/qjab0edi/skcennik-inzercie-heureka.xlsx pre uvedené obdobie na základe podmienok uvedených v Zmluve (v Média pláne), pričom je stanovená ako jednotková cena vo forme CPT (Cost per thousand). Ceny uvedené v cenníku sú uvedené bez DPH, ktorá bude Prevádzkovateľ účtovať vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.

5.1.2. Prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť. Prípadné zmeny so nevzťahujú na Kampane, ktoré už prebiehajú na základe Prevádzkovateľom potvrdených (akceptovaných) Objednávok. Ustanovenia bodu 7.2.8. týchto OP sa uplatňujú obdobne.

5.1.3. Z cenníkových cien môže byť Objednávateľovi na základe vzájomnej dohody poskytnutá zľava alebo naopak pripočítaná prirážka.

5.1.4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (najmä v tzv. Média pláne), zašle Prevádzkovateľ Objednávateľovi faktúru vystavenú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa Reklama alebo Kampaň začali. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa uverejnenia Reklamy alebo od začiatku Kampane.

5.1.5. Pokiaľ objednávaná Kampaň trvá 2 a viac mesiacov, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na rozložení platby ceny za Kampaň na viac platieb počas dohodnutého časového obdobia.

5.1.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať zálohovú platbu na celú kampaň, a to najmä v prípadoch, kedy ide o prvú objednávku Objednávateľa, či v prípade Objednávateľov so špatnou platobnou morálkou.

5.2. Storno Objednávky

5.2.1. V prípade, že si Objednávateľ praje zrušiť už potvrdenú Objednávku, je povinný informovať Prevádzkovateľa najneskôr 5 pracovných dní od požadovaného prvého termínu realizácie Reklamy, t. j. termínu, kedy je realizovaná prvá časť objednanej Kampane. Neskôr budú Objednávateľovi účtovane nasledujúce storno poplatky:

a) Pri zrušení objednávky do 5 pracovných dní pred dátumom začiatku realizácie Reklamy, predstavuje poplatok 50 % z ceny objednanej Kampane.

b) Pri zrušení objednávky do 2 pracovných dní pred dátumom začiatku realizácie Reklamy, predstavuje poplatok 80% z ceny objednanej Kampane.

c) Pri zrušení objednávky menej ako 2 pracovné dni pred dátumom začiatku realizácie Reklamy alebo počas realizácie Reklamy, predstavuje poplatok 100 % z ceny pripadajúcej na nerealizovanú časť kampane a Objednávateľovi bude nad rámec storno poplatku účtovaná aj doteraz uskutočnená časť Kampane.

5.3. Omeškanie Prevádzkovateľa

5.3.1. Ak bude Prevádzkovateľ v omeškanie s realizáciou Reklamy alebo Kampane, je Objednávateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať náhradu v podobe zľavy z ceny objednanej Reklamy alebo Kampane, prípadne navýšenia počte zobrazení. Táto voľba je možná len v prípade, keď Objednávateľ oznámi Prevádzkovateľovi do 7 pracovných dní odo dňa uplynutia doby realizácie Reklamy alebo Kampane svoju písomnú reklamáciu, ktorú nie je ďalej oprávnený meniť bez súhlasu Prevádzkovateľa.

6. reklamácie, zodpovednosť za chyby a za škodu

6.1. Zodpovednosť za chyby, reklamácie

6.1.1. V prípade vád Reklamy, ktorými so rozumie najmä chybné alebo neúplne realizované plnenie Prevádzkovateľa oproti podmienkam výslovne dohodnutým v Objednávke, vzniká Objednávateľovi nárok na náhradné plnenie, t. j. na opätovnú bezplatnú realizáciu týchto plnení, ktoré neboli poskytnuté bez chýb. Za chyby Reklamy so považuje najmä grafika nezodpovedajúca zadaniu Objednávateľa, nefunkčnosť dynamických prvkov Reklamy alebo nefunkčnosť prekliknutia na cieľovú stránku, a to všetko pod podmienkou, že sú tieto chyby spôsobené porušením niektorej z povinností Prevádzkovateľa podľa týchto Podmienok alebo podľa Zmluvy.

6.1.2. V prípade, že Objednávateľ preukáže, že prípadné náhradné plnenie podľa čl. 6.1.1.  nie je pre neho ekonomický významné, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude určená podľa ceny nerealizovaného či chybne realizovaného plnenia Prevádzkovateľa.

6.1.3. Objednávateľ je povinný reklamovať chyby Reklamy písomne bez zbytočného odkladu potom, ako ich mohol zistiť, najneskôr však do 14 dní odo dňa začiatku Kampane, inak jeho nároky z chýb plnenia zanikajú.

6.1.4. Za chybné plnenie Prevádzkovateľa sa však nepovažujú najmä

a) výkyvy v návštevnosti stránok Prevádzkovateľa do výšky 20 % oproti garantovanému objemu pri objednanej Reklame,

b) výpadky či chyby Reklamy, ktoré boli zapríčinené Objednávateľom, treťou osobou alebo technickou či inou prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vôli Prevádzkovateľa a ktorá mu neumožňuje ich odstrániť, napr. technická porucha na strane Objednávateľa, poskytovateľa služieb, alebo inej tretej osoby poskytujúcej Objednávateľovi či Prevádzkovateľovi služby relevantné pre funkčnosť Reklamy (výpadkom siete hostingového centra, v ktorom sú technické prostriedky Prevádzkovateľa alebo Servery tretích osôb umiestnené).

c) výpadky či chyby Reklamy spôsobené tzv. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ktorými sa na účely týchto Podmienok rozumie najmä nepriaznivé poveternostné vplyvy, povodne, úder blesku, štrajk zamestnancov poskytovateľa služieb relevantných pre riadnu funkčnosť Reklamy, vojna atď.

6.2. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu

6.2.1. Prevádzkovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením jeho zmluvných povinností do výšky podľa čl. 6.2.3. OP.

6.2.2. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku okolností uvedených v čl. 6.1.4. Podmienok.

6.2.3. Objednávateľ akceptuje okamihom uzatvorenia Zmluvy (dohodnutej aj formou potvrdenia Objednávky), že právo Objednávateľa na náhradu škody je vo všetkých prípadoch obmedzené, a to na sumu maximálne vo výške 50 % z hodnoty objednanej Kampane, maximálne však do výšky 100.000 CZK.

7. obdobie trvania zmluvy, ukončenie zmluvy

7.1. Obdobie trvania Zmluvy

7.1.1. Zmluva uzatvorená v podobe rámcovej Zmluvy, na základe ktorej Objednávateľ opakovane objednáva Reklamu, sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade v Zmluve uvedené inak.

7.1.2. Zmluva uzatvorená v podobe jednorazovej Zmluvy uzatvorenej v podobe písomnej Objednávky (čl. 3 Podmienok) upravujúcej jednu konkrétnu Kampaň sa uzatvára na dobu určitú. Zmluva zaniká okamihom, kedy uplynie doba Kampane, alebo doba poslednej Kampane, ak ich bolo dohodnutých v Objednávke viac.

7.2. Ukončenie Zmluvy

7.2.1. Zmluva zaniká:

a) písomnou dohodou Zmluvných strán;

b) uplynutím dohodnutej doby v prípade Zmluvy dojednanej na dobu určitú (čl. 7.1.2. Podmienok),

c) na základe písomnej výpovede doručenej druhej Zmluvnej strane;

d) odstúpením od Zmluvy.

7.2.2. Každá zo Zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu, ak bola uzatvorená na dobu neurčitú (čl. 7.1.1. Podmienok). Výpovedná doba je 2 mesiace odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane a začína plynúť prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dátume doručenia výpovede.

7.2.3. Každá zo strán môže odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti druhou Zmluvnou stranou, najmä:

a) pre omeškanie Prevádzkovateľa s realizáciou Reklamy trvajúce dlhšie ako 14 dní;

b) pre omeškanie Objednávateľa s úhradou ceny alebo jej časti trvajúce dlhšie ako 10 dní;

c) v prípade protiprávneho obsahu Reklamy Objednávateľa v zmysle čl. 4.2.3. alebo čl. 4.2.4. Podmienok;

d) pre neposkytnutie potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa, pokiaľ to sťažuje alebo znemožňuje plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy (napr. omeškanie s dodaním podkladov).

7.2.4. Oznámení o odstúpení musí byť písomné, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a je účinné dňom jeho doručenia, alebo k neskoršiemu dátumu uvedenému v písomnom oznámení o odstúpení.

7.2.5. Zánikom Zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, zmluvnú pokutu a iné ustanovenia, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať i po ukončení Zmluvy.

7.2.6. Ustanovenie čl. 7.2. sa uplatní len vtedy, ak v zmluve alebo objednávke nie je uvedené inak.

7.2.7. Prevádzkovateľ je oprávnený v primeranom rozsahu jednostranne meniť Obchodné podmienky alebo ktorúkoľvek ich prílohu, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov a technologických zmien. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený meniť Podmienky alebo ich prílohu vtedy, pokiaľ sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky partnerov. Nová verzia Podmienok sa však nepoužije na Reklamy a Kampane, ktoré sa začali ešte za účinnosti predchádzajúcej (staršej) verzie Podmienok.

7.2.8. Ak Prevádzkovateľ zmení Podmienky, je povinný oznámiť to Objednávateľovi aspoň 14 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok (prostredníctvom oznámenia na stránkach heureka.group/podmienky-pouzivania. Súčasťou oznámenia bude aj odkaz na znenie Podmienok vo formáte pdf, alebo v inom formátu umožňujúcom zobrazenie textovej podoby Podmienok a ich prípadnú jednoduchú archiváciu. Objednávateľ je oprávnený zmeny Podmienok odmietnuť, a to formou výpovede doručenej elektronicky na adresu: Heureka Group a.s., Heureka.cz, Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika. V takom prípade začína plynúť výpovedná lehota 1 mesiac. Po dobu trvania výpovednej lehoty sa Zmluva riadi doterajším znením Podmienok. Ak Objednávateľ neodmietne zmeny Podmienok, predpokladá sa, že novú verziu (nové znenie) Podmienok akceptoval.

8. záverečné ustanovenia

8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomné údaje a informácie, získané v rámci spolupráce neposkytnú žiadnej tretej osobe.

8.2. Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa riadia platnými zákonmi Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. (nový občiansky zákonník).

8.3. V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nemá táto skutočnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Podmienok alebo Zmluvy.

8.4. Tieto Podmienky sú platné a účinné od 15. 3. 2024.