Podmienky používania služby ProductADS

Tieto obchodné podmienky používania služby ProductADS pre obchodníkov (ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“) vydáva spoločnosť Heureka Group a.s., so sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, zapísaná v Obchodnom Registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, zložka B 24131, IČO: 078 22 774 DIČ: CZ 07822774, ktorá je Prevádzkovateľom portálu Heureka.cz a Heureka.sk na účely úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi, používajúcimi portál k ponuke a propagácii tovaru.

1. definície pojmov

1.1. Inzerát znamená jednotlivé reklamné oznámenie vo forme textového inzerátu alebo grafickej reklamy uvedenej v službe ProductADS.

1.2. Kampaň znamená zobrazovanie jedného alebo viacerých Inzerátov na Servere po dobu a spôsobom určeným Používateľom.

1.3. Obchodník znamená registrovaný používateľ Služby ProductADS a súčasne zadávateľ reklamy cielenej na kľúčové slová a pozície vo výpise v kategóriách na internetových Serveroch Prevádzkovateľa, ktorý si na účely využitia služby ProductADS zriadi u Prevádzkovateľa na webovej stránke www.productads.cz alebo www.productads.sk svoje používateľské konto (ďalej len „ProductADS účet“).

1.4. Peňaženka znamená aplikáciu, ktorá je súčasťou služby ProductADS, umožňujúca predplatenie ceny za používanie služby ProductADS Obchodníkom, dostupná v rámci Rozhrania pod záložkou „Peňaženka“.

1.5. Prekliknutie znamená pristúpenie Používateľa k obsahu, na ktorý odkazuje Inzerát, v dôsledku kliknutia na Inzerát.

1.6. Prevádzkovateľ služby ProductADS je spoločnosť Heureka Group a.s., so sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, zaregistrovaná na Mestskom súde v Prahe, zložka B 24131, IČO: 07822774 DIČ: CZ07822774.

1.7. Registrácia znamená proces, pri ktorom záujemca o inzerciu (ProductADS) na Serveroch Prevádzkovateľa kontaktuje prostredníctvom e-mailu [email protected] Prevádzkovateľa služby ProductADS. Prevádzkovateľ vykoná kontrolu požiadavky záujemcu o službu ProductADS a následne zašle záujemcovi o službu aktivačné prepojenie. Po kliknutí na toto prepojenie vyplní záujemca svoje prihlasovacie údaje a heslo a zároveň bude súhlasiť s obchodnými podmienkami.

1.8. Rozhranie znamená webové rozhranie dostupné na internetovej adrese (URL) www.productads.cz a www.productads.sk, ktoré umožňuje používanie služby ProductADS, a to prostredníctvom ProductADS účtu.

1.9. Servery znamenajú internetové stránky Prevádzkovateľa, na ktorých sa inzeráty zobrazujú na vymedzených reklamných plochách, tj. portály www.heureka.cz a www.heureka.sk.

1.10. Používateľ znamená osobu, ktorá sa na stránky Serverov dostane prostredníctvom zariadenia schopného prehliadať webové stránky.

1.11. Zobrazenie znamená zobrazenie príslušnej stránky Serveru, na ktorom je uvedený Inzerát, Používateľovi.

2. pravidlá používania služby productads

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje podľa podmienok podľa týchto Obchodných podmienok zobrazovať na Serveroch textové inzeráty a grafickú reklamu podľa zadania Obchodníka, zaslaného Prevádzkovateľovi prostredníctvom Rozhrania. Obchodník je prostredníctvom Rozhrania oprávnený zadávať a upravovať Inzeráty a kľúčové slová, nastavovať výšku denných rozpočtov pre jednotlivé kampane a Inzeráty a zúčastňovať sa aukcií na stanovenie ceny za Preklik či Zobrazenie na požadovanej pozícii. Cena za inzeráty je stanovovaná na základe aukcie medzi Obchodníkmi, na ktorej sa Obchodníci môžu zúčastniť prostredníctvom Rozhrania. Inzerát, ktorý zadá Obchodník prostredníctvom Rozhrania, vstupuje do aukcie od okamihu, keď ho Prevádzkovateľ schváli. Prevádzkovateľ si vyhradzuje 48 hodín od odoslania inzerátu Obchodníkom na jeho schválenie, resp. zamietnutie.

2.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť cielenie Inzerátov na kľúčové slová zadané Používateľom vo vyhľadávaní či na pozíciu vo výpise v kategóriách.

2.3. Obchodník sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za používanie služby ProductADS jednou z nasledujúcich foriem:

2.3.1. Cena za Preklik;

2.3.2. Cena za Zobrazenie, ak bude Prevádzkovateľ takúto možnosť ponúkať.

2.4. Obchodník je oprávnený zvoliť si jednu z foriem ceny podľa predchádzajúceho odstavca v rámci Rozhrania. Cena je stanovená na základe aukcie medzi Obchodníkmi vždy za jednotlivé Prekliknutie alebo Zobrazenie, pričom Obchodník je oprávnený nastaviť v rámci Rozhrania maximálnu hodnotu Prekliknutí či Zobrazenie za jednotlivý deň kampane (denný rozpočet). Po dosiahnutí výšky denného rozpočtu Prevádzkovateľ zastaví zobrazovanie Inzerátu a umožní jeho zobrazovanie od začiatku ďalšieho dňa (od 0:00 hod.). V prípade pochybností Obchodníka o tom, či k Prekliknutí na Inzerát alebo k jeho Zobrazeniu naozaj došlo, je oprávnený rozhodnúť o týchto pochybnostiach výhradne Prevádzkovateľ na základe údajov zo systému služby ProductADS. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, po dosiahnutí hodnoty Preklikov či Zobrazenie zodpovedajúcich výške peňažných prostriedkov nachádzajúcich sa v Peňaženke ukončí Prevádzkovateľ zobrazovanie Inzerátu.

2.5. Platba za použitie ProductADS sa realizuje formou odpočítania zodpovedajúcej sumy z kreditu, nachádzajúceho sa v Peňaženke. Prostriedky sa z Peňaženky odpočítajú v okamihu kliknutia na Inzerát. Obchodník si kredit do Peňaženky dobíja platbou online kreditnou kartou alebo online bankovým prevodom. Faktúra k tejto platbe sa vystaví automaticky v rozhraní ProductADS v záložke „Faktúry“ po úspešnom dokončení platby. Po dohode strán je Prevádzkovateľ oprávnený umožniť Obchodníkovi bezhotovostnú platbu na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Kredit potom Prevádzkovateľ pripočíta Obchodníkovi do rozhrania ProductADS po obdržaní platby. Dobitý kredit musí byť vyčerpaný do dvoch rokov od nabitia kreditu. Free kredit, ktorý bol poskytnutý zo strany Prevádzkovateľa, musí byť minutý do 3 mesiacov od nabitia. Pokiaľ Obchodník nevyčerpá kredit v uvedenom období, Prevádzkovateľ ma právo nevyčerpaný kredit odobrať.

2.6. V prípade, keď systém ProductADS z technických či prevádzkových dôvodov zo strany Prevádzkovateľa alebo technických obmedzení systému služby ProductADS nezastaví zobrazovanie Inzerátu v okamihu dosiahnutia Obchodníkom zvoleného celkového rozpočtu, nebude suma presahujúca limit celkového rozpočtu kampane Obchodníkovi účtovaná.

2.7. Prevádzkovateľ pozastaví možnosť zadávania Inzerátov a zobrazovania zadaných Inzerátov Obchodníkovi, ktorý nebude mať v Peňaženke dostatočný kredit na úhradu zvolenej služby ProductADS, spôsobom podľa ods. 4. tohoto článku Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípady, keď sa Inzeráty Obchodníka nebudú zobrazovať z dôvodu vyčerpania kreditu Obchodníka v službe ProductADS.

2.8. Obchodník je plne zodpovedný a) za obsah zadaných inzerátov, b) za znenie zadaných kľúčových slov. Prevádzkovateľ nevykonáva kontrolu obsahu inzerátov alebo kľúčových slov a nenesie zodpovednosť a) za ujmu, ktorú Obchodník spôsobí inzerciou v systéme ProductADS tretím stranám, alebo b) za inzeráty, ktoré sú v rozpore s platným právnym poriadkom. Obchodník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky škody, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú na základe uplatnenia nárokov tretích osôb z dôvodu porušenia ich práv v dôsledku zverejnenia Inzerátu v rámci služby ProductADS.

2.9. Inzeráty nesmú obsahovať osobné údaje osôb odlišných od Obchodníka a osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

2.10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať zadaný Inzerát alebo kľúčové slovo aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať Obchodníkovi, ktorý porušuje tieto Obchodné podmienky, kampaň alebo celý účet bez ďalšieho udania dôvodu. K zablokovaniu celého účtu môže dôjsť aj v prípade nadmerného zaťažovania systému. Nadmerným zaťažovaním systému sa myslí

  1. a) ukladanie nadmerného množstva údajov do systému,
  2. b) nadmerný počet požiadaviek na niektoré z webových rozhraní systému, pričom o nadmernosti je oprávnený rozhodnúť výhradne Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ má právo na drobnú úpravu Inzerátu (diakritika, interpunkcia, preklepy), a to aj bez upozornenia Obchodníka. Prevádzkovateľ nemá povinnosť upravovať nevyhovujúce Inzeráty.

2.14. Prihlasovanie do systému ProductADS je viazané na prihlasovacie meno a heslo Obchodníka. V prípade zániku práva Obchodníka používať prihlasovacie meno nemá Prevádzkovateľ povinnosť naďalej Obchodníkovi sprístupňovať Rozhranie systému ProductADS. Obchodník je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje a držať ich v tajnosti. Prevádzkovateľ neručí za zneužitie systému v prípade prezradenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe v dôsledku porušenia tejto povinnosti Obchodníkom. Pokiaľ Obchodník poskytne prístup do svojho účtu tretej strane, je Obchodník zodpovedný za to, že tretia strana súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a prijíma ich. Obchodník súhlasí, že nebude Prekliknutie alebo Zobrazenenie priamo poskytovať tretej strane alebo ich tretej strane ponúkať ako svoju službu. Prihlásením do Rozhrania systému ProductADS Obchodník vyslovuje súhlas s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok.

2.15. Obchodník môže svoju účasť v službe ProductADS ukončiť tým, že zmaže alebo pozastaví všetky svoje kampane. V takomto prípade sa do jednej hodiny od zastavenia kampane (spravidla však okamžite) prestanú zobrazovať Inzeráty Obchodníka a nerealizujú sa žiadne platby. Obchodník sa zaväzuje uhradiť cenu Preklikov alebo Zobrazení realizovaných do jednej hodiny od ukončenia účasti podľa tohoto článku.

2.16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prestať dočasne alebo natrvalo zobrazovať Inzeráty. V súlade s aukčným modelom služby ProductADS Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu garanciu umiestnenia Inzerátu, jeho ceny, pozície a počtu zobrazení.

2.17. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať Obchodníkovi e-mailové oznámenia, ktoré sa týkajú prevádzkovania služby ProductADS, na jeho e-mailovú adresu, ktorú získal počas registrácie do služby.

2.18. Zákazník nesmie robiť operácie, ktorými manipuluje s vlastnými alebo cudzími inzerátmi služby ProductADS. Predovšetkým je zakázané používanie systémov určených na robotické klikanie na inzeráty, robotické sťahovanie stránok, vytváranie umelých Zobrazení alebo Preklikov, analýzu prenosových kódov alebo zadávanie takýchto činností tretej strane. V prípade zistenia takýchto činností, alebo pokusov o ne, je Prevádzkovateľ oprávnený Obchodníkovi zablokovať účet a požadovať od neho náhradu vzniknutej ujmy. Prevádzkovateľ aktívne i pasívne bráni neplatnému klikaniu a chráni tak Obchodníka pred neúčinnou reklamou. Prevádzkovateľ môže zvyšovať kredit Obchodníka, pokiaľ niektoré jeho Zobrazenia alebo Prekliknutia spätne rozozná ako neplatné. Posúdenie, ktoré Zobrazenie alebo Prekliknutia sú alebo nie sú neplatné, prináleží výhradne Prevádzkovateľovi.

2.19. Prevádzkovateľ neručí za zachovanie údajov, ktoré Obchodník zadáva do svojho konta ProductADS. Prevádzkovateľ údaje o kampaniach neposkytne tretej strane, jedine svojim servisným partnerom výhradne na účely zálohovania údajov a vývoja systému. Prevádzkovateľ nebude konkrétne údaje z kampaní Obchodníka používať inak ako na účely technickej podpory a globálnych analýz. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú dostupnosť Rozhrania pre Obchodníka.

2.20. V prípade, že Obchodník používa označenú BETA verziu služby ProductADS, berie na vedomie skutočnosť, že tak koná na vlastnú zodpovednosť a Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť týchto BETA verzií, za následky zníženej funkčnosti alebo nefunkčnosti, následky používania takýchto BETA verzií Obchodníkom, ako ani zodpovednosť za prípadnú ujmu, ktorú Obchodník sebe či tretím stranám použitím BETA verzie spôsobí.

2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať údržbu služby ProductADS a za týmto účelom je oprávnený prevádzku obmedziť, prípadne na určitú dobu celkom vyradiť z prevádzky (výluka), aj bez predchádzajúceho oznámenia Obchodníkom.

3. záverečné ustanovenia

3.1. Záležitosti, ktoré tieto Obchodné podmienky neupravujú, sú podporne usmernené príslušnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, poprípade obchodnými podmienkami portálu Heureka (https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/), predovšetkým Podmienkami inzercie na internetových serveroch dostupných na https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-inzercie-na-internetovych-serveroch/. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.

3.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu, ktorá vznikne Obchodníkovi, pokiaľ Obchodník nebude včas informovaný o akýchkoľvek prípadných zmenách ktorejkoľvek z vyššie uvedených služieb jedine z toho dôvodu, že jednu z nich nevyužíva.

3.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť z dôvodu zmien právnych predpisov alebo technologických zmien. Nová verzia Obchodných podmienok sa však v žiadnom prípade nepoužije na plnenie, ktoré bolo schválené ešte za predchádzajúcej účinnosti (staršej) verzie Obchodných podmienok. Také plnenie sa riadi predchádzajúcim znením Obchodných podmienok..

3.4. V prípade, že Prevádzkovateľ zmení Obchodné podmienky je povinný to oznámiť Obchodníkom aspoň 14 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie Obchodných podmienok vo forme e-mailu zaslaného na ich aktuálne e-mailové adresy. Súčasťou oznámenia bude zároveň znenie Obchodných podmienok vo formáte .pdf, poprípade v inom formáte umožňujúcom zobrazenie textovej podoby Obchodných podmienok a ich prípadnú jednoduchú archiváciu. Užívateľ je oprávnený zmeny Obchodných podmienok odmietnuť, a to písomne dopisom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa alebo vo forme e-mailu zaslaného na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene Obchodných podmienok. V prípade, že Obchodník neodmietne zmeny Obchodných podmienok, má sa za to, že nové znenie ( nová verzia) Obchodných podmienok bola akceptovaná. To platí v prípade ak bola Obchodníkovi nová verzia Obchodných podmienok včas zaslaná.

3.5. V prípade, že Obchodník informuje Prevádzkovateľa spôsobom podľa čl.3.4. že nové zmeny Obchodných podmienok neakceptoval, uplatní sa na všetky právne vzťahy, do tej doby, ktorá vznikla medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom pôvodné znenie Obchodných podmienok. V takomto prípade je Prevádzkovateľ a zároveň aj Obchodník oprávnený ukončiť používanie služby na základe písomnej výpovede s 14 dennou výpovednou dobou.

3.6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. 4. 2023.