Podmínky inzerce na internetových serverech

1. OBECNÁ USTANOVENÍ, DEFINICE POJMŮ

1.1 Definice pojmů

1.1.1 „Agentura“ je Objednatel, který uzavírá Rámcovou smlouvu o spolupráci jako reklamní agentura, která bude opakovaně objednávat Reklamu pro třetí osoby (obvykle pro své zákazníky).

1.1.2 „Banner“ je forma Reklamy v podobě grafické plochy v daném rozměru, která se zobrazuje v různých částech serverů. Po kliknutí na banner je uživatel přesměrován na stránky dle zadání Objednatele.

1.1.3 „Ceník“ je ceník Provozovatele, v němž jsou uvedeny ceny Reklamy na Serverech Heureka Group a.s. stanovené v závislosti na formátech Reklamy, velikosti, umístění a dalších kritériích; aktuální Ceník je uveden na adrese http://heureka.group/media/d1xn11sb/czcenik-inzerce-heureka.xlsx.

1.1.4 „Kampaň“ je souhrn Reklam, který je definován jako seznam všech Reklam na základě jejich umístění na Serverech Provozovatele, období kdy mají být zobrazovány či spuštěny, jednotkového množství a prostoru, který jim je vyhrazen.

1.1.5 „Nestandardní formát“ je formát reklamy popsaný v Technické specifikaci, který obvykle vyžaduje delší přípravu a zvláštní podmínky pro jeho nasazení (např. dřívější dodání podkladů ze strany Objednatele).

1.1.6 „Objednatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která zadává svou předplacenou Reklamu na Serverech Provozovatele. Objednatel zadává reklamu za podmínek uvedených v Ceníku a způsobem stanoveným v Manuálu zadání reklamy.

1.1.7 „Podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky inzerce na internetových serverech.

1.1.8 „ProductADS“ je systém Provozovatele, pomocí něhož Objednatel může zadávat vlastní předplacenou reklamu, popř. vytvářet své vlastní kampaně na serverech Provozovatele v rozsahu a formě jím zvolené. V rámci ProductADS Objednatel vybere produkt, který zamýšlí v rámci reklamní kampaně podpořit. Objednatel si nabíjí svůj Účet ProductADS prostřednictvím platebního systému PayU. V rámci svého uživatelského rozhraní může Objednatel sledovat relevantní statistiky výkonnosti své reklamní kampaně, může sledovat výši finančních prostředků atd. Před umístěním reklamy na portálech Provozovatele musí být reklama schválena Provozovatelem. Cena za reklamu na serverech Provozovatele, popř. za realizaci reklamních kampaní je vytvářena na základě tzv. biddingu, tzn. soutěže nabídek na koupi reklamního prostoru ze strany jednotlivých Objednatelů. Podrobnější podmínky užívání služby ProductADS stanovují „Podmínky používání služby ProductADS.“

1.1.9  „Provozovatel“ je společnost Heureka Group a.s. se sídlem Praha, Karolinská 706/3, Praha 8, PSČ: 186 00, IČ 07822774.

1.1.10 „Reklama“ je především reklamní plocha a další forma inzerce jako je banner, přednostní výpis na klíčová slova a rozesílání emailů.

1.1.11 „Servery Heureka Group a.s.“ jsou servery provozované společností Heureka Group a.s. se sídlem Praha, Karolinská 706/3, Praha 8, PSČ: 186 00, IČ: 07822774, např. www.heureka.czwww.heureka.skwww.seznamzbozi.czwww.nejlepsiceny.czwww.srovnanicen.czwww.zoznamtovaru.skwww.kauf.sk.

1.1.12 „Servery třetích osob“ jsou servery provozované třetími osobami.

1.1.13 „Servery Provozovatele“ jsou společně, Servery Heureka Group a.s. a Servery třetích osob.

1.1.14 „Smlouva“ je smlouva o inzerci na internetových stránkách, kterou uzavírá Provozovatel s Objednatelem a která se řídí těmito Podmínkami.

1.1.15 „Smluvní strany“ je společné označení pro Provozovatele a Objednatele.

1.1.16 „Standardní formát“ je formát reklamy popsaný v Technické specifikaci.

1.1.17 „Statistika“ je číselný výstup vypracovaný Provozovatelem, který v sobě obsahuje podrobnosti o Kampani. Zahrnuje v sobě informaci o počtu zobrazení příslušné Kampaně, popř. informace o časovém období Kampaně a data o počtu kliků uživatelů na reklamu Objednatele.

1.1.18 „Technická specifikace“ je technický popis podkladů pro jednotlivé formáty Reklamy nabízené Provozovatelem, včetně termínů a lhůt pro poskytnutí těchto podkladů ze strany Objednatele; Technická specifikace se nachází na adrese https://heureka.group/cz-cs/pro-znacky/bannerova-reklama/.

1.1.19 „Účet Objednatele“ je stav peněžních prostředků zaslaných Objednatelem Provozovateli za účelem úhrady ceny inzertních služeb poskytnutých Objednatelem dle Smlouvy, o jehož stavu Provozovatel Objednatele informuje dohodnutým způsobem.

1.1.20 „Systém PayU“ platební systém provozovaný společností PayU S.A., daňové číslo 779-23-08-495.

1.2 Obecná ustanovení

1.2.1 Provozovatel provozuje internetové stránky uvedené v těchto Podmínkách. Provozovatel poskytuje na těchto internetových stránkách možnost umístění Reklamy. Dále je Provozovatel oprávněn poskytovat vybrané druhy Reklamy na Serverech třetích osob, a to na základě smluv uzavřených s těmito třetími osobami.

1.2.2 Informace o návštěvnosti serverů, na nichž může být umístěna reklama, jsou auditovány nezávislým auditorem NetMonitor (www.netmonitor.cz).

1.3  Uzavření Smlouvy

1.3.1 Smluvní strany mohou uzavřít Smlouvu jako rámcovou smlouvu, na základě které bude Objednatel průběžně objednávat Reklamu na základě písemných Objednávek, anebo jako jednorázovou Smlouvu uzavřenou obvykle v podobě písemné Objednávky (čl. 3 Podmínek), kterou Provozovatel písemně potvrdil - akceptoval.

1.3.2 Smlouva v rozsahu jednorázové Reklamy nebo Kampaně se mezi Provozovatelem a Objednatelem uzavírá způsobem dle čl. 3.1. Na základě přijetí Objednatelem podepsaného Media plánu Provozovatelem je Smlouva uzavřena, přičemž podmínkou zveřejnění Reklamy nebo započetí Kampaně je úspěšné odečtení peněžních prostředků z Účtu Objednatele. Smlouva se řídí těmito Podmínkami a seznámení se s těmito Podmínkami je předpokladem k uzavření Smlouvy.

1.3.3 Smlouva obsahuje zejména specifikaci Reklamy a další podmínky neupravené těmito Podmínkami.

1.3.4 Provozovatel je zmocněn k tomu, aby uzavíral Smlouvy za provozovatele Serverů třetích osob. Provozovatel je v těchto případech zmocněn k přijímání objednávek (návrhů na uzavření Smlouvy) a jejich akceptaci, jakož i k dalším úkonům souvisejícím se Smlouvou, jako jsou změna nebo ukončení Smlouvy.

1.4 Obchodní podmínky

1.4.1 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Objednatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. Za Smlouvu se pro účely těchto Podmínek považuje též Objednávka potvrzená (akceptovaná) Provozovatelem.

1.4.2 Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo platnost některých ustanovení těchto Podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Podmínky. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Podmínek.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Závazky Provozovatele

2.1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Provozovatele

 1. Umožnit Objednateli rezervaci Reklamního prostoru na Serverech Provozovatele a umístění Reklamy, a to na základě úhrady této reklamy z Účtu Objednatele, a to v rozsahu a v termínu uvedenému v Objednávce, byla-li tato Objednávka akceptována Provozovatelem a byla-li Objednatelem prostřednictvím Účtu Objednatele uhrazena cena této Reklamy.

2.2 Závazky Objednatele

2.2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Objednatele

 1. zvolit druh, termíny a rozsah objednávané Reklamy dle údajů uvedených v Ceníku a Technické specifikaci tak, aby nedocházelo ke stornu objednávek z důvodu nevyhovující podoby Reklamy či z důvodů přečerpání prostředků na Účtu Objednatele,
 2. břádně a včas prostřednictvím Účtu Objednatele sjednanou cenu,
 3. udržovat na Účtu Objednatele dostatek finančních prostředků s ohledem na zvolený rozsah Reklamy.

3. OBJEDNÁVKA REKLAMY, PODKLADY OBJEDNATELE

3.1 Objednávka

3.1.1 Objednatel navolí druh, rozsah a termíny Reklamy s ohledem na stav jeho Účtu Objednatele. Navolení těchto požadavků odešle elektronicky Poskytovateli na adresu [email protected]. V případě, že je Objednávka zaslána písemně, musí obsahovat razítko a podpis oprávněné osoby. V případě, že je to mezi Smluvními stranami dohodnuto, musí být v Objednávce rovněž specifikováno množství „page views“, popř. „počet unikátních návštěvníků“.

3.1.2 Objednávka musí být doručena Provozovateli nejpozději 7 pracovních dní před objednaným termínem spuštění Reklamy nebo Kampaně, je-li předmětem Objednávky Standardní formát Reklamy. Je-li předmětem Objednávky Reklama v podobě Nestandardních formátů, musí být Objednávka doručena Provozovateli nejpozději 14 pracovních dnů před objednaným termínem spuštění Reklamy nebo Kampaně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.1.3 Objednávka je pro Provozovatele závazná. Na základě přijaté Objednávky zpracuje Provozovatel media plán s popisem Reklamy nebo kampaně dle Objednávky (dále jen „Media plán“), který zašle Objednateli e-mailem. Odeslání Media plánu Objednateli je návrhem na uzavření Smlouvy. V případě, že Objednatel s plněním dle Media plánu souhlasí, zašle podepsaný Media plán Provozovateli e-mailem zpět. Odeslání podepsaného Media plánu je přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, která je uzavřena přijetím podepsaného Media plánu Provozovatelem.

3.1.4 Provozovatel je oprávněn Objednávku odmítnout, a to i bez udání důvodů. Má-li Provozovatel pochybnosti ohledně obsahu Objednávky nebo jsou některé její části nejasné, vyzve v uvedené lhůtě Objednatele k doplnění, případně sám navrhne její relevantní úpravu v Media plánu.

3.1.5 Na zaslání Media plánu na základě přijaté Objednávky není dán právní nárok. Provozovatel nicméně oznámí odmítnutí Objednávky Objednateli v dostatečné lhůtě před započetím Reklamy nebo Kampaně dle Objednávky, a to elektronicky formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce. Provozovatel není povinen uvádět důvody odmítnutí a nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé Objednateli v důsledku odmítnutí Objednávky, pokud odmítnutí oznámil včas. Provozovatel odmítne Objednávky zejména

 1. jsou-li Objednatelem požadované podmínky Reklamy (např. délka Kampaně, rozsah) obtížně realizovatelné, nereálné nebo jsou v přímém rozporu s Technickými podmínkami,
 2. v případě protiprávnosti obsahu Reklamy ve smyslu čl. 4.2 Podmínek,
 3. udělil-li jinému Objednateli právo exkluzivity jeho Kampaně.

3.2 Změna a zrušení Objednávky, storno poplatek

3.2.1 Objednatel může navrhnout změnu své Objednávky, nejpozději však do 2 pracovních dnů od odeslání Media plánu Provozovateli dle čl. 3.1.3. Na sjednávání změn se přiměřeně použije čl. 3.1 Podmínek. Odmítne-li Provozovatel změny navržené Objednatelem, je povinen mu to sdělit nejpozději do 2 dnů před započetím Kampaně. Smluvní strany se poté dohodnou, zda bude Provozovatel postupovat podle původní Objednávky, nebo zda se celá Objednávka ruší.

3.2.2 V případě, že Objednatel ruší jednostranně Objednávku, je povinen Provozovateli uhradit storno poplatek v závislosti na počtu dní zbývajících do započetí Reklamy nebo Kampaně v okamžiku doručení zrušení Objednávky Provozovateli, a to ve výši sjednané v čl. 5.2 Podmínek.

3.2.3 Provozovatel nemá z důvodu zrušení Objednávky nárok na náhradu škody a ušlého zisku, vedle nároku na storno poplatek mu však vzniká rovněž nárok

 1. na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zrušenou Objednávkou, a/nebo
 2. nárok na úhradu činností, které již byly před tímto oznámením Objednatele v souvislosti se zrušenou Objednávkou vykonány.

3.2.4 V případě, že Objednatel změní předmět Objednávky po jejím potvrzení (akceptaci) tak, že se zmenší rozsah plnění Provozovatele, je základem pro výpočet storno poplatku dle čl. 3.2.2. rozdíl mezi cenou původního předmětu Objednávky a cenou sjednanou v nové Objednávce.

3.3 Podklady Objednatele

3.3.1 Za účelem dodržení sjednaného termínu spuštění Kampaně je Objednatel povinen na adresu Provozovatele, zapsanou v obchodním rejstříku doručit veškeré reklamní podklady v termínech uvedených v Technické specifikaci. Není-li v Objednávce nebo v Technické specifikaci uvedeno jinak, zašle Objednatel Provozovateli podklady nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným spuštěním Reklamy nebo Kampaně, v případě Nestandardních formátů alespoň 10 pracovních dní před plánovaným spuštěním Reklamy nebo Kampaně.

3.3.2 Objednatel je povinen všechny podklady k Reklamě poskytnout v bezvadné kvalitě, ve správné datové velikosti a ve správném rozměru dle Technické specifikace, případně splnit další podmínky a požadavky tam uvedené.

3.3.3 V každé Reklamě musí být definována také cílová URL, tedy odkaz kam má Reklama směřovat. V případě, že se jedná o banner typu FLASH nebo HTML5, musí být odkaz v banneru definován podle Technických podmínek Provozovatele. Objednatel je dále povinen sdělit Provozovateli jaká verze FLASH pluginu je vyžadována pro správné nasazení Flashe a dodat spolu s Flashem také alternativní obrázek, který se bude zobrazovat uživatelům, kteří ve svém prohlížeči příslušný Flash plugin nemají.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Statistika

4.1.1 Ke každé Reklamě se generuje statistika, která je Objednateli na vyžádání zdarma přístupná u Provozovatele. Na základě žádosti obdrží Objednatel ve formě e-mailu uživatelské jméno a heslo k přístupu ke statistikám v průběhu realizace Reklamy.

4.2 Odpovědnost za obsah Reklamy

4.2.1 Odpovědnost za obsah Reklamy nese v plném rozsahu Objednatel, který zasláním Objednávky potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení.

4.2.2 Provozovatel tímto zdůrazňuje, že se žádným způsobem nepodílí na tvorbě obsahu Reklamy ani cílových URL adres, na které Reklama odkazuje. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah Reklamy ani cílových URL adres, na které Reklama odkazuje a není povinen ani vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah takových informací.

4.2.3 Objednatel je povinen zajistit nezávadnost obsahu Reklamy, zejména to, aby Reklama nebyla v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, etickým kodexem reklamy vydaného Radou pro reklamu a aby obsah Reklamy nenaplňoval znaky nekalé soutěže. Reklama zadávaná Objednatelem dle Smlouvy dále nesmí obsahovat:

 1. reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zák. č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách;
 2. grafické prvky kopírující nebo jakkoli evokující grafické prvky použité na Serverech Provozovatele, nebo prvky navozující dojem, že zadavatelem banneru je Provozovatel nebo jiný subjekt provozující daný server;
 3. falešné ovládací prvky nebo jiné prvky vyžadující reakci od uživatele za účelem zobrazení Reklamy nebo jeho přesměrování na jiné internetové stránky Objednatele nebo třetí osoby (zejména vyhledávací políčka, drop-down prvky apod., čímž není dotčena možnost standardního přesměrování uživatele na internetové stránky inzerované v rámci Reklamy na základě kliknutí na Banner);
 4. osobní údaje osob odlišných od Objednatele a zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2.4 Objednatel je dále povinen zajistit, aby produkty či služby inzerované prostřednictvím Reklamy, jakož i internetové stránky, na které Reklama odkazuje (cílová URL adresa), a tam nabízené produkty či služby byly v souladu s právními předpisy. Protiprávním obsahem se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména obsah,

 1. kterým dochází k šíření pornografie, zejména pak sexuálních praktik, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu šíření pornografie;
 2. kterým by byla naplněna skutková podstata trestného činu nebo kterým by došlo k porušení autorských práv (např. provozování download serverů, warez, gamez, crack servery, zpřístupnění či rozšiřování nelegálních MP3, zpřístupnění či rozšiřování fotografií a jiných děl užitých bez souhlasu autora) či průmyslových práv (např. porušení práv k ochranné známce) nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal;
 3. který napomáhá nebo nabádá k obcházení technických prostředků ochrany autorských práv;
 4. kterým se dopouští podněcování či schvalování trestné činnosti, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, zejména formou šíření názorů extrémní pravice či extrémní levice;
 5. kterým je protiprávně zasahováno do osobnostních práv třetích fyzických osob či do dobré pověsti právnické osoby;
 6. prostřednictvím kterého se Objednatel nebo třetí osoba dopouští nekalosoutěžního jednání;
 7. kterým dochází k šíření či propagaci jakýchkoliv dalších nezákonných či trestněprávních aktivit.

4.2.5 Dozví-li se Provozovatel o protiprávní povaze obsahu Reklamy ve smyslu čl. 4.2.3. či 4.2.4. Podmínek, neprodleně Kampaň pozastaví, popř. protiprávní Reklamy odstraní, aniž by Objednateli vzniknul nárok na vrácení ceny nebo její snížení. V případě pozastavení Kampaně a odstranění Reklamy je Provozovatel povinen Objednatele o této skutečnosti neprodleně informovat.

4.2.6 Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou kterýmkoliv opatřením dle čl. 4.2.5. Podmínek, a to ani v případě, kdy Objednatel následně prokáže, že obsah Reklamy nebo propagovaných internetových stránek, ani propagované produkty či služby nebyly protiprávní (např. předložením rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu nebo dohody s osobou, která původně tvrdila, že je obsah závadný).

4.2.7 Objednatel odpovídá Provozovateli za škodu vzniklou v důsledku protiprávní povahy Reklamy, zejména v důsledku povinnosti úhrady sankcí udělených správními orgány, nebo v důsledku uplatnění nároků z nekalé soutěže nebo z porušení autorských práv ze strany třetích osob.

4.3 Licenční ujednání, právní vady

4.3.1 V okamžiku dodání podkladů k Reklamě Provozovateli dává Objednatel Provozovateli bezúplatně nevýhradní oprávnění k rozšiřování reklamního sdělení sjednaným způsobem, jinak způsobem obvyklým pro daný druh a formát Reklamy. Provozovatel je zejména oprávněn Reklamu sdělovat veřejnosti, zpřístupňovat a rozšiřovat v rámci celosvětové počítačové sítě internet, popř. jinými sjednanými způsoby. Časový rozsah tohoto oprávnění je zpravidla sjednán v Objednávce jako časově vymezené období, po které Kampaň běží.

4.3.2 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn užít všechna grafická, literární, audiovizuální a jiná díla, která byla použita k vytvoření Reklamy, a to v takovém rozsahu, že žádná práva třetí strany nebrání naplnění účelu Smlouvy, především zpřístupnění Reklamy prostřednictvím internetu ve sjednaném rozsahu. Objednatel dále prohlašuje, že zpřístupněním Reklamy ani jinými sjednanými způsoby šíření Reklamy nebudou dotčena žádná jiná práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti, ani nebudou porušeny právní předpisy.

4.3.3 Objednatel odpovídá Provozovateli za škodu způsobenou nepravdivostí prohlášení uvedeného v předchozím odstavci. Objednatel se zejména zavazuje, že uhradí Provozovateli jakoukoliv škodu nebo újmu, která by mohla Provozovateli vzniknout v souvislosti se zpřístupněním Reklamy nebo jinými sjednanými způsoby šíření Reklamy z důvodu neoprávněného zásahu do práv třetích osob nebo porušení platných právních předpisů.

4.4 Reference

4.4.1 Provozovatel je oprávněn i po skončení Kampaně nebo po ukončení Smlouvy v souvislosti se svou prezentací prováděnou komunikačními prostředky sdělovat informaci - referenci, že poskytoval Objednateli reklamní služby, a to ve svých propagačních materiálech, na svých internetových stránkách, formou tiskové zprávy zaslané médiím apod. Součástí této informace může být stručná charakteristika Objednatele, použitá kreativa a logo, příp. ochranná známka Objednatele, včetně případného odkazu na aktuální internetovou prezentaci Objednatele, cíle a výsledky Kampaně, zvolené postupy k dosažení cílů Kampaně a Statistika. Sdělování této informace, stejně tak jako obsah nesmí nijak poškodit dobré jméno Objednatele a jeho obchodní zájmy.

4.5 Důvěrné informace, povinnost mlčenlivosti

4.5.1 Smluvní strany považují veškeré údaje poskytnuté navzájem v souvislosti se Smlouvou (Objednávkou) za důvěrné, ledaže se jedná o údaje a informace obecně známé. Důvěrné informace nebudou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany zpřístupněny třetí osobě. Porušením této povinnosti mlčenlivosti není

 1. poskytnutí důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti Smluvních stran, ani
 2. poskytnutí důvěrných informací osobám ze zákona vázaným povinností mlčenlivostí (např. notář, advokát, daňový poradce), ani
 3. použití důvěrných informací v souladu se Smlouvou v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy, ani

4.5.2 jiné použití chráněných informací s předchozím souhlasem druhé Smluvní straně.

4.5.3 Provozovatel je bez omezení oprávněn poskytnout důvěrné informace též třetí osobě, která byla poškozena v souvislosti s protiprávním obsahem Reklamy (čl. 4.2 Podmínek).

4.5.4 Objednatel prohlašuje, že je mu známa ta skutečnost, že Provozovatel je členem Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) a souhlasí s užitím informací o reklamních kampaních pro výzkum reklamy na internetu v rámci SPIR vč. jejich předání SPIR.

4.6 Zvláštní ujednání pro Agentury

4.6.1 Není-li dohodou nebo v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, užijí se tyto Podmínky a práva a povinnost v nich stanovená v plném rozsahu i na Smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Agenturou. Agentura je v těchto případech plně odpovědná i za porušení těch povinností a podmínek, které zapříčinil její zákazník – zadavatel Reklamy.

4.6.2 Je-li Smlouva či Objednávka uzavřena s Agenturou, která Reklamu objednává pro své zákazníky, je Agentura povinna sjednat s nimi podmínky Reklamy alespoň ve stejném rozsahu, jaký je sjednán v čl. 4.2 a 4.3 Podmínek, a na výzvu Provozovatele je povinna tuto skutečnost ve vztahu k jednotlivému zákazníkovi prokázat.

4.7 Zvláštní ujednání pro Servery třetích osob

4.7.1 Objedná-li Objednatel Reklamu, která má být umístěna na Serverech třetích osob, bere na vědomí, že obchodní, smluvní nebo jiné podmínky vztahující se na umístění Reklamy na Servery třetích osob mohou obsahovat jiné podmínky oproti těmto Podmínkám (např. přísnější storno poplatky, jiné lhůty k dodání podkladů, smluvní pokuty apod.). Provozovatel je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a podmínkami umísťování reklam na Serverech třetích osob se aplikuje úprava přísnější.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena

5.1.1 Cena Reklamy je kalkulována na základě platného ceníku Provozovatele zveřejněného na stránkách Provozovatele http://heureka.group/media/d1xn11sb/czcenik-inzerce-heureka.xlsx pro uvedené období na základě podmínek uvedených ve Smlouvě (v Media plánu), přičemž je stanovena jako jednotková cena ve formě CPT (Cost per thousand). Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která bude účtována Provozovatelem ve výši stanovené platnými právními předpisy.

5.1.2 Provozovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit. Případné změny se nevztahují na Kampaně, které již probíhají na základě Provozovatelem potvrzených (akceptovaných) Objednávek. Ustanovení bodu 7.2.8. těchto OP se aplikuje obdobně.

5.1.3 Z ceníkových cen může být Objednateli po vzájemné domluvě poskytnuta sleva nebo naopak připočtena přirážka.

5.1.4 Pokud se strany nedohodnou jinak (zejména v tzv. Media plánu), zašle provozovatel Objednateli fakturu vystavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byla Reklama nebo Kampaň spuštěna. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode dne uveřejnění Reklamy nebo spuštění Kampaně.

5.1.5 Pokud objednávaná Kampaň trvá 2 a více měsíců, můžou se smluvní strany dohodnout na rozložení platby ceny Kampaně na více plateb za sjednané časové období.

5.1.6 Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu na celou kampaň, a to zejména v případech, kdy jde o první objednávku Objednatele či v případě Objednatelů se špatnou platební morálkou.

5.2 Storno Objednávky

5.2.1 V případě, že si Objednatel přeje zrušit již potvrzenou Objednávku, je povinen informovat Provozovatele nejpozději 5 pracovních dnů od požadovaného prvního termínu realizace Reklamy, tzn. termínu, kdy je realizována první část objednané Kampaně. V pozdějším termínu budou Objednateli účtovány následující storno poplatky:

 1. Při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před startem termínu realizace Reklamy, činí poplatek 50% z ceny objednané Kampaně.
 2. Při zrušení objednávky do 2 pracovních dnů před startem termínu realizace Reklamy, činí poplatek 80% z ceny Při zrušení objednávky méně než 2 pracovní dny před startem termínu realizace Reklamy nebo v průběhu termínu realizace, činí poplatek 100 % z ceny připadající na nerealizovanou část kampaně a objednateli bude nad rámec storno poplatku také účtována dosud uskutečněná část Kampaně.

5.3 Prodlení Provozovatele

5.3.1 Bude-li Provozovatel v prodlení s realizací Reklamy nebo Kampaně, je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat náhradu v podobě slevy z ceny objednané Reklamy nebo Kampaně, případně navýšení počtu impresí. Tato volba je možná pouze v případě, kdy Objednatel oznámí Provozovateli do 7 pracovních dnů od uplynutí termínu realizace Reklamy nebo Kampaně svojí písemnou reklamaci, kterou není dále oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.

6. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU

6.1 Odpovědnost za vady, reklamace

6.1.1 V případě vad Reklamy, kterými se rozumí zejména vadné nebo neúplně realizované plnění Provozovatele oproti podmínkám výslovně sjednaným v Objednávce, vzniká Objednateli nárok na náhradní plnění, tj. na opětovnou bezplatnou realizaci těch plnění, která nebyla poskytnuta bezvadně. Za vady Reklamy se považuje zejména grafika neodpovídající zadání Objednatele, nefunkčnost dynamických prvků Reklamy nebo nefunkčnost prokliku na cílovou stránku, to vše pod podmínkou, že jsou tyto vady způsobeny porušením některé z povinností Provozovatele dle těchto Podmínek nebo dle Smlouvy.

6.1.2 V případě, že Objednatel prokáže, že případné náhradní plnění dle čl. 6.1.1. pro něj nemá hospodářský význam, má Objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny, která bude určena dle ceny nerealizovaného či vadně realizovaného plnění Provozovatele.

6.1.3 Objednatel je povinen reklamovat vady Reklamy písemně bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit, nejpozději však do 14 dní ode dne spuštění Kampaně, jinak její nároky z vad zanikají.

6.1.4 Za vadné plnění Provozovatele se však nepovažují zejména

 1. výkyvy v návštěvnosti stránek Provozovatele do výše 20% proti garantovanému objemu v objednané Reklamě,
 2. výpadky či vady Reklamy, které byly zapříčiněny Objednatelem, třetí osobou nebo technickou či jinou překážkou, která nastala nezávisle na vůli Provozovatele a která mu neumožňuje její odstranění, např. technická závada na straně Objednatele, providera, nebo jiné třetí osoby poskytující Objednateli či Provozovateli služby relevantní pro funkčnost Reklamy (výpadkem sítě hostingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky Provozovatele nebo Servery třetích osob).
 3. výpadky či vady Reklamy způsobené tzv. okolnostmi vylučujícími odpovědnost, kterými se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména nepříznivé povětrnostní vlivy, povodně, úder blesku, stávka zaměstnanců poskytovatele služeb relevantních pro řádnou funkčnost Reklamy, válka atd.

6.2 Odpovědnost Provozovatele za škodu

6.2.1 Provozovatel odpovídá Objednateli za škodu zapříčiněnou zaviněným porušením jeho smluvních povinností do výše podle čl. 6.2.3. OP.

6.2.2 Provozovatel však neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností uvedených v čl. 6.1.4. Podmínek.

6.2.3 Objednatel akceptuje okamžikem uzavření Smlouvy (též sjednané formou potvrzení Objednávky), že právo Objednatele na náhradu škody ve všech případech omezeno, a to na částku maximálně ve výši 50 % z hodnoty objednané kampaně, maximálně však do výše CZK 100.000.

7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Doba trvání Smlouvy

7.1.1 Smlouva uzavřená v podobě rámcové Smlouvy, na základě které Objednatel opakovaně objednává Reklamu, se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v konkrétním případě ve Smlouvě určeno jinak.

7.1.2 Smlouva uzavřená v podobě jednorázové Smlouvy uzavřené v podobě písemné Objednávky (čl. 3 Podmínek) upravující konkrétní jednu Kampaň se uzavírá na dobu určitou. Smlouva zaniká okamžikem, kdy uběhla doba Kampaně, popř. doba poslední Kampaně, bylo-li jich sjednáno v Objednávce více.

7.2 Ukončení Smlouvy

7.2.1 Smlouva zaniká:

 1. písemnou dohodou Smluvních stran;
 2. uplynutím doby u Smlouvy sjednané na dobu určitou (čl. 7.1.2. Podmínek),
 3. na základě písemné výpovědi doručené druhé Smluvní straně;
 4. odstoupením od Smlouvy.

7.2.2 Každá ze Smluvních stran může vypovědět Smlouvu, byla-li uzavřena na dobu neurčitou (čl. 7.1.1. Podmínek). Výpovědní lhůta činí 2 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně a počíná běžet první den v měsíci následujícím po datu obdržení výpovědi.

7.2.3 Každá ze stran může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou Smluvní stranou, zejména:

 1. pro prodlení Provozovatele s realizací Reklamy delším než 14 dnů;
 2. pro prodlení Objednatele s úhradou ceny nebo její části delším než 10 dnů;
 3. v případě protiprávního obsahu Reklamy Objednatele ve smyslu čl. 4.2.3. nebo čl. 4.2.4. Podmínek;
 4. pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele, pokud toto ztěžuje nebo znemožňuje splnění povinností Provozovatele dle Smlouvy (např. prodlení s dodáním podkladů).

7.2.4 Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé Smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

7.2.5 Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu a jiná ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

7.2.6 Ustanovení čl. 7.2. se aplikuje pouze tehdy, neurčuje-li tak smlouva, popř. objednávka.

7.2.7 Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky nebo kteroukoliv jejich přílohu v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky nebo jejich přílohu tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky partnerů. Nová verze Podmínek se však neužije na Reklamy a Kampaně, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Podmínek.

7.2.8 Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen oznámit to Objednateli alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek (prostřednictvím oznámení na stránkách https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/. Součástí oznámení bude rovněž odkaz na znění Podmínek ve formátu pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Objednatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené elektronicky na adresu: Heureka Group a.s., Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika. V takovém případě běží výpovědní lhůta 1 měsíc. Po dobu trvání výpovědní lhůty se Smlouva řídí dosavadním zněním Podmínek. Neodmítne-li Objednatel změny Podmínek, má se za to, že novou verzi (nové znění) Podmínek akceptoval.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.

8.2 Veškeré vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.3  V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo Smlouvy.

8.4 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 5. 3. 2024.