Pravidla odpovědnosti za obsah recenzí a příspěvků

1. úvodní ustanovení

1.1. Tento dokument (dále jen „OP Recenze“) stanoví pravidla odpovědnosti provozovatele nákupní galerie Heureka.cz, provozované společností Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, za obsah příspěvků a recenzí, vložených Uživateli na stránky Portálu za účelem zhodnocení kvality služeb zapojeného E-shopu, anebo sdílení zkušeností s konkrétním zbožím (dále jen „Recenze“).

1.2. Tento dokument nezakládá žádný smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, přičemž upravuje pouze otázky mimosmluvní odpovědnosti za obsah ve smyslu zák. č. 484/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“), a nenahrazuje ujednání mezi Provozovatelem, Uživatelem a Obchodníkem, obsažená v Podmínkách užívání nákupní galerie Heureka a ve Zvláštních podmínkách ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek.

1.3. Na tyto OP Recenze se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto OP Recenze označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

2. odpovědnost za recenze, status provozovatele

2.1. Provozovatel umožňuje Uživatelům registrovaným na Portálu vkládat skrze svůj uživatelský účet Recenze k jednotlivým Obchodníkům nebo jimi nabízenému zboží. Uživatelé vkládají Recenze zcela samostatně prostřednictvím stránek Portálu, a na těchto stránkách jsou automaticky zveřejněny bez předchozí kontroly Provozovatelem.

2.2. S ohledem na výše uvedený postup je Portál považován za službu umožňující ukládání informací poskytnutých Uživateli (tj. Recenzí) ve smyslu § 5 ZSIS, a Provozovatel je tudíž považován za poskytovatele služeb informační společnosti ve smyslu § 2 písm. a) a d) ZSIS, na něhož dopadají ustanovení § 5 a § 6 ZSIS.

2.3. Ve smyslu ustanovení ZSIS dle předchozího článku není Provozovatel povinen dohlížet na obsah ukládaných informací (Recenzí) a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah vložených informaci.

2.4. Provozovatel odpovídá za obsah Recenzí pouze v následujících případech (dle § 5 ZSIS):

2.4.1. mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti (tj. provozování Portálu) a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací (Recenze) nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo;

2.4.2. dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací (Recenze) nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

2.5. Vzhledem k tomu, že v případě Portálu není Provozovatel povinen dohlížet nad obsahem Recenzí a kontrolovat jejich soulad s právními předpisy, není případ odpovědnosti dle čl. 2.4.1. v případě Portálu v praxi aplikovatelný. Na Provozovatele může dopadat odpovědnost dle čl. 2.4.2., jsou-li splněny podmínky dle čl. 3. těchto Pravidel.

2.6. Provozovatel ve smyslu § 5 odst. 2 ZSIS nevykonává žádný vliv na činnost Uživatele při vkládání Recenzí a nijak neovlivňuje obsah Recenzí.

3. podmínky odstranění recenze

3.1. S ohledem na ust. čl. 2. těchto OP Recenze Provozovatel v zásadě Recenze neodstraňuje, s výjimkou postupu dle tohoto čl. 3. OP Recenze. Na další zobrazování uložených Recenzí na Portálu nemá vliv případné ukončení Smlouvy s Obchodníkem, jehož se Recenze týkají, Provozovatel však z Recenzí odstraní veškeré identifikační údaje o Obchodníkovi s výjimkou jeho názvu, pod nímž na Portálu působil.

3.2. Obchodník nebo Uživatel je oprávněn zaslat Provozovateli oznámení o protiprávní povaze Recenze. Oznámení musí obsahovat informace dostatečné k tomu, aby se z něj Provozovatel ve smyslu čl. 2.4.2. těchto Podmínek prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze Recenze, přičemž z něj musí vyplývat alespoň následující informace:

3.2.1. identifikace Recenze;

3.2.2. zdůvodnění protiprávnosti;

3.2.3. odkaz na ustanovení právních předpisů, které Recenze porušuje;

3.2.4. důkazy o protiprávnosti (zejm. pravomocné soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí jiného orgánu).

3.3. Oznámení může být Provozovateli zasláno prostřednictvím e-mailu, na adresu [email protected].

3.4. Provozovatel není povinen posuzovat protiprávnost jednání a míru porušení právních předpisů zadavatelem Recenze. Provozovatel proto odstraní recenzi pouze v případě, že oznámení splňuje veškeré náležitosti dle čl. 3.2. tak, aby byla protiprávnost recenze prokazatelná ve smyslu § 5 ZSIS a čl. 2.4.2. Oznámení, která nesplňují podmínky dle tohoto čl. 3., budou zamítnuta. Provozovatel je oprávněn, nikoliv však povinen zamítnutí oznámení odůvodnit.

3.5. Z důvodu dle čl. 3.4. není možno vyhovět zejména požadavkům, obsahujícím pouze tvrzení o nepravdivosti informací uvedených v Recenzi bez dalšího právního zdůvodnění a relevantních důkazů, z nichž by protiprávnost Recenze jednoznačně vyplývala.

4. závěrečná ustanovení

4.1. Tyto OP Recenze žádným způsobem neomezují právo Provozovatele smazat Recenzi v případě, že Recenzi považuje za protiprávní, obsahově nebo formálně nevhodnou pro Portál nebo jeho příslušnou sekci. Práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele v souvislosti s vkládáním a odstraňováním Recenzí jsou stanoveny čl. 8. Podmínek.

4.2. Práva a povinnosti, těmito OP Recenze neupravené se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito OP Recenze v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

4.3. Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Recenze ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.

4.4. Toto znění OP Recenze nabývá účinnosti dne 20. 4. 2023.