Pravidla odpovědnosti za obsah recenzí a příspěvků

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento dokument (dále jen „OP Recenze“) stanoví pravidla odpovědnosti provozovatele nákupní galerie Heureka.cz, provozované společností Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, za obsah příspěvků a recenzí, vložených Uživateli na stránky Portálu za účelem zhodnocení kvality služeb zapojeného E-shopu, anebo sdílení zkušeností s konkrétním zbožím (dále jen „Recenze“). Tyto OP Recenze se vztahují pouze na osoby, které podléhají regulaci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „DSA“) a určité typy omezení týkající se obsahu.

1.2 Tyto OP Recenze nezakládají žádný smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, a nenahrazují ujednání mezi Provozovatelem, Uživatelem a Obchodníkem, obsažená v Podmínkách užívání nákupní galerie Heureka a ve Zvláštních podmínkách ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek.

1.3 Na tyto OP Recenze se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto OP Recenze označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

2. ODPOVĚDNOST ZA RECENZE, STATUS PROVOZOVATELE

2.1 Provozovatel umožňuje Uživatelům registrovaným na Portálu vkládat skrze uživatelský účet Recenze k jednotlivým Obchodníkům nebo jimi nabízenému Zboží. Uživatelé vkládají Recenze zcela samostatně prostřednictvím stránek Portálu, a na těchto stránkách jsou automaticky zveřejněny bez předchozí kontroly Provozovatelem.

2.2 Provozovatel není povinen dohlížet na obsah Recenzí a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost Recenzí.

2.3 Provozovatel odpovídá za obsah Recenzí pouze v následujících případech:

2.3.1 pokud má konkrétní vědomost o protiprávnosti Recenze nebo protiprávním jednání Uživatele a s ohledem na nárok na náhradu škody mu jsou známy skutečnosti nebo okolnosti, z nichž by byly protiprávní činnost nebo protiprávnost Recenze zjevné, nebo;

2.3.2 pokud se prokazatelně dozví o protiprávní povaze Recenze nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučiní veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění protiprávní Recenze.

2.4 Vzhledem k tomu, že v případě Portálu není Provozovatel povinen dohlížet nad obsahem Recenzí a kontrolovat jejich soulad s právními předpisy, není případ odpovědnosti dle čl. 2.3.1 v případě Portálu v praxi aplikovatelný. Na Provozovatele může dopadat odpovědnost dle čl. 2.3.2, jsou-li splněny podmínky dle čl. 3 těchto OP Recenze.

2.5 Provozovatel nevykonává žádný vliv na činnost Uživatele při vkládání Recenzí a nijak neovlivňuje obsah Recenzí.

3. PODMÍNKY OMEZENÍ RECENZE

3.1 S ohledem na čl. 2 těchto OP Recenze Provozovatel v zásadě Recenze neodstraňuje, s výjimkou postupu dle tohoto čl. 3 OP Recenze. Na další zobrazování uložených Recenzí na Portálu nemá vliv případné ukončení Smlouvy s Obchodníkem, jehož se Recenze týkají, Provozovatel však z Recenzí odstraní veškeré identifikační údaje o Obchodníkovi s výjimkou jeho názvu, pod nímž na Portálu působil.

3.2 Kdokoliv je oprávněn zaslat Provozovateli oznámení o protiprávní povaze Recenze (dále jen „Oznamovatel“). Oznámení musí obsahovat informace dostatečné k tomu, aby se z něj Provozovatel ve smyslu čl. 2.3.2 těchto Podmínek prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze Recenze nebo její neslučitelnosti se smluvními podmínkami Provozovatele, přičemž z něj musí vyplývat alespoň následující informace:

3.2.1 identifikace Recenze včetně jednoznačného údaje o přesném elektronickém umístění Recenze (např. přesné jednotné adresy URL nebo adresy URL);

3.2.2 zdůvodnění nezákonnosti Recenze;

3.2.3 název nebo jméno Oznamovatele a jeho e-mailovou adresu;

3.2.4 prohlášení potvrzující, že se Oznamovatel v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

3.3 Oznámení může být Provozovateli zasláno prostřednictvím systému pro zasílání oznámení, kterým se rozumí webový formulář dostupný na webovém rozhraní Provozovatele pod tlačítkem “Nahlásit nezákonný obsah”.

3.4 Pokud oznámení nesplňuje všechny náležitosti dle čl. 3.2.1, čl. 3.2.2 nebo čl. 3.2.4 vyzve Provozovatel Oznamovatele k doplnění chybějících náležitostí. Po doplnění chybějících náležitostí Oznamovatelem postupuje Provozovatel dle čl. 3.4.

3.5 Provozovatel po doručení oznámení obsahujícího veškeré náležitosti dle čl. 3.2 posoudí prostřednictvím lidského přezkumu oznamovanou protiprávnost Recenze.

3.6 V návaznosti na výsledku posouzení dle čl. 3.4 učiní rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“) spočívající v 3.6.1 přijetí případných opatření spočívajících v odstranění Recenze (dále jen „Omezení“), nebo 3.6.2 odmítnutí přijetí Omezení.

3.7 Rozhodnutí spolu s odůvodněním bude Oznamovateli zasláno na e-mail sdělený Provozovateli dle čl. 3.2.3 a Uživateli, který Recenzi zveřejnil, na e-mail uvedený v uživatelském účtu (Oznamovatel a Uživatel, který zveřejnil Recenzi, dále každý též jako „Dotčený subjekt“).

3.8 K Omezení spočívající v odstranění Recenze přistoupí Provozovatel v případě, že je Recenze protiprávní nebo neslučitelná se smluvními podmínkami Provozovatele.

3.9 Provozovatel je oprávněn přistoupit k Omezení také v případě, kdy bez podnětu Oznamovatele zjistí, že Recenze je protiprávní nebo neslučitelná se smluvními podmínkami Provozovatele. V takovém případě bude uplatněn postup podle čl. 3.6 a násl. přiměřeně.

4. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

4.1 Pokud Dotčený subjekt nesouhlasí s Rozhodnutím, které mu bylo doručeno, je oprávněn podat stížnost proti Rozhodnutí (dále jen „Stížnost“), a to prostřednictvím e-mailu, ze kterého mu bylo Rozhodnutí doručeno.

4.2 Dotčený subjekt je oprávněn podat Stížnost do 6 měsíců ode dne doručení Rozhodnutí.

4.3 Provozovatel Rozhodnutí, proti němuž je Stížnost podána, zruší, pokud:

4.3.1 Stížnost obsahuje dostatečné důvody k tomu, aby Provozovatel dospěl k závěru, že Rozhodnutí nepodnikat žádné kroky na základě oznámení je neodůvodněné, nebo

4.3.2 informace, jichž se Stížnost týká, nejsou protiprávní ani neslučitelné se smluvními podmínkami Provozovatele,

4.3.3 Stížnost obsahuje informace, z nichž vyplývá, že jednání stěžovatele neodůvodňuje přijaté opatření.

4.4 Provozovatel bez zbytečného odkladu sdělí Dotčenému subjektu, který Stížnost podal, své odvodněné rozhodnutí o informacích, jichž se Stížnost týká, a o možnostech mimosoudního řešení sporu dle čl. 5.

5. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

5.1 Pokud Dotčený subjekt nesouhlasí s Rozhodnutím, nebo není-li vyřízena Stížnost, kterou podal postupem dle čl. 4, je oprávněn postoupit záležitost subjektu pro mimosoudní řešení sporů postupem dle tohoto čl. 5.

5.2 Subjektem oprávněným řešit spory mezi Provozovatelem a Dotčeným subjektem je každý subjekt certifikovaný k mimosoudnímu řešení sporů Českým telekomunikačním úřadem.

5.3 Pokud právní předpisy nestanoví jinak, bude Provozovatel s certifikovaným subjektem pro řešení sporů spolupracovat.

5.4 Rozhodnutí vydaná certifikovanými subjekty k mimosoudnímu řešení sporů nejsou pro Provozovatele závazná.

5.5 Postup podání žádosti o mimosoudní řešení sporu není v tuto chvíli stanoven.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto OP Recenze žádným způsobem neomezují právo Provozovatele smazat Recenzi v případě, že Recenzi považuje za protiprávní, obsahově nebo formálně nevhodnou pro Portál nebo jeho příslušnou sekci. Práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele v souvislosti s vkládáním a odstraňováním Recenzí jsou stanoveny čl. 8. Podmínek.

6.2 Práva a povinnosti, těmito OP Recenze neupravené se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito OP Recenze v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a DSA.

6.3 Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Recenze ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.

6.4 Toto znění OP Recenze nabývá účinnosti dne 5. 3. 2024.