PRAVIDLÁ ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH OBCHODNÍKA

PRAVIDLÁ ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH OBCHODNÍKA

 1. úvodné ustanovenia
  1. Tento dokument (ďalej len „OP Obsah Obchodníka“) stanovuje pravidlá zodpovednosti prevádzkovateľa nákupnej galérie Heureka.sk prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Group a.s., so sídlom: Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, za obsah vkladaný Obchodníkom na Portál (ďalej len „Obsah“).
  2. Obsahom sa na účely týchto OP Obsah Obchodníka rozumejú informácie v Ponukách, informácie o Tovare a jeho cenách dodané Obchodníkom pomocou exportného súboru XML (ďalej len „XML FEED“) a reakcia Obchodníka pochádzajúca zo systému Overené zákazníkmi zobrazovaná pri hodnotení Zákazníka, na ktoré sa vzťahuje (ďalej len „Reakcia“).
  3. Tieto OP Obsah Obchodníka sa vzťahujú na osoby, ktoré podliehajú regulácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 zo dňa 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (nariadenie o digitálnych službách) (ďalej len „DSA“), a na určité typy obmedzení týkajúce sa Obsahu.
  4. Tieto OP Obsah Obchodníka nezakladajú žiadny zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom a nenahrádzajú dohody medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a Obchodníkom obsiahnuté v Podmienkach používania nákupnej galérie Heureka (ďalej len „Podmienky“) a vo Zvláštnych podmienkach v zmysle čl. 1.2.2 Podmienok.
  5. Na tieto OP Obsah Obchodníka sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3 Podmienok, ak nie je v týchto OP Obsah Obchodníka označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.
 2. zodpovednosť za Obsah, status prevádzkovateľa
  1. Obchodníci importujú Obsah úplne samostatne prostredníctvom stránok Portálu a na týchto stránkach sa automaticky zverejňuje bez predchádzajúcej kontroly Prevádzkovateľom.
  2. Prevádzkovateľ nie je povinný dohliadať na Obsah a aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávnosť Obsahu alebo jeho nezlučiteľnosť so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa.
  3. Prevádzkovateľ zodpovedá za Obsah len v nasledujúcich prípadoch:
   1. ak má konkrétnu vedomosť o protiprávnosti Obsahu alebo protiprávnom konaní Obchodníka a s ohľadom na nárok na náhradu škody mu sú známe skutočnosti alebo okolnosti, z ktorých by bola protiprávna činnosť alebo protiprávnosť Obsahu zjavná, alebo;
   2. ak sa preukázateľne dozvie o protiprávnom charaktere Obsahu alebo o protiprávnom konaní Obchodníka a neurobí neodkladne všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať, na odstránenie protiprávneho Obsahu alebo znemožnenie prístupu k nemu.
  4. Vzhľadom na to, že v prípade Portálu nie je Prevádzkovateľ povinný dohliadať na Obsah a kontrolovať jeho súlad s právnymi predpismi, nie je prípad zodpovednosti podľa čl. 2.3.1 v prípade Portálu v praxi aplikovateľný. Prevádzkovateľovi môže prislúchať zodpovednosť podľa čl. 2.3.2, ak sú splnené podmienky podľa čl. 3 týchto OP Recenzie.
 3. obmedzenie
  1. Obmedzením sa rozumie obmedzenie viditeľnosti Obsahu alebo zablokovanie Obchodníka (ďalej len „Obmedzenie“).
  2. Zablokovaním Obchodníka sa rozumie dočasné prerušenie možnosti užívania Portálu alebo úplné ukončenie zmluvy o užívaní Portálu (tzn. odstúpenie od zmluvy o užívaní Portálu zo strany Prevádzkovateľa) (ďalej len „Zablokovanie“).
 4. oznámenie o obsahu
  1. Ktokoľvek je oprávnený poslať Prevádzkovateľovi oznámenie o protiprávnom charaktere Obsahu (ďalej len „Oznamovateľ“). Oznámenie musí obsahovať informácie dostatočné na to, aby sa z neho Prevádzkovateľ v zmysle čl. 2.3.2 týchto Podmienok preukázateľne dozvedel o protiprávnom charaktere Obsahu, pričom z neho musia vyplývať aspoň nasledujúce informácie:
   1. identifikácia Obsahu vrátane jednoznačného údaja o presnom elektronickom umiestnení Obsahu (napr. presnej jednotnej adresy URL alebo adresy URL);
   2. zdôvodnenie protiprávnosti Obsahu;
   3. názov alebo meno Oznamovateľa a jeho e-mailovú adresu;
   4. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Oznamovateľ v dobrej viere domnieva, že informácie a tvrdenia obsiahnuté v oznámení sú presné a úplné.
  2. Oznámenie je možné zaslať Prevádzkovateľovi prostredníctvom oznamovacieho systému, teda webového formulára dostupného na webovom rozhraní Prevádzkovateľa pod tlačidlom "Nahlásiť nezákonný obsah".
  3. Ak oznámenie nespĺňa všetky náležitosti podľa čl. 4.1.1, čl. 4.1.2 alebo čl. 4.1.4, vyzve Prevádzkovateľ Oznamovateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Po doplnení chýbajúcich náležitostí Oznamovateľom postupuje Prevádzkovateľ podľa čl. 4.4.
  4. Prevádzkovateľ po doručení oznámenia obsahujúceho všetky náležitosti podľa čl. 4.1 posúdi prostredníctvom ľudského prieskumu oznamovanú protiprávnosť Obsahu.
  5. V nadväznosti na výsledku posúdenia podľa čl. 4.4 urobí rozhodnutie (ďalej len „Rozhodnutie“) spočívajúce v
   1. prijatí prípadných opatrení spočívajúcich v Obmedzení alebo
   2. odmietnutí prijatia Obmedzenia.
  6. Rozhodnutie spolu s odôvodnením sa Oznamovateľovi pošle na e-mail oznámený Prevádzkovateľovi podľa čl. 4.1.3 a Obchodníkovi, ktorého sa Oznámenie týka, na e-mail uvedený v používateľskom účte (Oznamovateľ a Obchodník, ktorého sa Oznámenie týka, ďalej každý aj ako „Dotknutý subjekt“).
 5. prijatie opatrení
  1. K Obmedzeniu spočívajúcemu v obmedzení viditeľnosti Obsahu pristúpi Prevádzkovateľ v prípade porušenia povinností stanovených Obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa, najmä:
   1. porušovania pravidiel pre XML FEED podľa čl. 3 Obchodných podmienok;
   2. ponúkania Tovaru nachádzajúceho sa v rozpore s právnymi predpismi alebo uverejňovania Ponúk s akokoľvek inak protiprávnym obsahom;
   3. dodávania Tovaru Užívateľom v rozpore s Kúpnou zmluvou (kvalita, množstvo, termín dodania) alebo nedodania Tovaru Užívateľovi z dôvodov na strane Obchodníka;
   4. vykonávania zásahov do XML FEEDu alebo častí Portálu s cieľom ovplyvniť výsledky vyhľadávania Užívateľmi alebo využívania nedovolených prostriedkov ovplyvňujúcich výsledky;
   5. nevykonávania aktualizácií identifikačných a kontaktných údajov;
   6. neuvádzania aktuálnej celkovej výšky nákladov na dodanie Tovaru Užívateľovi;
   7. zasielania nevyžiadaných obchodných oznámení Užívateľom alebo porušovania povinnosti pri zaobchádzaní s osobnými údajmi;
   8. zasahovania do obsahu recenzií alebo ovplyvňovania Užívateľov s cieľom ovplyvniť výsledky recenzií;

ak ide zároveň o prvý prípad porušenia povinností stanovených Obchodnými podmienkami.

 1. K Obmedzeniu spočívajúcom v Zablokovaní Obchodníka pristúpi Prevádzkovateľ v prípade opakovaného (aspoň dvakrát) porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami Obchodníkom, najmä povinností uvedených v predchádzajúcom odseku.
 2. Ak sa má v súvislosti so Zablokovaním spočívajúcim v dočasnom prerušení možnosti užívania Portálu Obchodníkom úplne ukončiť jeho zmluva o užívaní Portálu, ukončenie zmluvy nadobudne účinnosť 30. deň po doručení Rozhodnutia Obchodníkovi. Tento postup nemá vplyv na účinnosť dočasného prerušenia možnosti užívania Portálu. Lehota podľa tohto čl. 5.4 sa neuplatní v prípade, že:
  1. sa ukončenie zmluvy vyžaduje priamo na splnenie právnej či regulatórnej povinnosti Prevádzkovateľa, a to spôsobom, ktorý neumožňuje lehotu dodržať;
  2. na ukončenie zmluvy existuje naliehavý právny dôvod vyplývajúci z právneho predpisu, za ktorý sa považuje najmä dôvod, z akého možno odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúcej výzvy na nápravu v zmysle § 2002 Občianskeho zákonníka;
  3. Obchodník preukázateľne opakovane porušil Podmienky (vrátane povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok a z ďalších dokumentov tvoriacich súčasť Podmienok).
 3. podanie sťažnosti
  1. Ak Dotknutý subjekt nesúhlasí s Rozhodnutím, ktoré mu bolo doručené, je oprávnený podať sťažnosť proti Rozhodnutiu (ďalej len „Sťažnosť“), a to prostredníctvom e-mailu, z ktorého mu bolo rozhodnutie doručené.
  2. Dotknutý subjekt je oprávnený podať Sťažnosť do 6 mesiacov odo dňa doručenia Rozhodnutia.
  3. Prevádzkovateľ Rozhodnutie, proti ktorému je Sťažnosť podaná, zruší, ak:
   1. Sťažnosť obsahu dostatočné dôvody na to, aby Prevádzkovateľ dospel k záveru, že Rozhodnutie nepodnikať žiadne kroky na základe oznámenia je neodôvodnené, alebo
   2. informácie, ktorých sa Sťažnosť týka, nie sú protiprávne ani nezlučiteľné so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa.
   3. Sťažnosť obsahuje informácie, z ktorých vyplýva, že konanie sťažovateľa neodôvodňuje prijaté opatrenie.
  4. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi Dotknutému subjektu, ktorý Sťažnosť podal, svoje odôvodnené rozhodnutie o informáciách, ktorých sa Sťažnosť týka, a o možnostiach mimosúdneho riešenia sporu podľa čl. 7.
 4. mimosúdne riešenie sporov
  1. Ak Dotknutý subjekt nesúhlasí s Rozhodnutím alebo nie je vybavená Sťažnosť, ktorú podal postupom podľa čl. 6, je oprávnený postúpiť záležitosť subjektu na mimosúdne riešenie sporov postupom podľa tohto čl. 7.
  2. Subjektom oprávneným riešiť spory medzi Prevádzkovateľom a Dotknutým subjektom je každý subjekt certifikovaný na mimosúdne riešenie sporov Českým telekomunikačným úradom.
  3. Ak právne predpisy nestanovujú inak, bude Prevádzkovateľ so subjektom certifikovaným na riešenie sporov spolupracovať.
  4. Rozhodnutia vydané subjektmi certifikovanými na mimosúdne riešenie sporov nie sú pre Prevádzkovateľov záväzné.
  5. Postup podania žiadosti o mimosúdne riešenie sporu nie je momentálne stanovený.
 5. záverečné ustanovenia
  1. Tieto OP Obsah Obchodníka žiadnym spôsobom neobmedzujú právo Prevádzkovateľa urobiť Obmedzenie Obsahu v prípade, že samostatne získa akékoľvek podozrenie z jeho protiprávneho charakteru alebo jeho nezlučiteľnosti so zmluvnými podmienkami Prevádzkovateľa alebo je spôsobilý poškodiť dobré meno a záujmy Prevádzkovateľa, ďalších spoločností koncernu, ktorého súčasť Prevádzkovateľ tvorí, alebo Portálu. Práva a povinnosti Obchodníkov a Prevádzkovateľa v súvislosti s Obmedzovaním Obsahu uvedeným spôsobom sú stanovené v čl. 5.1 Všeobecných podmienok používania portálu Heureka.sk pre obchodníkov.
  2. Práva a povinnosti neupravené týmito OP Obsah Obchodníkov sa riadi Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito OP Obsah Obchodníkov v rozpore, a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a DSA.
  3. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Obsah Obchodníkov zo strany Prevádzkovateľa stanovuje čl. 9.1 Podmienok.
  4. Toto znenie OP Obsah Obchodníkov nadobúda účinnosť dňa 15. 3. 2024.