Podmínky používání služby ProductADS

Tyto obchodní podmínky užívání služby ProductADS pro obchodníky (dále jen „Obchodní podmínky“ či „OP“) vydává společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, vedená u Městského soudu v Praze, složka B 24131, IČ: 078 22 774, DIČ: CZ07822774, která je Provozovatelem portálu Heureka.cz a Heureka.sk, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívajícími portál k nabízení a promování zboží.

1. definice pojmů

1.1. Inzerátem se rozumí jednotlivé reklamní oznámení ve formě textového inzerátu nebo grafické reklamy zadané do služby ProductADS.

1.2. Kampaní se rozumí zobrazování jednoho nebo více Inzerátů na Serveru po dobu a způsobem zadaným Uživatelem.

1.3. Obchodníkem se rozumí registrovaný uživatel služby ProductADS a současně zadavatel reklamy cílené na klíčová slova a pozice ve výpisu v kategoriích na internetových Serverech Provozovatele, jež si pro účely využití služby ProductADS zřídí u Provozovatele na webové stránce www.productads.cz anebo www.productads.sk svůj uživatelský účet (dále jen "ProductADS účet").

1.4. Peněženkou se rozumí aplikace tvořící součást služby ProductADS, umožňující předplacení ceny za užívání služby ProductADS Obchodníkem, dostupná v rámci Rozhraní pod záložkou „Peněženka“.

1.5. Proklikem se rozumí přistoupení Uživatele k obsahu, na nějž odkazuje Inzerát, v důsledku kliknutí na Inzerát.

1.6. Provozovatelem služby ProductADS je společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, vedená u Městského soudu v Praze, složka B 24131, IČ: 07822774, DIČ: CZ07822774.

1.7. Registrací se rozumí proces, při němž zájemce o inzerci (ProductADS) na Serverech Provozovatele prostřednictvím e-mailu [email protected] kontaktuje Provozovatele služby ProductADS. Provozovatel provede kontrolu požadavku zájemce o službu na registraci a následně zašle zájemci o službu aktivační link. Po kliknutí na tento link vyplní zájemce své přihlašovací údaje a heslo a zároveň odsouhlasí obchodní podmínky.

1.8. Rozhraním se rozumí webové rozhraní přístupné na internetové adrese: (URL) www.productads.cz a www.productads.sk, jež umožňuje užití služby ProductADS, a to prostřednictvím ProductADS účtu.

1.9. Servery se rozumí internetové stránky Provozovatele, ve kterých se inzeráty zobrazují na vymezených reklamních plochách, tj. portály www.heureka.cz a www.heureka.sk.

1.10. Uživatelem se rozumí osoba přistupující ke stránkám Serverů prostřednictvím zařízení schopného prohlížet webové stránky.

1.11. Zobrazením se rozumí zobrazení příslušné stránky Serveru, na níž je zařazen Inzerát, Uživateli.

2. pravidla užívání služby productads

2.1. Provozovatel se zavazuje za podmínek dle těchto Obchodních podmínek zobrazovat na Serverech textové inzeráty a grafickou reklamu dle zadání Obchodníka, zaslaného Provozovateli prostřednictvím Rozhraní. Obchodník je prostřednictvím Rozhraní oprávněn zadávat a editovat Inzeráty a klíčová slova, nastavovat výši denních rozpočtů pro jednotlivé kampaně a Inzeráty a účastnit se aukcí ke stanovení ceny za Proklik či Zobrazení na požadované pozici. Cena za inzeráty je stanovována na základě aukce mezi Obchodníky, jíž se Obchodníci mohou účastnit prostřednictvím Rozhraní. Inzerát, který zadá Obchodník prostřednictvím Rozhraní, vstupuje do aukce od okamžiku, kdy je schválen Provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje 48 hodin od odeslání inzerátu Obchodníkem na jeho schválení, popř. zamítnutí.

2.2. Provozovatel je povinen zajistit cílení Inzerátů na klíčová slova zadaná Uživateli ve vyhledávání či na pozice ve výpisu v kategoriích.

2.3. Obchodník se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za užívání služby ProductADS v jedné z následujících forem:

2.3.1. Cena za Proklik;

2.3.2. Cena za Zobrazení, bude-li Provozovatel takovou možnost nabízet.

2.4. Obchodník je oprávněn zvolit si jednu z forem ceny dle předchozího odstavce v rámci Rozhraní. Cena je stanovena na základě aukce mezi Obchodníky vždy za jednotlivý Proklik nebo Zobrazení, přičemž Obchodník je oprávněn nastavit v rámci Rozhraní maximální hodnotu Prokliků či Zobrazení za jednotlivý den kampaně (denní rozpočet). Po dosažení výše denního rozpočtu Provozovatel zastaví zobrazování Inzerátu a umožní jeho zobrazování od počátku dalšího dne (od 0:00 hod.). V případě pochybností Obchodníka o tom, zda k prokliku na Inzerát nebo k jeho zobrazení skutečně došlo, je oprávněn rozhodnout o těchto pochybnostech výhradně Provozovatel na základě údajů ze systému služby ProductADS. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dosažením hodnoty Prokliků či Zobrazení, odpovídající výši peněžních prostředků nacházejících se v Peněžence, ukončí Provozovatel zobrazování Inzerátu.

2.5. Platba za užití ProductADS se realizuje formou odečtení odpovídající částky z kreditu nacházejícího se v rámci Peněženky. Prostředky jsou z Peněženky odečteny v okamžiku kliknutí na Inzerát. Obchodník si kredit do peněženky dobíjí platbou online kreditní kartou nebo online bankovním převodem. Faktura k této platbě je automaticky vystavena v rozhraní ProductADS v záložce „Faktury“ po úspěšném dokončení platby. Po dohodě stran je Provozovatel oprávněn umožnit Obchodníkovi bezhotovostní platbu na základě faktury vystavené Provozovatelem. Kredit pak přičte Provozovatel Obchodníkovi do rozhraní ProductADS po obdržení platby. Nabitý kredit musí být vyčerpán do dvou let od nabití. Free kredit, který je poskytnut ze strany Provozovatele, pak tři měsíce od nabití. Pokud Obchodník nevyčerpá kredit v uvedeném období, Provozovatel má právo nevyčerpaný kredit odebrat.

2.6. V případě, kdy systém ProductADS z technických či provozních důvodů spočívajících na straně Provozovatele nebo technických omezení systému služby ProductADS nezastaví zobrazování Inzerátu v okamžiku dosažení Obchodníkem zvoleného celkového rozpočtu, nebude částka přesahující limit celkového rozpočtu kampaně Obchodníkovi účtována.

2.7. Provozovatel pozastaví možnost zadávání Inzerátů a zobrazování zadaných Inzerátů Obchodníkovi, který nebude mít v Peněžence dostatečný kredit na úhradu zvolené služby ProductADS, způsobem dle odst. 4. tohoto článku Obchodních podmínek. Provozovatel nenese odpovědnost za případy, kdy se Inzeráty Obchodníka nebudou zobrazovat z důvodu vyčerpání kreditu Obchodníka ve službě ProductADS.

2.8. Obchodník je plně odpovědný a) za obsah zadaných Inzerátů, b) za znění zadaných klíčových slov. Provozovatel nevykonává kontrolu nad obsahem Inzerátů nebo klíčových slov a nenese odpovědnost a) za újmu, kterou Obchodník způsobí inzercí v systému ProductADS třetím stranám, nebo b) za Inzeráty, které jsou v rozporu s platným právním řádem. Obchodník odpovídá Provozovateli za veškerou škodu, která mu vznikne na základě uplatnění nároků třetích osob z titulu porušení jejich práv v důsledku zveřejnění Inzerátu v rámci služby ProductADS.

2.9. Inzeráty nesmí obsahovat osobní údaje osob odlišných od Obchodníka a zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat zadaný Inzerát nebo klíčové slovo i bez udání důvodu. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodníkovi, který porušuje tyto Obchodní podmínky, zablokovat kampaň nebo celý účet bez dalšího udání důvodu. K zablokování celého účtu může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému. Nadměrným zatěžováním systému je myšleno:

  1. vkládání nadměrného množství dat do systému,
  2. nadměrný počet požadavků na některé z webových rozhraní systému, přičemž o nadměrnosti je oprávněn rozhodnout výhradně Provozovatel.

Provozovatel má právo na drobnou úpravu Inzerátu (diakritika, interpunkce, překlepy), a to i bez upozornění Obchodníka. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Inzeráty.

2.14. Přihlašování do systému ProductADS je vázáno na přihlašovací jméno a heslo Obchodníka. V případě zániku práva Obchodníka používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Obchodníkovi zpřístupňovat Rozhraní systému ProductADS. Obchodník je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě v důsledku porušení této povinnosti Obchodníkem. Pokud Obchodník poskytne přístup do svého účtu třetí straně, je Obchodník odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a přijímá je. Obchodník souhlasí, že nebude Prokliky nebo Zobrazení přímo prodávat třetí straně nebo je třetí straně nabízet jako svou službu. Přihlášením do Rozhraní systému ProductADS Obchodník vyslovuje souhlas s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek.

2.15. Obchodník může svou účast ve službě ProductADS ukončit tím, že smaže nebo pozastaví všechny své kampaně. V takovém případě se do jedné hodiny od zastavení kampaní (zpravidla však okamžitě) přestanou zobrazovat Inzeráty Obchodníka a nejsou realizovány žádné platby. Obchodník se zavazuje uhradit cenu Prokliků nebo Zobrazení realizované do jedné hodiny od ukončení účasti dle tohoto článku.

2.16. Provozovatel si vyhrazuje právo přestat dočasně nebo trvale zobrazovat Inzeráty. V souladu s aukčním modelem služby ProductADS Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění Inzerátu, jeho ceny, pozice a počtu zobrazení.

2.17. Provozovatel je oprávněn posílat Obchodníkovi e-mailová oznámení, která se týkají provozu služby ProductADS, na jeho e-mailovou adresu předanou v rámci registrace ke službě.

2.18. Zákazník nesmí provádět operace manipulující s vlastními nebo cizími inzeráty služby ProductADS. Zejména je zakázáno užívání systémů určených k robotickému klikání na inzeráty, robotické stahování stránek, vytváření umělých Zobrazení nebo Prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. V případě zjištění takových činností, nebo pokusu o ně, je Provozovatel oprávněn Obchodníkovi zablokovat účet a požadovat na něm náhradu vzniklé újmy. Provozovatel aktivně i pasivně brání neplatnému klikání a chrání tak Obchodníka před neúčinnou reklamou. Provozovatel může zvyšovat kredit Obchodníka, pokud některé jeho Zobrazení nebo Prokliky zpětně rozpozná jako neplatné. Posouzení, které Zobrazení nebo Prokliky jsou nebo nejsou neplatné, náleží výhradně Provozovateli.

2.19. Provozovatel neručí za zachování dat, která Obchodník zadává do svého ProductADS účtu. Provozovatel data o kampaních neposkytne třetí straně, leda svým servisním partnerům pouze pro účely zálohování dat a vývoje systému. Provozovatel nebude konkrétní data z kampaní Obchodníka používat jinak než pro účely technické podpory a globálních analýz. Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost Rozhraní pro Obchodníka.

2.20. V případě, že Obchodník používá označené BETA verze služby ProductADS, bere na vědomí skutečnost, že tak jedná na vlastní odpovědnost a Provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost těchto BETA verzí, za následky snížené funkčnosti nebo nefunkčnosti, následky užití takovýchto BETA verzí Obchodníkem, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou Obchodník sobě či třetím stranám užitím BETA verze způsobí.

2.21. Provozovatel je oprávněn provádět údržbu služby ProductADS a za tímto účelem je oprávněn provoz omezit, popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (výluka), i bez předchozího oznámení Obchodníkům.

3. závěrečná ustanovení

3.1. Záležitosti těmito Obchodní podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. obchodními podmínkami portálu Heureka (Podmínky používání), zejména Podmínkami inzerce na internetových serverech dostupných na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-inzerce-na-internetovych-serverech/. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.

3.2. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Obchodníkovi vznikne, pokud Obchodník nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

3.3. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů nebo technologických změn. Nová verze Obchodních podmínek se však v žádném případě neužije na plnění, které bylo zahájeno ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Obchodních podmínek. Takové plnění se řídí předchozím zněním Obchodních podmínek.

3.4. Provede-li Provozovatel změny Obchodních podmínek, je povinen to oznámit Obchodníkům alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich aktuální e-mailové adresy. Součástí oznámení bude rovněž znění Obchodních podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Obchodních podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele do 14 dní ode dne doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. Neodmítne-li Obchodník změny Obchodních podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Obchodních podmínek akceptoval.  To platí pouze tehdy, byla-li Obchodníkovi nová verze Obchodních podmínek včas zaslána.

3.5. Sdělí-li Obchodník Provozovateli způsobem dle čl. 3.4. že nové změny Obchodních podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Obchodníkem původní znění Obchodních podmínek. V takovém případě je Provozovatel i Obchodník oprávněn ukončit užívání služby na základě písemné výpovědi s 14 denní výpovědní dobou.

3.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 20. 4. 2023.