Novinky

Dôležité – meníme obchodné podmienky od 20. 9. 2021

08. 09. 2021

  Od 20. 9. 2021 meníme naše obchodné podmienky. Kompletné nové verzie sú vám samozrejme k dispozícii na našom portáli, pokiaľ by ste si však chceli zjednodušiť prácu a skrátiť dobu čítania, pripravili sme pre vás tento prehľad najdôležitejších noviniek.

  1. Akých dokumentov sa zmeny týkajú?

  Samotné zmeny sa pritom netýkajú všetkých obchodných podmienok, ktoré sa uplatňujú na naše právne vzťahy, ale len týchto:

  1. 1. Podmienky používania nákupnej galérie Heureka.sk

  1. 2. Všeobecné obchodné podmienky používania portálu Heureka.sk pre obchodníkov

  1. 3. Obchodné podmienky programu „Overené zákazníkmi“

  1. 4. Obchodné podmienky pre Heureka Marketplace

  1. 5. Pravidlá zodpovednosti za obsah recenzií a príspevkov vložených užívateľmi nákupnej galérie Heureka.sk

  Čo nové v našich obchodných podmienkach nájdete

  2.1. Uvádzanie informácie o druhotnej licencii k software

  Táto zmena sa týka ponúk, umiestených na stránkach Heureky, ktorých predmetom je druhotná licencia k software. Novo je potrebné, aby každá taká ponuka informáciu o druhotnosti licencie obsahovala. Každý obchodník je povinný túto skutočnosť označiť.

  2.2. Súhlas užívateľov s dodaním digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty k odstúpeniu od kúpnej zmluvy

  Novo naše obchodné podmienky obsahujú ustanovenie, ktoré sa týka spotrebiteľov, ktorí majú záujem o digitálny obsah nie na hmotnom nosiči. Upozorňujeme však, že toto sa týka len uzatvárania kúpnych zmlúv v režime Heureka Marketplace. V súlade s úpravou zákona o ochrane spotrebiteľa, informujeme spotrebiteľov o tom, že v prípade uzavretia zmluvy na dodanie digitálneho obsahu nie na hmotnom nosiči, nemôžu bezdôvodne do 14 dní od kúpnej zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ potom odoslaním svojej objednávky udeľuje obchodníkovi súhlas s dodaním tohto tovaru pred uplynutím lehoty k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ktorý je pre aplikáciu nemožnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zákonnou podmienkou.

  2.3. Upresnenie základných podmienok zasielania XML FEEDu

  V našich obchodných podmienkach nájdete požiadavky na podobu, obsah a náležitosti zasielaného XML FEEDu. Tieto požiadavky sú novo mierne rozšírené. Po prvé je potrebné dbať na to, aby URL adresa, na ktorej je uvedený tovar na e‑shope, zodpovedala URL adrese uvádzanej v rámci XML FEEDu týkajúceho sa daného tovaru. Druhé upresnenie sa potom týka DPH. Pokiaľ sa na tovar uplatní zvláštny režim DPH alebo obchodník nie je platiteľom DPH, je potrebné tieto skutočnosti v rámci XML FEEDu uviesť.

  2.4. Motivovanie užívateľov k zasielaniu recenzií

  Na zachovaní čo najvyššej miery objektivity užívateľských recenzií si veľmi zakladáme, a preto sme veľmi prísni ohľadne hodnotenia e‑shopov obchodníkmi a súčasne umelého ovplyvňovania hodnotenia e‑shopov zo strany užívateľov. Zároveň však nechceme obchodníkom brániť motivovať užívateľov k napísaniu recenzie, preto túto možnosť novo naše obchodné podmienky obsahujú. Netreba však zabúdať na to, že v takom prípade nesmie obchodník robiť rozdiely medzi pozitívnymi a negatívnymi recenziami alebo ich napísanie akokoľvek odmeňovať napr. podmienením účasti v súťažiach alebo iných akciách e‑shopu.

  2.5. Zobrazovanie recenzií po prípadnom ukončení zmluvy s obchodníkom

  A pri recenziách ešte chvíľku zostaneme. Chceme, aby ste vedeli, že prípadné ukončenie našej spolupráce nemá vplyv na ďalšie zobrazovanie recenzií, ktoré sa Vás týkali, na našom portáli. Okrem názvu, pod ktorým ste na našom portáli pôsobili, však dôjde k odstráneniu všetkých identifikačných údajov.

  2.6. Povinnosť ponúkať off-line platby v programe „Overené zákazníkmi“

  Ako určite viete, obchodníkom ponúkame službu „Overené zákazníkmi“, spočívajúcu v získavaní a spracovávaní reakcií od zákazníkov obchodníkov, ktoré si obstarávame formou dotazníkov. Novo po našich partneroch požadujeme, aby v prípade záujmu o využívanie tejto služby, ponúkali kupujúcim aspoň jednu off-line platobnú metódu.

  2.7. Možnosť ukončenia zmluvy o používaní portálu obchodníkom

  Novo Vám naše obchodné podmienky umožňujú, aby ste zmluvu o používaniu portálu kedykoľvek vypovedali, a to i bez udania dôvodu. Výpovedná doba činí 1 týždeň odo dňa, keď nám bude taká výpoveď doručená prostredníctvom administračného rozhrania portálu, e-mailom alebo písomne do nášho sídla.

  2.8. Ďalšie možnosti ukončenia zmluvy o spolupráci v rámci Heureka Marketplace

  Program Heureka Marketplace umožňuje uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom portálu medzi užívateľmi a registrovanými obchodníkmi, ktorí s nami uzatvorili zmluvu o spolupráci. Určite budete s nami súhlasiť, že včasné hradenie peňažitých záväzkov je základom pre to, aby medzi partnermi všetko fungovalo tak, ako má. Aby sme potom mohli všetkých zúčastneným programu Heureka Marketplace garantovať hladký priebeh poskytovania služieb, potrebujeme byť s Vami tiež v kontakte. Preto novo rozširujeme dôvody pre možné ukončenie zmluvy v rámci programu Heureka Marketplace, pričom týmito dôvodmi sú omeškanie obchodníka s úhradou svojich peňažitých záväzkov voči nám po dobu dlhšiu než 15 dní a ďalej nedostupnosť kontaktných údajov obchodníka po dobu dlhšiu než 10 dní.

  2.9. Obmedzenie zmeny prevádzkovateľa e‑shopu

  Niekedy v budúcnosti môže prípadne nastať situácia, že Váš e‑shop začne prevádzkovať iný obchodník. V týchto situáciách je v záujmu všetkých zúčastnených, aby nový prevádzkovateľ naviazal na históriu našich vzťahov a boli mu sprístupnené doterajšie údaje z administrácie e‑shopu. Aby k tomuto hladkému prechodu došlo, je potrebné, aby ste mali voči nám uspokojené všetky peňažité záväzky. Prípadne sa samozrejme nebránime ani tomu, aby sme sa spoločne všetci traja, vrátane nového prevádzkovateľa Vášho e‑shopu, dohodli na tom, že tento na seba Vaše prípadné záväzky prevezme.

  2.10. Zablokovanie obchodníka

  Aby všetko na našom portáli fungovalo čo najlepšie a my sme mohli všetkým zúčastneným garantovať čo najvyšší štandard našich služieb, je potrebné obojstranne dodržiavať určité pravidlá. Ako tu už bolo spomenuté, jedným zo základných predpokladov dobrého vzťahu je potom nielen poskytovať kvalitné plnenie, ale na druhej strane za toto plnenie včas a riadne platiť podľa dohody. A to je to, čo od Vás očakávame. Chápeme, že sa každý môže ocitnúť v situácii, keď nie je, možno aj len  dočasne, schopný svoje peňažité záväzky plniť. V takom prípade však očakávame komunikáciu a snahu problém vyriešiť a radi v odôvodnených prípadoch našim partnerom vychádzame v ústrety. Na druhú stranu však naše obchodné podmienky novo obsahujú možnosť problematických obchodníkov, ktorí sú v omeškaní s úhradou svojich peňažitých záväzkov voči nám dlhšie než 10 dní, zablokovať. Pokiaľ pritom k blokácii prípadne pristúpime, dáme Vám o tom následne vedieť a vysvetlíme Vám, prečo k tomu došlo. Keby pritom bolo porušovanie našich obchodných podmienok z Vašej strany tak významné, že by sme boli nútení pristúpiť k úplnému ukončeniu zmluvy o používaní portálu, dáme Vám 30 dní predtým, než ukončenie nadobudne účinnosti, aj s jeho odôvodnením vedieť. Vo výnimočných prípadoch, akými môže byť plnenie našich právnych povinností, naliehavé dôvody pre odstúpenie od zmluvy alebo opakované porušovanie našich obchodných podmienok z Vašej strany, sa vyššie uvedená lehota neuplatní. Pokiaľ s dočasnou blokáciou či ukončením zmluvy o používaní portálu nebudete súhlasiť, môžete využiť náš nový systém pre riešenie sťažností, o ktorom si ale viac povieme nižšie.

  2.11. Možnosť využívať fotografie a popisy tovaru v produktovom katalóge

  Neustále pracujeme na tom, aby náš portál a prezentácia tovaru vypadali čo najlepšie! Pre tieto účely si vyhradzujeme právo použiť v rámci produktového katalógu k prezentácii tovaru na portáli všetky fotografie a popisy tovaru, ktoré nám sú zo strany obchodníkov zasielané, a to bez väzby na konkrétneho obchodníka, ktorý danú fotografiu alebo popis v rámci XML FEEDu zaslal.

  2.12. Interný systém pre riešenie sporov

  Pokiaľ z nejakého dôvodu nebudete spokojní s našimi službami a plnením, môžete sa obrátiť na naše oddelenie Customer Success, aby sme to spoločne prebrali. Typicky môže ísť o sťažnosti na fungovanie portálu, vyúčtovanie našich služieb alebo obsah ponúk a recenzií. Aby sme Vaše sťažnosti mohli čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť, potrebujeme od Vás informácie o sebe, obchodníkovi, popise problému a návrhu riešenia. Na oplátku urobíme všetko pre to, aby sme do 15 dní od prijatia sťažnosti dospeli k jej riešeniu a dali Vám vedieť naše stanovisko.

  2.13. Riešenie sporov pred mediátorom

  Aby sme seba aj Vás ušetrili vedenia súdnych konaní v prípade sporu, obsahujú novo naše obchodné podmienky možnosť a podrobný návod riešenia sporov pred skúseným nestranným mediátorom. Podrobnosti sú bližšie rozpísané vo Všeobecných obchodných podmienkach používania portálu Heureka.sk pro obchodníkov a ďalej na našich stránkach v časti Nápoveda. To najdôležitejšie, na čo by sme Vás radi upozornili je to, že na mediátora sa môžete obrátiť ako Vy, tak aj my, avšak prevedenie samotnej mediácie je vždy podmienené súhlasom druhej strany. Pokiaľ už do toho spoločne pôjdeme, netreba zabúdať, že výsledok mediácie a prípadná uzavretá dohoda nebude vykonateľným právnym titulom alebo sa môže tiež stať, že to nedopadne. Koľko nás to prípadne bude stáť, sa tiež dozviete v našich obchodných podmienkach alebo v cenníku dostupnom na našich stránkach. Len pre úplnosť upozorňujeme, že využitie možnosti mediácie je čisto dobrovoľné, nikto do nej nie je nútený a nikomu tým nie je odopierané jeho právo obrátiť sa so svojím nárokom na súd.

  Na záver pripomíname, že pokiaľ s vyššie uvedenými zmenami nesúhlasíte, môžete ich do 19. 9. 2021 odmietnuť, a to listom zaslaným do nášho sídla nebo e-mailom na adresu [email protected]. Pokiaľ tak do dňa účinnosti nových obchodných podmienok neučiníte, platí, že s nimi aj s novým znením dokumentov súhlasíte a prijímate ich.

  Zdieľať

  Rande naslepo? Lepšie PPC date!

  23. 08. 2023

  Niekedy je trochu vzrušujúce vojsť do miestnosti plnej cudzích ľudí a nevedieť, čo sa bude diať, ale nie je to úplne pre každého. V PPC Date vám však môžeme zaručiť, že budete presne vedieť, čo a kto…

  alzabox

  AlzaBoxy na Heureke

  21. 08. 2023

  Využíva váš obchod doručenie do AlzaBoxu, alebo dopravcu, ktorý do nich produkty zasiela? Potom máme skvelú správu. Novo totiž môžete túto dopravu zasielať aj na Heureka.sk. A uľahčiť tak zákazníkom v…

  Report: Heureka na konferencii Reshoper 2023

  23. 05. 2023

  V stredu 17. mája sa konal ďalší ročník konferencie a veľtrhu Reshoper, jedného z najväčších podujatí v oblasti e-commerce v krajine. Heureka mala svoj stánok, zástupcov a Petra Huška s prednáškou Ako…