PODMIENKY PROGRAMU „UDRŽATEĽNÝ E-SHOP“

1. úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky programu „Udržateľný e-shop” (ďalej len „OP Udržateľný e-shop”) vydáva spoločnosť Heureka Group a.s. so sídlom: Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 078 22 774, DIČ CZ07822774, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk na účel úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi zaradenými so svojím E-shopom do programu „Udržateľný e-shop” (ďalej len „Program udržateľný e-shop”).

1.2. Na tieto OP Udržateľný e-shop sa vzťahuje výklad pojmov podľa č. 1.3 Podmienok používania nákupnej galérie Heureka.ak (ďalej len „Podmienky”), ak nie je v týchto OP Udržateľný e-shop označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

2. program udržateľný e-shop a podmienky účasti

2.1. Na účel podpory udržateľnosti v oblasti e-commerce ponúka Prevádzkovateľ Obchodníkom možnosť zapojiť sa s E-shopmi, ktoré prevádzkujú, do Programu udržateľný e-shop, ktorého zmyslom je vyvolať záujem verejnosti o tému udržateľnosti a zároveň podporiť a motivovať E-shopy, ktoré sa snažia o udržateľnú a zodpovednú prevádzku.

2.2. Do Programu udržateľný e-shop sa môžu zapojiť všetky E-shopy Obchodníkov, ktorí sú zaregistrovaní na Portáli a odosielajú na Portál ponuky svojho Tovaru a služieb spôsobom podľa čl. 3 Podmienok a využívajú režim PPC. Túto podmienku je Obchodník povinný plniť počas celého obdobia trvania zmluvy.

2.3. Pre možnosť zapojenia E-shopu do Programu udržateľný e-shop poskytne Obchodník Prevádzkovateľovi informácie z rôznych oblastí zodpovedného prístupu, ktoré sa týkajú E-shopu, a to prostredníctvom vyplnenia dotazníka na https://www.udrzitelnyeshop.sk/ (ďalej len „Dotazník o udržateľnosti”). Podmienkou zapojenia E-shopu do Programu udržateľný e-shop je skutočnosť, že Obchodník, ktorý daný E-shop prevádzkuje, pravdivo vyplní Dotazník o udržateľnosti, a uvedené skutočnosti sa budú počas celej účasti E-shopu na Programe udržateľný e-shop udržiavať platné v rovnakom alebo vo vyššom (lepšom) štandarde.

2.4. Na účel preverenia pravdivosti informácií uvedených v Dotazníku o udržateľnosti a preverenia plnenia podmienok účasti na Programe udržateľný e-shop môže Prevádzkovateľ vykonávať v E-shopoch zapojených do Programu udržateľný e-shop kontroly (ďalej len „Kontrola”). Kontroly môže vykonávať priamo Prevádzkovateľ alebo iná osoba ním poverená – odborník.

2.5. Prevádzkovateľ bude Obchodníka o plánovanom vykonaní Kontroly informovať s predstihom. Obe strany si poskytnú vzájomnú súčinnosť s cieľom nájsť vhodný termín Kontroly, pričom Prevádzkovateľ nebude od Obchodníka požadovať uskutočnenie Kontroly skôr ako o 15 dní odo dňa, keď Prevádzkovateľ Obchodníka o plánovanom vykonaní Kontroly po prvýkrát informoval. Kontrola môže zahŕňať žiadosť o opätovné vyplnenie Dotazníka o udržateľnosti, ktorej Obchodník musí vyhovieť.

2.6. Obchodník je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi alebo osobe ním poverenej všetku možnú súčinnosť potrebnú na vykonanie Kontroly, a to najmä predložiť kontrolujúcemu všetky podklady, ktoré bude na riadne vykonanie Kontroly vyžadovať, umožniť kontrolujúcemu vstup do všetkých priestorov, z ktorých sa zabezpečuje chod E-shopu (typicky pôjde o sklady, baliarne, výdajne tovaru a pod.), a umožniť kontrolujúcemu dopytovať sa zamestnancov Obchodníka, pričom sa Prevádzkovateľ bude snažiť o čo najmenšie zaťaženie Obchodníka vykonávaním Kontroly.

2.7. Na základe informácií, ktoré Obchodník Prevádzkovateľovi poskytne prostredníctvom Dotazníka o udržateľnosti, prebehne v rámci Programu udržateľný e-shop hodnotenie napĺňania ukazovateľov udržateľnosti E-shopu zo strany Prevádzkovateľa; konečné hodnotenie môže byť podmienené vykonaním Kontroly a/alebo následne overené Kontrolou zo strany Prevádzkovateľa.

2.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od Obchodníka, ktorý vyplnil Dotazník o udržateľnosti, ďalšie informácie a/alebo podklady potrebné na vyhodnotenie napĺňania ukazovateľov udržateľnosti zo strany E-shopu. Na doplnenie informácií a/alebo podkladov poskytne Prevádzkovateľ Obchodníkovi lehotu, ktorá nebude kratšia než 10 pracovných dní.

2.9. Základné princípy vyhodnotenia Dotazníka o udržateľnosti sú tieto:

  1. Dotazník o udržateľnosti zostavila spoločnosť Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., IČO 014 67 115, so sídlom: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 (ďalej len „Asociácia”) a vypĺňa sa online formou tzv. multiple choice, áno/nie či voľných rozvinutých odpovedí na kladené otázky z rôznych oblastí fungovania E-shopov, ktoré sa môžu týkať udržateľnosti;
  2. Každej z otázok priradí Prevádzkovateľ a Asociácia podľa kvality a charakteru odpovede na ňu dôležitosť a bodové ohodnotenia, ktoré sú pre E-shop skryté s cieľom zaistiť vyššiu vierohodnosť odpovedí;
  3. Maximálne bodové hodnotenie, ktoré môže E-shop v rámci hodnotenia Dotazníka o udržateľnosti získať, je 100 bodov;
  4. V prípade dosiahnutia minimálnej bodovej hranice v rámci hodnotenia, ktorú bude na dlhšie obdobie pravidelne určovať Prevádzkovateľ podľa najnovších štandardov v oblasti udržateľnosti, získa E-shop od Prevádzkovateľa označenie udržateľný (ďalej len „Udržateľný e-shop”);
  5. Podľa počtu získaných bodov sa E-shopu priradí percentuálne vyjadrenie plnenia cieľov udržateľnosti;
  6. E-shop môže znovu vyplniť Dotazník o udržateľnosti a tým sa môže opäť stať predmetom vyhodnotenia vždy najskôr až po 3 mesiacoch odo dňa informovania Obchodníka Prevádzkovateľom o výsledku hodnotenia E-shopu.

2.10. Podmienkou zapojenia E-shopu do Programu udržateľný e-shop a odoslania Dotazníka o udržateľnosti je výslovné vyhlásenie Obchodníka, ktorý daný E-shop prevádzkuje, že všetky informácie uvedené v Dotazníku o udržateľnosti sú pravdivé a presné a že sa ich zaväzuje udržiavať v platnosti v rovnakom alebo vo vyššom (lepšom) štandarde počas celej účasti E-shopu na Programe udržateľný e-shop. V prípade, že informácie v Dotazníku o udržateľnosti prestanú byť pre E-shop aktuálne, musí Obchodník tieto skutočnosti Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť.

2.11. Získanie označenia Udržateľný e-shop podľa pravidiel uvedených vyššie platí 1 rok odo dňa informovania Obchodníka Prevádzkovateľom o jeho udelení konkrétnemu E-shopu, ktorý prevádzkuje. Po tomto období alebo ešte pred jeho uplynutím môže Prevádzkovateľ od Obchodníka vyžadovať opätovné vyplnenie Dotazníka o udržateľnosti, na základe ktorého Prevádzkovateľ nanovo vyhodnotí napĺňanie ukazovateľov udržateľnosti. Na opätovné vyplnenie Dotazníka o udržateľnosti poskytne Prevádzkovateľ Obchodníkovi lehotu, ktorá nebude kratšia než 10 pracovných dní. Na opätovné hodnotenie a proces získania označenia Udržateľný e-shop sa uplatnia pravidlá a postupy uvedené vyššie.

3. podmienky používania loga „udržateľný e-shop“

3.1. Logo a udelenie licencie

3.1.1. Prevádzkovateľ je vykonávateľom majetkových autorských práv k logu s nápisom „UDRŽATEĽNÝ E-SHOP”, ktoré sa využíva v súvislosti s Programom udržateľný e-shop (ďalej len „Logo”).

3.1.2. Prevádzkovateľ poskytuje Obchodníkovi vo vzťahu k E-shopu, ktorý získal označenie Udržateľný e-shop podľa čl. 2.9 písm. d) týchto OP Udržateľný e-shop, oprávnenie na používanie Loga (ďalej aj ako „Licencia”) v rozsahu a za podmienok uvedených ďalej v týchto OP Udržateľný e-shop.

3.2. Rozsah, účel a obmedzenie používania loga 

3.2.1. Licencia sa Obchodníkovi poskytuje s cieľom umožniť E-shopom prezentovať verejnosti, že dosiahli označenie Udržateľný e-shop. Na tento účel môže Obchodník prevádzkujúci E-shop označený Prevádzkovateľom ako Udržateľný e-shop umiestňovať na stránkach tohto E-shopu či v marketingových materiáloch tohto E-shopu Logo.

3.2.2. Obchodník musí Logo používať vo verzii, v akej mu ho Prevádzkovateľ poskytne. Obchodník nesmie Logo žiadnym spôsobom spracúvať, upravovať ani inak meniť ani ho v tejto podobe používať.

3.2.3. Licencia sa poskytuje bezplatne.

3.2.4. Obchodník nesmie oprávnenie tvoriace súčasť Licencie poskytnúť tretej osobe, a to ani čiastočne. V prípade prevedenia závodu alebo jeho časti, ktorá tvorí samostatnú zložku, je prevedenie Licencie na nového nadobúdateľa možné len so súhlasom Prevádzkovateľa. Podobne sa bude postupovať aj v prípade prechodu práv a povinností na právneho nástupcu Obchodníka.

3.2.5. Ak Obchodník prevádzkuje viac E-shopov, môže sa používanie Loga týkať len tých E-shopov, ktoré získali označenie Udržateľný e-shop.

4. ukončenie poskytovania licencie a vyradenie z programu udržateľný e-shop

4.1. Prevádzkovateľ môže poskytovanie Licencie pre konkrétny E-shop kedykoľvek ukončiť a/alebo môže vyradiť E-shop z účasti na Programe udržateľný e-shop. Pôjde najmä o prípady, keď:

4.1.1. Obchodník prevádzkujúci E-shop prestane spĺňať podmienky zaradenia do Programu udržateľný e-shop;

4.1.2. E-shop prestane spĺňať podmienky získania označenia Udržateľný e-shop alebo vyjde najavo, že E-shop tieto podmienky nikdy nespĺňal;

4.1.3. Obchodník poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa čl. 5.2 týchto OP Udržateľný e-shop;

4.1.4. Obchodník odmietne Prevádzkovateľovi a/alebo inej osobe poverenej Prevádzkovateľom poskytnúť súčinnosť pri vyhodnotení Dotazníka o udržateľnosti a/alebo pri vykonaní Kontroly;

4.1.5. Obchodník v určenej lehote nevyplní opäť Dotazník o udržateľnosti, na čo ho vyzve Prevádzkovateľ;

4.1.6. Obchodník prevádzkujúci daný E-shop iným spôsobom porušil ustanovenia týchto OP Udržateľný e-shop, Podmienok alebo Zvláštnych podmienok.

4.2. V prípade, že Obchodník závažným spôsobom poruší svoje povinnosti v prípade konkrétneho E-shopu (najmä v prípade poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií v Dotazníku o udržateľnosti alebo neoznámenia neaktuálnosti informácií pôvodne poskytnutých v Dotazníku o udržateľnosti), berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže ukončiť poskytovanie Licencie a/alebo vyradiť z Programu udržateľný e-shop aj ďalšie E-shopy prevádzkované Obchodníkom alebo ukončiť poskytovanie ďalších služieb.

4.3. Ak Prevádzkovateľ ukončí poskytovanie Licencie Obchodníkovi pre konkrétny E-shop, stanoví mu lehotu, ktorá nebude kratšia než 5 pracovných dní, na ukončenie používania Loga.

4.4. Obchodník berie na vedomie, že v prípade neoprávneného používania Loga (ktorým je aj situácia, keď v Dotazníku o udržateľnosti uvedie nepravdivé či skreslené informácie alebo neoznámi Prevádzkovateľovi neaktuálnosť informácií poskytnutých v Dotazníku o udržateľnosti) môže Prevádzkovateľ od Obchodníka požadovať náhradu ujmy, ktorú mu týmto konaním spôsobil.

5. ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Licenčná dohoda 

5.1.1. V súvislosti s prezentáciou Programu udržateľný e-shop môže Prevádzkovateľ zverejňovať o E-shope informáciu, že získal hodnotenie Udržateľný e-shop, a to napríklad vo svojich propagačných materiáloch, na Portáli, formou tlačovej správy zaslanej médiám apod.

5.1.2. V okamihu odoslania vyplneného Dotazníka o udržateľnosti poskytuje Obchodník Prevádzkovateľovi bezodplatnú licenciu na použitie názvu E-shopu a jeho loga na účel propagácie Programu udržateľný e-shop a Udržateľných e-shopov. Prevádzkovateľ môže poskytnúť podlicenciu na používanie názvu E-shopu a jeho loga partnerom Programu udržateľný e-shop, ktorými sú spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 313 20 155, so sídlom: Mlynské nivy 1, Bratislava 25, a spoločnosť Visa Europe Limited, IČO 051 39 966, so sídlom: 1 Sheldon Square, Londýn W2 6TT (ďalej spoločne ako „Partneri programu”).

5.2. Dôverné informácie, povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

5.2.1. Prevádzkovateľ a Obchodník sa zaväzujú dodržiavať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa Prevádzkovateľa a/alebo Programu udržateľný e-shop alebo Obchodníka a/alebo jeho E-shopu, ktoré v súvislosti so zapojením E-shopu do Programu udržateľný e-shop získa a ktoré nie sú verejné alebo z charakteru ktorých nevyplýva, že sa majú/môžu zverejniť, a to najmä na účel propagácie Programu udržateľný e-shop, jednotlivých E-shopov, Prevádzkovateľa alebo Partnerov projektu.

5.2.2. Predovšetkým nesmú zmluvné strany tieto informácie sprístupňovať tretím osobám, využívať v prospech svoj alebo v prospech tretích osôb inak, než im umožňuje zmluva alebo tieto OP Udržateľný e-shop, a musia prijať všetky dostupné opatrenia na dodržanie týchto povinností. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zapojenia E-shopu do Programu udržateľný e-shop. Výnimkou z povinnosti zachovávať mlčanlivosť je poskytovanie informácií Prevádzkovateľom Partnerom programu s cieľom realizovať a propagovať Program udržateľný e-shop.

5.2.3. V prípade porušenia povinností podľa tohto článku vzniká strane, ktorej sa dané informácie týkajú, nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 000 Kč za každý jednotlivý prípad porušenia. Dohodnutím ani úhradou zmluvnej pokuty nie je nijako dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

5.2.4. Porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť ďalej nie je:

5.2.4.1. poskytnutie dôverných informácií v nevyhnutnom rozsahu orgánom alebo osobám majúcim zo zákona právo na tieto informácie a kontrolu činnosti zmluvných strán ani

5.2.4.2. poskytnutie dôverných informácií osobám zo zákona viazaných povinnosťou zachovávať mlčanlivosť (napr. notár, advokát, daňový poradca), ani

5.2.4.3. použitie dôverných informácií v súlade so zmluvou v súvislosti s plnením záväzkov zo zmluvy ani

5.2.4.4. iné použitie chránených informácií s predchádzajúcim súhlasom druhej zmluvnej strany.

6. záverečné ustanovenia

6.1. Práva a povinnosti neupravené týmito OP Udržateľný e-shop sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito OP Udržateľný e-shop v rozpore, a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov.

6.2. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Udržateľný e-shop zo strany Prevádzkovateľa stanovuje čl. 9.1 Podmienok.

6.3. Tieto OP Udržateľný e-shop nadobúdajú účinnosť dňa 15. 4. 2023.