Heureka FinCo CZ a.s.
Výroční zpráva
za období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022
 
Výroční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s. za období od 1. dubna
 
2021 do 31. března 2022
Obsah
I.
Zpráva auditora
II.
Úvodní část výroční zprávy
III.
Zpráva o vztazích
IV.
Účetní závěrka k 31. březnu 2022
 
Výroční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s. za období od 1. dubna
 
2021 do 31. března 2022
I. Zpráva auditora
 
 
 
Heureka 2021p4i1 Heureka 2021p4i0
 
ZPRÁVA
 
NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro akcionáře společnosti
Heureka FinCo CZ a.s.
Se sídlem: Karolinská 706/3, Karlín, 186 00 Praha
 
8
Deloitte Audit s.r.o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
Tel: +420 246 042 500
zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČO: 49620592
DIČ: CZ49620592
Výrok auditora
Provedli jsme audit
 
přiložené účetní závěrky
 
společnosti Heureka
 
FinCo CZ a.s. (dále také
 
„společnost“) sestavené
 
v souladu
s Mezinárodními standardy
 
účetního výkaznictví ve
 
znění přijatém Evropskou
 
unií,
 
která se skládá
 
z výkazu o
 
finanční pozici
k 31. březnu 2022,
 
výkazu
 
úplného výsledku,
 
přehledu
 
o změnách
 
vlastního
 
kapitálu
 
a přehledu
 
o peněžních
 
tocích
 
za
 
rok
končící
 
k tomuto
 
datu
 
a
 
přílohy
 
této
 
účetní
 
závěrky,
 
která
 
obsahuje
 
popis
 
použitých
 
podstatných
 
účetních
 
metod
 
a
 
další
vysvětlující informace.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz finanční pozice
společnosti
Heureka FinCo CZ a.s.
k 31.
 
březnu
 
2022
 
a
 
její
 
finanční
 
výkonnosti
 
a
 
peněžních
 
toků
 
za
 
rok
 
končící
 
k
 
tomuto
 
datu
 
v souladu
 
s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví upravenými
 
právem Evropských
 
společenství.
Základ pro výrok
Audit jsme
 
provedli v
 
souladu se
 
zákonem
 
o auditorech,
nařízením Evropského
 
parlamentu a
 
Rady (EU)
 
č. 537/2014
 
a
standardy Komory auditorů České republiky pro
 
audit, kterými jsou
 
mezinárodní standardy pro audit (ISA),
 
případně doplněné
a
 
upravené
 
souvisejícími
 
aplikačními
 
doložkami.
 
Naše
 
odpovědnost
 
stanovená
 
těmito
 
předpisy
 
je
 
podrobněji
 
popsána
 
v
oddílu
 
Odpovědnost
 
auditora
 
za
 
audit
 
účetní
 
závěrky.
 
V
 
souladu
 
se
 
zákonem
 
o
 
auditorech
 
a
 
Etickým
 
kodexem
 
přijatým
Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti nezávislí a splnili jsme i další
 
etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se,
 
že důkazní informace,
 
které jsme shromáždili,
 
poskytují dostatečný
 
a vhodný základ
 
pro vyjádření
našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu
Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní závěrky za běžné
období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu
 
účetní závěrky jako celku a v souvislosti
s utvářením názoru na tuto
 
závěrku. Samostatný výrok
 
k těmto záležitostem nevyjadřujeme.
Jak je uvedeno v příloze
 
k účetní závěrce
 
v bodu 1 společnost byla
 
založena mateřskou společností
 
Heureka Group a.s.
založil za účelem
 
získání finančních prostředků formou úpisu
 
dluhopisů. Finanční prostředky získané
 
z úpisů dluhopisů
byly
 
poskytnuty
 
mateřské
 
společností
 
 
Heureka
 
Group
 
a.s.
 
 
ve
 
formě
 
úvěru.
 
Opravné
 
položky
 
na
 
ztráty
 
z úvěru
představují
 
nejlepší
 
odhad
 
očekávaných
 
ztrát
 
vypracovaný
 
vedením
 
společnosti
 
k rozvahovému
 
dni.
 
Odhad
 
byl
stanoven
 
v souladu s požadavky
 
standardu
 
IFRS 9
 
Finanční nástroje.
 
Model snížení
 
hodnoty očekávaných
 
úvěrových
ztrát využívá
 
princip dvojího
 
ocenění, podle
 
nějž je
 
opravná
 
položka na
 
ztráty ze
 
snížení hodnoty
 
oceněna buď
 
jako:
dvanáctiměsíční očekávané
 
úvěrové ztráty,
 
nebo očekávané úvěrové
 
ztráty na celou dobu trvání aktiva
 
podle toho, zda
u dané
 
expozice
 
bylo
 
identifikováno
 
významné
 
zvýšení
 
úvěrového
 
rizika.
 
Oblast byla
 
vybrána
 
jako
 
hlavní
 
záležitost
auditu,
 
protože
 
stanovení
 
očekávané
 
ztráty
 
představuje
 
významný
 
úsudek
 
vedení
 
společnosti. Mezi
 
nejvýznamnější
úsudky při
 
stanovení
 
výše opravné
 
položky patří
 
předpoklady
 
použité v modelu
 
(např.
 
makroekonomické
 
a kreditní
rizikové
 
parametry),
 
včasná
 
identifikace
 
expozic
 
s významným
 
zvýšením
 
rizika
 
(stupeň
 
2)
 
a
 
nevýkonných
 
expozic
 
 
 
 
(stupeň 3).
Ve
 
výše
 
uvedené
 
oblasti
 
naše
 
auditorské
 
postupy
 
zahrnovaly:
 
získání
 
inventarizace
 
finančních
 
nástrojů
 
a
 
ostatních
finančních
 
aktiv
 
a
 
otestování
 
ocenění
 
hrubé
 
hodnoty
 
pohledávky.
 
Naše
 
postupy
 
rovněž
 
zahrnovaly
 
dotazování
managementu
 
týkající
 
se výkonnost
 
i
 
Heureka
 
Group
 
a.s. čtení
 
zápisů z porad
 
vedení
 
společnosti
 
Heureka
 
Group
 
a.s.
Využili jsme práci interního specialisty pro posouzení
 
modelu snížení hodnoty očekávaných úvěrových ztrát provedené
vedením
 
společnosti,
 
jejich
 
předpokladů
 
a
 
spolehlivosti
 
těchto
 
odhadů.
 
Interní
 
specialista
 
provedl
 
testování
spolehlivosti vstupních údajů (včetně posouzení makroekonomických, kreditních a dalších
 
rizikových parametrů). Dále
interní
 
specialista
 
posoudil
 
metodologii
 
výpočtu
 
opravné
 
položky,
 
kdy
 
specialista
 
posoudil,
 
jestli
 
model
 
zohledňuje
veškerá relevantní rizika a zda
 
modelové předpoklady jsou v souladu s historickými
 
výsledky, a i budoucími vyhlídkami.
Ostatní informace uvedené ve výroční
 
zprávě
Ostatními informacemi jsou
 
v souladu s § 2 písm. b) zákona
 
o auditorech informace uvedené
 
ve výroční zprávě
 
mimo účetní
závěrku a naši zprávu
 
auditora. Za ostatní informace
 
odpovídá představenstvo
 
společnosti.
Náš výrok
 
k účetní
 
závěrce
 
se k
 
ostatním
 
informacím
 
nevztahuje.
 
Přesto
 
je však
 
součástí
 
našich povinností
 
souvisejících s
ověřením účetní
 
závěrky
 
seznámení se
 
s ostatními
 
informacemi a
 
posouzení,
 
zda ostatní
 
informace nejsou
 
ve významném
(materiálním) nesouladu s účetní
 
závěrkou
 
či našimi znalostmi o účetní
 
jednotce získanými během
 
ověřování účetní
 
závěrky
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
 
posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech významných (materiálních)
 
ohledech vypracovány v
 
souladu s příslušnými právními předpisy.
 
Tímto posouzením se
rozumí,
 
zda
 
ostatní
 
informace
 
splňují požadavky
 
právních
 
předpisů na
 
formální náležitosti
 
a postup
 
vypracování
 
ostatních
informací v kontextu
 
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení
 
uvedených požadavků
 
by bylo způsobilé ovlivnit
úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů,
 
do míry, jež dokážeme
 
posoudit, uvádíme, že
ostatní
 
informace,
 
které
 
popisují
 
skutečnosti,
 
jež
 
jsou
 
též
 
předmětem
 
zobrazení
 
v
 
účetní
 
závěrce,
 
jsou
 
ve
 
všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
 
závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány
 
v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o
 
společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní
informace neobsahují
 
významné (materiální)
 
věcné nesprávnosti.
 
V rámci uvedených
 
postupů jsme v
 
obdržených
 
ostatních
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti
 
nezjistili.
Odpovědnost představenstva
 
,
 
dozorčí rady
a výboru pro audit
 
společnosti za účetní závěrku
Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky
 
podávající věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními
standardy
 
účetního
 
výkaznictví
 
upravenými
 
právem
 
Evropských
 
společenství
 
a
 
za
 
takový
 
vnitřní
 
kontrolní
 
systém,
 
který
považuje
 
za
 
nezbytný
 
pro
 
sestavení
 
účetní závěrky
 
tak,
 
aby
 
neobsahovala
 
významné
 
(materiální)
 
nesprávnosti
 
způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování
 
účetní závěrky
 
je představenstvo
 
společnosti povinno posoudit,
 
zda je společnost
 
schopna nepřetržitě trvat,
a pokud je to
 
relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání
 
při sestavení
 
účetní závěrky,
 
s výjimkou
 
případů, kdy
 
představenstvo
 
plánuje zrušení
 
společnosti nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
 
reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti
 
odpovídá dozorčí rada
a výbor pro audit
.
Odpovědnost auditora za audit účetní
 
závěrky
Naším
 
cílem
 
je
 
získat
 
přiměřenou
 
jistotu,
 
že
 
účetní
 
závěrka
 
jako
 
celek
 
neobsahuje
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou
 
a vydat zprávu auditora obsahující
 
náš výrok. Přiměřená míra
 
jistoty je velká míra
 
jistoty,
nicméně není zárukou,
 
že audit provedený
 
v souladu s výše uvedenými
 
předpisy ve
 
všech případech v účetní
 
závěrce odhalí
případnou
 
existující
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost.
 
Nesprávnosti
 
mohou
 
vznikat
 
v
 
důsledku
 
podvodů
 
nebo
 
chyb
 
a
považují
 
se
 
za
 
významné
 
(materiální),
 
pokud
 
lze
 
reálně
 
předpokládat,
 
že
 
by
 
jednotlivě
 
nebo
 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,
 
která uživatelé účetní závěrky
 
na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v
 
souladu s výše uvedenými předpisy je
 
naší povinností uplatňovat během celého
 
auditu odborný úsudek
a zachovávat profesní
 
skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat a
 
vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti
 
účetní závěrky způsobené podvodem
 
nebo chybou,
navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom
na jejich základě mohli vyjádřit výrok.
 
Riziko, že neodhalíme
 
významnou (materiální) nesprávnost,
 
k níž došlo v důsledku
 
 
 
 
 
podvodu, je větší než
 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou,
 
protože součástí podvodu
mohou
 
být
 
tajné
 
dohody
 
(koluze),
 
falšování,
 
úmyslná
 
opomenutí,
 
nepravdivá
 
prohlášení
 
nebo
 
obcházení
 
vnitřních
kontrol.
Seznámit
 
se
 
s
 
vnitřním
 
kontrolním
 
systémem
 
společnosti
 
relevantním
 
pro
 
audit
 
v
 
takovém
 
rozsahu,
 
abychom
 
mohli
navrhnout
 
auditorské
 
postupy
 
vhodné
 
s ohledem
 
na dané
 
okolnosti,
 
nikoli
 
abychom
 
mohli vyjádřit
 
názor
 
na účinnost
jejího vnitřního kontrolního systém
 
u.
Posoudit
 
vhodnost
 
použitých
 
účetních
 
pravidel,
 
přiměřenost
 
provedených
 
účetních
 
odhadů
 
a
 
informace,
 
které
 
v
 
této
souvislosti představenstvo
 
společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit
 
vhodnost
 
použití
 
předpokladu
 
nepřetržitého
 
trvání
 
při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
představenstvem
 
a
 
to,
 
zda
 
s
 
ohledem
 
na
 
shromážděné
 
důkazní
 
informace
 
existuje
 
významná
 
(materiální)
 
nejistota
 
vyplývající
 
z
 
událostí
 
nebo
podmínek,
 
které
 
mohou
 
významně
 
zpochybnit
 
schopnost
 
společnosti
 
nepřetržitě
 
trvat.
 
Jestliže
 
dojdeme
 
k
 
závěru,
 
že
taková
 
významná (materiální)
 
nejistota existuje,
 
je naší povinností
 
upozornit v
 
naší zprávě
 
na informace uvedené
 
v této
souvislosti v příloze účetní
 
závěrky,
 
a pokud tyto informace nejsou
 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný
 
výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních
 
informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
 
společnost ztratí schopnost nepřetržitě
 
trvat.
Vyhodnotit celkovou
 
prezentaci,
 
členění a
 
obsah účetní
 
závěrky,
 
včetně přílohy,
 
a dále to,
 
zda účetní
 
závěrka
 
zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem,
 
který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí
 
radu
a výbor pro audit
mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a
 
o významných
 
zjištěních, která
 
jsme v
 
jeho průběhu
 
učinili, včetně
 
zjištěných
 
významných
 
nedostatků
 
ve vnitřním
kontrolním systému.
Naší povinností
 
je rovněž
 
poskytnout výboru
 
pro audit
 
prohlášení o
 
tom, že
 
jsme splnili
 
příslušné etické
 
požadavky
týkající se nezávislosti, a informovat
 
ho o veškerých
 
vztazích a dalších záležitostech, u nichž se
 
lze reálně domnívat, že
by mohly mít vliv na naši nezávislost,
 
a případných souvisejících
 
opatřeních.
Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o
 
nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí radu a výbor pro
audit,
 
ty,
 
které
 
jsou
 
z
 
hlediska
 
auditu
 
účetní
 
závěrky
 
za
 
běžný
 
rok
 
nejvýznamnější,
 
a
 
které
 
tudíž
 
představují
 
hlavní
záležitosti
 
auditu,
 
a
 
tyto
 
záležitosti
 
popsat
 
v
 
naší
 
zprávě.
 
Tato
 
povinnost
 
neplatí,
 
když
 
právní
 
předpisy
 
zakazují
zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom
 
o dané záležitosti neměli
v naší zprávě
 
informovat, protože
 
lze reálně očekávat,
 
že možné negativní
 
dopady zveřejnění
 
převáží nad
 
přínosem z
hlediska veřejného zájmu.
Zpráva o jiných
 
požadavcích stanovených
 
právními předpisy
V souladu
 
s článkem
 
10
 
odst.
 
2
 
nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
 
a
 
Rady
 
(EU)
 
č.
 
537/2014
 
uvádíme
 
v naší
 
zprávě
nezávislého auditora následující informace
 
vyžadované nad rámec mezinárodních
 
standardů pro audit:
Určení auditora a délka provádění
 
auditu
Auditorem
 
společnosti
 
nás
 
dne
 
13.
 
ledna
 
2021
 
určila
 
valná
 
hromada
 
společnosti.
 
Auditorem
 
společnosti
 
jsme
nepřetržitě 2. rok.
Soulad s dodatečnou zprávou
 
pro výbor pro audit
Potvrzujeme,
 
že náš
 
výrok k účetní
 
závěrce
 
uvedený
 
v této zprávě
 
je v souladu
 
s naší dodatečnou
 
zprávou
 
pro výbor
pro audit společnosti,
 
kterou jsme
 
dne
26. července
 
2022
vyhotovili dle článku
 
11 nařízení Evropského
 
parlamentu a
Rady (EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditorských
 
služeb
Prohlašujeme, že
 
nebyly
 
poskytnuty žádné
 
neauditní služby
 
uvedené
 
v čl.
 
5 nařízení
 
Evropského
 
parlamentu a
 
Rady
(EU) č. 537/2014.
Zpráva o souladu s nařízením
 
o ESEF
Provedli jsme zakázku poskytující přiměřenou jistotu, jejímž předmětem bylo ověření souladu účetní
 
závěrky obsažené
ve
 
výroční
 
zprávě
 
s ustanoveními
 
nařízení
 
Komise
 
v přenesené
 
pravomoci
 
(EU) 2019/815
 
o evropském
 
jednotném
elektronickém formátu, která
 
se vztahují k účetní závěrce
 
(„nařízení o ESEF“).
Odpovědnost představenstva