Heureka FinCo CZ a.s.
Doplněná výroční zpráva
za období od 1. dubna 2020 do 31. března 2021
 
Výroční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s. za období od 1. dubna 2020
 
do 31. března 2021
Obsah
Přehled doplnění výroční zprávy a jejich popis
I.
Zpráva auditora
II.
Úvodní část výroční zprávy
III.
Zpráva o vztazích
IV.
Zpráva představenstva
V.
Účetní závěrka k 31. březnu 2021
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s. za období od 1. dubna
 
2020 do 31. března 2021
3
Doplnění k výroční
 
zprávě společnosti Heureka
 
FinCo CZ a.s.
za období od 1. dubna
 
2020 do 31. března 2021
Statutární orgán
 
společnosti Heureka
 
FinCo CZ a.s.
 
(dále „Společnost
 
“) informuje,
 
že k dnešnímu
 
dni
došlo k doplnění
 
Výroční zprávy
 
tak, aby lépe
 
odpovídala legislativním
 
požadavkům kladeným
 
na
emitenty veřejně
 
obchodovaných
 
cenných papírů.
Oproti původně
 
uveřejněné výroční
 
zprávě byla tato
 
výroční zpráva
 
na doplněna
 
o podrobnější
 
informace
v následujících
 
bodech:
Část
 
Doplnění
II. Úvodní část
 
výroční zprávy
Doplněno
 
datum
 
založení
 
Společnosti
 
a informace
 
o dodržování
právních předpisů
 
ČR a
 
aktualizace
 
umístění výročních
 
zpráv na
webu Společnosti v
 
bodě Charakteristika
 
Společnosti na straně
 
1.
Doplněné
 
informace
 
o
 
jednotlivých
 
členech
 
vedení
 
Společnosti
v nově zařazeném bodě Správa a řízení Společnosti se začleněním
informací
 
uvedených v § 118
 
odst. 4 písm. j) ZPKT na str.
 
1 až 2.
Na
 
str.
 
3
 
doplnění
 
odkazu
 
na
 
zásady
 
vnitřní
 
kontroly
 
a
 
přístupu
k rizikům
 
s ohledem
 
na
 
výkaznictví
 
popsané
 
v příloze
 
účetní
závěrky Společnosti
 
.
Přesunutí bodu
 
Politika rozmanitosti
 
ze str.
 
4 na str.
 
9.
 
Doplnění nového
 
bodu Informace
 
o zásadách a postupech
 
vnitřní
kontroly
 
a
 
pravidla
 
přístupu
 
Emitenta
 
k
 
možným
 
rizikům
 
ve
vztahu k procesu
 
účetního výkaznictví
 
na str.
 
4 až 5.
Doplnění
 
faktu,
 
že
 
Společnosti
 
nejsou
 
známy
 
informace
o konečných vlastnících
 
Společnosti, že
 
nedochází ke zneužívání
závislosti
 
na
 
Skupině,
 
že
 
Emitent
 
neprovádí
 
investiční
 
činnost,
a dále informace o způsobu využití příjmu z
 
dluhopisů, o aktuální
finanční
 
situaci
 
Skupiny
 
a
 
o
 
rizikových
 
faktorech
 
ovlivňujících
Skupinu v bodu
 
Organizační
 
struktura na str.
 
6 až 7.
Oprava
 
doplnění
 
vyplacené
 
odměny
 
statutárnímu
 
auditorovi
v části
 
Informace
 
o
 
odměnách
 
statutárním
 
auditorům
 
 
dříve
 
na
str. 6,
 
nyní na str.
 
7.
Přesunutí
 
bodu
 
Významná
 
soudní
 
řízení
 
ze
 
str.
 
6
 
na
 
str.
 
18
a doplnění
 
informace
 
o
 
žalobě
 
podané
 
mateřskou
 
společností
proti společnosti
 
Google LLC,
 
USA.
 
Doplnění
 
informace
 
o
 
nezměněné
 
struktuře
 
financování
Společnosti,
 
o nezměněné
 
finanční
 
pozici
 
Společnosti,
o neexistenci
 
událostí
 
specifických
 
pro
 
Emitenta
 
v částech
Významné
 
změny
 
struktury
 
financování
 
a
 
popis
 
očekávaného
financování
 
činnosti
 
Společnosti,
 
Významná
 
změna
 
finanční
pozice Společnosti
 
a Události specifické
 
pro Emitenta
 
na str.
 
7.
Doplnění
 
nového
 
bodu
 
Číselné
 
údaje
 
a
 
informace
 
o
 
finanční
situaci a výsledcích
 
hospodaření
 
Skupiny na str.
 
9 až 14.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s. za období od 1. dubna
 
2020 do 31. března 2021
4
Část
 
Doplnění
Doplnění nových
 
bodů
 
týkající se Skupiny
 
na str.
 
15 až 18:
-
Nesplacené
 
úvěry
 
a
 
investiční
 
nástroje
 
emitované
 
v
 
rámci
Skupiny,
 
-
Významné změny struktury
 
financování a popis
 
očekávaného
financování činností
 
Skupiny,
 
-
Úvěrové hodnocení
 
Skupiny,
 
-
Popis činnosti
 
podnikání společností
 
ve Skupině
 
-
Hlavní trhy a
 
postavení společností
 
ve Skupině,
-
Závislost Heureka
 
Group na
 
společnostech
 
Skupiny Heureka
Group
-
Informace o trendech
 
,
-
Významná soudní
 
a rozhodčí řízení
 
(bod přesunutý
 
ze str.
 
6)
 
-
Údaje o očekávané
 
hospodářské situaci
 
v příštím roce
na str.
 
14 až 18.
III. Zpráva o
 
vztazích
Doplněná
 
informace
 
o
 
navýšení
 
emise
 
bondů
 
na
 
konci
 
bodu
3. Přehled
 
jednání
 
učiněných
 
v
 
Rozhodném
 
období
 
na
 
popud
nebo v
 
zájmu ovládající
 
osoby nebo
 
jí ovládaných
 
osob dle
 
§ 82
odst. 2 písm.
 
d) zákona o obchodních
 
korporacích.
Doplněny
 
detailnější
 
informace
 
o
 
půjčkách
 
poskytnutých
Emitentem
 
mateřské
 
společnosti
 
v
 
bodu
 
4.1 Smlouvy
 
uzavřené
mezi
 
Společností
 
a Ovládající
 
osobou,
 
které
 
byly
 
v Rozhodném
období platné.
V.
 
Účetní závěrka
 
k 31. březnu
 
2021
Opravená písařská
 
chyba v poslední
 
větě prvního
 
odstavce
v bodu 7. Finanční
 
nástroje a jiná
 
finanční aktiva
 
ohledně
podřízenosti úvěrů
 
vůči závazkům
 
z bondů.
Externí auditor, Deloitte Audit s.r.o., byl s rozšířením Výroční zprávy společnosti Heureka FinCo Cz a.s. za
rok 2021 obeznámen.
 
Výroční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s. za období od 1. dubna
 
2020 do 31. března 2021
5
I. Zpráva auditora
 
 
 
Heureka 2020_CNB_updatep6i0
 
ZPRÁVA
 
NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro akcionáře společnosti
Heureka FinCo CZ a.s.
Se sídlem: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha
 
8
Výrok auditora
Deloitte Audit s.r.o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
Tel: +420 246 042 500
zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČO: 49620592
DIČ: CZ49620592
Provedli jsme audit
 
přiložené účetní závěrky společnosti
Heureka FinCo CZ
 
a.s.
(dále také „společnost“) sestavené na
 
základě
Mezinárodních
 
standardů
 
účetního
 
výkaznictví
 
upravených
 
právem
 
Evropských
 
společenství,
 
která
 
se
 
skládá
 
z výkazu
o finanční pozici
 
k 31. březnu 2021, výkazu
 
úplného výsledku, přehledu
 
o změnách vlastního kapitálu
 
a přehledu
o peněžních tocích za rok končící
 
k tomuto datu a přílohy
 
této účetní závěrky,
 
která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle
 
našeho
 
názoru
 
přiložená
 
účetní
 
závěrka
 
podává
 
věrný
 
a
 
poctivý
 
obraz
 
finanční
 
pozice
 
společnosti
Heureka
FinCo
 
CZ
 
a.s.
k
 
31.
 
březnu
 
2021
 
a
 
její
 
finanční
 
výkonnosti
 
a
 
peněžních
 
toků
 
za
 
rok
 
končící
 
k
 
tomuto
 
datu
 
v
 
souladu
 
s
Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
 
upravenými právem Evropských
 
společenství.
Základ pro výrok
Audit
 
jsme
 
provedli
 
v
 
souladu
 
se
 
zákonem
 
o
 
auditorech,
 
nařízením
 
Evropského
 
parlamentu
 
a
 
Rady
 
(EU)
 
č.
 
537/2014
a
 
standardy
 
Komory
 
auditorů
 
České
 
republiky
 
pro
 
audit,
 
kterými
 
jsou
 
mezinárodní
 
standardy
 
pro
 
audit
 
(ISA),
 
případně
doplněné
 
a
 
upravené
 
souvisejícími
 
aplikačními
 
doložkami.
 
Naše
 
odpovědnost
 
stanovená
 
těmito
 
předpisy
 
je
 
podrobněji
popsána v
 
oddílu Odpovědnost
 
auditora za
 
audit účetní
 
závěrky.
 
V souladu
 
se zákonem
 
o auditorech
 
a Etickým
 
kodexem
přijatým Komorou auditorů
 
České republiky
 
jsme na společnosti
 
nezávislí a
 
splnili jsme i další
 
etické povinnosti
 
vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,
 
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný
 
a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu
Hlavní
 
záležitosti
 
auditu
 
jsou
 
záležitosti,
 
které
 
byly
 
podle
 
našeho
 
odborného
 
úsudku
 
při
 
auditu účetní
 
závěrky
 
za
 
běžné
období nejvýznamnější.
 
Těmito
 
záležitostmi
 
jsme se
 
zabývali v
 
kontextu
 
auditu účetní
 
závěrky jako
 
celku a
 
v souvislosti
 
s
utvářením názoru na tuto závěrku.
 
Samostatný výrok k těmto
 
záležitostem nevyjadřujeme.
Jak je
 
uvedeno
 
v příloze
 
k účetní
 
závěrce
 
v bodu
 
1 společnost
 
byla
 
založena
 
mateřskou
 
společností
 
Heureka
 
Group
 
a.s.
založil za účelem získání finančních prostředků
 
formou úpisu dluhopisů. Finanční prostředky získané z úpisů dluhopisů
 
byly
poskytnuty mateřské
 
společností –
 
Heureka
 
Group a.s.
 
– ve
 
formě úvěru.
 
Opravné
 
položky na
 
ztráty z
 
úvěru představují
nejlepší
 
odhad
 
očekávaných
 
ztrát
 
vypracovaný
 
vedením
 
společnosti
 
k rozvahovému
 
dni.
 
Odhad
 
byl
 
stanoven
 
v souladu
s požadavky standardu IFRS 9
 
Finanční nástroje. Model
 
snížení hodnoty očekávaných úvěrových ztrát využívá
 
princip dvojího
ocenění, podle nějž je opravná položka na ztráty ze snížení hodnoty oceněna buď jako: dvanáctiměsíční očekávané úvěrové
ztráty,
 
nebo očekávané
 
úvěrové
 
ztráty
 
na celou
 
dobu
 
trvání
 
aktiva podle
 
toho,
 
zda
 
u dané
 
expozice
 
bylo identifikováno
významné zvýšení úvěrového
 
rizika. Oblast byla
 
vybrána jako
 
hlavní záležitost
 
auditu, protože
 
stanovení očekávané
 
ztráty
představuje
 
významný
 
úsudek vedení
 
společnosti. Mezi
 
nejvýznamnější úsudky
 
při stanovení
 
výše opravné
 
položky patří
předpoklady
 
použité
 
v
 
modelu
 
(např.
 
makroekonomické
 
a
 
kreditní
 
rizikové
 
parametry),
 
včasná
 
identifikace
 
expozic
 
s
významným zvýšením rizika (stupeň 2) a nevýkonných
 
expozic (stupeň 3).
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu
 
Limited („DTTL“), globální síť jejích členských firem a jejich přidružených subjektů (souhrnně
„organizace Deloitte“). Společnost DTTL (rovněž označovaná jako
 
„Deloitte Global“) a každá z jejích členských firem a jejich přidružených subjektů je samostatným
a nezávislým právním subjektem, který není oprávněn
 
zavazovat nebo přijímat závazky
 
za jinou z těchto členských firem a jejich přidružených subjektů ve vztahu
k třetím stranám. Společnost DTTL, a ka
 
ždá členská firma a přidružený subjekt nesou
 
odpovědnost pouze za vlastní
 
jednání či pochybení, nikoli za jednání
 
či pochybení
jiných členských firem či přidružených subjektů. Společnost DTTL služby klientům neposkytuje. Více informací
 
je najdete na adrese
 
 
 
 
 
Ve
 
výše
 
uvedené
 
oblasti
 
naše
 
auditorské
 
postupy
 
zahrnovaly:
 
získání
 
inventarizace
 
finančních
 
nástrojů
 
a
 
ostatních
finančních
 
aktiv
 
a
 
otestování
 
ocenění
 
hrubé
 
hodnoty
 
pohledávky.
 
Naše
 
postupy
 
rovněž
 
zahrnovaly
 
dotazování
managementu
 
týkající
 
se
 
výkonnosti
 
Heureka
 
Group
 
a.s.
 
(včetně
 
dceřiných
 
společností)
 
čtení
 
zápisů
 
z
 
porad
 
vedení
společnosti Heureka Group a.s. Využili jsme práci interního specialisty pro
 
posouzení modelu snížení hodnoty očekávaných
úvěrových
 
ztrát
 
provedené
 
vedením
 
společnosti,
 
jejich
 
předpokladů
 
a
 
spolehlivosti
 
těchto
 
odhadů.
 
Interní
 
specialista
provedl
 
testování
 
spolehlivosti
 
vstupních
 
údajů
 
(včetně
 
posouzení
 
makroekonomických,
 
kreditních
 
a
 
dalších
 
rizikových
parametrů).
 
Dále interní
 
specialista posoudil
 
metodologii výpočtu
 
opravné
 
položky,
 
kdy specialista
 
posoudil, jestli
 
model
zohledňuje
 
veškerá
 
relevantní
 
rizika
 
a
 
zda
 
modelové
 
předpoklady
 
jsou
 
v
 
souladu
 
s
 
historickými
 
výsledky
 
a
 
i
 
budoucími
vyhlídkami.
Jiná skutečnost
Účetní závěrka společnosti
Heureka FinCo CZ a.s.
za rok končící
 
k 31. březnu 2020 byla auditována jiným
 
auditorem, který
k této účetní závěrce
 
dne 29. září 2020 vyjádřil výrok bez výhrad.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s §
 
2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
 
výroční zprávě mimo účetní
závěrku a naši zprávu auditora. Za
 
ostatní informace odpovídá představenstvo
 
společnosti.
Náš výrok
 
k účetní
 
závěrce
 
se k ostatním
 
informacím nevztahuje.
 
Přesto je
 
však součástí
 
našich povinností
 
souvisejících s
ověřením účetní závěrky
 
seznámení se s ostatními
 
informacemi a posouzení,
 
zda ostatní informace
 
nejsou ve významném
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o
 
účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky
nebo zda
 
se jinak
 
tyto informace
 
nejeví jako
 
významně (materiálně)
 
nesprávné. Také
 
posuzujeme, zda
 
ostatní
 
informace
byly
 
ve
 
všech
 
významných
 
(materiálních)
 
ohledech
 
vypracovány
 
v
 
souladu
 
s
 
příslušnými
 
právními
 
předpisy.
 
Tímto
posouzením
 
se
 
rozumí,
 
zda
 
ostatní
 
informace
 
splňují
 
požadavky
 
právních
 
předpisů
 
na
 
formální
 
náležitosti
 
a
 
postup
vypracování
 
ostatních informací
 
v kontextu
 
významnosti (materiality),
 
tj. zda
 
případné nedodržení
 
uvedených požadavků
by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních
 
informací.
Na základě provedených postupů, do míry,
 
jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
Ostatní
 
informace,
 
které
 
popisují
 
skutečnosti,
 
jež
 
jsou
 
též
 
předmětem
 
zobrazení
 
v
 
účetní
 
závěrce,
 
jsou
 
ve
 
všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
 
závěrkou.
Ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme
 
povinni
 
uvést,
 
zda
 
na základě
 
poznatků
 
a povědomí
 
o
 
společnosti,
 
k nimž
 
jsme dospěli
 
při provádění
 
auditu,
ostatní informace
 
neobsahují významné
 
(materiální) věcné
 
nesprávnosti.
 
V rámci
 
uvedených
 
postupů jsme
 
v obdržených
ostatních informacích žádné významné (materiální
 
)
 
věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost představenstva,
 
dozorčí rady a výboru pro audit společnosti za účetní závěrku
Představenstvo
 
společnosti
 
odpovídá
 
za
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
podávající
 
věrný
 
a
 
poctivý
 
obraz
 
v souladu
s Mezinárodními standardy účetního
 
výkaznictví upravenými právem
 
Evropských
 
společenství a za takový
 
vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný
 
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat,
a
 
pokud
 
je
 
to
 
relevantní,
 
popsat
 
v
 
příloze
 
účetní
 
závěrky
 
záležitosti
 
týkající
 
se
 
jejího
 
nepřetržitého
 
trvání
 
a
 
použití
předpokladu
 
nepřetržitého
 
trvání
 
při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky,
 
s
 
výjimkou
 
případů,
 
kdy
 
představenstvo
 
plánuje
 
zrušení
společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy
 
nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti
 
odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším
 
cílem je
 
získat
 
přiměřenou
 
jistotu,
 
že
 
účetní
 
závěrka
 
jako
 
celek neobsahuje
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost
způsobenou
 
podvodem nebo
 
chybou a
 
vydat zprávu
 
auditora
 
obsahující náš
 
výrok. Přiměřená
 
míra
 
jistoty
 
je velká
 
míra
jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech
 
případech v účetní závěrce
odhalí případnou
 
existující
 
významnou (materiální)
 
nesprávnost.
 
Nesprávnosti
 
mohou vznikat
 
v důsledku
 
podvodů
 
nebo
chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v
 
souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí,
 
která uživatelé účetní závěrky
 
na jejím základě přijmou.
 
 
 
 
 
Při
 
provádění
 
auditu
 
v
 
souladu s
 
výše
 
uvedenými
 
předpisy
 
je naší
 
povinností
 
uplatňovat
 
během celého
 
auditu
 
odborný
úsudek a zachovávat profesní
 
skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné
 
(materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem
 
nebo chybou,
navrhnout a
 
provést auditorské
 
postupy reagující
 
na tato rizika
 
a získat
 
dostatečné a vhodné
 
důkazní informace, abychom
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
 
v důsledku
podvodu,
 
je
 
větší
 
než
 
riziko
 
neodhalení
 
významné
 
(materiální)
 
nesprávnosti
 
způsobené
 
chybou,
 
protože
 
součástí
podvodu
 
mohou
 
být
 
tajné
 
dohody
 
(koluze),
 
falšování,
 
úmyslná
 
opomenutí,
 
nepravdivá
 
prohlášení
 
nebo
 
obcházení
vnitřních kontrol.
Seznámit
 
se s
 
vnitřním kontrolním
 
systémem
 
společnosti
 
relevantním
 
pro
 
audit v
 
takovém
 
rozsahu,
 
abychom
 
mohli
navrhnout auditorské
 
postupy vhodné
 
s ohledem
 
na dané
 
okolnosti, nikoli
 
abychom mohli
 
vyjádřit názor
 
na účinnost
jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost
 
použitých účetních
 
pravidel,
 
přiměřenost provedených
 
účetních odhadů
 
a informace,
 
které v
 
této
souvislosti představenstvo
 
společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky
 
.
Posoudit
 
vhodnost
 
použití
 
předpokladu
 
nepřetržitého
 
trvání při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
představenstvem
 
a to,
 
zda
s
 
ohledem
 
na
 
shromážděné
 
důkazní
 
informace
 
existuje
 
významná
 
(materiální)
 
nejistota
 
vyplývající
 
z
 
událostí
 
nebo
podmínek, které
 
mohou významně
 
zpochybnit
 
schopnost společnosti
 
nepřetržitě
 
trvat. Jestliže
 
dojdeme k
 
závěru,
 
že
taková významná
 
(materiální)
 
nejistota
 
existuje,
 
je naší
 
povinností
 
upozornit v
 
naší
 
zprávě na
 
informace uvedené
 
v
této souvislosti
 
v příloze účetní
 
závěrky,
 
a pokud tyto
 
informace nejsou dostatečné,
 
vyjádřit modifikovaný
 
výrok. Naše
závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí
 
z důkazních informací, které jsme získali
 
do data naší
zprávy.
 
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci,
 
členění a obsah účetní závěrky,
 
včetně přílohy,
 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem, který vede k
 
věrnému zobrazení.
Naší povinností
 
je
 
informovat
 
představenstvo,
 
dozorčí
 
radu
 
a
 
výbor
 
pro
 
audit
 
mimo
 
jiné
 
o
 
plánovaném
 
rozsahu a
načasování auditu a
 
o významných zjištěních, která
 
jsme v
 
jeho průběhu
 
učinili, včetně zjištěných významných
 
nedostatků ve
vnitřním kontrolním systému.
Naší povinností je rovněž
 
poskytnout výboru pro audit prohlášení
 
o tom, že jsme splnili
 
příslušné etické požadavky
 
týkající
se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít
vliv na naši nezávislost, a případných
 
souvisejících opatřeních.
Dále je
 
naší povinností
 
vybrat na
 
základě
 
záležitostí,
 
o nichž
 
jsme informovali
 
představenstvo,
 
dozorčí
 
radu
 
a výbor
 
pro
audit, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti
auditu,
 
a
 
tyto
 
záležitosti
 
popsat
 
v
 
naší
 
zprávě.
 
Tato
 
povinnost
 
neplatí,
 
když
 
právní
 
předpisy
 
zakazují
 
zveřejnění
 
takové
záležitosti
 
nebo
 
jestliže
 
ve
 
zcela
 
výjimečném
 
případě
 
usoudíme,
 
že
 
bychom
 
o
 
dané
 
záležitosti
 
neměli
 
v
 
naší
 
zprávě
informovat, protože
 
lze reálně očekávat,
 
že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad
 
přínosem z hlediska veřejného
zájmu.
Zpráva o jiných požadavcích
 
stanovených právními
 
předpisy
V souladu s článkem 10 odst. 2
 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014
 
uvádíme v naší zprávě nezávislého
auditora následující informace vyžadované
 
nad rámec mezinárodních standardů pro
 
audit:
Určení auditora a délka provádění auditu
Auditorem společnosti
 
nás dne 13. ledna 2021
 
určila valná hromada
 
společnosti. Auditorem společnosti
 
jsme nepřetržitě
1. rok.
Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit
Potvrzujeme, že
 
náš výrok
 
k účetní
 
závěrce
 
uvedený v
 
této zprávě
 
je v
 
souladu s
 
naší dodatečnou
 
zprávou
 
pro výbor
 
pro
audit společnosti, kterou jsme dne 27. července 2021 vyhotovili dle článku 11 nařízení Evropského
 
parlamentu a Rady (EU)
č. 537/2014.
Poskytování neauditorských služeb
Prohlašujeme,
 
že
 
nebyly
 
poskytnuty
 
žádné
 
neauditní
 
služby
 
uvedené
 
v
 
čl.
 
5
 
nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
a Rady (EU) č. 537/2014.
 
 
 
 
Heureka 2020_CNB_updatep9i0
 
Zpráva o souladu s nařízením o ESEF
Provedli
 
jsme
 
zakázku
 
poskytující
 
přiměřenou
 
jistotu,
 
jejímž
 
předmětem
 
bylo
 
ověření
 
souladu
 
účetní
 
závěrky
obsažené
 
ve výroční
 
zprávě
 
s ustanoveními
 
nařízení
 
Komise
 
v přenesené
 
pravomoci
 
(EU) 2019/815
 
o evropském
jednotném elektronickém formátu,
 
která se vztahují k účetní závěrce („nařízení
 
o ESEF“).
Odpovědnost představenstva
Za
 
vypracování
 
účetní
 
závěrky
 
v
 
souladu
 
s nařízením
 
o
 
ESEF
 
je
 
zodpovědné
 
představenstvo
 
společnosti.
Představenstvo
 
společnosti nese odpovědnost mimo jiné za:
návrh,
 
zavedení
 
a udržování
 
vnitřního kontrolního
 
systému
 
relevantního
 
pro uplatňování
 
požadavků
 
nařízení
o ESEF,
sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
obsažené
 
ve výroční
 
zprávě
 
v
 
platném formátu
 
XHTML.
Odpovědnost auditora
Naším úkolem
 
je vyjádřit
 
na základě
 
získaných
 
důkazních
 
informací názor
 
na to,
 
zdali účetní
 
závěrka
 
obsažená
 
ve
výroční zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky nařízení o ESEF.
 
Tuto zakázku
poskytující
 
přiměřenou
 
jistotu
 
jsme
 
provedli
 
podle
 
mezinárodního
 
standardu
 
pro
 
ověřovací
 
zakázky ISAE
3000
 
(revidované
 
znění)
 
 
„Ověřovací
 
zakázky,
 
které
 
nejsou
 
auditem
 
ani
 
prověrkou
 
historických
 
finančních
informací“ (dále jen „ISAE 3000“).
Charakter,
 
načasování a rozsah zvolených
 
postupů závisí na úsudku
 
auditora. Přiměřená míra jistoty
 
je velká míra
jistoty,
 
nicméně není zárukou,
 
že ověření provedené
 
v souladu s výše
 
uvedeným standardem
 
ve všech případech
odhalí případný existující významný (materiální) nesoulad
 
s požadavky nařízení o ESEF.
V rámci zvolených postupů jsme provedli následující činnosti:
Seznámili jsme se s požadavky nařízení o ESEF,
seznámili jsme se s vnitřními kontrolami společnosti relevantními pro uplatňování požadavků
 
nařízení o ESEF,
identifikovali
 
a
 
vyhodnotili
 
jsme
 
rizika
 
významného
 
(materiálního)
 
nesouladu
 
s požadavky
 
nařízení
 
o
 
ESEF
způsobeného podvodem nebo chybou a
na základě toho
 
navrhli a provedli
 
postupy s cílem reagovat
 
na vyhodnocená rizika a
 
získat přiměřenou jistotu
pro účely vyjádření našeho závěru.
Cílem
 
našich
 
postupů
 
bylo
 
posoudit,
 
zdali
 
veškeré
 
účetní
 
závěrky,
 
které
 
jsou
 
obsaženy
 
ve
 
výroční
 
zprávě,
 
byly
sestaveny v platném formátu
 
XHTML.
Domníváme
 
se,
 
že
 
důkazní
 
informace,
 
které
 
jsme
 
získali,
 
poskytují
 
dostatečný
 
a
 
vhodný
 
základ
 
pro
 
vyjádření
našeho závěru.
Závěr
Podle našeho názoru
 
účetní závěrka
 
společnosti za rok
 
končící 31. března
 
2021 obsažená ve
 
výroční zprávě
 
je ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu
 
s požadavky nařízení o ESEF.
V Praze dne 30. července 2021
Auditorská společnost:
Statutární auditor:
Deloitte Audit s.r.o.
evidenční číslo 079
David Batal
evidenční číslo 2147
 
Výroční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s. za období od 1. dubna
 
2020 do 31. března 2021
10
II. Úvodní část výroční zprávy
Charakteristika Společnosti
Obchodní jméno:
 
Heureka FinCo CZ a.s. (dále „Společnost“ nebo “Emitent”)
 
Sídlo:
 
Karolinská 650/1, Karlín,
 
180 00 Praha 8, Česká republika
 
Identifikační číslo:
 
085 55 931
LEI kód: