Heureka FinCo CZ a.s.
Výroční finanční zpráva
za období od 1. dubna 2022 do 31. března 2023
 
Výroční finanční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s
.
 
za období od 1. dubna 2022 do 31. března 2023
Obsah
I.
Zpráva auditora
II.
Výroční zpráva
III.
Zpráva o vztazích
IV.
Účetní závěrka k 31. březnu 2023
 
Výroční finanční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s
.
 
za období od 1. dubna 2022 do 31. března 2023
I. Zpráva auditora
 
 
 
 
 
Heureka 2022p4i0
 
ZPRÁVA
 
NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro akcionáře společnosti
Heureka FinCo CZ a.s.
Se sídlem: Karolinská 706/3, Karlín, 186 00 Praha
 
8
Deloitte Audit s.r.o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
Tel: +420 246 042 500
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz
zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČO: 49620592
DIČ: CZ49620592
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti
Heureka FinCo CZ a.s.
(dále také „společnost“) sestavené na základě
Mezinárodních
 
standardů účetního
 
výkaznictví ve
 
znění přijatém
 
Evropskou
 
unií, která
 
se skládá z
 
výkazu o finanční
 
situaci
k 31. březnu 2023,
 
výkazu
 
o úplném
 
výsledku,
 
výkazu
 
změn vlastního
 
kapitálu
 
a výkazu
 
o
 
peněžních
 
tocích
 
za
 
rok
 
končící
k tomuto datu a přílohy
 
této účetní závěrky,
 
která obsahuje popis použitých
 
podstatných účetních
 
metod a další vysvětlující
informace.
 
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
 
finanční pozice společnosti
Heureka FinCo CZ a.s.
k 31.
 
březnu
 
2023
 
a
 
její
 
finanční
 
výkonnosti
 
a
 
peněžních
 
toků
za
 
rok
 
končící
 
k
 
tomuto
 
datu
 
v souladu
 
s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví upravenými
 
právem Evropských
 
společenství.
Základ pro výrok
Audit
 
jsme
 
provedli
 
v
 
souladu se
 
zákonem
 
o
 
auditorech,
nařízením Evropského
 
parlamentu
 
a Rady
 
(EU)
 
č.
 
537/2014
a standardy
 
Komory
 
auditorů
 
České
 
republiky
 
pro
 
audit,
 
kterými
 
jsou
 
mezinárodní
 
standardy
 
pro
 
audit
 
(ISA),
 
případně
doplněné
 
a
 
upravené
 
souvisejícími
 
aplikačními
 
doložkami.
 
Naše
 
odpovědnost
 
stanovená
 
těmito
 
předpisy
 
je
 
podrobněji
popsána
 
v oddílu
 
Odpovědnost
 
auditora
 
za
 
audit účetní
 
závěrky.
 
V souladu
 
se zákonem
 
o auditorech
 
a Etickým
 
kodexem
přijatým Komorou
 
auditorů České
 
republiky jsme
 
na společnosti
 
nezávislí
 
a splnili
 
jsme i
 
další etické
 
povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů.
 
Domníváme se, že
 
důkazní informace,
 
které jsme
 
shromáždili, poskytují
 
dostatečný
 
a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu
Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly
 
podle našeho odborného
 
úsudku při auditu
 
účetní závěrky za běžné období
nejvýznamnější. Těmito
 
záležitostmi jsme se zabývali
 
v kontextu
 
auditu účetní závěrky
 
jako celku a v
 
souvislosti s utvářením
názoru na tuto závěrku.
 
Samostatný výrok k těmto
 
záležitostem nevyjadřujeme.
Jak je uvedeno v příloze k účetní závěrce v bodu 1 společnost byla založena mateřskou společností Heureka Group
 
a.s. založil
za
 
účelem
 
získání
 
finančních
 
prostředků
 
formou
 
úpisu
 
dluhopisů.
 
Finanční
 
prostředky
 
získané
 
z úpisů
 
dluhopisů
 
byly
poskytnuty
 
mateřské
 
společností
 
 
Heureka
 
Group
 
a.s.
 
 
ve
 
formě
 
úvěru.
 
Opravné
 
položky
 
na
 
ztráty
 
z úvěru
 
představují
nejlepší
 
odhad
 
očekávaných
 
ztrát
 
vypracovaný
 
vedením
 
společnosti
 
k rozvahovému
 
dni.
 
Odhad
 
byl
 
stanoven
 
v souladu
s požadavky standardu IFRS 9 Finanční nástroje.
 
Model snížení hodnoty očekávaných úvěrových
 
ztrát využívá princip dvojího
ocenění, podle nějž je opravná
 
položka na ztráty
 
ze snížení hodnoty
 
oceněna buď jako: dvanáctiměsíční
 
očekávané úvěrové
ztráty,
 
nebo
 
očekávané
 
úvěrové
 
ztráty
 
na
 
celou
 
dobu
 
trvání
 
aktiva
 
podle
 
toho,
 
zda
 
u
 
dané
 
expozice
 
bylo
 
identifikováno
významné zvýšení
 
úvěrového
 
rizika. Oblast
 
byla vybrána
 
jako
 
hlavní
 
záležitost
 
auditu, protože
 
stanovení
 
očekávané
 
ztráty
představuje
 
významný
 
úsudek
 
vedení
 
společnosti.
 
Mezi
 
nejvýznamnější
 
úsudky
 
při
 
stanovení
 
výše
 
opravné
 
položky
 
patří
předpoklady
 
použité
 
v modelu
 
(např.
 
makroekonomické
 
a
 
kreditní
 
rizikové
 
parametry),
 
včasná
 
identifikace
 
expozic
s významným zvýšením rizika (stupeň 2) a nevýkonných
 
expozic (stupeň 3).
 
 
 
 
 
Ve výše uvedené oblasti naše auditorské postupy zahrnovaly: získání inventarizace
 
finančních nástrojů a ostatních finančních
aktiv a
 
otestování
 
ocenění hrubé hodnoty
 
pohledávky.
 
Naše postupy
 
rovněž zahrnovaly
 
dotazování
 
managementu týkající
se výkonnosti
 
Heureka
 
Group a.s.
 
čtení zápisů
 
z porad
 
vedení společnosti
 
Heureka
 
Group
 
a.s. Využili
 
jsme práci
 
interního
specialisty
 
pro
 
posouzení
 
modelu
 
snížení
 
hodnoty
 
očekávaných
 
úvěrových
 
ztrát
 
provedené
 
vedením
 
společnosti,
 
jejich
předpokladů
 
a
 
spolehlivosti
 
těchto
 
odhadů.
 
Interní
 
specialista
 
provedl
 
testování
 
spolehlivosti
 
vstupních
 
údajů
 
(včetně
posouzení
 
makroekonomických,
 
kreditních
 
a
 
dalších
 
rizikových
 
parametrů).
 
Dále
 
interní
 
specialista
 
posoudil
 
metodologii
výpočtu
 
opravné
 
položky,
 
kdy
 
specialista
 
posoudil,
 
jestli
 
model
 
zohledňuje
 
veškerá
 
relevantní
 
rizika
 
a
 
zda
 
modelové
předpoklady jsou v souladu s historickými výsledky,
 
a i budoucími vyhlídkami.
Ostatní informace uvedené ve výroční
 
zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu
 
s § 2 písm. b) zákona o auditorech
 
informace uvedené ve výroční zprávě
 
mimo účetní
závěrku a naši zprávu
 
auditora. Za ostatní informace
 
odpovídá představenstvo
 
společnosti.
Náš
 
výrok
 
k
 
účetní
 
závěrce
 
se
 
k
 
ostatním
 
informacím
 
nevztahuje.
 
Přesto
 
je
 
však
 
součástí
 
našich
 
povinností
 
souvisejících
s ověřením účetní
 
závěrky seznámení se
 
s ostatními informacemi
 
a posouzení, zda
 
ostatní informace
 
nejsou ve významném
(materiálním) nesouladu s účetní
 
závěrkou
 
či našimi znalostmi o účetní jednotce
 
získanými během ověřování
 
účetní závěrky
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní
 
informace byly
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány
 
v souladu s příslušnými právními předpisy.
 
Tímto posouzením se
rozumí,
 
zda ostatní
 
informace splňují
 
požadavky
 
právních
 
předpisů na
 
formální náležitosti
 
a postup
 
vypracování
 
ostatních
informací v kontextu významnosti
 
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených
 
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit
úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů,
 
do míry, jež dokážeme
 
posoudit, uvádíme, že:
Ostatní
 
informace,
 
které
 
popisují
 
skutečnosti,
 
jež
 
jsou
 
též
 
předmětem
 
zobrazení
 
v
 
účetní
 
závěrce,
 
jsou
 
ve
 
všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
 
závěrkou.
Ostatní informace byly vypracovány
 
v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě
 
poznatků a povědomí o společnosti, k nimž
 
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní
informace neobsahují
 
významné (materiální) věcné
 
nesprávnosti. V
 
rámci uvedených
 
postupů jsme v
 
obdržených ostatních
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti
 
nezjistili.
Odpovědnost představenstva,
 
dozorčí rady
a výboru pro audit
 
společnosti za účetní závěrku
Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními
standardy
 
účetního
 
výkaznictví
 
upravenými
 
právem
 
Evropských
 
společenství
 
a
 
za
 
takový
 
vnitřní
 
kontrolní
 
systém,
 
který
považuje
 
za
 
nezbytný
 
pro
 
sestavení
 
účetní závěrky
 
tak, aby
 
neobsahovala
 
významné
 
(materiální)
 
nesprávnosti
 
způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování
 
účetní závěrky je představenstvo
 
společnosti povinno posoudit, zda
 
je společnost schopna nepřetržitě
 
trvat,
a pokud je
 
to relevantní, popsat v příloze
 
účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání
 
při sestavení
 
účetní závěrky,
 
s výjimkou
 
případů, kdy
 
představenstvo
 
plánuje zrušení společnosti
 
nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
 
reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti
 
odpovídá dozorčí rada
a výbor pro audit
.
Odpovědnost auditora za audit účetní
 
závěrky
Naším
 
cílem
 
je
 
získat
 
přiměřenou
 
jistotu,
 
že
 
účetní
 
závěrka
 
jako
 
celek
 
neobsahuje
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost
způsobenou podvodem nebo
 
chybou a vydat
 
zprávu auditora obsahující náš
 
výrok. Přiměřená míra jistoty
 
je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou,
 
že audit provedený
 
v souladu s výše uvedenými
 
předpisy ve všech
 
případech v účetní závěrce
 
odhalí
případnou
 
existující
 
významnou
 
(materiální)
 
nesprávnost.
 
Nesprávnosti
 
mohou
 
vznikat
 
v
 
důsledku
 
podvodů
 
nebo
 
chyb
 
a
považují
 
se
 
za
 
významné
 
(materiální),
 
pokud
 
lze
 
reálně
 
předpokládat,
 
že
 
by
 
jednotlivě
 
nebo
 
v souhrnu
 
mohly
 
ovlivnit
ekonomická rozhodnutí,
 
která uživatelé účetní závěrky
 
na jejím základě přijmou.
 
 
 
 
 
 
Při provádění auditu v
 
souladu s výše uvedenými předpisy
 
je naší povinností
 
uplatňovat během celého auditu
 
odborný úsudek
a zachovávat profesní
 
skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat a vyhodnotit
 
rizika významné (materiální) nesprávnosti
 
účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a
 
získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
 
že neodhalíme významnou (materiální)
 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku
podvodu, je větší než
 
riziko neodhalení významné (materiální)
 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou
 
být
 
tajné
 
dohody
 
(koluze),
 
falšování,
 
úmyslná
 
opomenutí,
 
nepravdivá
 
prohlášení
 
nebo
 
obcházení
 
vnitřních
kontrol.
Seznámit
 
se
 
s
 
vnitřním
 
kontrolním
 
systémem
 
společnosti
 
relevantním
 
pro
 
audit
 
v
 
takovém
 
rozsahu,
 
abychom
 
mohli
navrhnout
 
auditorské
 
postupy
 
vhodné s
 
ohledem na
 
dané
 
okolnosti,
 
nikoli
 
abychom
 
mohli vyjádřit
 
názor
 
na účinnost
jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit
 
vhodnost
 
použitých
 
účetních
 
pravidel,
 
přiměřenost
 
provedených
 
účetních
 
odhadů
 
a
 
informace,
 
které
 
v
 
této
souvislosti představenstvo
 
společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit
 
vhodnost
 
použití
 
předpokladu
 
nepřetržitého
 
trvání při
 
sestavení
 
účetní
 
závěrky
 
představenstvem
 
a to,
 
zda
 
s
ohledem
 
na
 
shromážděné
 
důkazní
 
informace
 
existuje
 
významná
 
(materiální)
 
nejistota
 
vyplývající
 
z
 
událostí
 
nebo
podmínek,
 
které
 
mohou
 
významně
 
zpochybnit
 
schopnost
 
společnosti
 
nepřetržitě
 
trvat.
 
Jestliže
 
dojdeme
 
k
 
závěru,
 
že
taková
 
významná (materiální) nejistota
 
existuje, je naší
 
povinností upozornit
 
v naší zprávě
 
na informace uvedené
 
v této
souvislosti v příloze účetní závěrky,
 
a pokud tyto informace nejsou dostatečné,
 
vyjádřit modifikovaný
 
výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které
 
jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
 
společnost ztratí schopnost nepřetržitě
 
trvat.
Vyhodnotit celkovou
 
prezentaci,
 
členění a obsah
 
účetní závěrky,
 
včetně přílohy,
 
a dále to,
 
zda účetní
 
závěrka
 
zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem,
 
který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu
a výbor pro audit
mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a
 
o významných
 
zjištěních, která
 
jsme v
 
jeho průběhu učinili,
 
včetně zjištěných
 
významných nedostatků
 
ve vnitřním
kontrolním systému.
Naší povinností
 
je rovněž
 
poskytnout výboru
 
pro audit
 
prohlášení o
 
tom, že
 
jsme splnili
 
příslušné etické
 
požadavky
týkající se nezávislosti, a informovat
 
ho o veškerých vztazích
 
a dalších záležitostech, u nichž se
 
lze reálně domnívat, že
by mohly mít vliv na naši
 
nezávislost, a případných souvisejících
 
opatřeních.
 
Dále je naší povinností vybrat na základě
 
záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí radu a výbor pro
audit,
 
ty,
 
které
 
jsou
 
z
 
hlediska
 
auditu
 
účetní
 
závěrky
 
za
 
běžný
 
rok
 
nejvýznamnější,
 
a
 
které
 
tudíž
 
představují
 
hlavní
záležitosti
 
auditu,
 
a
 
tyto
 
záležitosti
 
popsat
 
v
 
naší
 
zprávě.
 
Tato
 
povinnost
 
neplatí,
 
když
 
právní
 
předpisy
 
zakazují
zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli
v naší zprávě
 
informovat, protože
 
lze reálně očekávat,
 
že možné negativní
 
dopady zveřejnění
 
převáží nad
 
přínosem z
hlediska veřejného zájmu.
Zpráva o jiných
 
požadavcích stanovených
 
právními předpisy
V souladu
 
s článkem
 
10
 
odst.
 
2
 
nařízení
 
Evropského
 
parlamentu
 
a
 
Rady
 
(EU)
 
č.
 
537/2014
 
uvádíme
 
v naší
 
zprávě
nezávislého auditora následující informace
 
vyžadované nad rámec mezinárodních
 
standardů pro audit:
Určení
 
auditora a délka provádění
 
auditu
Auditorem
 
společnosti
 
nás
 
dne
 
13.
 
ledna
 
2021
 
určila
 
valná
 
hromada
 
společnosti.
 
Auditorem
 
společnosti
 
jsme
nepřetržitě 3. rok.
Soulad s dodatečnou zprávou
 
pro výbor pro audit
Potvrzujeme,
 
že
 
náš
 
výrok
 
k účetní
 
závěrce
 
uvedený
 
v této
 
zprávě
 
je
 
v souladu
 
s naší
 
zprávou
 
pro
 
výbor
 
pro
 
audit
společnosti, kterou jsme dne
17. července 2023
vyhotovili dle článku 11 nařízení
 
Evropského parlamentu a
 
Rady (EU)
č. 537/2014.
Poskytování neauditorských
 
služeb
Prohlašujeme, že
 
nebyly
 
poskytnuty žádné
 
neauditní služby
 
uvedené
 
v čl.
 
5 nařízení
 
Evropského
 
parlamentu a
 
Rady
(EU) č. 537/2014.
 
 
 
 
 
 
Heureka 2022p7i1 Heureka 2022p7i0
 
Zpráva o souladu s nařízením
 
o ESEF
Provedli jsme zakázku poskytující přiměřenou jistotu, jejímž
 
předmětem bylo ověření souladu účetní závěrky obsažené
ve
 
výroční
 
zprávě
 
s ustanoveními
 
nařízení Komise
 
v přenesené
 
pravomoci
 
(EU) 2019/815
 
o evropském
 
jednotném
elektronickém formátu, která
 
se vztahují k účetní závěrce
 
(„nařízení o ESEF“).
Odpovědnost představenstva
Za
 
vypracování
 
účetní
 
závěrky
 
v
 
souladu
 
s nařízením
 
o
 
ESEF
 
je
 
zodpovědné
 
představenstvo
 
společnosti.
Představenstvo společnosti
 
nese odpovědnost mimo jiné za:
návrh, zavedení
 
a udržování
 
vnitřního kontrolního
 
systému relevantního
 
pro uplatňování
 
požadavků nařízení
o ESEF,
sestavení účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě v platném formátu XHTML.
Odpovědnost auditora
Naším
 
úkolem
 
je
 
vyjádřit
 
na
 
základě
 
získaných
 
důkazních
 
informací
 
názor
 
na
 
to,
 
zdali
 
účetní
 
závěrka
 
obsažená
 
ve
výroční zprávě
 
je ve všech významných
 
(materiálních) ohledech v souladu s požadavky
 
nařízení o ESEF.
 
Tuto zakázku
poskytující
 
přiměřenou
 
jistotu
 
jsme
 
provedli
 
podle
 
mezinárodního
 
standardu
 
pro
 
ověřovací
 
zakázky
 
ISAE
 
3000
(revidované znění) – „Ověřovací
 
zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou
 
historických finančních informací“ (dále
jen „ISAE 3000“).
Charakter,
 
načasování
 
a
 
rozsah
 
zvolených
 
postupů
 
závisí
 
na
 
úsudku
 
auditora.
 
Přiměřená
 
míra
 
jistoty
 
je
 
velká
 
míra
jistoty, nicméně není zárukou, že ověření provedené v souladu s výše uvedeným standardem ve všech případech odhalí
případný existující významný (materiální)
 
nesoulad s požadavky nařízení o ESEF.
 
V rámci zvolených
 
postupů jsme provedli následující činnosti:
seznámili jsme se s požadavky nařízení o ESEF,
seznámili jsme se s vnitřními kontrolami společnosti relevantními
 
pro uplatňování požadavků
 
nařízení o ESEF,
identifikovali
 
a
 
vyhodnotili
 
jsme
 
rizika
 
významného
 
(materiálního)
 
nesouladu
 
s požadavky
 
nařízení
 
o
 
ESEF
způsobeného podvodem nebo chybou
 
a
 
na základě toho navrhli
 
a provedli postupy
 
s cílem reagovat
 
na vyhodnocená rizika a získat
 
přiměřenou jistotu pro
účely vyjádření našeho závěru.
Cílem našich postupů
 
bylo posoudit, zdali
 
veškeré účetní závěrky, které jsou obsaženy ve výroční zprávě, byly sestaveny
v platném formátu XHTML.
Domníváme se,
 
že důkazní
 
informace, které
 
jsme získali,
 
poskytují dostatečný
 
a vhodný
 
základ pro
 
vyjádření našeho
závěru.
 
Závěr
Podle našeho názoru účetní závěrka
 
společnosti za rok končící 31. března 2023 obsažená
 
ve výroční zprávě je
 
ve všech
významných (materiálních) ohledech v
 
souladu s požadavky nařízení o ESEF.
V Praze dne 24. července 2023
Auditorská společnost:
Statutární auditor:
Deloitte Audit s.r.o.
evidenční číslo 079
 
David Batal
evidenční číslo 2147
 
Výroční finanční zpráva společnosti Heureka FinCo CZ a.s.
 
za období od 1. dubna 2022 do 31. března 2023
8
II. Výroční zpráva
Charakteristika Společnosti
Obchodní jméno:
 
Heureka FinCo CZ a.s. (dále „Společnost“ nebo “Emitent”)
 
Sídlo:
 
Karolinská 706/3, Karlín,
 
180 00 Praha 8, Česká republika
 
Identifikační číslo:
 
085 55 931
LEI kód:
 
315700Q8656JUL23MQ19
Právní forma:
 
Akciová společnost
Telefonní čí