Pravidla odpovědnosti za obsah recenzí a příspěvků (platné od 20. 4.)

1. úvodní ustanovení

1.1. Tento dokument (dále jen „OP Recenze“) stanoví pravidla odpovědnosti provozovatele nákupní galerie Heureka.cz, provozované společností Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, za obsah příspěvků a recenzí, vložených Uživateli na stránky Portálu za účelem zhodnocení kvality služeb zapojeného E-shopu, anebo sdílení zkušeností s konkrétním zbožím (dále jen „Recenze“).

1.2. Tento dokument nezakládá žádný smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, přičemž upravuje pouze otázky mimosmluvní odpovědnosti za obsah ve smyslu zák. č. 484/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“), a nenahrazuje ujednání mezi Provozovatelem, Uživatelem a Obchodníkem, obsažená v Podmínkách užívání nákupní galerie Heureka a ve Zvláštních podmínkách ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek.

1.3. Na tyto OP Recenze se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto OP Recenze označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

2. odpovědnost za recenze, status provozovatele

2.1. Provozovatel umožňuje Uživatelům registrovaným na Portálu vkládat skrze svůj uživatelský účet Recenze k jednotlivým Obchodníkům nebo jimi nabízenému zboží. Uživatelé vkládají Recenze zcela samostatně prostřednictvím stránek Portálu, a na těchto stránkách jsou automaticky zveřejněny bez předchozí kontroly Provozovatelem.

2.2. S ohledem na výše uvedený postup je Portál považován za službu umožňující ukládání informací poskytnutých Uživateli (tj. Recenzí) ve smyslu § 5 ZSIS, a Provozovatel je tudíž považován za poskytovatele služeb informační společnosti ve smyslu § 2 písm. a) a d) ZSIS, na něhož dopadají ustanovení § 5 a § 6 ZSIS.

2.3. Ve smyslu ustanovení ZSIS dle předchozího článku není Provozovatel povinen dohlížet na obsah ukládaných informací (Recenzí) a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah vložených informaci.

2.4. Provozovatel odpovídá za obsah Recenzí pouze v následujících případech (dle § 5 ZSIS):

2.4.1. mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti (tj. provozování Portálu) a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací (Recenze) nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo;

2.4.2. dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací (Recenze) nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

2.5. Vzhledem k tomu, že v případě Portálu není Provozovatel povinen dohlížet nad obsahem Recenzí a kontrolovat jejich soulad s právními předpisy, není případ odpovědnosti dle čl. 2.4.1. v případě Portálu v praxi aplikovatelný. Na Provozovatele může dopadat odpovědnost dle čl. 2.4.2., jsou-li splněny podmínky dle čl. 3. těchto Pravidel.

2.6. Provozovatel ve smyslu § 5 odst. 2 ZSIS nevykonává žádný vliv na činnost Uživatele při vkládání Recenzí a nijak neovlivňuje obsah Recenzí.

3. podmínky odstranění recenze

3.1. S ohledem na ust. čl. 2. těchto OP Recenze Provozovatel v zásadě Recenze neodstraňuje, s výjimkou postupu dle tohoto čl. 3. OP Recenze. Na další zobrazování uložených Recenzí na Portálu nemá vliv případné ukončení Smlouvy s Obchodníkem, jehož se Recenze týkají, Provozovatel však z Recenzí odstraní veškeré identifikační údaje o Obchodníkovi s výjimkou jeho názvu, pod nímž na Portálu působil.

3.2. Obchodník nebo Uživatel je oprávněn zaslat Provozovateli oznámení o protiprávní povaze Recenze. Oznámení musí obsahovat informace dostatečné k tomu, aby se z něj Provozovatel ve smyslu čl. 2.4.2. těchto Podmínek prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze Recenze, přičemž z něj musí vyplývat alespoň následující informace:

3.2.1. identifikace Recenze;

3.2.2. zdůvodnění protiprávnosti;

3.2.3. odkaz na ustanovení právních předpisů, které Recenze porušuje;

3.2.4. důkazy o protiprávnosti (zejm. pravomocné soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí jiného orgánu).

3.3. Oznámení může být Provozovateli zasláno prostřednictvím e-mailu, na adresu [email protected].

3.4. Provozovatel není povinen posuzovat protiprávnost jednání a míru porušení právních předpisů zadavatelem Recenze. Provozovatel proto odstraní recenzi pouze v případě, že oznámení splňuje veškeré náležitosti dle čl. 3.2. tak, aby byla protiprávnost recenze prokazatelná ve smyslu § 5 ZSIS a čl. 2.4.2. Oznámení, která nesplňují podmínky dle tohoto čl. 3., budou zamítnuta. Provozovatel je oprávněn, nikoliv však povinen zamítnutí oznámení odůvodnit.

3.5. Z důvodu dle čl. 3.4. není možno vyhovět zejména požadavkům, obsahujícím pouze tvrzení o nepravdivosti informací uvedených v Recenzi bez dalšího právního zdůvodnění a relevantních důkazů, z nichž by protiprávnost Recenze jednoznačně vyplývala.

4. závěrečná ustanovení

4.1. Tyto OP Recenze žádným způsobem neomezují právo Provozovatele smazat Recenzi v případě, že Recenzi považuje za protiprávní, obsahově nebo formálně nevhodnou pro Portál nebo jeho příslušnou sekci. Práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele v souvislosti s vkládáním a odstraňováním Recenzí jsou stanoveny čl. 8. Podmínek.

4.2. Práva a povinnosti, těmito OP Recenze neupravené se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito OP Recenze v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

4.3. Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Recenze ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.

4.4. Toto znění OP Recenze nabývá účinnosti dne 20. 4. 2023.