Podmínky používání Heureka Marketplace (platné od 1. 5. 2023)

1. úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel portálu Heureka.cz

1.1.1. Tyto Obchodní podmínky pro Heureka Marketplace na Heureka.cz (dále jen „OP Marketplace“) vydává́ společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, jako provozovatel portálu Heureka.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívajícími Portál k nabízení Zboží, kteří jsou na základě dohody s Provozovatelem zařazeni do programu Heureka Marketplace.

1.1.2. Provozovatel zprovoznil možnost uzavírání Kupních smluv mezi registrovanými Obchodníky a Uživateli prostřednictvím Portálu (Nabídky v režimu Heureka Marketplace ve smyslu čl. 3.6. Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz, dostupné na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-nakupni-galerie-heureka-cz/ (dále jen „Podmínky“), kterou však nabízí pouze Obchodníkům, kteří uzavřou s Provozovatelem Smlouvu o spolupráci při prodeji Zboží na portálu Heureka dle těchto OP Marketplace.

1.1.3. Tyto OP Marketplace jsou součástí Zvláštních podmínek užívání Portálu ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek, které se na vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tyto OP Marketplace nestanoví jinak. Na tyto OP Marketplace se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto OP Marketplace označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

1.3. Obchodník

1.3.1. Obchodník má zájem o zařazení Zboží nabízeného na E-shopu do Nabídky Zboží na Portálu, dále o prodej tohoto Zboží Uživatelům na základě Kupních smluv uzavíraných prostřednictvím Portálu ve smyslu čl. 3.6. Podmínek, a o využití platebního systému Marketplace pro účely přijímání plateb za Zboží.

1.4. Výklad pojmů

1.4.1. Administraní rozhraní – rozhraní, pomocí kterého registrovaný Obchodník může komunikovat s Provozovatelem, obsluhovat platby, přijaté v jeho prospěch Provozovatelem od jednotlivých Uživatelů, a provádět nastavení;

1.4.3. E-mailová adresa Obchodníka – e-mailová adresa, kterou Obchodník uvedl v Registračním formuláři a která je určena k doručování oznámení, výzev a jiné dokumentace v souvislosti se Smlouvou;

1.4.8. Pravidla – Pravidla použití platebního systému Marketplace pro účely úhrad cen Zboží v rámci Heureka.cz, které jsou přílohou Smlouvy, dostupná na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-platebniho-systemu-payu-na-heureka-cz/;

1.4.9. Provize – provize Provozovatele, sjednaná na základě čl. 6.1. Obchodních podmínek;

1.4.10. Registraní formulá – formulář zpřístupněný Obchodníkovi v rámci Administračního rozhraní, jehož vyplnění a odeslání Obchodníkem je považováno za návrh na uzavření Smlouvy;

1.4.11. Smlouva – smlouva o spolupráci, která upravuje práva a povinnosti stran při prodeji Zboží a služeb prostřednictvím portálu Heureka.cz, a využití platebního systému Marketplace k úhradě ceny Zboží a služeb, uzavřená mezi Obchodníkem a Provozovatelem;

1.5. Uzavení Smlouvy, obchodní podmínky

1.5.1. Smlouvu uzavírají Obchodník s Provozovatelem elektronicky, přičemž vyplnění a odeslání Registračního formuláře umístěného v Administračním rozhraní Obchodníkem je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel doručí na E-mailovou adresu Obchodníka zprávu o tom, že jeho návrh na uzavření Smlouvy akceptoval.

1.5.2. Podmínkou k odeslání Registračního formuláře dle čl. 1.5.1. je odsouhlasení těchto OP Marketplace a Pravidel, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo

a) kontaktovat před schválením registrace Obchodníka telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v Registračním formuláři a/nebo

b) odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.

1.5.4. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto OP Marketplace není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Obchodníkem a Provozovatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP Marketplace.

1.6. Podmínky pro uzavení Smlouvy

1.6.1. Pro to, aby mohl Obchodník uzavřít Smlouvu, je povinen splňovat všechny dále uvedené podmínky:

a) E-shop Obchodníka má implementovánu službu Ověřeno zákazníky,

b) Obchodník je na základě služby Ověřeno zákazníky držitelem certifikátu „Ověřeno zákazníky“
(https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky/).

1.6.2. Obchodník dále bere na vědomí, že pokud přestane v průběhu trvání Smlouvy splňovat kteroukoliv ze shora uvedených podmínek, je Provozovatel oprávněn deaktivovat mu možnost prodeje Zboží přímo prostřednictvím Portálu. Tuto možnost je oprávněn opětovně aktivovat kdykoliv později poté, co Obchodník opětovně začne splňovat podmínky uvedené shora v čl. 1.6.1.

1.7. Zabezpeení Administraního rozhraní, informaní povinnost Obchodníka

1.7.1. Přístup k Administračnímu rozhraní je zabezpečen uživatelským jménem (E-mailová adresa Obchodníka) a heslem. Obchodník je odpovědný za uživatelské heslo a je povinen toto heslo chránit popř. provést jeho změnu, jakmile má podezření na možnost jeho prozrazení neoprávněným osobám a možné zneužití. Za případné zneužití přístupového hesla třetí osobou je odpovědný Obchodník.

1.7.2. Obchodník je zodpovědný za to, že veškeré údaje uvedené v Registračním formuláři jsou aktuální a je povinen udržovat jejich aktuálnost i v příslušném formuláři v rámci Administračního rozhraní (zejména změny osoby oprávněných za Obchodníka jednat, popř. změny kontaktních osob). Obchodník je dále odpovědný za správné nastavení své e-mailové schránky pro E-mailovou adresu Obchodníka, její funkčnost i za to, že nemá e-mailovou schránku plnou. V případě dlouhodobé nepřítomnosti příslušné kontaktní osoby je Obchodník povinen přesměrovat si e-mailovou adresu tak, aby byl zajištěn příjem elektronické pošty zaslané na E-mailovou adresu Obchodníka a reakce na ni.

2. předmět smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka:

2.1.1. dodat Uživatelům Portálu Zboží, které Uživatelé prostřednictvím Portálu u Obchodníka objednají, v množství a kvalitě odpovídající Objednávce, a v čase a za podmínek specifikovaných touto Smlouvou;

2.1.2. dodržet povinnosti dle Smlouvy a Podmínek při nabízení Zboží a řídit se při uzavírání Kupních smluv prostřednictvím Portálu Podmínkami a Zvláštními podmínkami;

2.1.3. zaplatit Provozovateli Provizi za zprostředkování prodeje, ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě a v čl. 6.;

2.1.4. zaplatit Provozovateli v plné výši veškeré částky, které Provozovatel zaplatí Uživatelům nebo třetím osobám z titulu garance náhrady kupní ceny dle čl. 7. Podmínek;

2.1.5. dodržet povinnosti při užívání platebního systému Marketplace.

2.2. Pedmtem Smlouvy je dále závazek Provozovatele

2.2.1. umožnit Uživatelům vyhledání Zboží Obchodníka prostřednictvím Portálu;

2.2.2. prezentovat Zboží na Portálu za pomoci automatizovaných prostředků (API rozhraní, popř. XML feedu dodávaného Obchodníkem);

2.2.3. poskytnout Obchodníkovi a Uživateli možnost uzavřít Kupní smlouvu, jejímž předmětem je Zboží nabízené Obchodníkem prostřednictvím Portálu, pokud Provozovatel prodej Zboží v režimu Heureka Marketplace v dané kategorii podporuje (čl. 4.1.);

2.2.4. poskytnout Uživatelům možnost úhrady kupní ceny Zboží Obchodníkovi prostřednictvím platebního systému Marketplace;

2.2.5. poskytnout Obchodníkovi přístup do Administračního rozhraní a umožnit mu využívat jeho funkce v rozsahu Smlouvy;

2.2.6. přijmout platby za Zboží nebo služby poukázané Obchodníkovi ze strany Uživatelů prostřednictvím platebního systému Marketplace na Platební účet, a o přijetí platby na tento Platební účet neprodleně informovat Obchodníka prostřednictvím Administračního rozhraní,

2.2.7. na základě požadavku Obchodníka zaslaného Provozovateli prostřednictvím Administračního rozhraní převést Obchodníkovi na jeho bankovní účet, uvedený v Registračním formuláři, platby poukázané Uživateli prostřednictvím platebního systému Marketplace na Platební účet, snížené případně o platby započtené Obchodníkovi v souladu s čl. 3.11. a 3.12.

3. práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník se zavazuje zajistit, aby kupní cena Zboží vystaveného na Portálu nepřesáhla po celou dobu jeho vystavení na Portálu kupní cenu téhož Zboží na E-shopu, či na jakýchkoli jiných jím provozovaných internetových stránkách. Obchodník odpovídá za správnost údajů, exportovaných na Portál, a za soulad těchto údajů se skutečnými vlastnostmi Zboží a s právními předpisy.

3.2. Po obdržení Objednávky Uživatele, předané Obchodníkovi Provozovatelem, je Obchodník povinen Uživateli ve smyslu čl. 3.8. Podmínek zaslat potvrzení Objednávky, obsahující alespoň údaje dle uvedeného ustanovení Podmínek. Doručením tohoto potvrzení Objednávky Uživateli je uzavřena Kupní smlouva. Obchodník bere na vědomí, že Kupní smlouva není uzavřena zasláním souhrnu Objednávky Provozovatelem Uživateli dle čl. 3.7. Podmínek. Obchodník je povinen vést stavy Objednávek aktuální tak, aby bylo možné kdykoliv zjistit v jakém je Objednávka stavu. Bylo-li Zboží v okamžiku odeslání Objednávky řádně vystaveno na Portálu, je Obchodník povinen uzavřít s Uživatelem Kupní smlouvu za podmínek, vyplývajících z Nabídky.

3.3. Obchodník se zavazuje povinně u každé Nabídky na Portálu uvést informaci „Dostupnost Zboží“, která informuje Uživatele o maximální době potřebné pro odeslání Zboží přepravcem nebo o maximální době nutné pro připravení Objednávky k osobnímu odběru ode dne přijetí platby kupní ceny na účet Obchodníka (v případě volby způsobu platby přes platební systém Marketplace), anebo ode dne uzavření Kupní smlouvy (v případě volby způsobu platby dobírkou či v hotovosti při osobním odběru). V případě, že má Obchodník u dostupnosti Zboží uvedeno na Portálu „Skladem“, je povinen Zboží odeslat (nebo připravit k osobnímu odběru) nejpozději následující pracovní den po dni uzavření Kupní smlouvy. Není-li Obchodníkovi dostupnost Zboží známa, je oprávněn u takové Nabídky uvést informaci „Dostupnost na dotaz“ popř. obdobnou informaci o možnosti Uživatele ověřit si dostupnost Zboží individuálně telefonicky popř. prostřednictvím e-mailu. V případě, že bude docházet k opakovanému porušení povinnosti Obchodníka (tj. více než 3x během poslední měsíc) dle tohoto článku, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit dle čl. 9.2.1.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že Obchodník je oprávněn požadovat na Uživatelích vedle úhrady kupní ceny také úhradu nákladů za přepravu Zboží, nedohodne-li se v konkrétním případě s Uživatelem jinak. Výše ceny za dopravu Zboží nesmí přesáhnout cenu dopravy, uváděnou Obchodníkem pro téže Zboží na stránkách E-shopu.

3.5. Zboží je považováno za dodané Uživateli (kupujícímu), je-li mu předáno Obchodníkem nebo přepravcem.

3.6. Obchodník bere na vědomí, že má veškerá práva a povinnosti prodávajícího z Kupní smlouvy, a že Provozovatel jakožto zprostředkovatel prodeje není stranou Kupní smlouvy. Obchodník se zavazuje nabízet Zboží a uzavírat Kupní smlouvy prostřednictvím Portálu Provozovatele za podmínek, které jsou v souladu s Podmínkami, a v plném rozsahu je dodržovat (zejména jejich ustanovení čl. 3. až 6). Uvedená ustanovení Podmínek obsahují ujednání, která tvoří nezbytnou součást Kupní smlouvy. V případě, že Obchodník prostřednictvím svého E-shopu nabízí Zboží za podmínek odlišných, než je stanoveno v Podmínkách (obchodní podmínky, reklamační řád atd.), zavazuje se tyto odlišné podmínky neuplatňovat při nabízení Zboží a uzavírání smluv prostřednictvím Portálu, v rozsahu, v jakém se nachází v rozporu s Podmínkami užívání nákupní galerie Heureka a se Smlouvou, resp. Obchodními podmínkami. Ustanovení Smlouvy, těchto Obchodních podmínek a Podmínek užívání nákupní galerie Heureka jsou pro Obchodníka závazná, Obchodník s nimi výslovně souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Uplatňuje-li Obchodník na Kupní smlouvy vlastní obchodní nebo reklamační podmínky v rozsahu, v jakém neodporují Podmínkám ve smyslu tohoto odstavce, je povinen uvádět odkaz na tyto vlastní obchodní nebo reklamační podmínky v rámci potvrzení Objednávky, zaslané Uživateli dle čl. 3.2.

3.7. Obchodník bere na vědomí, že prostřednictvím Portálu bude zpravidla docházet k uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1824 a násl. občanského zákoníku. Informační povinnost vůči spotřebitelům ohledně informací, které mají být spotřebitelům sděleny před učiněním závazné nabídky ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku, je splněna dodržením požadavků na obsah Nabídky, a dále prostřednictvím Podmínek, vztahujících se rovněž na Uživatele. Uzavřením Smlouvy Obchodník Provozovatele zmocňuje k poskytnutí uvedených informací Uživatelům prostřednictvím Portálu jménem Obchodníka.

3.8. Obchodník je povinen zajistit u každého dodaného Zboží doklad o převzetí Zboží Uživatelem. Doklad o převzetí Zboží může být písemný, popř. elektronický (zejména při dodání Zboží prostřednictvím dopravce). V případě vzniku pochybností o doručení či okamžiku doručení Zboží, nebo v jiných sporných situacích, je Obchodník povinen zaslat Provozovateli kopii dokladu o převzetí Zboží (též v elektronické podobě). Smluvní strany si tímto sjednaly, že vlastnictví ke Zboží přechází na Uživatele dnem jeho převzetí od Obchodníka nebo od přepravce.

3.9. Obchodník se zavazuje nabízet při prodeji na Portálu nové a nepoužité Zboží nebo druhotné licence k software. V případě nabízení použitého Zboží je povinen tuto skutečnost řádně označit, případně zařadit do příslušné kategorie pro použité Zboží, pokud Provozovatel takovou kategorii na Portálu nabízí. V případě porušení povinností dle tohoto odstavce je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy dle čl. 9.2.1.

3.10. Obchodník odpovídá za správnost informací, odeslaných na Portál, a za jejich soulad s právními předpisy. V případě, že Provozovatel zjistí nesprávnost nebo protiprávnost těchto informací, je oprávněn odstranit Nabídku obsahující tyto informace. Obchodník odpovídá Provozovateli i Uživatelům za škodu, která jim v souvislosti s uvedením nesprávných nebo protiprávních informací vznikne.

3.11. Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel ve smyslu čl. 7. Podmínek garantuje Uživateli výplatu náhrady kupní ceny v případech, kdy

3.11.1. Obchodník Uživateli dodal Zboží nacházející se v rozporu s Kupní smlouvou;

3.11.2. Obchodník Uživateli nedodal žádné Zboží;

3.11.3. Uživatel odstoupil od Kupní smlouvy a Obchodník mu nevrátil kupní cenu;

3.11.4. Obchodník neodstranil vady Zboží po oprávněném uplatnění záruky za jakost Uživatelem.

Podrobné podmínky uplatnění nároku na výplatu náhrady kupní ceny Uživatelem jsou stanoveny čl. 7. Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz.

3.12. Vyplatí-li Provozovatel Uživateli náhrady kupní ceny dle čl. 3.11, zavazuje se Obchodník zaplatit Provozovateli částku shodnou s částkou, vyplacenou Provozovatelem Uživateli, a to na základě daňového dokladu doručeného Obchodníkovi. Obchodník uděluje souhlas s tím, aby pohledávka Provozovatele za Obchodníkem z titulu oprávněně vyplacené náhrady kupní ceny Uživateli, byla uhrazena formou zápočtu této pohledávky za Obchodníkem na pohledávku Obchodníka na vyplacení kupní ceny Zboží dle čl. 2.2.7. Podmínkou této úhrady je, aby se v okamžiku vzniku nároku Uživatele na výplatu částky náhrady kupní ceny nacházelo na Platebním účtu dostačující množství peněžních prostředků, určených k vyplacení Obchodníkovi. O takto vyplacenou částku bude snížen nárok Obchodníka na výplatu kupních cen Zboží nebo služeb, přijatých na Platební účet ve prospěch Obchodníka.

3.13. Obchodník má prostřednictvím Administračního rozhraní přístup k přehledu plateb, přijatých Provozovatelem na Platební účet, a je oprávněn nejvýše 1x denně automatizovaně nebo manuálně zaslat Provozovateli požadavek k vyplacení zůstatku na jeho bankovní účet, uvedený v Registračním formuláři.

3.14. Obchodník má možnost prodávat Zboží přes Portál prostřednictvím napojení se na API rozhraní Portálu. Nenapojí-li se Obchodník na API rozhraní Portálu, mohou pro něj být některé funkce nebo podmínky pro uzavírání Kupních smluv prostřednictvím Portálu nedostupné nebo mohou být omezeny. Popis funkcionalit, závazných pokynů a pravidel v případě, že Obchodník není napojený na API rozhraní Portálu, se nachází v Nápovědě, část Registrace a aktivace Heureka Marketplace a Proces zpracování objednávky. Přesná specifikace API rozhraní Portálu se nachází v Nápovědě, část Heureka Marketplace - API.

4. práva a povinnosti provozovatele

4.1. Provozovatel zobrazuje Nabídky Zboží Obchodníka na stránkách Portálu a zprostředkovává Obchodníkovi možnost uzavřít prostřednictvím Portálu Kupní smlouvy s Uživateli dle těchto Obchodních podmínek v kategoriích, v nichž Provozovatel podporuje uzavírání Kupních smluv v režimu Marketplace. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost při řešení technických obtíží Obchodníka vzniklých v souvislosti s užíváním Portálu, popř. dalších nástrojů poskytovaných Obchodníkovi Provozovatelem na základě Smlouvy.

4.2. Provozovatel se zavazuje zajistit pro Obchodníka ze strany poskytovatele softwarové platformy, na níž je Portál provozován, poskytnutí informací a technické podpory, nezbytných pro řádné propojení E-shopu s Portálem. V případě zájmu Obchodníka o přenosy dat mezi Provozovatelem a E-shopem prostřednictvím API rozhraní je Obchodník povinen provést úpravy svého E-shopu sám a na vlastní náklady, Provozovatel pouze poskytne specifikaci nezbytnou k realizaci API rozhraní a případné další informace, aniž by odpovídal za správnost a úspěch realizace API rozhraní.

4.3. Provozovatel neodpovídá za obsah a správnost informací, odeslaných Obchodníkem na Portál, za jejich soulad s právními předpisy, ani za případné chyby, nepřesnosti nebo vadné údaje v jednotlivých Nabídkách, způsobené jejich přenosem na Portál automatizovanými prostředky. Provozovatel je jako poskytovatel služeb informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti povinen odstranit veškerý obsah, o jehož protiprávní povaze se prokazatelně dozví. Provozovatel neodpovídá za škodu, způsobenou Obchodníkovi v souvislosti s takovým postupem.

4.4. Provozovatel se u každé Nabídky Obchodníka zavazuje nabízet Uživatelům možnost úhrady ceny Zboží nebo služby dle Nabídky prostřednictvím platebního systému Marketplace, a v rámci zprostředkování uzavření Kupní smlouvy evidovat platby, přijaté ve prospěch Obchodníka na Platební účet od Uživatelů. Provozovatel je povinen prostřednictvím Administračního rozhraní informovat Obchodníka o aktuální výši plateb, přijatých v jeho prospěch na Platební účet od Uživatelů, a o skutečnosti, že Transakce jednotlivých Zákazníků získají status „Dokončeno“, a že budou připsány na Platební účet. Vedle způsobu úhrady ceny Zboží nebo služeb prostřednictvím platebního systému Marketplace je Obchodník oprávněn na Portálu nabízet rovněž platbu v hotovosti při tzv. osobním odběru a platbu dobírkou přepravci. Úhrada ceny za Zboží nebo Služby prostřednictvím platebního systému Marketplace je poskytována ze strany partnera Provozovatele, přičemž této možnosti využívá Obchodník na vlastní riziko a v souladu s podmínkami stanovenými partnerem služby. Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za poskytování této služby partnerem.

4.5. Obchodník je oprávněn zadat prostřednictvím Administračního rozhraní Provozovateli příkaz k vyplacení částek, přijatých dle čl. 4.4. Provozovatelem na Platební účet, na bankovní účet Obchodníka uvedený v Registračním formuláři. Provozovatel odpovídá za správnou identifikaci jednotlivých plateb, přijatých ve prospěch obchodníka, za jejich přiřazení k jednotlivým Kupním smlouvám, a za správné zadání pokynu k vyplacení částky, požadované Obchodníkem, na jeho bankovní účet.

4.6. Reklamuje-li Uživatel oprávněně platbu u své banky nebo u partnera Provozovatele (z důvodu zneužití platebního prostředku, platebního účtu nebo z důvodu neobdržení Zboží), bude takto vzniklá škoda nahrazena Uživateli z prostředků nacházejících se na Platebním účtu, a za tímto účelem budou zablokovány prostředky Provozovatele na tomto Platebním účtu až do výše částky reklamované platby. Provozovatel je v takovém případě oprávněn vyžádat si od Obchodníka podklady k reklamované transakci, tyto podklady posoudit a případně předat partnerovi nebo bance Uživatele. Uživatel se zavazuje poskytnout Provozovateli veškerou požadovanou součinnost, nezbytnou k objasnění okolností reklamace. Potvrdí-li se oprávněnost reklamace, je Provozovatel oprávněn nezadat pokyn k vyplacení odpovídající částky z Platebního účtu Obchodníkovi, přičemž tato částka bude navrácena zpět Uživateli.

4.7. V případě, že se v okamžiku vzniku povinnosti Provozovatele vrátit Uživateli reklamovanou částku na Platebním účtu nenachází dostatečné množství peněžních prostředků, přijatých na tento Platební účet ve prospěch Obchodníka, je Obchodník povinen nahradit Provozovateli škodu takto vzniklou, a to nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí výzvy Provozovatele k této náhradě. Provozovatel je oprávněn započíst veškeré peněžité nároky Obchodníka, které má vůči Provozovateli, na tento nárok na náhradu škody.

4.8. Jakékoliv změny bankovního účtu Obchodníka je možno provádět pouze na základě žádosti Obchodníka zaslané z E-mailové adresy Obchodníka na adresu Provozovatele; na žádost odeslanou z jiné, než při Registraci uvedené E-mailové adresy Obchodníka, není Provozovatel povinen reagovat. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit žádost o změnu bankovního účtu také telefonicky popř. jinými prostředky.

4.9. Provozovatel je oprávněn nedokončeným Objednávkám nastavit status dokončeno, pokud Obchodník neudržuje stavy Objednávek aktuální.

6. provize a platební podmínky

6.1. Provize Provozovatele

6.1.1. Obchodník se zavazuje platit Provozovateli Provizi za jednotlivé Kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím Portálu. Výše Provize je stanovena jako procentní podíl z kupní ceny Zboží včetně DPH (bez nákladů na přepravu) zakoupeného Uživatelem prostřednictvím Portálu.

6.1.2. Konkrétní výše Provize je určena v Sazebníku provizí, dostupného na stránkách Portálu na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/kosik-provize/, který tvoří přílohu Smlouvy.

6.1.3. Nárok na úhradu Provize vzniká Provozovateli pouze z kupní ceny Zboží, která byla Uživatelem Obchodníkovi skutečně zaplacena. Nárok na úhradu Provize nevzniká v případě spotřebitelských smluv, u nichž Uživatel využil práva vrácení Zboží a odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 a násl. občanského zákoníku (do 14 dní od převzetí plnění).

6.2. Vyútování Provize

6.2.1. Zúčtovacím obdobím pro účely výplaty Provize Provozovateli je kalendářní měsíc. Za zúčtovací období jsou zúčtovány Provize ze všech Kupních smluv, vyjma těch Kupních smluv, u nichž nedošlo v posledních 20 dnech k odeslání Zboží (Provize z těchto Kupních smluv budou zúčtovány v dalším zúčtovacím období), a dále z Kupních smluv, uzavřených za předchozí zúčtovací období, u nichž prokazatelně došlo k odstoupení Uživatele od smlouvy.

6.2.2. Provozovatel vystaví Obchodníkovi fakturu na částku, rovnající se souhrnu Provizí, na něž mu vznikl nárok za zúčtovací období, nejpozději do 1. dne kalendářního měsíce, následujícího po předmětném zúčtovacím období, se splatností 14 dní. Obchodník je povinen informovat Provozovatele o těch Kupních smlouvách, od nichž Uživatelé odstoupili bez udání důvodu v průběhu posledního zúčtovacího období, nejpozději do 3 kalendářních dnů od data odstoupení Uživatele.

7. odpovědnost za škodu, povinnost mlčenlivosti

7.1. Odpovdnost za škodu

7.1.1. Obchodník odpovídá Provozovateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením Kupní nebo obdobné smlouvy, uzavřené mezi ním a Uživatelem. Dále Obchodník odpovídá Provozovateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením Smlouvy a těchto OP Marketplace, zejména v souvislosti s porušením povinnosti Identifikace dle čl. 1.5. Pravidel, s povinností poskytnout Uživateli plnění v souladu s Kupní smlouvou, nebo vrátit částku Transakce zpět Zákazníkovi. Obchodník odpovídá Provozovateli rovněž za škodu, která mu vznikne v souvislosti s uplatněním sankcí ze strany Partnerů nebo třetích osob, a která byla způsobena nedodržením podmínek dle Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek Obchodníkem. Podmínky odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s užíváním platebního systému Marketplace jsou stanoveny Pravidly.

7.1.2. Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou jeho zaviněným porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo z Obchodních podmínek. Provozovatel však neodpovídá za ušlý zisk ani za škodu způsobenou Obchodníkem, Partnerem či třetí osobou. Součet celkové výše náhrady škody hrazené Provozovatelem za všechna porušení nepřekročí částku 50 000 Kč.

7.2. Povinnost mlenlivosti

7.2.1. Smluvní strany Smlouvy se zavazují dodržovat povinnost mlčenlivosti o veškerých informacích, týkajících se Provozovatele nebo Obchodníka, které se v souvislosti se Smlouvou dozví, a které nejsou veřejné, nebo z jejichž povahy nevyplývá, že mají být zveřejněny. Zejména jsou smluvní strany povinny tyto informace nezpřístupňovat třetím osobám, nevyužívat ve prospěch svůj nebo ve prospěch třetích osob jinak, než mu umožňuje Smlouva resp. Obchodní podmínky, a přijmout veškerá dostupná opatření k dodržení těchto povinností. Tato povinnost trvá i po ukončení Smlouvy. V případě porušení povinností dle tohoto článku vzniká smluvní straně, jíž se dané informace týkají, nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. ochrana osobních údajů

8.1. Podmínky zpracování osobních údajů

8.1.1. Plnění Provozovatele podle Smlouvy zahrnují zpracování osobních údajů. Obchodník v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR pověřuje Provozovatele zpracováním osobních údajů Uživatelů Portálu (a to zejména identifikačních údajů, kontaktních údajů a údajů o obsahu Objednávek) pro účely shromažďování a předkládání Objednávek Uživatelů Portálu Obchodníkovi.

8.1.2. Provozovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Obchodníka v rozsahu nezbytném k zajištění svých plnění podle čl. 2.2 těchto OP Marketplace a pouze na základě pokynů Obchodníka, udělených v těchto OP Marketplace a Smlouvě nebo učiněných e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených na https://heureka.group/cz-cs/o-nas/kontakty/.

8.1.3. Omezení dle čl. 8.1.2. těchto OP Marketplace se vztahuje rovněž na předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci a aplikuje se, pokud Provozovateli toto jiné zpracování neukládají právní předpisy, které se na Provozovatele vztahují; v takovém případě Provozovatel Obchodníka informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

8.1.4. Povinnost Provozovatele dle čl. 8.1.2. 8.1.1. těchto OP Marketplace se nevztahuje na osobní údaje, které Provozovatel nezískal v rámci činnosti zpracovatele dle těchto OP Marketplace. Ustanovením čl. 8.1.2. těchto OP Marketplace rovněž není dotčeno oprávnění Provozovatele samostatně zpracovávat osobní údaje Uživatelů Portálu v pozici správce osobních údajů. Provozovatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků a to zejména pro účely nabídky vlastních produktů a služeb a personalizace reklamy na základě svého oprávněného zájmu.

8.1.5. Zpracování osobních údajů Provozovatelem v pozici správce vč. zpracování osobních údajů Obchodníka se řídí Zvláštními podmínkami „Ochrana osobních údajů na portálu Heureka.cz“.

8.1.6. Obchodník není oprávněn nakládat s osobními údaji, které mu jsou předány v rámci Objednávky za účelem uzavření Kupní smlouvy, k jiným účelům, než je vyřízení Objednávky, poskytnutí plnění z Kupní smlouvy Uživateli, ochrana právních nároků Obchodníka a plnění právních povinností, které se na Obchodníka vztahují. Zejména není Obchodník oprávněn Uživateli, jehož e-mailovou adresu získal v souvislosti s Objednávkou, zasílat vlastní obchodní sdělení, neboť při odeslání Objednávky nejsou splněny podmínky pro zasílání obchodních sdělení bez předchozího souhlasu Uživatele dle § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

8.1.7. Provozovatel do 30 dnů od ukončení Smlouvy vymaže osobní údaje zpracovávané na těchto OP Marketplace, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů, nebo jej Obchodník nevyzve k okamžiku ukončení Smlouvy písemně k předání kopie osobních údajů. Povinnost Provozovatele dle tohoto ustanovení se nevztahuje na osobní údaje, které Provozovatel nezískal v rámci činnosti zpracovatele dle těchto OP Marketplace, a na osobní údaje, které Provozovatel zpracovává samostatně v pozici správce osobních údajů, a to zejména v případech zpracování podle čl. 8.1.4. těchto OP Ověřeno zákazníky nebo i v dalších případech, pokud je Provozovatel nadále oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, smlouvy, oprávněného zájmu nebo z jiného oprávněného důvodu.

8.2. Bezpenost zpracování osobních údajů

8.2.1. Provozovatel přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8.2.2. V případě, že se Provozovatel po dobu účinnosti Smlouvy dozví o porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem na základě těchto OP Marketplace, je Provozovatel povinen ohlásit Obchodníkovi, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dozvěděl. Ohlášení Provozovatel provede oznámením na E-mailovou adresu Obchodníka. Následně bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Provozovatel dozvěděl o případu porušení zabezpečení osobních údajů, je Provozovatel povinen Obchodníkovi stejným způsobem ohlásit popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů, kategorií, přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.

8.3. Zapojení tetích osob do zpracování osobních údajů

8.3.1. Provozovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.

8.3.2. Obchodník souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů dle těchto OP Marketplace. Provozovatel má povinnost informovat Obchodníka v přiměřeném předstihu o záměru zapojit do zpracování osobních údajů dle těchto OP Marketplace dalšího zpracovatele vč. konkrétní identifikace tohoto dalšího zpracovatele.

8.3.3. Pokud Provozovatel zapojí do zpracování osobních údajů dle této Smlouvy dalšího zpracovatele, musí se tento další zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Obchodníkem a Provozovatelem v těchto OP Marketplace, a to zejména zavedení vhodných technických a organizačních opatření.

8.4. Souinnost pi zpracování osobních údajů

8.4.1. Za vyřizování žádostí o uplatnění práv subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům, které na základě této Smlouvy zpracovává Provozovatel, zodpovídá v plném rozsahu Obchodník. Pokud bude žádost subjektu údajů týkající ke zpracování osobních údajů podle těchto OP Marketplace uplatněna u Provozovatele, vyřídí tuto žádost Provozovatel; to neplatí, pokud bude k vyřízení žádosti potřebná součinnost Obchodníka nebo by vyřízení žádosti vyžadovalo nepřiměřené úsilí Provozovatele.

8.4.2. Provozovatel umožní Obchodníkovi provést audit technických a organizačních opatření zavedených Provozovatelem k ochraně osobních údajů po oznámení zaslaném do datové schránky Provozovatele s předstihem nejméně 30 pracovních dnů. Obchodník je oprávněn požadovat provedení auditu pouze v pracovních dnech od 9:00 hod. do 17:00 hod. Nebude-li termín auditu navrhovaný Obchodníkem pro Provozovatele vhodný, je Provozovatel oprávněn navržený termín odmítnout a navrhnout nový termín. Veškeré audity umožní Provozovatel Obchodníkovi v souladu s čl. 8.4.3. těchto OP Marketplace.

8.4.3. Provozovatel a Obchodník se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou další potřebnou součinnost a podklady pro plnění svých povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů dle těchto OP Marketplace, zejména při plnění povinností vyplývajících pro Obchodníka ze zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s dozorovým úřadem a při plnění žádostí o uplatnění práv subjektů údajů. Součinnost Provozovatele, s výjimkou přiměřené součinnosti Provozovatele při vyřizování žádostí o výkon práv subjektů údajů dle odst. 8.4.1., je zpoplatněna hodinovou sazbou ve výši 2900 Kč/hodina bez DPH. Fakturace a hrazení poplatků za poskytování součinnosti se řídí čl. 6.5 Všeobecných obchodních podmínek Heureka.cz pro Obchodníky.

9. deaktivace služeb, ukončení smlouvy

9.1. Doasná deaktivace možnosti prodeje Zboží prostednictvím Portálu

9.1.1. Provozovatel je oprávněn dočasně deaktivovat (znepřístupnit) možnost prodeje Zboží Obchodníka prostřednictvím Portálu, a to v případě,

a) kdy Obchodník přestal splňovat kteroukoliv podmínku pro uzavření Smlouvy uvedenou v čl. 1.6.1., a/nebo

b) dopustil-li se Obchodník jakéhokoliv jednání uvedeného v čl. 9.2.1. (podstatné porušení Smlouvy), a/nebo

c) dopustil-li se Obchodník jiného jednání, které lze označit jako podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.1.2. Provozovatel je oprávněn provést deaktivaci možnosti prodeje Zboží Obchodníka prostřednictvím Portálu ze shora uvedených důvodu s okamžitou platností i bez toho, aby Obchodníka informoval. Na žádost Obchodníka však je Provozovatel povinen uvést důvody deaktivace.

9.1.3. Deaktivace dle čl. 9.1. představuje pouze dočasné pozastavení plnění ze strany Provozovatele a nemá vliv na trvání Smlouvy. Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení provést opětovnou aktivaci možnosti prodeje Zboží prostřednictvím Portálu.

9.1.4. Deaktivace možnosti prodeje Zboží prostřednictvím Portálu z důvodů uvedených v čl. 9.1.1. a tím i dočasné pozastavení poskytování služeb a plnění ze strany Provozovatele není vadou plnění ani porušení Smlouvy a Provozovatel neodpovídá za škodu touto deaktivací způsobenou.

9.1.5. Obchodník je dále oprávněn prostřednictvím e-mailu požádat Provozovatele o dočasnou deaktivaci možnosti prodeje Zboží prostřednictvím Portálu, a to zejména v případě nedostatečné prodejní kapacity, dočasného přerušení činnosti E-shopu apod. Dočasná deaktivace dle tohoto článku je možná nejvýše na dobu 1 měsíce, přičemž jednomu E-shopu může být provedena nejvýše 3x za kalendářní rok.

9.2. Způsoby ukonení Smlouvy

9.2.1. V případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy Obchodníkem může Provozovatel od Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení Smlouvy Obchodníkem se považuje zejména

a) opakované prodlení s odesláním Zboží oproti lhůtě dle čl. 3.3.,

b) nabízení Zboží na stránkách E-shopu za odlišných podmínek nebo za odlišnou kupní cenu než která je uvedena na Portálu,

c) nabízení použitého Zboží v rozporu s čl. 3.9.,

d) porušování právních předpisů souvisejících s prodejem Zboží,

e) odmítnutí provedení Identifikace,

f) neprovedení Identifikace Obchodníkem ani v dodatečné přiměřené lhůtě dle čl. 1.5.2.2. Pravidel,

g) prodlení Obchodníka s úhradou jakýchkoli částek Provozovateli z titulu provizí nebo z titulu náhrad vyplacených v rámci Garance nákupu delší než 15 dnů,

h) nedostupnost kontaktních údajů Obchodníka po dobu delší než 10 dnů, přičemž za nedostupnost se považuje jak zcela nefunkční kontakt, tak i absence odpovědi na komunikaci Provozovatele ze strany Obchodníka po výše uvedenou dobu.

9.2.2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna ukončit Smlouvu výpovědí s výpovědní lhůtou 1 týden. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem, kdy bude písemná výpověď doručena poslední smluvní straně. V případě vzniku pochybností o okamžiku doručení se smluvní strany dohodly, že výpověď se považuje za doručenou 3. (třetí) den po jejím odeslání vypovídající stranou, resp. po jejím odevzdání k poštovní přepravě. Provozovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět rovněž v případě, že Obchodník prostřednictvím Heureka Marketplace nepřijal žádnou Objednávku po dobu delší než 1 měsíc.

9.2.3. Provozovatel je oprávněn odstupovat od Smlouvy popř. Smlouvu vypovědět též v elektronické podobě, a to odesláním odstoupení resp. výpovědi na E-mailovou adresu Obchodníka. Obchodník je z důvodu právní jistoty oprávněn od Smlouvy odstoupit, popř. Smlouvu vypovědět pouze v písemné formě opatřené podpisem osoby oprávněné jednat za Obchodníka, resp. jej zastupovat; výpověď popř. odstoupení Obchodník doručí Provozovateli na jeho adresu.

9.2.4. Jakékoliv závazky Obchodníka ve vztahu k Uživatelům, které vznikly po dobu účinnosti Smlouvy, zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy.

9.2.5. V případě ukončení Smlouvy kterýmkoli způsobem je Provozovatel povinen neprodleně zadat pokyn k výplatě všech peněžních prostředků, přijatých v jeho prospěch prostřednictvím platebního systému Marketplace na Platební účet, a které mu ke dni ukončení Smlouvy nebyly vyplaceny.

10. závěrečná ustanovení

10.1. Vztahy, těmito OP Marketplace neupravené se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito OP Marketplace v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

10.2. Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Marketplace ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.

10.3. Tyto OP Marketplace nabývají účinnosti dne 1. 5. 2023.

Podmínky používání platebního systému marketplace pro účely úhrad cen zboží v rámci heureka.cz

Tato Pravidla upravují používání platebního systému Marketplace za účelem úhrad cen Zboží Obchodníků v režimu Heureka Marketplace.

úvodní ustanovení

1.1. Adyen

1.1.1. Provozovatelem platebního systému Marketplace je společnost Adyen N.V., společnost registrovaná v Nizozemsku, IČO: 34259528, se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko (dále jen „Adyen“).

1.2. Obchodník

1.2.1. Obchodník na základě Smlouvy užívá Portál (internetový portál Heureka.cz), v rámci něhož na Portálu vystavuje nabídky svého zboží, a uzavírá s Uživateli kupní smlouvy, a prostřednictvím Provozovatele přijímá platby kupních cen zboží nebo služeb uhrazené prostřednictvím platebního systému Marketplace.

1.2.2. S ohledem na zvláštní povahu platebních služeb, které Adyen poskytuje, a na povinnosti společnosti Adyen vůči subjektům, využívajícím platební služby, a poskytujícím jednotlivé Platební metody, vydávají Provozovatel a Adyen tato Pravidla, které jsou závazné pro všechny Obchodníky, kterým Uživatelé platí kupní cenu zboží nebo služeb zakoupených prostřednictvím Portálu přes platební systém Marketplace. Tato Pravidla jsou součástí Zvláštních podmínek užívání Portálu ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek užívání nákupní galerie Heureka.cz, dostupných na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-nakupni-galerie-heureka-cz/ (dále jen „Podmínky“), které se na vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tato Pravidla nestanoví jinak. Na tato Pravidla se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li v těchto Pravidlech označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

1.3. Vymezení pojmů:

1.3.1. Administrační rozhraní – administrační rozhraní blíže specifikované v OP Marketplace;

1.3.2. AML zákon - zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

1.3.3. Autorizační limit – maximální peněžní částka jedné transakce, kterou je Obchodník oprávněn provést bez autorizace;

1.3.4. Banka Obchodníka – peněžní instituce, u které má Obchodník vedený účet určený v registračním formuláři za účelem přijímání plateb kupních cen;

1.3.5. Držitel karty – Uživatel, t.j. kupující, který za zboží nebo služby objednané prostřednictvím Portálu platí prostřednictvím Platební karty;

1.3.6. E-mailová adresa Obchodníka – kontaktní e-mailová adresa Obchodníka sjednaná ve Smlouvě;

1.3.7. Identifikace – identifikace Obchodníka, kterou je Obchodník povinen provést za podmínek uvedených v AML zákoně;

1.3.8. Karetní asociace – karetní asociace MasterCard International, Visa International a Diners Club International; příp. další vydavatelé platebních karet;

1.3.9. Pravidla – tyto podmínky používání platebního systému Marketplace pro účely úhrad cen zboží v rámci heureka.cz;

1.3.10. Heureka Marketplace - služba Provozovatele, která umožňuje Obchodníkům a Uživatelům uzavírat Kupní smlouvy prostřednictvím Portálu, za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách pro Heureka Marketplace, dostupných na https://heureka.group/cz-cs/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-heureka-marketplace/

1.3.11. Partner - banka či jiná finanční instituce, včetně centra pro autorizaci a vyúčtování, se kterými Adyen spolupracuje při zpracovávání plateb prostřednictvím platebního systému Marketplace;

1.3.13. Platební brána - internetová autorizační platforma pro akceptaci platebních karet, provozovaná licencovanou Zpracovatelskou institucí, zpřístupněná společností Adyen Uživatelům, prostřednictvím které Zákazníci zadávají údaje nezbytné k provedení platby Platební kartou, přičemž tato Platební brána je zabezpečena technologií 3D Secure;

1.3.14. Platební karta – karta Kreditních asociací, umožňující svému držiteli bezhotovostní platby za zboží a služby v prostředí internetu;

1.3.15. Platební metoda - konkrétní metoda platby, pomocí které může Uživatel platit za zboží nabízené prostřednictvím Portálu s využitím platebního systému Marketplace. Jednotlivé Platební metody, s výjimkou běžného bankovního převodu, zahrnují řešení v rámci platebního systému Marketplace sjednaná společností Adyen s jednotlivými Partnery;

1.3.16. Platební účet – virtuální platební účet, vedený společností Adyen pro Heureku v rámci platebního systému Marketplace, se kterým je Heureka oprávněna disponovat prostřednictvím Administračního rozhraní a na němž Adyen eviduje platby jednotlivých Transakcí zaúčtovaných ve prospěch Obchodníka;

1.3.17. Platforma banky - technické rozhraní systému Zpracovatelské banky, umožňující komunikaci systému Banky s Platební bránou GPE;

1.3.18. PSP - Payment services provider, resp. Payment facilitator, tedy subjekt, který může na základě spolupráce s bankou nabízet a poskytovat službu akceptace platebních karet;

1.3.19. Smlouva – smlouva o spolupráci, upravující práva a povinnosti stran při prodeji zboží prostřednictvím portálu Heureka.cz, a využití platebního systému Marketplace k úhradě ceny zboží, uzavřená mezi Provozovatelem a Obchodníkem ve smyslu OP Marketplace;

1.3.20. Strhnutí peněžité částky - snížení částky, kterou je na základě Smlouvy povinen vyplatit Provozovatel Obchodníkovi, o částku pohledávek Provozovatele za Obchodníkem z titulu náhrady škody plynoucí z porušení Smlouvy Obchodníkem, nebo z titulu povinnosti vrácení částky Transakce Uživateli; Provozovatel je oprávněn jednorázově strhnout peněžitou částku z Platebního účtu Obchodníka pouze v případech a za podmínek výslovně uvedených v těchto Pravidlech, Smlouvě nebo OP Marketplace;

1.3.21. Platební systém Marketplace – on-line platební brána spravovaná společností Adyen, nabízející možnost několika Platebních metod;

1.3.22. Transakce – soustava operací prováděných prostřednictvím platebního systému Marketplace popř. systémy jednotlivých Partnerů za účelem provedení platby Uživatele za zboží Obchodníka nabízené prostřednictvím Portálu;

1.3.23. Vydavatel karty – banka nebo jiná finanční instituce, která je oprávněna vydávat Platební karty a která je členem Karetní asociace;

1.3.24. Zpracovatelská banka – banka, s níž má Adyen sjednánu smlouvu o spolupráci s oblasti akceptace Platebních karet;

1.4. Aplikace Pravidel

1.4.1. Obchodník využívá platební systém Marketplace k přijímání plateb uhrazených Uživateli na základě kupních smluv, uzavřených se Uživateli prostřednictvím Portálu, přitom je v přímém samostatném smluvním vztahu se společností Adyen. Tato Pravidla upravují práva a povinnosti Obchodníka související se skutečností, že užívají platební systém Marketplace. Podmínkou využívání platebního systému Marketplace Obchodníkem je uzavření Smlouvy s Provozovatelem a samostatné smlouvy se společností Adyen.

1.4.2. Tato Pravidla se vztahují na všechny Obchodníky, kteří uzavřeli Smlouvu. V případě, že Smlouva nebo OP Marketplace obsahují ujednání odchylná od těchto Pravidel, mají přednost ujednání Smlouvy.

1.5. Identifikace Obchodníka

1.5.1. Za účelem splnění požadavků stanovených právními předpisy a Karetními asociacemi uzavře Obchodník přímý smluvní vztah se společností Adyen prostřednictvím Administračního rozhraní, aby mohl být Obchodníkovi zpřístupněn platební systém Marketplace, a dále musí Obchodník provést ověření Know Your Customer (KYC) a AML, které provádí společnost Adyen v souladu s účinnou právní úpravou a pravidly Karetních asociací.

1.5.2. Pro účely Identifikace je Obchodník povinen splnit všechny požadavky a podmínky stanovené ze strany společnosti Adyen.

1.5.3. Úplné dokončení procesu Identifikace Obchodníkem je podmínkou pro možnost využívání platebního systému Marketplace Obchodníkem pro účely přijímání plateb uhrazených kupních cen prostřednictvím Portálu Uživateli. Podmínky a požadavky Identifikace jsou stanoveny v Administračním rozhraní.

1.5.4. Obchodník bere na vědomí, že společnost Adyen podle svého uvážení schválí nebo zamítne provedení Identifikace a může od Obchodníka požadovat poskytnutí dalších informací, přičemž za tímto účelem může Obchodníka přímo kontaktovat (do takové komunikace bude Provozovatele zapojovat a udržovat v kopii).

1.5.5. Řádné provedení Identifikace je podmínkou pro převod peněžních prostředků přijatých prostřednictvím platebního systému Marketplace z Platebního účtu na bankovní účet uvedený ve Smlouvě, případně v Registračním formuláři.

2. všeobecná pravidla fungování platebního systému Marketplace

2.1. Provozování platebního systému Marketplace

2.1.1. Obchodník bere na vědomí, že k provozování platebního systému Marketplace využívá společnost Adyen produktů a systémů, nabízených a dodávaných jednotlivými Partnery. Adyen je tak povinna zajistit soulad podmínek poskytování svých služeb s podmínkami užívání produktů a systémů jednotlivých Partnerů.

2.2. Obecná ujednání k platebnímu systému Marketplace

2.2.1. Veškeré Transakce jsou stanoveny a prováděny pouze v měně uváděné na Portálu nebo v měně Euro (EUR).

2.2.3. Prostřednictvím platebního systému Marketplace jsou dostupné jednotlivé Platební metody, jejichž výběr, aktivaci a případnou deaktivaci provádí Provozovatel.

2.2.2 Obchodník může používat platební systém Marketplace pouze k prodeji Zboží nabízeného k prodeji v režimu Heureka Marketplace a souhlasí s tím, že Zboží dodá, jakmile bude platební transakce dokončena a připsána na Platební účet. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit přístup Obchodníka do platebního systému Marketplace, pokud jej bude Obchodník používat jakýmkoli jiným způsobem.

2.2.3. Provozovatel využívá třetí strany pro poskytování dalších služeb vztahujících se ke zpracovávání plateb (např. převod měn, ověřování totožnosti, analýza podvodů, dodržování právních předpisů, apod.).

2.2.4. Provozovatel spolupracuje se společností Adyen při zpracovávání plateb a výplat finančních prostředků Obchodníkovi. Poskytovatel a doba zpracování platby (resp. výplaty) se může lišit v závislosti na tom, v jaké zemi se nacházíte.

2.2.5. Provozovatel může sdílet osobní nebo transakční údaje Obchodníka se třetími stranami pro účely související se zpracováním plateb.

2.2.6. V případě, že Provozovatel obdrží informaci, že aktivity Obchodníka porušují podmínky využívání služeb třetích stran, může dle vlastního uvážení vůči Obchodníkovi podniknout takové kroky, aby podmínky využívání služeb třetích stran byly dodrženy (např. zrušení transakce, zablokování určitých Platebních metod, apod.).

2.2.7. Jakékoliv funkcionality platebního systému Marketplace mohou být kdykoli bez předchozího upozornění upraveny, přerušeny či ukončeny a podléhají omezením stanoveným Provozovatelem nebo společností Adyen. Jako bezpečnostní opatření může Provozovatel stanovit Uživateli či Obchodníkovi limity Transakcí. Například může Provozovatel stanovit limity na hodnotu jakékoli Transakce nebo souhrnu hodnot Transakcí za určité období. Provozovatel může také stanovit limity na počet Transakcí za den nebo jiné časové období. Provozovatel nenese odpovědnost vůči Obchodníkovi za: (a) neprovedení Transakce, která by překročila stanovený limit, nebo (b) za umožnění Uživateli odstoupit od Transakce. Provozovatel také může kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout Obchodníkovi přístup do platebního systému Marketplace.

2.2.8. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo refundovat Transakce, které vyhodnotí jako vysoce rizikové, podvodné, porušující obchodní sankce nebo jinak porušující OP Marketplace.

2.2.9. Provozovatel vede záznamy o Transakcích, přičemž Obchodníkovi neprodává žádná zabezpečená data včetně čísel kreditních karet nebo informací o bankovních účtech. Obchodník od Provozovatele obdrží pouze informace o dopravě a omezené informace o účtu Uživatele, které jsou nezbytné pro dokončení objednávky. Informace o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji Uživatelů, jsou podrobněji uvedeny na stránkách https://heureka.group/cs-sk/podmienky-pouzivania/ochrana-soukromí/.

3. základní práva a povinnosti pro užívání platebního systému Marketplace

3.1. Povinnosti Obchodníka při užívání platebního systému Marketplace

3.1.1. Obchodník není oprávněn nabízet prostřednictvím Portálu zboží nebo služby, jejichž nabídka či prodej je v rozporu s právními předpisy. Zjistí-li Provozovatel, že Obchodník prostřednictvím Portálu nabízí zboží nebo služby, jejichž prodej či poskytování je právními předpisy zakázáno popř. odporuje zásadám společnosti Adyen, požadavkům Partnerů nebo Karetních asociací, kterými jsou zejména

a) pornografické produkty nebo služby erotického charakteru,

b) produkty zobrazující či propagující dětskou pornografii nebo jiné sexuální praktiky naplňující znaky trestného činu šíření pornografie,

c) omamné, psychotropní látky či jedy,

d) léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis,

e) tabákové výrobky,

f) zboží či nabídka služeb, prostřednictvím kterých může docházet k napomáhání či propagaci trestné činnosti nebo obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv,

g) zboží či služby, kterými dochází k propagaci názorů extrémní pravice či extrémní levice,

h) zboží či služby, kterými dochází k propagaci náboženských sekt,

i) jiné zboží či služby, které je způsobilé poškodit dobré jméno Provozovatele, společnosti Adyen, jiných obchodníků nebo jiných třetích osob, je oprávněn odmítnout zpracování platby za takové zboží nebo služby; takové odmítnutí zpracování platby ani úplné pozastavení platebního systému Marketplace není vadou či porušením Smlouvy ze strany Provozovatele.

V případě, že Provozovateli vznikne v důsledku prodeje zboží nebo služeb uvedeného v tomto článku škoda, je Obchodník povinen tuto škodu Provozovateli v plném rozsahu nahradit. Obchodník je povinen průběžně kontrolovat dodržování povinnosti uvedené v tomto článku Pravidel.

3.1.2. Obchodník je povinen uchovávat doklady o poskytnutí zboží nebo služby Uživateli (dodací listy nebo doručenky při fyzickém doručení), údaje o Uživateli včetně záznamu o komunikaci s ním a údaji o jeho IP adrese při doručení elektronickém, při poskytnutí služby formou komunikace na dálku pak datum a čas komunikace s Uživatelem, přesné určení Uživatele a záznam komunikace (pokud je to možné), to vše po dobu nejméně 18 měsíců od poskytnutí zboží nebo služby. Tyto doklady je Obchodník povinen poskytnout Provozovateli na základě jeho výzvy.

3.1.3. Po dokončení Transakce při odeslání zboží nebo poskytnutí služby Uživateli je Obchodník povinen vystavit Uživateli daňový doklad, obsahující veškeré náležitosti požadované právními předpisy.

3.1.4. Obchodník musí neprodleně kontaktovat Provozovatele a vrátit mu celou částku Transakce, pokud není z jakéhokoli důvodu schopen dodat Zboží a není schopen Provozovateli předložit doklad o převzetí Zboží odpovídající objednávce.

3.1.5. Při volbě platebních metod Uživatelem nesmí Obchodník jakýmkoli způsobem znevýhodňovat platby prostřednictvím platebního systému Marketplace.

3.1.6. Obchodník nesmí pověřit třetí osobu k výkonu práv a povinností podle těchto Pravidel.

3.1.7. Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel je vázán výsledkem ověření a autorizace Transakce a není oprávněn přijímat platby za Transakce, které nebyly autorizovány a ověřeny Vydavatelem karty.

4. zpracovávání plateb v platebním systému Marketplace

4.1. Obecná ustanovení

4.1.1. Platební systém Marketplace lze používat výhradně pro zpracovávání Transakcí realizovaných prostřednictvím Heureka Marketplace, za účelem prodeje Zboží v režimu Heureka Marketplace. Používání platebního systému Marketplace bude mít za následek, že Obchodník bude přijímat platby prostřednictvím autorizovaných transakcí kreditními a debetními kartami nebo jinými Platebními metodami, jako jsou Apple Pay a Google Pay, jsou-li k dispozici. Aby se Obchodník mohl zaregistrovat k používání platebního systému Marketplace a přijímat platby za transakce uskutečněné prostřednictvím platebního systému Marketplace, musí Provozovateli a společnosti Adyen poskytnout všechny požadované informace a provést všechny požadované kroky včetně ověření bankovního účtu. Bez těchto informací nemůže proběhnout výplata peněžních prostředků na platební účet Obchodníka. Provozovatel může Obchodníkovi odmítnout přístup ke službám Heureka Marketplace do doby než mu budou výše zmiňované informace poskytnuty.

4.2. Zpracovávání Transakcí zaslaných Uživateli ve prospěch Obchodníků

4.2.1. Provozovatel informuje Obchodníka o stavu Transakcí či výši zůstatku prostřednictvím Administračního rozhraní.

4.2.2. Prodávající bere na vědomí, že Provozovatel je prostřednictvím společnosti Adyen povinen zkontrolovat provedení autorizace Transakce, tedy ověření, zda je Platební karta v okamžiku Transakce platná, zda není blokována nebo zda se nenachází na seznamu Platebních karet určených k zadržení a zda má Držitel karty na bankovním účtu dostatek peněžních prostředků k úhradě Transakce.

4.2.3. Provozovatel provede zúčtování provedených Transakcí snížené o výši provizí za využívání platebního systému Marketplace a služby Heureka Marketplace na bankovní účet Prodávajícího.

4.2.4. Provozovatel poskytuje Obchodníkovi údaje související s vypořádanými Transakcemi, které jsou dostupné v Administračním rozhraní.

4.2.5. Provozovatel může zadržet částku Transakce, pokud platba související s Transakcí není v souladu s ustanoveními těchto Pravidel, nebo pokud Držitel karty, Vydavatel karty nebo Karetní asociace podá námitku vůči Transakci a společnost Adyen nebo sám Provozovatel po předchozím projednání s Obchodníkem zjistí, že je tato námitka opodstatněná, nebo pokud Obchodník poruší jakoukoli povinnost vyplývající z těchto Pravidel, nebo existuje-li podezření z jiného podvodného jednání Obchodníka během používání platebního systému Marketplace.

4.2.6. Provozovatel může odmítnout provedení Transakce, pokud jej o to požádá společnost Adyen nebo Zpracovatelská banka nebo Karetní asociace.

4.2.7. Obchodník je zodpovědný za případné porušení těchto Pravidel, včetně odpovědnosti za škodu, která vznikla Provozovateli z důvodu reklamace Držitele karty, Vydavatele karty nebo Karetní asociace. Případnou pohledávku z titulu náhrady škody uhradí Obchodník do 15 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě, pokud taková pohledávka nebude uhrazena započtením s pohledávkou Obchodníka z titulu úhrady peněžních prostředků přijatých Provozovatelem na Platební účet (srážka peněžní částky).

4.2.8. Poukáže-li Uživatel peněžní prostředky ve prospěch Obchodníka prostřednictvím platebního systému Marketplace a proběhnou-li řádně všechny operace požadované Partnery včetně pozitivní autorizace Partnerem, Transakce získá status „dokončeno“. Za autorizaci transakce Uživatelem ve smyslu § 98 ZPS se považuje dokončení zadání příkazu k úhradě dle zvolené Platební metody. Za okamžik přijetí platebního příkazu se považuje přijetí příkazu bankou Uživatele nebo Vydavatelem karty. Uživatel není oprávněn odvolat platební příkaz od okamžiku jeho přijetí jeho bankou nebo Vydavatelem karty. Provozovateli jsou peněžní prostředky dány k dispozici na Platební účet od okamžiku, kdy se jejich status změní na „dokončeno”, o čemž je vždy Provozovatel informován, a to:

a) do 1 hodiny pro platby prováděné online (internetové transakce),

b) do 1 hodiny pro platby prováděné pomocí Platebních karet,

c) do 2 pracovních dnů pro platby uskutečněné pomocí běžného bankovního převodu,

d) do 1 hodiny pro platby uskutečněné pomocí služby SuperCASH.

Shora v tomto článku uvedené časové limity začínají běžet v době, kdy jsou provedeny všechny operace požadované Partnery, specifikované na jejich internetových stránkách a nezbytné pro uskutečnění Transakce. Veškeré lhůty pro provádění platebních transakcí dle ZPS jsou ze strany společnosti Adyen splněny okamžikem připsání peněžních prostředků na Platební účet. Obdržení pozitivní autorizační odpovědi od Partnera systému je podmínkou pro to, aby Transakce získala status „dokončeno”. Pokud na danou Transakci obdrží Adyen negativní autorizační odpověď, bude Provozovatel o této skutečnosti do výše uvedených termínů informován a Transakce bude označena příslušným statusem udávajícím důvod jejího nedokončení.

4.2.9. Na základě ujednání mezi Provozovatelem a společností Adyen je Provozovatel povinen informovat Obchodníka prostřednictvím Administračního rozhraní o aktuálním statusu jednotlivých Transakcí, zejména o skutečnosti, že Transakce získala status „Dokončeno“ nebo že společnost Adyen obdržela k Transakci negativní autorizační odpověď, a na základě požadavku Obchodníka, zadaného Provozovateli způsobem sjednaným ve Smlouvě, zadat pokyn společnosti Adyen k převedení peněžních prostředků z Transakcí z Platebního účtu na bankovní účet Obchodníka, zadaný v rámci uzavření Smlouvy.

4.2.10. V případě plateb prováděných běžným bankovním převodem získá Transakce status „dokončeno” a Obchodník je o této skutečnosti informován prostřednictvím Administračního rozhraní. Obchodník je povinen Uživateli odeslat zboží nebo poskytnout službu, které jsou prostřednictvím Transakce Uživatelem uhrazeny, případně (dle specifické povahy zboží nebo služeb) jiným způsobem umožnit Uživateli jejich vyčerpání nebo využití, neprodleně poté, co Transakce získá status „Dokončeno“.

4.2.11. V případě, že Obchodník z jakéhokoli důvodu vrací Uživateli platbu, uhrazenou Uživatelem prostřednictvím Platební karty, je Obchodník povinen tuto platbu vrátit bezhotovostním převodem z bankovního účtu Obchodníka, uvedeného ve Smlouvě, výhradně kreditem na Platební kartu, kterou Uživatel použil k platbě za zboží anebo služby. Společnost Adyen není oprávněna vracet Uživateli tyto platby v hotovosti, a to ani při osobním vrácení zboží na provozovně Obchodníka.

4.2.12. Obchodník má možnost vrátit i jen část z provedené platby (která má status „dokončeno“) zpět Uživateli; článek 4.2.11. se v těchto případech použije přiměřeně. Ani v případě vrácení části z provedené platby nemá Obchodník nárok na vrácení provize či její poměrné části či jeho poměrné části ani dalších peněžitých plnění Obchodníka sjednaných ve Smlouvě.

5.3. Osobní údaje a povinnost mlčenlivosti

5.3.1. Osobní údaje Obchodníků-fyzických osob užívajících Systém jsou zpracovány platebním systémem Marketplace v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Podrobnosti zpracování osobních údajů provozovatelem Portálu vč. práv dotčených osob jsou popsány v dokumentu Ochrana soukromí na portálu Heureka.cz.

5.3.2. Provozovatel zpracovává a užívá kontaktních údajů Obchodníků výlučně za účelem komunikace s Obchodníkem, tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou

a) zpřístupnění zaměstnancům Provozovatele,

b) zpracovatelům, s nimiž má Provozovatel uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů,

c) případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti

d) smluvních Partnerů, jejichž Platební metody jsou nabízeny za účelem poskytnutí platební služby Obchodníkovi.

5.3.4. Provozovatel může Obchodníkům výjimečně a pouze jednorázově zpřístupnit osobní údaje Uživatelů, pouze však v případech řešení reklamací dle čl. 7.1., přičemž zpracování bude probíhat pouze po dobu a za účelem vyřizování příslušné reklamace.

5.3.5. Provozovatel tímto prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

6. řešení reklamací, odpovědnost za vady a za škodu

6.1. Řešení reklamací Uživatele v případě plateb Platební kartou

6.1.1. Uživatel má právo reklamovat Transakci provedenou prostřednictvím platebního systému Marketplace přímo u banky, která mu vydala příslušnou Platební kartu, nebo u jiného poskytovatele platebních služeb – není-li dále v tomto článku uvedeno jinak, jsou tyto subjekty nazvány společně jako „banka“). Uživatel může např. reklamovat, že neobdržel objednané zboží či službu popř. že je neobdržel bez vad nebo mu byla neoprávněně částka stržena z účtu dvakrát. Banka má v případě takové reklamace právo požadovat informace a doklady k dané Transakci a má rovněž právo jednostranně si strhnout z Platebního účtu peněžité prostředky ve výši odpovídající Transakci včetně příslušných poplatků nebo provize, pokud jí Prodávající neprokáže, že dodávka zboží popř. poskytnutí služeb bylo v souladu se smlouvou uzavřenou prostřednictvím Portálu mezi Obchodníkem a Uživatelem.

6.1.2. Vzhledem k povinnostem Obchodníka a právům Uživatele a banky uvedeným shora v čl. 7.1.1. je Obchodník povinen poskytnout Provozovateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména je povinen poskytnout Provozovateli veškeré relevantní informace o provedené Transakci, které se týkají reklamace Uživatele a požadavků banky a dále je Obchodník povinen dodat Provozovateli, a to do 3 dnů od přijetí jeho požadavku, k příslušné Transakci zejména následující dokumenty:

a) daňový doklad vystavený Uživateli, který bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména přesnou identifikaci Uživatele;

b) kopii potvrzení o odeslání zboží, nebo potvrzení o poskytnutí objednané služby popř. jiné obdobné dokumenty, kterými doloží, že poskytnutí zboží či služeb Obchodníkem bylo v souladu se smlouvou uzavřenou s Uživatelem, včetně dokladů o poskytnutí zboží nebo služby Uživateli dle čl. 3.1.2.,

c) identifikační údaje Uživatele, který objednal dodání zboží či poskytnutí služby, které jsou předmětem reklamace.

6.1.3. Obchodník je za účelem případného poskytnutí dokumentů požadovaných v souvislosti s vyřízením reklamace Uživatele povinen uchovávat tyto dokumenty minimálně po dobu 24 měsíců od data zpracování Objednávky. Obchodník je dále povinen zajistit, aby na základě dodávky jeho zboží či služeb objednávaných prostřednictvím Portálu byly vystavovány dokumenty s náležitostmi uvedenými shora v čl. 7.1.2..

6.1.4. Obchodník bere na vědomí, že banky popř. Vydavatelé karet stanoví pro objasnění Transakce a reklamace Uživatele propadnou lhůtu v délce, která zpravidla nepřesahuje deset (10) dní. Nedodá-li Obchodník Provozovateli informace a dokumenty uvedené shora v čl. 6.1.2. ve lhůtě nejdéle deset (10) dnů ode dne, kdy je k tomu písemně vyzván, má Provozovatel nárok jednostranně strhnout prostředky z Platebního účtu včetně případných poplatků, sankcí nebo jiných plateb. Provozovatel je rovněž oprávněn jednostranně strhnout prostředky z Platebního účtu, vyjde-li i přes včasné dodání informací a dokumentů ze strany Obchodníka najevo, že reklamace Uživatele byla oprávněná. Za těchto podmínek má Provozovatel právo nevyplatit z Platebního účtu Obchodníkovi částku, odpovídající takto stržené částce.

6.2. Odpovědnost za vady a za škodu

6.2.1. Obchodník odpovídá Provozovateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s uplatněním veškerých nároků z titulu porušení těchto Pravidel nebo OP Marketplace, z titulu porušení kupní nebo obdobné smlouvy, uzavřené mezi ním a Uživatelem, nebo z titulu porušení povinnosti Identifikace.

6.2.2. Provozovatel vynaloží veškeré přiměřeně požadované úsilí, ale výslovně vylučuje svou záruku a odpovědnost za stálý a nepřetržitý provoz a přístup k platebnímu systému Marketplace nebo jakékoli jeho funkcionalitě.

7. trvání a ukončení smlouvy, závěrečná ustanovení

7.1. Doba trvání a ukončení smluvního vztahu podle těchto Pravidel odpovídá podmínkám stanoveným v OP Marketplace.

7.2. Tato Pravidla byla vydána Provozovatelem, který si vyhrazuje právo jejich změn. Tato Pravidla jsou nedílnou součástí OP Marketplace.

7.3. Pravidla provádění jednostranných změn těchto Pravidel ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.

7.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel nebo Smlouvy.

7.5. O každé transakci nebo o jiných informacích týkajících se služeb Provozovatele bude Provozovatel Obchodníka informovat prostřednictvím e-mailových zpráv zaslaných a přijatých od Obchodníka pouze prostřednictvím e-mailové adresy nastavené v Administračním rozhraní, která je standardním komunikačním postupem Provozovatele a považuje se za písemnou zprávu doručenou v následující pracovní den ode dne odeslání bez jakéhokoli dokladu o odeslání a doručení zprávy.

7.6. Obchodník souhlasí s tím, že používání platebního systému Marketplace se nebude týkat žádných zemí, subjektů, osob nebo předmětů, které jsou zakázány sankcemi, embargy, nařízeními nebo příkazy spravovanými vládními orgány.

7.7. Žádná ze smluvních stran neodpovídá druhé smluvní straně za jakékoli zpoždění nebo neplnění svých povinností podle těchto Pravidel, které vzniklo z důvodu nebo důvodů mimo její přiměřenou kontrolu, včetně, ale bez omezení, kterékoli z následujících událostí: vyšší moc, vládní opatření, pandemická omezení, válka, požár, povodeň, výbuch, občanské nepokoje, nepokoje, embargo, hackeři, viry nebo jakákoli jiná událost mimo její přiměřenou kontrolu („událost z vyšší moci“). S výhradou, že zpožděná strana neprodleně písemně oznámí druhé straně důvod zpoždění a pravděpodobnou dobu trvání zpoždění, plnění závazků zpožděné strany se v rozsahu ovlivněném zpožděním pozastaví během období, kdy tato příčina přetrvává, a každá strana vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby zabránila negativním dopadům této příčiny. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost z důvodu vyšší moci.

Tato pravidla nabývají účinnosti od 1. 5. 2023.